Child Protection Code Op veel plaatsen is het op dit moment te

advertisement
Child Protection Code
Op veel plaatsen is het op dit moment te makkelijk voor een kindersekstoerist om een kind seksueel te misbruiken.
Naast goede wetgeving en handhaving door politie ter plaatse, kan de reissector een belangrijke rol spelen in de
bestrijding van kindersekstoerisme. Het is daarbij belangrijk dat de reis- en toerismesector een gezamenlijke
boodschap hebben, namelijk: Kindersekstoerisme wordt niet getolereerd! Door deze boodschap te communiceren
en samen te werken met organisaties die dezelfde boodschap uitdragen, worden het bewustzijn en de alertheid van
toeristen en toerismeprofessionals vergroot en wordt het moeilijker voor kindersekstoeristen zich met een
minderjarige te laten zien of ergens binnen te komen. Hierdoor kunnen reis- en toerismeorganisaties dus directe
bescherming bieden aan kinderen.
Een belangrijke factor in de strijd tegen kindersekstoerisme is voorlichting. Door voorlichting worden mensen
bewust dat kindersekstoerisme bestaat. Ze kunnen verdacht gedrag beter herkennen en weten hoe ze dit kunnen
melden. De toerisme- en reisindustrie heeft vanwege het directe contact met reizigers een belangrijke rol in de
voorlichting over kindersekstoerisme. Werknemers van reis- en toerismebedrijven zouden daarom moeten weten
hoe zij toeristen hierover kunnen informeren en hoe verdacht gedrag kan worden aangegeven. ECPAT kan hierbij
ondersteuning bieden in de vorm van voorlichtingsmaterialen en trainingen.
Ook bij het aangaan van zakenrelaties op bestemming kan een Nederlands toerismebedrijf invloed uitoefenen op de
bescherming van kinderen tegen sekstoerisme. Wanneer Nederlandse toerismebedrijven zakenpartners kiezen die
een beleid hebben in hun onderneming dat gericht is op bescherming van kinderen, zullen meer organisaties op
bestemming zorgen dat ze zo’n beleid hebben. Een Nederlandse touroperator zou bijvoorbeeld alleen contracten
kunnen aangaan met hotels die als beleid hebben lokale kinderen niet in de hotelkamers toe te laten.
Een sectorbrede aanpak van kindersekstoerisme is het meest effectief, zowel in het land van herkomst als in het land
van bestemming. Wereldwijd zijn er al veel reis- en toerismeorganisaties die kindersekstoerisme bestrijden. Een
concrete en zichtbare manier om kindersekstoerisme tegen te gaan, is met behulp van de Child Protection Code, een
gedragscode voor de reis- en toerismesector.
De Child Protection Code is in 1998 opgericht door ECPAT Zweden, in samenwerking met Scandinavische
touroperators en met ondersteuning van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO). De Child
Protection Code is een gedragscode die gedragen wordt door de sector zelf. The Code.org. is een zelfstandige
organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische ondernemingen. ECPAT fungeert als lokale
aanspreekpartner. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children) is een wereldwijde
organisatie die op lokaal, nationaal en internationaal niveau samenwerkt met een groot aantal partijen om kinderen
te beschermen tegen seksuele uitbuiting in de porno -en seksindustrie.
Wereldwijd zijn meer 1000 organisaties in 43 landen lid van de Child Protection Code; van touroperators (Kuoni),
vliegtuigmaatschappijen (Air France) en hotels (Accor), tot lokale agenten, restaurants en nachtclubs. In Nederland
hebben onder andere ANVR, TUI, Oad Reizen, Travel Counsellors, Baobab, Fly Brazil, VNC Asia Travel, 333Travel,
Accor Nederland, Activity International en TravelUnique de Code ondertekend.
In het afgelopen decennium, ontving de Child Protection Code brede internationale erkenning als instrument voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bescherming van kinderen in het toerisme. Dit werd bevestigd
door verschillende onderscheidingen, waaronder: Tourism for Tomorrow Award (2003), Ending Human Slavery
Award (2008), Ethical Corporation Award (2010), Business-Leaders Award to Fight Human Trafficking (2010).
