004 - Kamer van Volksvertegenwoordigers

advertisement
DOC 54
2416/004
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
2416/004
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
24 mei 2017
24 mai 2017
WETSONTWERP
PROJET DE LOI
houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Staat en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tot uitvoering van artikel 306,
§ 2, van het koninklijk besluit van
19 april 2014 betreffende het administratief
statuut van het operationeel personeel
van de hulpverleningszones
portant assentiment à
l’accord de coopération entre
l’État fédéral et la Région de
Bruxelles-Capitale exécutant
l’article 306, § 2, de l’arrêté royal
du 19 avril 2014 relatif au statut
administratif du personnel
opérationnel des zones de secours
TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE
VERGADERING EN AAN DE KONING TER
BEKRACHTIGING VOORGELEGD
TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE
ET
SOUMIS À LA SANCTION ROYALE
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Stukken:
Doc 54 2416/ (2016/2017):
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Documents:
Doc 54 2416/ (2016/2017):
001:
002:
003:
004:
001:
002:
003:
004:
Wetsontwerp.
Verslag.
Tekst aangenomen door de commissie.
Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter
bekrachtiging voorgelegd.
Zie ook:
Integraal verslag:
24 mei 2017
Projet de loi.
Rapport.
Texte adopté par la commission.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi:
Compte rendu intégral:
24 mai 2017
6423
KAMER
4e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2016
2017
CHAMBRE
4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
2416/004
Artikel 1
Article 1er
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.
La présente loi règle une matière visée à l’article 74
de la Constitution.
Artikel 2
Article 2
Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2,
van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende
het administratief statuut van het operationeel personeel
van de hulpverleningszones.
Il est donné assentiment à l’accord de coopération
entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale
exécutant l’article 306, § 2, de l’arrêté royal du 19 avril
2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.
Bruxelles, le 24 mai 2017
Brussel, 24 mei 2017
Le président de la Chambre
des représentants,
De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,
Siegfried BRACKE
Le greffier de la Chambre
des représentants,
De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,
Marc VAN der HULST
KAMER
4e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2016
2017
CHAMBRE
4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Download