Het Boxtels Model in 1000 woorden

advertisement
De Boxtels Model-matrix
De Boxtels Model-verzamelkast, met deuren en laatjes, kan worden weergegeven
in een matrix. Deze Boxtels Model-matrix wordt gebruikt in overlegsituaties en bij het
inrichten van de website Boxtels Model en geeft:
Boxtels Model:
spelregels over ‘inleggen en gebruiken’
- overzicht: wat hebben we al?
- inzicht: is de vulling doelmatig en effectief; waar is aanvulling mogelijk of nodig?
Een activiteitbeschrijving levert een bijdrage aan de doelen van het Boxtels
Model als wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria:
-
-
-
-
-
-
Accent op kind- en ouderbelang
Gaat (verdere) segregatie tegen vanwege aanbod voor alle kinderen
Versterkt de samenwerking op het 0-6 jarigen aanbod
Versterkt de professionaliteit (kwaliteit) en uitbreiding (kwantiteit) van functionarissen
Zet in op overdracht, afstemmen en samenwerken
Maakt kwaliteit van werken inzichtelijk en meetbaar.
Een activiteitbeschrijving geeft korte en concrete informatie over de aanpak
(voorbereiding, met wie afstemmen of samenwerken, onder welke voorwaarden),
het doel (beoogd effect op kind of groep) en contactpersoon/organisatie. Het draagt bij
aan kennis uitwisselen, uitvoering afstemmen of kwaliteit verbeteren, door:
- samen doen, bv. gezamenlijk teamoverleg, scholing/studiedag, sportdag
- samen bedenken, bv. gezamenlijk wijkthema kiezen dat partners op eigen locatie
uitwerken
- samen gebruiken bv. identiek overdrachtsformulier, VVE-materiaal delen,
themakisten uitwisselen
Boxtels Model:
projectinformatie op vier plaatsen
Informatie over het Boxtels Model staat op vier plaatsen beschreven:
1. Website Boxtels Model als verzamelplaats voor lokale samenwerkingspartners
(afgeschermd)
Doel: BM-activiteitbeschrijvingen plaatsen en/of zoeken
C
D
Werken aan een
sluitende en duurzame aanpak van
opvang en educatie.
Aansluiten op
individuele
ontwikkellijn van
kinderen 0 – 6 jaar
Realiseren van een
warme overdracht op
kindniveau tussen
voorzieningen
Pedagogisch beleid op:
- Educatief handelen
- Ouderparticipatie
- Pedagogisch klimaat
- Zorg & begeleiding
& ontluikende
geletterdheid
2Denkontwikkeling
& ontluikend
rekenen
3Sensomotorische
ontwikkeling
4Sociaal-
emotionele
ontwikkeling
5 Creatieve &
expressieve
ontwikkeling
6Ontwikkeling
in brede zin;
het kenmerk
als geheel
Figuur De Boxtels Model-matrix
3.Boek Procesbeschrijving Boxtels Model. Werken aan een zorgzame leeromgeving
voor 0-6 jarigen (2013, Hoex, van Aarle & Elenbaas van Ommen)
Doel: informatie over de wordingsgeschiedenis en onderbouwing van het resultaat.
Fictief voorbeeld
Doel A1: Werken aan een sluitende aanpak (A) in het belang van Taalontwikkeling & ontluikende
geletterdheid (1)
Vorm van inzet: Taal-team (fictief)
Partners:
Teams peuterspeelzalen, bibliotheekmedewerker(s) jeugd / contactpersoon XX.
Beschrijving:
- Overleg: 1x per jaar gezamenlijk op de bibliotheek; bibliotheek 1x per jaar op alle psz-locaties.
- Werklast: 2x 2 uur per jaar voor psz-teams; aantal psz-locaties x 2 uur voor bibliotheek
- Vaste agendapunten: - actualiteit/nieuwe ontwikkelingen; - evaluatie samenwerking,
bv aansluiting materialen, uitleenvoorwaarden, gedeelde scholing; - aansluiting ouders /
thuissituatie; - update bestaande en nieuwe BM-activiteiten.
4.Borgdocument-archief Boxtels Model (www.boxtel.nl)
Doel: overzicht van documenten voor verdiepen en analyseren van het werktraject op
specifieke momenten en inhoud.
05
B
1 Taalontwikkeling
2.Folder Het Boxtels Model in 1000 woorden (2013, van Aarle & Hoex)
Doel: eerste kennismaking.
A
06
© Gemeente Boxtel / NJi Utrecht, 2013 | Tekst: Conny van Aarle & Josette Hoex | Ontwerp: Sjoerd Cloos, ontmoetsjoerd.nl
Het Boxtels Model
in 1000 woorden
voor ambtenaren jeugd & onderwijs en
samenwerkingspartners in voor- en vroegschoolse educatie
Waarom een Boxtels Model?
Hoe werkt het Boxtels Model?
De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie / OKE (2010) geeft kaders
voor samenwerken en afstemmen tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Resultaat van de wet moet zijn:
Het Boxtels Model is opgezet met een frame van vier thema’s:
•
•
•
•
1. Borgdocumentarchief (gedeelde inhoud)
2. Scholing (professionaliseren)
3. PR & Communicatie (uitwisselen informatie)
4. Methodiek (implementeren en borgen)
tegengaan van segregatie tussen kansrijke en kansarme kinderen
op één lijn brengen van regelgeving
verantwoordelijkheid bij gemeente voor het regelen van voorschools aanbod voor
alle jonge kinderen met (taal)achterstand
regie bij gemeente over doorlopende leerlijn tussen vroegschoolse opvang en
voorschoolse educatie
De thema’s zijn vanaf 2013 richtinggevend
voor een cyclisch evaluatie- en verbeterproces.
