conseil de la region de bruxelles-capitale brusselse

advertisement
A-503/3 – 2003/2004
A-503/3 – 2003/2004
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD
CONSEIL DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE
GEWONE ZITTING 2003-2004
SESSION ORDINAIRE 2003-2004
12 MAART 2004
12 MARS 2004
ONTWERP VAN ORDONNANTIE
PROJET D'ORDONNANCE
betreffende de erkenning van
de financiering van de plaatselijke
initiatieven voor ontwikkeling van
de werkgelegenheid en
de inschakelingsondernemingen
relative à l’agrément et
au financement des
initiatives locales
de développement de l’emploi et
des entreprises d’insertion
AMENDEMENT
AMENDEMENT
na verslag
après rapport
Zie :
Stukken van de Raad :
A-503/1 – 2003/2004 : Ontwerp van ordonnantie.
A-503/2 – 2003/2004 : Verslag.
Voir :
Documents du Conseil :
A-503/1 – 2003/2004 : Projet d’ordonnance.
A-503/2 – 2003/2004 : Rapport.
—2—
A-503/3 – 2003/2004
A-503/3 – 2003/2004
Nr. 1 (van mevrouw Anne-Françoise THEUNISSEN (F) en de heer Paul GALAND (F))
N° 1 (de Mme Anne-Françoise THEUNISSEN (F) et
M. Paul GALAND (F))
Art. 15
Art. 15
Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 15. § 1. – Er wordt, bij de ESRBHG, een Brusselse
Raad voor de Sociale Economie opgericht, die onder
andere de volgende opdrachten heeft :
« Art. 15. § 1er. – Il est instauré, auprès du CESRB, un
Conseil bruxellois de l’Economie sociale ayant notamment
pour mission :
– het overleg en de samenwerking tussen de Dienst, de
sociale-economiebedrijven en verenigingen erkend door
de Regering te organiseren;
– d’organiser la concertation et la collaboration entre l’Office, les entreprises de l’économie sociale et les associations agréées par le gouvernement;
– het gewestelijk beleid inzake sociale economie te bevorderen;
– de promouvoir la politique régionale en matière d’économie sociale;
– de tenuitvoerlegging van deze ordonnantie te volgen en
alle voorstellen betreffende het gewestelijke beleid inzake sociale economie aan de Regering te formuleren;
– de suivre la mise en œuvre de la présente ordonnance et
de formuler au gouvernement toutes propositions relatives à la politique régionale en matière d’économie
sociale;
– de ontwikkeling van de sociale economie te evalueren.
– d’évaluer le développement de l’économie sociale.
§ 2. – De samenstelling en de werking ervan worden
door de Regering bepaald. Hij zal in elk geval vertegenwoordigers tellen van :
§ 2. – Sa composition et son fonctionnement sont fixés par
le gouvernement. Elle comprendra tout au moins des représentants :
– de Regering;
– du gouvernement;
– het Bestuur;
– de l’administration;
– de Dienst;
– de l’Office;
– de representatieve organisaties van de sector van de
sociale economie, waaronder ten minste een vertegenwoordiger van de alternatieve financiering, een vertegenwoordiger van de adviesbureaus en een vertegenwoordiger van de werknemers- en werkgeversorganisaties zetelend in de ESRBHG;
– des organisations représentatives du secteur de l’économie sociale, dont au moins un représentant du financement alternatif, un représentant des agences conseils et
un représentant des employeurs du secteur de l’économie
sociale et des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs siégeant au CESRB;
– universitaire deskundigen;
– des experts universitaires;
– een vertegenwoordiger van de adviescommissie Vorming Opleiding Tewerkstelling.
– un représentant de la commission consultative Formation
Education Emploi.
§ 3. – De vertegenwoordiger van de Minister zal er het
voorzitterschap van waarnemen. ».
§ 3. – Le représentant du Ministre en assure la présidence. ».
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
De vertegenwoordiging van de sociale economie waarborgen en een
reglementaire basis geven.
Assurer la représentation de l’économie sociale et lui donner un cadre
réglementaire.
Anne-Françoise THEUNISSEN (F)
Paul GALAND (F)
0304/5208
I.P.M. COLOR PRINTING
( 02/218.68.00
Download