therapieën

advertisement
therapieën
[ therapie voor positieve gedragsverandering ]
In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij
kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
Therapieën
Bij Ambiq kunnen kinderen en jongeren met sociale en emotionele
problemen of gedragsproblemen terecht voor verschillende vormen van
therapie. De activiteiten binnen deze verschillende therapieën hebben
meestal een non-verbaal karakter.
In deze activiteiten bieden we de mogelijkheid om andere, soms nieuwe
ervaringen op te doen en hiermee te experimenteren. Deze ervaringen kan
het kind leren herkennen, begrijpen en vervolgens toepassen in het dagelijkse
leven. Vooral de wijze van aanbieden, de betekenis die het kind eraan geeft
en de houding en interventies van de therapeut zijn van belang om het
therapeutische proces op gang te laten komen.
Ambiq biedt verschillende vormen van (vak)therapie aan. Welke vorm bij
welk kind past is afhankelijk van de hulpvraag die het kind heeft. Het is altijd
maatwerk. Ook een combinatie van verschillende therapieën is mogelijk.
Gemiddeld duurt een therapie 6 tot 9 maanden.
Waar ‘kind’ staat, kan ook jongere of jongvolwassene gelezen worden.
verschillende vormen
van (vak)therapie
Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een
effectief middel om kinderen te helpen
bij hun problemen. Deze therapie gaat
ervan uit dat wat mensen voelen en doen
beïnvloed wordt door wat ze denken.
Cognitief gedragstherapeuten werken
samen met ouders en kinderen. Samen
wordt geprobeerd om onjuiste en niethelpende gedachten van het kind te
ontdekken en deze te veranderen in
meer juiste en helpende gedachten.
Dit zorgt ervoor dat kinderen zich beter
voelen en dat hun gedrag verandert.
Cognitieve gedragstherapie wordt
gegeven in een rustige kamer. De meeste
kinderen komen één keer per week naar
de therapie. Tijdens de therapiesessies gaat
het kind en de therapeut onder andere
praten, tekenen, schrijven en rollenspellen
doen. Kinderen krijgen een eigen werkboek
waarin opdrachten en spellen staan.
Bij cognitieve gedragstherapie krijgen
kinderen opdrachten mee zodat ze ook
buiten de therapiesessies (bijvoorbeeld
thuis en op school) kunnen oefenen met
wat ze geleerd hebben. Kinderen oefenen
dan bijvoorbeeld thuis hoe ze kunnen
ontspannen voordat ze gaan slapen.
[ verschillende vormen van (vak)therapie ]
“Ook een combinatie van
verschillende therapieën
is mogelijk.”
Traumagerichte
cognitieve gedragstherapie
Voor kinderen die nare gebeurtenissen
hebben meegemaakt wordt bij het
Expertisecentrum een speciale vorm
van cognitieve gedragstherapie gegeven:
traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapie verwerken
kinderen de nare gebeurtenis door er in
een veilige omgeving over te vertellen,
schrijven of tekenen en door hun onjuiste
gedachten erover te veranderen. In de
therapie leren zij hoe ze zich beter kunnen
ontspannen en hoe ze om kunnen gaan
met hun nare gedachten en gevoelens.
Bij traumagerichte cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut samen
met ouders en kinderen. Er vinden
zowel sessies plaats met het kind als
met ouders.
EMDR
Eye Movement Desensitization and
Reprocessing, afgekort tot EMDR, is
een behandelmethode voor kinderen die
last blijven houden van de gevolgen van
een vervelende gebeurtenis. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het
leven van kinderen. Een groot deel van de
kinderen ‘verwerkt’ deze gebeurtenissen
op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen
zich psychische klachten. Vaak gaat het
om herinneringen aan de vervelende
gebeurtenis die blijven terugkomen,
waaronder angstige beelden, de gebeurtenis opnieuw herbeleven en/of nacht-
merries. Ook kunnen kinderen zich anders
voelen; ze hebben nergens zin meer in of
kunnen niet goed slapen. Ook kan het zijn
dat ze sneller boos worden en zich moeilijk
kunnen concentreren. De klachten waarop
EMDR zich richt kunnen zijn ontstaan naar
aanleiding van een eenmalige vervelende
gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk of plotseling overlijden. De
klachten kunnen ook zijn ontstaan na het
meemaken van heel vervelende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld pestervaringen,
kindermishandeling of seksueel misbruik.
