e) Gebruiker mag afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o

advertisement
Gebruiksvoorwaarden
1. Inleiding
Eenieder die gebruik maakt van fotomateriaal van Waldo Bouwman Fotografie, verklaart zich
akkoord met de gebruiksvoorwaarden.
2. Gebruik website
a) De website en de gehele inhoud zijn eigendom van Waldo Bouwman Fotografie en zijn
rechthebbende, de natuurlijke rechtspersoon Waldo Bouwman.
b) Alle afbeeldingen en overige bestanden op deze website vallen onder de Nederlandse en
internationale auteurswetten en zijn derhalve beschermd.
c) Het downloaden van afbeeldingen en bestanden van deze website, evenals het gebruik van
software daartoe (crawlers e.d.), is niet toegestaan.
d) Alle rechten die niet expliciet in deze voorwaarden worden genoemd, zijn voorbehouden aan
Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman.
3. Gebruik afbeeldingen
a) De afbeeldingen op deze website zijn voorbeelden, in lage resolutie, beperkt formaat en/of
voorzien van een watermerk. Ze dienen ter oriëntatie en mogen op geen enkele wijze worden
gedownload, gebruikt in materiaal, gedistribueerd en/of beschikbaar gesteld aan derden (print, druk
noch digitaal).
b) Gebruiker is verplicht voor elke toepassing toestemming te vragen aan Waldo Bouwman
Fotografie e/o Waldo Bouwman. Gebruiker is te allen tijde verplicht aan Waldo Bouwman Fotografie
e/o Waldo Bouwman juiste, volledige en accurate informatie te verstrekken over het voorgenomen
gebruik van een afbeelding. Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman behoudt zich het recht
voor een toepassingsvorm te weigeren.
c) Na verlening van gebruiksrecht door Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman en betaling
ervan door gebruiker, worden de gewenste afbeeldingen geleverd in hoge resolutie, groot formaat,
gewenste extensie en met of zonder watermerk.
d) Afbeeldingen waarvoor Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman gebruiksrecht heeft
verleend, mogen door gebruiker niet worden bewerkt, noch aangepast, noch van een eigen
watermerk worden voorzien.
e) Gebruiker mag afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman alleen
gebruiken voor de toepassing waarvoor hem gebruiksrecht is verleend. Het is niet toegestaan
afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman anderszins (her-)uit te geven, te
produceren, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verspreiden, noch tegen
betaling noch gratis.
f) Voor herhaaldelijk gebruik van foto’s moet gebruiker telkens opnieuw toestemming vragen aan
Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman of een licentie afsluiten. Voor rechtenvrij gebruik
kan het gebruiksrecht ineens worden afgekocht. Voor exclusief gebruik betaalt de gebruiker een
exclusief gebruiksrecht. In alle gevallen blijft het intellectueel eigendom in handen van Waldo
Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman.
g) Gebruiker wordt behalve eenmalig per toepassing, uitsluitend individueel gebruiksrecht verleend.
Het gebruiksrecht op afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman is niet
overdraagbaar en mag door gebruiker noch tegen betaling noch gratis aan derden beschikbaar
worden gesteld. Gebruiker kan ontheffing aanvragen voor diegenen die officieel uit zijn naam
handelen, bijvoorbeeld voor officieel geregistreerde medewerkers en/of officieel geregistreerde
tussenpersonen.
h) Creatie, productie en distributie van afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo
Bouwman tot productvormen als folders, ansichtkaarten, posters, gordijnstof, behangpapier,
gadgets, kalenders, agenda’s, (foto-)boeken, websites en welke andere productvormen dan ook,
wordt aangemerkt als heruitgave en is uit hoofde van de geldende auteurswetten strafbaar.
i) Verlening van gebruiksrecht betekent niet dat de rechten op afbeeldingen worden overgedragen.
Het intellectueel eigendom blijft te allen tijde in bezit van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo
Bouwman.
j) Gebruiker is bij elke vorm van gebruik verplicht tot bronvermelding met copyrightnotatie, namelijk
aldus: © Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman.
k) Gebruiker is in alle gevallen verplicht aan Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman een
bewijsexemplaar toe te sturen van de toepassing waarin hij een afbeelding heeft gebruikt.
l) Afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman mogen niet door derden als
handelsmerk worden gebruikt.
m) Afbeeldingen van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman mogen niet worden gebruikt
voor onwettige doeleinden, zoals het schenden van de privacy van personen, discriminatie, laster,
pornografische uitingen, et cetera.
n) Gebruiker is gehouden aan en direct verantwoordelijk voor correct contextueel gebruik van
afbeeldingen waarvoor hij van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman gebruiksrecht heeft
verkregen. Voor alle gevallen die aanleiding kunnen geven tot verwarring en bij twijfel is gebruiker
verplicht aan Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman toestemming te vragen.
4. Onrechtmatig gebruik
Bij onrechtmatig, onvolledig en/of onjuist gebruik van de website en de afbeeldingen van Waldo
Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman, zal onmiddellijk worden opgetreden met alle juridische
middelen die de wet daartoe biedt.
Behoudens een van rechtswege opgelegde straf en/of schadevergoeding, is de overtreder in alle
gevallen gehouden aan het teruggeven dan wel vernietigen van alle hem ter beschikking staande
bestanden van Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman. Overtreders worden uitgesloten
van elk gebruiksrecht in de toekomst.
5. Prijsstelling
Prijzen van de verschillende vormen van gebruiksrecht zijn afhankelijk van aard, omvang en
frequentie van de toepassing en van de grootte, de resolutie en de uitvoering van de bestanden (wel
of geen watermerk). Vanwege de uiteenlopende verschillen zijn de tarieven op aanvraag. Prijsopgave
vindt schriftelijk plaats in Euro’s en exclusief BTW, handling- en verzendkosten.
Gebruiker retourneert de door hem voor akkoord ondertekende prijsopgave en gaat over tot
betaling. Na ontvangst van beide door Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman, verwerft
gebruiker het eenmalige en individuele gebruiksrecht en ontvangt hij van Waldo Bouwman
Fotografie e/o Waldo Bouwman de bestanden van de overeengekomen afbeeldingen.
© Waldo Bouwman Fotografie e/o Waldo Bouwman, mei 2012.
Download