1
Child Protection Code
1: Opstellen van een ethisch beleid met betrekking tot seksuele uitbuiting van minderjarigen
Het formuleren van een beleid tegen kindersekstoerisme waarin het belang van het maken van meldingen is
genoemd. Dit moet bekend zijn bij alle medewerkers en alle zakenpartners. Er is iemand binnen de organisatie
verantwoordelijk voor klachten, meldingen, voorlichting, trainingen en rapportage. En er is een protocol aanwezig
voor wat te doen bij meldingen van kindersekstoerisme.
2: Trainen van personeel in Nederland en op vakantiebestemmingen
Personeel moet weten wanneer en hoe ze toeristen moeten informeren en hoe verdacht gedrag kan worden
aangegeven. Bedrijven organiseren hiervoor trainingsbijeenkomsten, gebruiken e-learning en/ of verspreiden
brochures en folders. Het up to date houden van werknemers gebeurt meestal via interne nieuwsbrieven en
intranet.
3: Opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners
Hierin staat dat als de zakenpartner zich inlaat met de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, het contract
direct beëindigd kan worden. Bij hotels zou specifiek opgenomen kunnen worden dat lokale minderjarigen niet
mogen worden toegelaten in de hotelkamers.
Voorbeeld: <Naam organisatie> believes tourists who use tourism facilities to gain sexual contact with children are
committing a grave violation of children’s rights and refuses to conduct business with any person or company who is
engaged or associated with this type of exploitation and ends the contract immediately when there is suspicion for
this.
4: Informatie verstrekken aan reizigers
Toeristen die reizen naar risicogebieden informeren over kindersekstoerisme en dat ze verdacht gedrag kunnen
doorgeven aan de reisorganisatie, (plaatselijke) ECPAT en aan www.meldkindersekstoerisme.nl. Dit kan tijdens
verkoopgesprekken aan de orde komen, vermeld staan op de website, in brochures, of als extra informatie bij de
reisbescheiden worden meegegeven.
5: Het verschaffen van informatie aan belangrijke partijen op de vakantiebestemmingen
Dit gaat om het vormen van een netwerk met organisaties die ook een beleid hebben tegen kindersekstoerisme.
Geef het beleid omtrent de bescherming van kinderen door aan lokale agenten, toerisme informatiebureaus, of
lokale NGO´s die zich bezig houden met de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.
6: Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen
De rapportage geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in een jaar en de geplande activiteiten voor het
volgende jaar. Er zijn standaardformulieren voor de jaarlijkse rapportage.
Voor meer informatie: www.thecode.org of neem contact op met ECPAT ([email protected]).
2
Wat levert ondertekening voor het bedrijf op?
Marketing tool
Toeristen vinden het steeds belangrijker dat de reisindustrie maatregelen neemt om kinderen op
vakantiebestemmingen te beschermen tegen de nadelige effecten van toerisme. Uit de Duitse Reiseanalyse 2010
blijkt bijvoorbeeld dat 70% (van ruim 7500 reizigers) de bescherming van kinderen hierbij als topprioriteit aanmerkt.
De Child Protection Code is een instrument waarmee aan klanten duidelijk gemaakt kan worden dat de organisatie
de bescherming van kinderen op vakantiebestemmingen serieus neemt. Na ondertekening van de Code, kunnen
organisaties het logo van de Code gebruiken in hun communicatie.
Naamsbekendheid
Ondertekenaars van de Child Protection Code staan met naam en logo op de website, folders en ander
voorlichtingsmateriaal van ECPAT. Specifieke acties (zoals voorlichtings- en trainingsactiviteiten) worden beschreven
in de ECPAT-nieuwsbrief. Ook op de website www.thecode.org staan de logo’s en namen van de aangesloten
organisaties. In de nieuwsbrief van The Code worden specifieke acties van leden gecommuniceerd en tijdens
publieke optredens van The Code, zoals conferenties en trainingen worden de logo’s van de leden ook
tentoongesteld.
Onderdeel van een internationaal netwerk
ECPAT heeft in 75 landen kantoren en werkt samen met politie, justitie, opvanghuizen, andere NGO´s en het
bedrijfsleven om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Toerismebedrijven kunnen gebruik maken van dit
netwerk en een bezoek brengen aan lokale ECPAT kantoren in landen waar zij reizen naartoe verkopen. Samen met
het lokale ECPAT kantoor en eventueel de lokale partner van het toeristische bedrijf, kan een protocol opgesteld
worden over hoe te handelen indien een situatie voorkomt waarin een kind (mogelijk) het slachtoffer is van seksuele
uitbuiting. Zo ontstaat er lokaal een netwerk om adequaat en efficiënt op een melding te kunnen reageren.