In de behandeling zal de therapeut het kind
vragen terug te denken aan de gebeurtenis
met de bijbehorende beelden, gedachten
en gevoelens. Terwijl het kind zich concentreert op de nare herinnering laat de
therapeut het kind tegelijkertijd iets heel
anders doen. Meestal wordt gevraagd
de hand van de therapeut met de ogen
te volgen of worden er geluiden (‘tikjes’)
via een koptelefoon aangeboden. EMDR
zorgt er voor dat nare herinneringen op
een goede manier worden opgeslagen in
het geheugen zodat nare herinneringen
gewone herinneringen kunnen worden.
Systeemtherapie
Binnen Ambiq zien wij het kind niet als
op zichzelf staand, maar in de context van
hun gezinnen, families, peergroups enz.
Het is daarom dat systeemdiagnostiek
en systeembehandeling een belangrijke
plaats inneemt binnen onze organisatie.
Systeemtherapie omvat zowel relatie- als
gezinstherapie. Deze vorm van therapie is
een erkende vorm van psychotherapie.
Gedragsproblemen, psychische klachten
of psychiatrische stoornissen staan nooit
op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken
met de situatie waarin iemand leeft en
beïnvloed het ook de situatie waarin
iemand leeft. Klachten van de één worden
beïnvloed door de anderen in het systeem
en omgekeerd.
Relaties, gezin en verdere omgeving
vormen een systeem en mensen komen
sneller uit de problemen met een therapie
die daar aandacht voor heeft. Systeemtherapeuten maken van dit inzicht gebruik.
De behandeling richt zich zowel op de
aangemelde problematiek als op de relatie
en reactiepatronen in het (gezins)systeem.
Daarmee stelt de therapeut het kind in
staat de vicieuze cirkel te doorbreken.
Zo wordt voorkomen dat een stoornis
mede in stand wordt gehouden door
iemands omgeving. Bovendien wordt
bevorderd dat veranderingen beklijven.
Een systeemtherapeut gaat een werkrelatie
aan met alle betrokkenen in het systeem.
Zo worden de betrokkenen zich bewust van
hun onderlinge reacties, beseffen zij welke
invloed zij op elkaar hebben en kunnen zij
hier ook andere keuzes in maken.
wat is vaktherapie
Speltherapie
De speltherapeut werkt met het kind
in de spelkamer. Daar krijgt het kind alle
gelegenheid om zich te (leren) uiten over
wat hem of haar dwars zit. Dit kan al
spelend of pratend, al naar gelang de
voorkeur van het kind. Spel wordt wel
gezien als de taal van de jeugd. Wat hij
of zij nog niet goed kan zeggen, kunnen
ze wel in spel laten zien. Via het spelen
met fantasiemateriaal, verf, water en zand
en dergelijke wordt ruimte gemaakt om
zichzelf als persoon beter te ontwikkelen,
zich te (leren) uiten en om moeilijke
ervaringen te verwerken.
Vaktherapie is de verzamelnaam voor ervaringsgerichte therapieën en omvat muziektherapie,
psychomotorische therapie, speltherapie en
beeldende therapie. De activiteiten binnen deze
verschillende therapieën liggen op gebied van
bewegen, werken met beeldende materialen en
muziek maken. Al doende kan het kind nieuwe
ervaringen opdoen, eigen gevoelens en gedragspatronen leren herkennen en begrijpen, en
experimenteren met nieuw gedrag, waarbij
aandacht wordt besteed aan de transfer van het
geleerde in de therapie naar het dagelijks leven.
De therapie kan individueel plaatsvinden,
maar er kan ook worden gewerkt in groepen
of met het gezin of de ouder van het kind.
“Je als persoon beter
leren ontwikkelen.”
