Slide 1 - Salvation of all

advertisement
1. WAAR komt het wóórd ‘zegen’ vandaan?
2. WIE worden gezegend?
3. WAT is een zegen?
4. HOE worden dingen gezegend?
5. WAAROM gezegend?
1. WAAR komt het wóórd ‘zegen’
vandaan?
Hebreeuws: ZEGEN = BaRaK > Baruch
knie > knielen
1
Hebreeuws: ZEGEN = BaRaK > Baruch
En hij liet de kamelen neerknielen
buiten de stad bij een waterput…
Genesis 2411
1
Hebreeuws: ZEGEN = BaRaK > Baruch
Want Ik heb gezworen bij Mij zelf (…)
dat voor Mij elke knie zich zal buigen…
Jesaja 4523
1
Grieks: ZEGEN = eu-logia
> goed spreken
vergl. benedictie
(latijn, frans, portugees, spaans)
1
Grieks: ZEGEN = eu-logia
> goed spreken
vergl. benedictie
(latijn, frans, portugees, spaans)
Gezegend zij de God en Vader van onze
Here Jezus Christus, die ons met
allerlei (lett. elke!) geestelijke zegen in
de hemelse gewesten gezegend heeft
in Christus
Efeze 13
1
2. WIE worden gezegend?
2
Ik (=JAHWEH) zal u (=Abram) tot een
groot volk maken, en u zegenen, en uw
naam groot maken, en gij zult tot een
zegen zijn…
Genesis 122
2
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u
vervloekt zal Ik vervloeken, en met
(lett. in) u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden.
Genesis 123
2
In de visserij is een zegen een net dat
alle vis insluit:
“De zegenvisserij heeft als principe
dat men de vis met een omtrekkende
beweging insluit.”
2
Want God heeft allen onder
ongehoorzaamheid BESLOTEN, om Zich
over allen te ontfermen.
Romeinen 1132
2
Want God heeft allen onder
ongehoorzaamheid BESLOTEN, om Zich
over allen te ontfermen.
Romeinen 1132
En toen zij dit gedaan hadden,
HAALDEN zij een grote menigte vissen
BINNEN, en hun netten dreigden te
scheuren.
Lucas 56
2
3. WAT is een zegen?
3
En God zegende ze en zeide: Weest
vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de
wateren in de zeeen, en het gevogelte
worde talrijk op de aarde
Genesis 122
3
En God zegende ze en zeide: Weest
vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de
wateren in de zeeen, en het gevogelte
worde talrijk op de aarde
Genesis 122
En God zegende hen en God zeide tot
hen: Weest vruchtbaar en wordt
talrijk; vervult de aarde en onderwerpt
haar….
Genesis 128
3
En Isaak zaaide in dat land en oogstte
in dat jaar honderdvoudig; want de
HERE zegende hem. En die man werd
RIJK, ja gaandeweg RIJKER, totdat hij
ZEER RIJK geworden was.
Genesis 2613
3
De zegen des HEREN, die maakt rijk,
zwoegen voegt er niets aan toe.
Spreuken 1022
3
4. HOE worden dingen gezegend?
4
Want anders, indien gij een zegen
uitspreekt met uw geest, hoe zal
iemand, die als toehoorder aanwezig
is, op uw dankzegging zijn amen
spreken?
1Korinthe 1416
4
En Hij nam de vijf broden en de twee
vissen, zag op naar de hemel, sprak de
zegen uit en brak de broden …
Marcus 641
4
En Hij nam de vijf broden en de twee
vissen, zag op naar de hemel, sprak de
zegen uit en brak de broden …
Marcus 641
Jezus dan nam de broden, dankte en
verdeelde ze onder hen, die daar
zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij
wensten…
Johannes 611
4
4
Wij weten, dat voor degenen die GOD
liefhebben, alle dingen MEDEWERKEN
ten goede…
Romeinen 8
28
Het goede wordt niet bereikt ONDANKS
maar DANKZIJ alle (ook negatieve) dingen!
4
een min….
4
… of een plus die nog niet áf is?
4
5. WAAROM gezegend?
5
Er zijn er, die uitstrooien en toch nog
meer verkrijgen; terwijl anderen meer
inhouden dan recht is en toch gebrek
lijden.
24
De zegenende ziel wordt overvloedig
verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf
gelaafd
25
Spreuken 11
5
Er zijn er, die uitstrooien en toch nog
meer verkrijgen; terwijl anderen meer
inhouden dan recht is en toch gebrek
lijden.
24
De zegenende ziel wordt overvloedig
verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf
gelaafd.
25
Spreuken 11
5
1. WAAR komt het wóórd ‘zegen’ vandaan?
> ‘knielen’ + ‘goed spreken’
2. WIE worden gezegend?
> “alle geslachten van de aarde”
2. WAT is een zegen?
zegen = rijkdom!
3. HOE worden dingen gezegend?
> dankzeggend.
4. WAAROM gezegend?
> om anderen te zegenen = rijk te maken
Download