SBIB KU Leuven – Bruikleenovereenkomst 1. De gebruiker verklaart

advertisement
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN
PARKSTRAAT 45, BUS 3604
3000 LEUVEN, BELGIË
SBIB KU Leuven – Bruikleenovereenkomst
1. De gebruiker verklaart de laptop volledig en in goede staat van werking te hebben ontvangen.
Hij/zij verbindt zich ertoe om tijdens de bruikleen de samenstelling van de laptop ongewijzigd
te laten.
2. De gebruiker moet de laptop afhalen aan de informatiebalie van SBIB, Parkstraat 45, 3000
Leuven. Materialen kunnen enkel uitgeleend en teruggebracht worden tijdens de
openingsuren van SBIB. SBIB heeft eenzijdig het recht de openingsuren zonder opgave van
reden en te allen tijde te wijzigen. SBIB zal de gebruiker inlichten over deze wijziging.
3. De gebruiker moet alle gereserveerde materialen persoonlijk ophalen binnen de opgegeven
uitleenperiode en tijdens de openingsuren van SBIB, Parkstraat 45, 3000 Leuven. Tijdens het
ophalen van de gereserveerde materialen dient de gebruiker zich te identificeren door middel
van zijn studentenkaart of personeelskaart. De gebruiker dient een gsm-nummer of
telefoonnummer op te geven waarop hij / zij te bereiken is tijdens de uitleenperiode. De afgifte
gebeurt in principe aan de persoon wiens identiteit samenvalt met deze van de aanvrager.
Afhaling door een derde is niet toegelaten zonder aantoonbare volmacht van de aanvrager
aan de gevolgmachtigde voor deze specifieke ontlening en gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de aanvrager. De persoon op wiens naam ontleend wordt, blijft dus
te allen tijde aansprakelijk voor het materiaal.
4. De aanvrager is persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hem/haar uitgeleende apparatuur
vanaf het moment dat hij/zij of zijn/haar gevolgmachtigde deze in ontvangst neemt tot op het
moment dat hij/zij het materiaal in zijn volledigheid teruggeeft aan SBIB. De gebruiker dient de
nodige maatregelen te nemen om het materiaal te beveiligen bij vervoer, tegen normale
weersomstandigheden, brand, verlies en diefstal. Het is de gebruiker niet toegestaan het
materiaal aan derden beschikbaar te stellen, over te dragen, te verhuren of uit te lenen. Indien
terbeschikkingstelling van het uitgeleende materiaal, bv. op grond van de intensiteit van
gebruik, wordt vermoed of vastgesteld, dan heeft SBIB het recht om aanvragen door deze
gebruiker te weigeren of de reeds ontleende goederen vervroegd terug te eisen.
5. De laptop mag enkel worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Indien oneigenlijk gebruik
van het uitgeleende materiaal wordt vermoed of vastgesteld, dan heeft SBIB het recht om
aanvragen door deze gebruiker te weigeren of de reeds ontleende goederen vervroegd terug
te eisen.
6. Op het einde van de bruikleenovereenkomst zal de KU Leuven vóór de terugname van de
laptop, de staat van de laptop vaststellen in aanwezigheid van de gebruiker. De gebruiker
verbindt zich ertoe alle opgesomde elementen in goede en werkende staat terug te brengen
naar SBIB vóór het verstrijken van de uitleentermijn en op dezelfde manier als ze werd
uitgeleend (correct uitgesorteerd, in de originele verpakking, enz). De ontvangst door SBIB
ontslaat de gebruiker echter niet van zijn aansprakelijkheid voor schade ontstaan na de start
van de uitleentermijn. In geval van schade gedetecteerd door SBIB na teruggave, wordt de
meest recente gebruiker vermoed aansprakelijk te zijn. In geval van het weerleggen van het
vermoeden van schadeverwekking tijdens de uitleentermijn van deze gebruiker, gaat het
vermoeden over op de vorige gebruiker.
T + 32 16 32 32 95
[email protected]
bib.kuleuven.be/sbib
7. In geval van schade is het de gebruiker niet toegestaan om zelf herstellingen uit te voeren aan
de ontleende apparatuur. De gebruiker is verplicht alle mogelijke beschadigingen binnen de
24u te melden aan SBIB.
8. In geval van schade of van diefstal of in geval van het overschrijden van de afgesproken
uitleentermijn met meer dan 1 werkdag, verbindt de gebruiker zich ertoe om de gevraagde
schadevergoeding, maximaal ten bedrage van de aankoopwaarde van de betreffende
(onderdelen van de) laptop te betalen aan KU Leuven.
9. Bij diefstal of verlies van de uitgeleende apparatuur is de gebruiker verplicht om aangifte
hiervan te doen bij het daartoe bevoegde politiekantoor en een exemplaar van de aangifte in
te dienen bij SBIB, en dit ten laatste op de eerste werkdag volgend op de dag van het verlies
of de diefstal.
10. SBIB KU Leuven is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens ten gevolge van storingen,
computervirussen, e.d. De student dient zelf de nodige veiligheidskopieën van zijn/haar
gegevens te nemen.
11. In geval van betwisting doet SBIB KU Leuven een beroep op de juridische dienst KU Leuven.
Indien nodig geacht, is de rechtbank van Leuven bevoegd. Het Belgische recht is van
toepassing op deze overeenkomst.
Dit document maakt deel uit van een reserveringsaanvraag. De gebruiker moet aanvinken dat hij
akkoord gaat met deze voorwaarden om de reserveringsaanvraag te kunnen finaliseren.
Download