Inbedding in bedrijfsvoering
Met de Code is de bescherming van kinderen structureel ingebed in de bedrijfsvoering en niet afhankelijk van
iemand die toevallig een bepaalde positie vervult. Doordat er jaarlijks gerapporteerd wordt en een actieplan wordt
opgesteld, blijft de training van personeel en de voorlichting van reizigers op de agenda staan.
Veilig stellen toekomstig inkomen
Het actief bestrijden van kindersekstoerisme is ook belangrijk om het imago van vakantiebestemmingen te
beschermen en te verbeteren. Bestemmingen met een reputatie van kindersekstoerisme komen hier moeilijk vanaf.
Dit heeft een negatief effect op toeristenaantallen. Economisch gezien is het dus van belang om op
risicobestemmingen kindersekstoerisme te bestrijden en deze op die manier aantrekkelijk te maken/ houden voor
mainstream toeristen.
Bewijs als misstanden in de pers komen
Wanneer een kindersekstoerismezaak veel aandacht in de pers krijgt, kunnen touroperators benaderd worden met
vragen over hun beleid in deze. Met de Child Protection Code kan een organisatie laten zien dat procedures
ontwikkeld en geïmplementeerd zijn en dat er budget is vrij gemaakt om kinderen op vakantiebestemmingen te
beschermen tegen seksuele uitbuiting door toeristen.
Beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting
Seksuele uitbuiting is een ernstige schending van de rechten van kinderen en brengt
schade aan het slachtoffer, de gemeenschap en het imago van een toeristische
bestemming. Kinderen hebben recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting. Dat
betekent dat iedereen en elke organisatie die iets kan ondernemen om kinderen
hiertegen te beschermen, de plicht heeft dit te doen. Wanneer niet iedereen een
actieve houding tegen kindersekstoerisme inneemt, zullen kinderen slachtoffer
blijven van seksuele uitbuiting door toeristen.
3
Wat kost deelname aan de Child Protection Code?
Sinds 2009 heeft het bestuur van The Code besloten om een deelnemersbijdrage te vragen aan haar leden. Dit is
vastgesteld op:
Categorie
1
2
3
4
Omzet per jaar
Onder € 500.000
Tussen € 500.000 en € 2,5 miljoen
Tussen € 2,5 miljoen en € 50 miljoen
Meer dan € 50 miljoen
Jaarlijkse bijdrage
€ 50
€ 300
€ 800
€ 2000
Het doel van de contributie is om ervoor te zorgen dat The Code organisatie kan investeren in het bevorderen van de
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. De jaarlijkse bijdragen zullen aan de volgende
activiteiten besteed worden:
− uitbreiden van bewustwording -en trainingsactiviteiten;
- vergroten van de kennis over de bescherming van kinderen in toerisme;
- ondersteunen van onderzoek over de effectiviteit van de Code;
- ontwikkelen van een kwartaal nieuwsbrief van de Code;
- monitoren en evalueren van de uitvoering van de Child Protection Code;
- administratieve werkzaamheden van het secretariaat, waaronder het vergroten van de impact van de Code
en het genereren van nieuwe leden.
Procedure voor ondertekening
1. Informatieverstrekking over de Child Protection Code door ECPAT;
2. Introductiegesprek met ECPAT;
3. Organisatie vult standaardformulieren in (Application Form en Action Plan);
4. Internationale bestuur van The Code beoordeeld de aanvraag;
4. Officiële ondertekening van de Child Protection Code;
5. Implementeren van de punten uit het Action Plan;
6. Monitoring van implementatie en jaarlijkse rapportage.
Contactgegevens
Celine Verheijen | ECPAT Nederland
Kinderrechtenhuis: Hooglandse Kerkgracht 17-G | 2312 HS Leiden | Postbus 11103 | 2301 EC Leiden
T: +31 (0)71 516 09 80 | F: +31 (0)71 516 09 89 | M: +31 (0)6 420 53 860
[email protected] | www.ecpat.nl
Meld kindersekstoerisme
-
Lokale meldpunten
Lokale ECPAT
Meldkindersekstoerisme.nl
Meld Misdaad Anoniem (0900-7000)
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards