Stichting Trainingsgroep Ferwerter Iisclub

advertisement
Mutatieformulier STG Ferwerter Iisclub
Dit formulier opsturen of mailen naar
Hiske Schuiling, Hoarnestreek 11, 8857 RB Wijnaldum mailto:[email protected]
Dit formulier kunt u gebruiken om een wijziging van uw persoonsgegevens aan ons door te
geven, zie onderdeel A.
Schaatst u nu bijvoorbeeld één keer en wilt u graag twee keer in de week schaatsen dan
kunt u uw voorkeur aangeven onder kopje B. U ontvangt van ons een reactie terug met de
mogelijkheden.
A. Wijziging persoonsgegevens
Omschrijving
Huidig
Wijziging
Voornaam + achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
IBAN-nummer
Rekening staat op naam van
Betalingstermijn
e-mailadres
B. Volgen van extra les in Thialf of Leeuwarden
Aanvinken wat van toepassing is
Trainingsuur in Thialf
Omcirkel wat van
toepasssing is
n.v.t.
Extra trainingsuur in Leeuwarden
Maandag / zaterdag
Ondergetekende gaat akkoord met het huishoudelijke reglement van Ferwerter Iisclub en
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de “Ferwerter Iisclub” om periodiek van
zijn/haar bovengenoemde bank/girorekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigd
lesgeld, Lidmaatschap Ferwerter Iisclub en evt. administratiekosten.
Gaat tevens akkoord met bedrag wijziging als gevolg van lesgeld wijzigingen door verhoging
of bereiken van de seniorenleeftijd. Jeugd is voor 1 oktober van het betreffende seizoen 12
jaar of jonger, daarna gaat het seniorentarief in.
Ons Incassant ID is: NL17ZZZ400023250000 en betreft de Ferwerder IJsclub te Ferwerd
Indien ondergetekende het niet eens is met een afschrijving kan hij/zij deze binnen 1 maand
zonder opgaaf van reden ongedaan laten maken.
Datum:
_____/_____/_______
Formulierversie: 2014-2015
Handtekening:
Machtigingsysteem STG Ferwerter Iisclub
Sinds 2005 heeft de Ferwerter Iisclub een doorlopend machtigingsysteem. De Schaats Trainings
Groep Ferwerter Iisclub valt rechtstreeks onder de Ferwerter Iisclub (STG + natuurijs). Deze
machtiging wordt gebruikt voor de STG leden die in de Leeuwarder IJshal schaatsen. Leden die alleen
in Thialf schaatsen betalen via deze machtiging de clubcontributie (lidmaatschap +
administratiekosten). Leden die lid zijn van de Ferwerter Iisclub voor natuurijs en niet van de STG
worden via een andere procedure geïnd.
De doorlopende machtigingen worden conform het huishoudelijk reglement op de volgende manier
verwerkt:
o Opzeggingen voor 1 mei bij de ledenadministratie worden verwijderd uit de lijst machtigingen.
Opzegging is alleen geldig door een volledig ingevuld afmeldingsformulier.
o Leden kunnen voor 1 mei nog aangeven of de machtiging aangepast moet worden voor:
 Naam, adres en/of rekeninggegevens;
 Het aantal trainingen per lid (1 of 2 keer per week);
 De betaalwijze (1 of 3 termijnen);
 bij de penningmeester of ledenadministratie d.m.v. het invullen van een
mutatieformulier.
o Na 1 mei worden de incasso opdrachten aangemaakt voor alle machtigingen die niet
ingetrokken zijn. Intrekken voor dat seizoen is niet meer mogelijk in verband met gereserveerd
ijs, uitzondering:
 Bij langdurige ziekte of blessures (minder dan 10 lessen gevolgd) wordt het
totaalbedrag terug gestort onder aftrek van lidmaatschap, administratiekosten en het
aantal lessen keer het tarief per les.
o Het bedrag van het incasso wordt berekend op basis van het huishoudelijke reglement met de
hoogte van het lesgeld en de administratiekosten zoals is vastgesteld in de jaarvergadering.
Bijzonderheden:
 Leden die niet in Leeuwarden trainen betalen i.p.v. lesgeld het bedrag aan
administratiekosten + lidmaatschap = clubcontributie.
 Het lidmaatschap voor de Ferwerter Iisclub wordt voor alle leden bij het incasso
meegenomen. De penningmeester van de Ferwerter Iisclub zorgt ervoor dat deze
leden niet dubbel betalen bij het innen van het lidmaatschap voor de Ferwerter Iisclub.
 Lesgeld Junioren wordt berekend als het lid 12 jaar of jonger is op 1 oktober van het
lopende seizoen. Anders geldt het Lesgeld Senioren.
o De betalingswijze komt overeen met hoe dit is aangegeven op het machtigingsformulier: in 1
termijn op 15 september of in 3 termijnen op 15 juni, 15 september en 15 december.
o Voor nieuwe leden is er een aangepaste regeling, omdat veel nieuwe leden bij de start van
het nieuwe seizoen lid worden:
 Aanmeldingen tot 1 november hebben de keuze voor een incasso in één termijn op
15 december of 3 termijnen op 15 november, 15 december en 15 januari. Het jaar
daarna zal hetzelfde aantal termijnen gebruikt worden, maar dan op de eerder
genoemde tijdstippen.
 Aanmeldingen na 1 november kunnen alleen nog in één termijn betalen die binnen
twee maanden na aanmelding wordt geïncasseerd. Ze kunnen wel een keuze voor
het aantal termijnen doorgeven voor het volgende jaar.
 Deze leden betalen voor het lopende seizoen per ‘nog te volgen lessen’ plus
lidmaatschap plus administratiekosten. Eén proefles is gratis.
o Bij twee lessen per week wordt voor de tweede les de administratiekosten in mindering
gebracht.
Tarief 2014-2015:
Lidmaatschap individueel
Lidmaatschap gezin
Lesgeld Junioren
Lesgeld Senioren
Administratiekosten
Formulierversie: 2014-2015
Tarief per jaar
€ 7,50
€ 10,€ 145,€ 165,€ 20,-
Opmerking
Natuurijslid
Natuurijslid
€ 7,00 per les
€ 9,00 per les
Voor degene die het volledige lesgeld betalen,
zijn de administratiekosten al inbegrepen.
Download