De gemeente Boxtel heeft alle lokale aanbieders van voorschoolse en vroegschoolse
activiteiten aangesproken op actief partnerschap. Dat zijn: regulier en speciaal basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, brede school, bibliotheek en GGD-consultatiebureau. Goed samenwerken vergroot de kennis van elkaars werk en geeft waardering
aan ieders inbreng. Samenwerken betekent in Boxtel:
Resultaat van samenwerken in het Boxtels Model:
• een verzameling van activiteiten van en voor de samenwerkingspartners
• met spelregels over het inleggen en gebruiken van elkaars kennis
• waarbij de projectinformatie te vinden is op vier plaatsen
1. Samenwerken aan een gezamenlijke etalage met eigen spullen.
De partners wisselen actief ervaring en kennis uit. Zij helpen en versterken elkaar bij
professionele kwaliteitsverbetering. Er is verbinding, zonder verlies van eigen identiteit.
Het gezamenlijk aanbod laat zien wat er al is gerealiseerd in Boxtel, maar ook wat nog
ontbreekt om een passende ontwikkellijn voor ieder kind te bieden.
2. Samenwerken aan maatschappelijke zorgzaamheid.
De partners laten zien dat zij zich samen inzetten voor de pedagogische kwaliteit van leven
van 0 - 6 jarigen in Boxtel. Ieders aanbod is helder. Kinderen en ouders krijgen wat nodig is
om achterstand in te lopen, te voorkomen, en om gewoon ‘bij te blijven’. Het geeft kinderen
en ouders de zekerheid van een zorgzame en zorgvuldige opgroei-omgeving.
Het
Boxtels
model
werkt
Het management heeft de inspanningsverplichting tot samenwerken vastgelegd in een
convenant. De uitvoerend professional zet (eigen) activiteiten die bijdragen aan de doorgaande ontwikkellijn in een digitale ‘Boxtels Model-verzamelkast’, zodat partners van
elkaars kennis kunnen profiteren.
.
Doel van samenwerken in het Boxtels Model:
•
•
•
02
opzetten en versterken van een lokale pedagogische infrastructuur
van voorschoolse opvang en vroegschoolse educatie,
die bijdraagt aan een passend aanbod voor alle 0 – 6 jarigen in Boxtel
waardoor ontwikkelingsachterstand wordt ingelopen of voorkomen.
03
Boxtels Model Methodiek:
een geordende verzameling in
de Boxtels Model-verzamelkast
• Eis 1: Werken aan een doorgaande ontwikkellijn
Activiteiten die de convenantpartners uitvoeren voor een doorgaande ontwikkelingslijn, worden verzameld in de digitale ‘Boxtels Model-verzamelkast’. De verzamelkast
heeft vier kastdeuren A t/m D. De vier deuren corresponderen met de vier kenmerken
van een doorgaande ontwikkelingslijn:
A. het werken aan een sluitende en duurzame aanpak van opvang en educatie;
B. het aansluiten op de individuele ontwikkelingslijn van kinderen van 0 – 6 jaar;
C. het realiseren van een warme overdracht van pedagogische informatie op kindniveau
tussen voorzieningen;
D. Het voeren van verantwoord beleid ten opzichte van het educatief handelen,
ouderparticipatie, het pedagogisch klimaat en inzet voor ‘zorg en begeleiding’.
• Eis 2: versterken van de vijf ontwikkelingsdomeinen
Bij ieder kenmerk kan specifiek worden ingezoomd op één of meer van de vijf
ontwikkelingsdomeinen:
1. Taalontwikkeling & ontluikende geletterdheid
2. Denkontwikkeling & ontluikend rekenen
3. Sensomotorische ontwikkeling
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Creatieve & expressieve ontwikkeling
6. Een combinatie van de ontwikkelingsdomeinen of het kenmerk in brede zin
Achter iedere kastdeur zijn dan ook zes laatjes: 1 t/m 6. Zo kan specifieke kennis snel worden
gevonden. De Boxtels Model-verzamelkast heeft 24 opbergmogelijkheden: vier kenmerkdeuren x zes ontwikkelingsdomein-laatjes (zie matrix). Een één-op-één activiteit, gericht
op het versterken van de sensomotorische ontwikkeling bij 3-jarigen, krijgt een plaats in B3.
• Eis 3: activiteiten die bijdragen aan uitwisselen, afstemmen en verbeteren
Een activiteitbeschrijving hoort in de Boxtels Model-verzamelkast als die activiteit
bijdraagt aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen. De activiteit richt zich op het
versterken van minstens één kenmerk. De activiteit is effectief voor het vergroten van
kansen van één kind of van een groep kinderen. De convenantpartners werken aan een
doorgaande lijn door:
- van elkaars aanbod op de hoogte te zijn (kennis uitwisselen);
- hun aanbod aan te sluiten op dat van andere partners (uitvoering afstemmen);
- Te zoeken naar mogelijkheden om op gedeelde doelen verder te professionaliseren (kwaliteit verbeteren).
• Eis 4: de convenantpartners zijn zelf verantwoordelijk voor succesvol samenwerken
De Boxtels Model-verzamelkast is eigendom van de convenantpartners. Door
actief informatie in te brengen stimuleert iedere partner het gebruik door anderen.
De gemeente houdt regie op voorwaarden en effectiviteit. Partners maken gezamenlijk
afspraken over het vullen, ordenen en schonen. Zij dragen zorg voor een verzameling
van activiteitbeschrijvingen die:
- haalbaar en houdbaar zijn,
- de doelen van het Boxtels Model dichterbij brengen.
04
Download