Psychomotorische therapie
De psychomotorische therapeut werkt
in de gymzaal. Hier gaat het kind actief
aan de slag. Door de activiteiten kan het
kind verschillende ervaringen opdoen
om zo meer over zichzelf te weten te
komen. Bijvoorbeeld op wat voor manier
hij of zij keuzes maakt, met problemen
omgaat of ervaart wat lichaamssignalen
zijn. De therapeut gaat samen met het
kind op zoek naar de betekenis van
de ervaringen en het gedrag. Daarna
gaan ze kijken wat dit te maken heeft
met de problemen van het kind en wat
een passende manier is om hiermee om te
gaan. Deze vorm van therapie kan helpen
bij hulpvragen op het gebied van het
vergroten van zelfvertrouwen, ik-sterkte
en weerbaarheid, het versterken van gehechtheidsgedrag, het leren herkennen
en uiten van gevoelens, het verbeteren
van agressieregulatie of het beter leren
omgaan met lastige situaties.
Muziektherapie
Bij muziektherapie gaat het erom door
middel van samenspel van kind en therapeut zonder woorden interne problematiek
aan de oppervlakte te laten komen. Het
opnieuw laten ontstaan van gehechtheidpatronen is belangrijk hierbij, wat voorwaarde kan zijn voor verdere ontwikkeling
en verwerking. Muziektherapie kan helpen
bij zorgvragen op gebied van verwerking,
contactproblemen, onveilige gehechtheid,
zwakke spanningsregulatie, verstoorde
emotieregulatie, verstoord zelfbeeld en
vermijdend of grensoverschrijdend gedrag.
Beeldende therapie
De beeldend therapeut sluit bij het kind
en de fase van de behandeling aan met
een aanbod van beeldende materialen en
werkvormen. Het proces van beeldend
vormen (zoals bijvoorbeeld tekenen,
schilderen of kleien) en de zichtbare en
tastbare beeldende producten die hieruit
voortkomen worden als middel binnen de
therapeutische relatie ingezet. De beeldende therapie richt zich op het opnieuw
laten ontstaan van een positieve relatie,
ten behoeve van verwerking en stabilisatie.
Het is ook mogelijk om met het kind
en zijn/haar systeem te werken.
Bij beeldende therapie werkt het kind
aan problemen door creatief bezig te zijn.
Beeldende therapie wordt gegeven in een
kamer waar allerlei creatief materiaal ligt,
bijvoorbeeld papier, verf, hout, klei en krijt.
In de therapie maakt het kind samen met
de therapeut allerlei creatieve werkstukken, bijvoorbeeld door te timmeren,
kleien of tekenen.
een praktijkvoorbeeld
van het effect van
therapie
Een jongen van 14 woonde bij zijn moeder
nadat zijn ouders gescheiden waren. Toen
zijn moeder bij een ongeluk overleed is hij
erg in de war geraakt. Hij had al moeite om
met boze buien om te gaan en dat werd
alleen maar erger. In de muziektherapie
kwam zijn boosheid tot uiting in hard en
snel getrommel. De therapeut gaf hem in
het begin complimenten dat hij zo goed,
hard en snel kon spelen. Ondertussen
leerde de therapeut hem pauzes aan en
dat muziek ook wel eens zachter en langzamer werd. Op de groep kon hij daardoor
ook eerder zijn boosheid laten zakken.
Na een maand of zes had hij zo veel rust
en vertrouwen dat hij opeens het hele
verhaal over het ongeluk vertelde. Daar
hebben we muziek over gemaakt, wat een
stuk verwerking was. Vanaf dat moment
was zijn gedrag zo ten goede veranderd
dat we de therapie af konden bouwen.
meer informatie
en aanmelding
Wilt u meer weten over Ambiq,
een cliënt aanmelden of informeren
naar de mogelijkheden voor
samenwerking?
Neem dan contact op met
de intakefunctionarissen via
088 777 6000 of stuur een
mail naar [email protected].
Op onze website www.ambiq.nl
vindt u uitgebreide informatie
over onze organisatie.
www.ambiq.nl
Download