Margot sevenants is verliefd op jeroen

advertisement
2008-2013
INHOUDSOPGAVE
Deel 1 Inleiding
Missie Sportbeleid
Deel 2 Gegevensverzameling
1. Identificatie
1.1 Huisvesting administratief centrum Stad Landen
2. Interne actoren
2.1 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen
2.2 Samenstelling Gemeenteraad
2.3 Gemeentesecretaris
2.4 Situering Sportdienst
2.5 Coördinator Sportbeleidsplan
3. Onderzoek en inventaris sportrelevante informatie
3.1 Geografische situering
3.1.1 Situering Stad Landen
3.2 Demografische gegevens
3.2.1 Algemene evolutie van totale bevolking
3.2.2 Leeftijdsverdeling
4. Uitgangssituatie ‘Sport in de Gemeente Landen’
4.1 Externe actoren
4.1.1 Gemeentelijke sportraad
4.1.2 Samenstelling sportraad
4.1.3 Overzicht sportclubs aangesloten bij sportraad
4.2 Organogram
4.3 Samenstelling van de stuurgroep
4.4 Samenstelling van de klankbordgroep
4.5 Bevragingen
Deel 3 Sportbeleidsplan
1. Gegevensanalyse en doelstellingen
2. Ondersteuning clubs
2.1 Inventaris
2.2 Knelpunten en behoeftenota
2.3 Strategische doelstelling
2.3.1 Operationele doelstellingen
3. Anders georganiseerde sport
3.1 Inventaris
3.2 Knelpunten en behoeftenota
3.3 Strategische doelstellingen
3.3.1 Operationele doelstellingen
3.4 Strategische doelstelling
3.4.1 Operationele doelstellingen
4. Toegankelijkheid en diversiteit
4.1 Inventaris
4.2 Knelpunten en behoeftenota
4.3 Strategische doelstelling
4.3.1 Operationele doelstelling
5. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur
5.1 Inventaris
pag. 4
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag. 19
pag. 23
pag. 23
pag. 23
pag. 23
pag. 24
pag. 26
pag. 26
2
5.1.1 Buitensportaccommodatie
5.1.2 Overdekte sportaccommodaties
5.2 Knelpunten en behoeftenota
5.3 Strategische doelstelling
5.3.1 Operationele doelstelling
5.4 Strategische doelstelling
5.4.1 Operationele doelstelling
5.5 Strategische doelstelling
5.5.1 Operationele doelstellingen
6. Impulssubsidie kwaliteitsverhoging bij de jeugdsportbegeleider
6.1 Knelpunten en behoeftenota
6.2 Strategische doelstelling
6.2.1 Operationele doelstellingen
7. Communicatie
7.1 Strategische doelstelling
7.1.1 Operationele doelstellingen
8. Evaluatie
8.1 Evaluatie van het sportbeleidsplan
8.2 Evaluatie van de uitvoering van het plan
8.3 Tussentijdse evaluatie
Bijlage 1: Overzicht sportaccommodaties
Bijlage 2: Vragenlijst ivm sportbeleid 2008-2013 voor sportclubs
Bijlage 3: Vragenlijst ivm sportbeoefening te Landen
Bijlage 4: Vragenlijst ivm tevredenheid gebruikers sporthal
Bijlage 5: Vragenlijst ivm tevredenheid gebruikers zwembad
Bijlage 6: Vragenlijst ivm tevredenheid gebruikers openluchtcentra
Bijlage 7: Subsidiereglement sportfonds
Bijlage 8: Subsidiereglement sportverenigingen
Bijlage 9: Subsidiereglement voor brandveilig maken van lokalen van
Landense verenigingen
pag. 26
pag. 26
pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 28
pag. 28
pag. 29
pag. 29
pag. 33
pag. 33
pag. 33
pag. 34
pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 37
pag. 37
pag. 37
pag. 37
pag. 39
pag. 50
pag. 54
pag. 58
pag. 68
pag. 79
pag. 93
pag. 95
pag. 100
3
Deel één Inleiding
Voorwoord van de schepen van sport Gino Debroux
Landen is een sportgemeente. Zoveel is duidelijk. Tal van verenigingen zijn in zeer diverse
disciplines actief in onze stad. Zowel competitiesport als recreatiesport, georganiseerd of
individueel, zijn mogelijk. Verschillende sportverenigingen zijn zeer succesvol met vele
uitstekende ploegen en waardevolle sporters. Sommige clubs zijn zelfs actief op nationaal
of landelijk niveau.
We beschikken over heel wat sportinfrastructuur, van petanquepistes tot een stedelijk
zwembad, van tennisterreinen tot een sporthal.
Een zeer goed uitgebouwde sportdienst organiseert tal van succesvolle sportpromotionele
activiteiten. Evi fietst lichtte duizenden fietsers in het zadel. Nergens meer dan in Landen.
Fata Morgana stond in het teken van sport.
Het sportbeleid heeft in Landen al heel wat verwezenlijkt de laatste decennia. Ook al werd
er nooit een echt sportbeleidsplan opgesteld.
Dit was ook snel één van de eerste vaststellingen van de stuurgroep "sportbeleidsplan": in
Landen is er al veel. Waarom moeten wij dan een sportbeleidsplan opstellen?
Het opstellen van het sportbeleidsplan is echter al snel de ideale manier gebleken om
vooruit te denken, pijnpunten bloot te leggen en een actief sportbeleid uit te stippelen dat
aan de toekomstige behoeften kan tegemoetkomen. Langzamerhand werd voor iedereen
duidelijk dat berusten in het huidige sportaanbod verkeerd zou zijn.
Landen is immers geen gewone stad en evolueert de laatste jaren zeer snel. Steeds meer
jonge gezinnen komen zich in Landen vestigen. De sportclubs tellen steeds meer leden. De
meeste sportinfrastructuur is gecentraliseerd in het centrum van Landen. De dertien
deelgemeenten beschikken over veel minder sportfaciliteiten.
Als Landen meer mensen aan het sporten wil krijgen, zal hier rekening mee gehouden
moeten worden.
Tot slot wil ik iedereen, die meegeholpen heeft aan het beleidsplan, hartelijk danken. Ik
denk hierbij op de eerste plaats aan de sportfunctionaris, Lieve Joseph, maar ook aan de
andere personeelsleden van de sportdienst die zich dagelijks inzetten voor de sport.
Ik dank ook de voorzitter van de sportraad Johnny Manghelinckx, voor zijn immer
goedlachse enthousiasme. De overige leden van de stuurgroep, Gilbert Vanham, Bert
Decat, Eddy Lecocq, Lambert Uyttebroek en Gerda Sacreas, voor hun inbreng van kennis
en ervaring in de Landense sportwereld en hun vrijwillige inzet.
Uiteraard ben ik ook de verenigingen en alle sporters en inwoners dankbaar voor hun
medewerking en ideeën. Zonder jullie allemaal was het nooit gelukt!
Gino Debroux
4
Inleiding
Het opzet van deze sporbeleidsplannning is een visie uit te werken voor het sportbeleid
tijdens de komende legislatuur, gedragen door de bevolking en tegemoetkomend aan de
behoeften van de sportverenigingen en de diverse bevolkingsgroepen.
Dit is uiteraard geen eenvoudige opdracht. Zowel de sportfunctionaris als de schepen voor
sport volgden verschillende informatierondes en opleidingen met betrekking tot het decreet
Sport voor Allen en de sportbeleidsplanning.
Landen diende bij ISB een aanvraag in voor een begeleidingsproject voor het opstellen van
het plan. Helaas, werd Landen niet weerhouden. De vraag vanuit de gemeenten was
immers groter dan het aanbod.
De sportdienst wilde echter niet bij de pakken blijven zitten. De sportraad werd op de
hoogte gebracht van het nieuwe decreet. Sportdienst, sportraad en de schepen voor sport
engageerden zich om de taak op zich te nemen. Binnen de schoot van de sportraad werd
een stuurgroep samengesteld, versterkt met de sportfunctionaris en de bevoegde schepen.
De sportfunctionaris zou regelmatig deelnemen aan de bijscholingen die ISB organiseerde
alsook aan de intervisiemomenten zodat er regelmatig kon terug- gekoppeld worden en
bijgestuurd waar nodig. Deze algemene ondersteuning vanuit ISB bood een goed
alternatief voor de gemeenten en steden die geen individuele begeleiding konden krijgen.
Al snel werd een eerste samenkomst gehouden. Het handboek dat door ISB ter beschikking
werd gesteld voor het opstellen van het beleidsplan werd onmiddellijk als leidraad gebruikt
in heel het totstandkomingsproces.
Een eerste fase was het opstellen van bevragingsformulieren. Deze werden apart opgesteld
voor de verenigingen, hun leden, de gebruikers van de sportinfrastructuur en voor de
inwoners. Deze formulieren werden verspreid via de verenigingen, in de diverse
gemeentelijke gebouwen en via de stedelijke infogids en website. De bedoeling was immers
om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Vervolgens werden al deze gegevens geregistreerd, verwerkt in tabellen en geanalyseerd.
Zo kwamen de noden, verzuchtingen en bemerkingen aan het licht. En dat waren er heel
wat.
De stuurgroep gaf een eerste aanzet tot de formulering van de missie van het
sportbeleidsplan: zoveel mogelijk inwoners, liefst levenslang, tot sporten aan te zetten door
het creëren van de meest gunstige omstandigheden.
Om tot een goed beeld te komen van het huidige sportaanbod werd door de stuurgroep
bij elk hoofdstuk een inventaris opgemaakt van wat er al aanwezig is in Landen.
Dit huidige aanbod werd telkens aan een SWOT-analyse onderworpen.
De gegevensanalyse van de bevragingen en de SWOT-analyse van het huidige aanbod
werd door de stuurgroep als basis gebruikt voor het formuleren van de strategische en
operationele doelstellingen.
Hierbij werd stap voor stap te werk gegaan, hoofdstuk per hoofdstuk.
Elke stap werd teruggekoppeld naar de sportraad, besproken en desgevallend aangepast.
Vervolgens werd de ontwikkeling van de sportbeleidsplanning ook toegelicht bij de
verschillende gemeentelijke adviesraden.
5
Tot slot werd de missie die bij het begin van het proces werd vooropgesteld
geherformuleerd naar de eigenheid van de Landense behoeften.
Het sportbeleidsplan en de geformuleerde doelstellingen zijn tot stand gekomen door en
voor de Landenaren, omdat bewegen een onmisbare peiler is voor een gezond leven.
Met het sportbeleidsplan werden de 4 voornaamste peilers – ondersteuning clubs- niet
georganiseerde sport- diversiteit en toegankelijkheid- meerjarenplanning inzake
sportinfrastructuur- die tot de realisatie van het sportbeleidsplan hebben bijgedragen
grondig onderzocht en afgestemd op het realiseren van de missie.
De kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider komt aan bod in een vijfde hoofdstuk.
Ook dit is een peiler die onmisbaar is om onze missie te doen slagen, want een goede en
structurele begeleiding van de jeugdige sporters betekent een grotere kans op slagen om
levenslang te sporten.
Missie sportbeleid
Alle Landenaren in de toekomst de mogelijkheid geven om te bewegen en te sporten
zowel in Landen centrum als in de diverse deelgemeenten door het organiseren van
sportpromotionele activiteiten, het ter beschikking stellen van voldoende en goed
onderhouden sportinfrastructuur en de ondersteuning van de jeugdwerking van de diverse
sportverenigingen.
6
Deel twee Gegevensverzameling
1. IDENTIFICATIE
STAD LANDEN
1.1 Huisvesting administratief centrum Stad Landen
Adres
Stationsstraat 29, 3400 Landen
Telefoon
011/88.03.04 of 011/88.03.05
Fax
011/88.64.35
E-mail
[email protected]
Website
www.landen.be
2. INTERNE ACTOREN
2.1 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen (geïnstalleerd op 1 januari 2007)
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Ambt + naam
Bevoegdheden 2007-2009
Partij
Colsoul Kris
algemene beleidscoördinatie, ruimtelijke ordening &
CD&V / N-VA
Burgemeester
stedenbouw, politie & brandweer (veiligheid), huisvesting,
landbouw en beheer stedelijk patrimonium
Debroux Gino
financiën, jeugd, sport, communicatie en informatica
SPa
eerste schepen
Pansaerts Josseline cultuur, kinderdagverblijf, buitenschoolse kinderopvang,
CD&V / N-VA
tweede schepen
consultatiebureau, bibliotheek, erfgoed, onderwijs,
kunstonderwijs, monumenten, erediensten en
kerkfabrieken
Gysemberg Rik
leefmilieu, duurzaam beleid, mobiliteit en lokale
Wakker
derde schepen
economie & middenstand
Landen
Roosen Wilfried
openbare werken, toerisme, feestelijkheden en beheer
CD&V / N-VA
vierde schepen
begraafplaatsen
Mues Yvette
burgerlijke stand, sociale zaken, personeelszaken,
SPa
vijfde schepen
seniorenbeleid en ontwikkelingshulp
2.2 Samenstelling Gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit 23 leden en is als volgt samengesteld : 7 CD&V-NV-A-leden,
6 Open VLD-leden, 5 SP.a-leden, 2 Spil-leden, 2 Vlaams Belang leden en 1 Wakker Landen
lid.
2.3 Gemeentesecretaris
Renaat Kamers
Telefoon
011/88.03.03
E-mail
[email protected]
2.4 Situering Sportdienst
De stedelijke sportdienst is gehuisvest in de burelen van het Stedelijk Zwembad.
Adres
Telefoon
Fax
E-mail
Sportlaan 1, 3400 Landen
011/88.20.18
011/88.73.50
[email protected]
7
2.5 Coördinator sportbeleidsplan
De sportgekwalificeerde ambtenaar Lieve Joseph neemt de rol van coördinator van het
sportbeleidsplan waar.
Telefoon
011/88.20.18
E-mail
[email protected]
Website
www.landen.be → vrije tijd → sport
3. ONDERZOEK EN INVENTARIS SPORTRELEVANTE INFORMATIE
3.1 GEOGRAFISCHE SITUERING
3.1.1 Situering Stad Landen
Landen ligt aan de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië, in de provincie VlaamsBrabant, grenzend aan de provincies Limburg, Luik en Waals-Brabant. Vandaar ook de
benaming 4provincieenstad. Onze stad telt 15.000 inwoners en bestaat uit 14
deelgemeenten: Landen, Rumsdorp, Attenhoven, Neerlanden, Neerwinden, Overwinden,
Laar, Wange, Eliksem, Ezemaal, Waasmont, Walsbets, Wezeren en Walshoutem.
Het Vlaams-Brabantse Landen behoort geografisch tot westelijk Brabants Haspengouw in
het zuiden van Vlaanderen. Zijn oppervlakte van 5.405 ha en zijn 43 km lange grenzen
worden afgeboord door de gemeenten Gingelom en St.-Truiden in het oosten, Zoutleeuw
en Linter in het noorden, Tienen en Hélécine in het westen en tenslotte Lincent en Hannuit
in het zuiden.
Landen is een levendige, kleine stad die binnen een straal van 15 km omgeven wordt door
de steden Hannuit, Jodoigne, Waremme, Tienen en St.-Truiden.
3.2 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS
3.2.1 Algemene evolutie van totale bevolking
Sinds 2001 groeide het bevolkingscijfer van Landen met ruim 600 eenheden. In oktober
van 2007 mocht de stad zijn 15.000ste inwoner begroeten.
3.2.2 Leeftijdsverdeling
Volgens cijfers van 2006 is net geen 20% van de Landense bevolking jonger dan 20 jaar.
Het overgrote deel van de inwoners van Landen (55,7 %) behoort tot de leeftijdsgroep van
20 tot en met 59 jaar. Iets meer dan 1 op 4 van de Landenaren is 60 jaar of ouder.
Vl. Gewest
Prov. Vl.
Bra
Landen
0-19
absoluut
%
1.342.718
22,2
235.193
22,6
2.905
19,9
20-59
absoluut
%
3.322.194
55
570.491
55
8.119
55,7
60-79
absoluut
%
1.122.829
18,6
188.811
18,2
2.863
19,7
80+
absoluut
254.700
43.291
682
%
4,2
4,2
4,7
8
4. UITGANGSSITUATIE ‘SPORT IN DE GEMEENTE LANDEN’
De sportdienst probeert de mogelijkheden, de infrastructuur en zijn personeel ten volle te
benutten om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Dit zowel door de
plaatselijke sportclubs te ondersteunen maar ook door eigen organisaties op te zetten met
als doel de inwoners aan te zetten om te sporten. Deze organisaties komen tot stand door
inzet van de eigenlesgevers of lesgevers die via Vlabus ter beschikking gesteld worden, ism
clubs, ism SVS ism de regio, ism BLOSO, ism ISB,….kortom alle mogelijke partners die op
een of andere manier met sport te maken hebben en mogelijkheden aanbieden om het
sporten te bewerkstelligen of te ondersteunen.
Niet enkel organiseren is van belang, ook het communiceren naar de inwoners blijft een
doorslaggevende factor om het opzet te doen slagen. De verschillende doelgroepen worden
bereikt via de scholen, infofolders die in openbare plaatsen ter beschikking gesteld worden,
via het plaatselijk infoblad, via de website en natuurlijk door de mondelinge reclame, die
nog altijd het meeste effect heeft( zeker als je kan werken met een sportgangmaker!!)
4.1 EXTERNE ACTOREN
4.1.1 Gemeentelijke sportraad
De gemeentelijke sportraad is een adviesraad die gekozen wordt door de leden van de
algemene vergadering.
Alle sportclubs die wensen kunnen zich jaarlijks aansluiten bij de algemene vergadering
van de sportraad. Elke club dient een afgevaardigde aan te duiden die hun club
vertegenwoordigt in de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit 7
verschillende secties: recreatie en openluchtsporten, zaalvoetbal, schoolsport, voetbal,
zaalsporten, verdedigingssporten en individuele sporten. Binnen elke sectie wordt een
voorzitter gekozen.
Deze sectievoorzitter zetelt in het dagelijks bestuur van de sportraad.
De schepen van sport wordt uitgenodigd als waarnemer om de vergaderingen bij te
wonen.
4.1.2 Samenstelling sportraad:
Voorzitter:
Onder-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Sectievoorzitter recreatie en openlucht:
Sectievoorzitter zaalvoetbal:
Sectievoorzitter schoolsport:
Sectievoorzitter voetbal:
Sectievoorzitter zaalsporten:
Sectievoorzitter verdedigingssporten:
Sectievoorzitter individuele sporten:
Johny Manghelinckx
Eddy Lecocq
Lambert Uyttebroek
Lieve Joseph
Lambert Uyttebroek
Jan Brandts
Yve Wellens
Gilbert Vanham en Guy Jammaer
Bert Decat
Robert Gysemberg
Gerda Sacreas
4.1.3 Overzicht sportclubs aangesloten bij de sportraad
Momenteel zijn er 32 clubs aangesloten bij de sportraad. Allen tezamen bieden zij aan
ongeveer 2.350 leden de mogelijkheid om georganiseerd te sporten onder begeleiding van
gemotiveerde en hoe langer hoe meer ook gediplomeerde lesgevers.
9
Als je weet dat er ongeveer 15.000 inwoners zijn kunnen we stellen dat bijna 1/5
Landenaren sport in een Landense sportclub. Uiteindelijk sporten er nog veel meer al of
niet georganiseerd en waarschijnlijk ook buiten Landen, maar die cijfers zijn moeilijk met
zekerheid te geven. Uiteindelijk kunnen we ons enkel baseren op werkelijk cijfermateriaal
dat de clubs ons doorspelen en cijfers die door de sportdienst genoteerd worden tijdens
verschillende organisaties.
Het zwembad telt jaarlijks toch een 80.000 bezoekers, waarvan natuurlijk ook mensen
van buiten Landen behoren, maar de Landenaren, jong en oud, hebben toch maar de
mogelijkheid om vlak bij hun deur te leren zwemmen en hun wekelijkse baantjes te
zwemmen.
Het volgende overzicht geeft de verschillende secties weer waaruit de sportraad bestaat.
Elke sectie heeft een voorzitter die gekozen werd door de leden van die sectie. Deze
sectievoorzitters zetelen in de sportraad die regelmatig vergaderen (om de 6 à 8 weken).
De clubs zullen specifieke problemen en vragen doorgeven aan hun sectievoorzitter die
deze op de agenda plaatst van de sportraad en de nodige toelichting doet.
Na het advies kunnen oplossingen voorgesteld wordoen aan het college van burgemeester
en schepenen,b die uiteindelijk beslist binnen haar bevoegdheid.
Club
Doelgroep
Sporttak
Sectie Recreatie en openluchtsporten
De Leeuwerik
Volwassenen en Wandelen
Jeugd
De Statietrappers Volwassenen
Wielertoerisme
De
Volwassenen
Wielertoerisme
Trippeltrappers
Haspengouw
Volwassenen
Wielertoerisme
Sportief
Landense
Volwassenen en Joggen
Joggingclub
Jeugd
Fun Flyers
Volwassenen
Modelvliegtuigen
Landense
Volwassenen
Hengelen
Pepijnvissers
BC De Smis
Volwassenen
Biljart
Neerwinden
VZW De
Volwassenen en Joggen
Schouffeleers
Jeugd
Sectie Zaalvoetbal
ZVK Eekhoorntjes Volwassenen
Zaalvoetbal
Top Team
jeugd
zaalvoetbal
Attenhoven
ABK Landen
Volwassenen
Zaalvoetbal
Sectie Schoolsport
VBS St. Gertrudis
Jeugd
Schoolsport
Gem. Basisschool
Jeugd
Schoolsport
Landen
BSGO Hof Pepijn Jeugd
Schoolsport
Sectie Voetbal
K.V.C. Olympic
Volwassenen en Voetbal
Landen
jeugd
Totaal aantal leden
243
56
11
72
62
46
27
81
25
21
42
261
10
Standaard
Volwassenen en
Neerwinden
jeugd
Sparta
Volwassenen en
Walshoutem
jeugd
Sectie Verdedigingssporten
Yawara Landen
Volwassenen en
jeugd
Euro Budo-Judo
Volwassenen en
Landen
jeugd
Karateclub
Volwassenen en
Landen
jeugd
Self Defence
Volwassenen en
Concept
jeugd
Taekwon-do
Volwassenen en
Hwarang
jeugd
Sectie Zaalsporten
LSV Volley
Volwassenen en
jeugd
LSV Basket
Volwassenen en
jeugd
LBC
Volwassenen en
jeugd
Sectie Individuele Sporten
LTC
Volwassenen en
Jeugd
LTC-petanque
volwassenen
LSVZ
Volwassenen en
jeugd
Schaakclub
Volwassenen en
Lefèvre
Jeugd
Fit en Jong
Volwassenen
VBE
Volwassenen en
jeugd
Voetbal
76
Voetbal
140
Jiu-Jitsu
47
Judo
45
Karate
30
Boksen-Silat DefenceConditie
Taekwon-do
90
Volleybal
102
Basketbal
149
Badminton
42
Tennis
263
petanque
Zwemmen
46
197
Schaken
46
Turnen
Handboogschieten
93
21
24
11
4.2 ORGANOGRAM
Gemeenteraad
|
College van burgemeester en schepenen
|
Gemeentesecretaris
|
Dienst vrije tijd
|
Sportdienst
1VE sportfunctionaris B1-B3 (afdelingshoofd)
1 VE sportanimator B1-B3
0,5 VE administratief medewerker C1-C3
2,5 VE administratief assistent D1-D3
5 VE redder D1-D3
1 VE zaalwachter E1-E3
2,5 VE onderhoud sporthal E1- E3
4,5 VE onderhoud zwembad E1- E3
4.3 SAMENSTELLING VAN DE STUURGROEP
Vertegenwoordiger van de Stad Landen
Gino Debroux – schepen van sport
Lieve Joseph – sportfunctionaris
Vertegenwoordigers sportraad
Johny Manghelinckx – voorzitter sportraad
Eddy Lecocq – ondervoorzitter sportraad
Lambert Uyttebroek – penningmeester
Bert Decat – sectievoorzitter zaalsporten
Gerda Sacreas – sectievoorzitter individuele sporten
Gilbert Vanham – sectievoorzitter voetbalclubs
4.4 SAMENSTELLING VAN DE KLANKBORDGROEP
Als klankbordgroep werden verschillende doelgroepen benaderd:
Senioren die regelmatig het zwembad bezoeken
De ouderenadviesraad
Jeugdraad
Plaatselijke clubs die de sporthal – openluchtinfrastructuur - het zwembad gebruiken
De ouders van de deelnemers van de sportkampen
4.5 BEVRAGINGEN
Er werden verschillende vragenlijsten gebruikt om de verschillende doelgroepen te
bevragen:

De clubs aangesloten bij de sportraad:
12
Aangezien de clubs zowel indoor als outdoor infrastructuur gebruiken werden er
verschillende vragenlijsten verspreid: gebruikers sporthal- openluchtinfrastructuur en
zwembad. Al de bestuursleden van de clubs werden gevraagd om de vragenlijsten
in te vullen en hun leden de vragenlijsten over te maken en aan te zetten om deze
in te vullen.( zie bijlage ….)( zie bijlage …..)

De leden van de klankbordgroep werden persoonlijk benaderd, de vragenlijsten
werden overhandigd en ter plaatse ingevuld. Zo werden de senioren die het
zwembad bezoeken bevraagd , alsook de senioren van de plaatselijke turnclub en
leden van de seniorenraad.(zie bijlage…..) ( zie bijlage….. )

Individuelen
Deze personen werden willekeurig benaderd. Meestal waren het personen die
onrechtstreeks met sport te maken hadden als lid van een club, gebruiker van het
zwembad, ouders van kinderen die in de sporthal aanwezig waren terwijl ze op de
kinderen wachten ( deelnemers van sportkampen of leden van sportclub) .(zie
bijlage…. )

Website en infoblad
De inwoners konden al de vragenlijsten op de website van Landen inkijken en
beantwoorden. In het maandelijkse infoblad werd hiernaar verwezen en er werd
tevens een oproep gedaan om de vragenlijst op de website in te vullen. Hierop
kregen we echter weinig respons.
13
Deel drie Sportbeleidsplan
1. GEGEVENSANALYSE EN DOELSTELLINGEN
Het nieuwe decreet op het lokale Sport voor Allen Beleid regelt de subsidiering van de
gemeenten, provinciën en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor wat betreft hun
sportbeleid.
Het sportbeleidsplan heeft als doel de sportieve doelstellingen te formuleren die tijdens de
periode 2008-2013 zullen gerealiseerd worden.
Het totale lokale sportbeleid van de gemeente is terug te vinden in dit sportbeleidsplan en
zoals decretaal verplicht zijn er 4 thema’s terug te vinden.
Per thema worden er conclusies geformuleerd ahv de gegevensverzameling die tot stand
kwamen dmv knelpunten en behoeftenota.
Vervolgens worden de doelstellingen geformuleerd met telkens een plan van aanpak die
de maatregelen beschrijft met een timing en een financiële prognose.
Uiteindelijk zal er een beschrijving volgen waarop alles zal geëvalueerd worden.
2. ONDERSTEUNING
2.1 INVENTARIS







bestaand subsidiereglement: jaarlijks wordt er 25.000 € verdeeld met nadrukkelijke
ondersteuning van de jeugdwerking;( zie bijlage )
gebruiksovereenkomst met clubs die hun accommodatie ter beschikking wil stellen
van de gemeentelijke sportinitiatieven;(zie bijlage )
logistieke steun bij allerhande organisaties: uitlenen van oa fluovestjes;
de beschikbare sportinfrastructuur wordt goed onderhouden (maaien van gras
voetbalvelden of financiële tussenkomst aankoop grasmachine) en aangepast (voor
zover mogelijk) aan de noden van de clubs;
clubs die over eigen infrastructuur beschikken kunnen dit onderhouden of
verbeteren door oa tussenkomst sportfonds, subsidie brandveilig maken van de
accommodatie; ( zie bijlage )
clubs kunnen terecht bij de sportraad en sportdienst met hun vragen en noden;
voor de jaarlijkse kampioenenhulde is er een budget voorzien voor het aanschaffen
van trofeeën, bekers, medailles, enz.
2.2 KNELPUNTEN EN BEHOEFTENOTA
Sterkten:
 alle clubs kennen de sportdienst en de sportraad
 de clubs vinden dat ze voldoende inspraak hebben in de beslissingen die genomen
worden mbt het sportbeleid
14


de gemeentelijke infrastructuur wordt aan democratische prijzen ter beschikking
gesteld
jaarlijkse huldiging van de kampioenen en verdienstelijke prestaties (
bestuursleden..)
Zwakten:
 te weinig accommodatie beschikbaar tussen 16u-20u voor de organisatie van de
jeugdtrainingen
 de schoolinfrastructuur wordt nauwelijks ter beschikking gesteld
 gebrek aan kadervorming, weinig begeleiders met VTS diploma
 enkele (oudere) vrijwilligers houden de club draaiende
Bedreiging:
 clubs beschikken over onvoldoende financiële middelen om gediplomeerde
lesgevers te betalen
 gediplomeerde en gemotiveerde lesgevers/ begeleiders/trainers zijn moeilijk te
vinden
 de enkele vrijwilligers die de club draaiende houden zijn niet meer van de jongste
en opvolging is niet verzekerd
2.3 STRATEGISCHE DOELSTELLING
1. de bestaande ondersteunende maatregelen voor de clubs in stand houden
en afstemmen op het nieuwe decreet.
2.3.1 Operationele doelstellingen
1.1. Er zullen vanaf 2009 initiatieven genomen worden om het aantal
gediplomeerde lesgevers binnen de clubs te verhogen (stijging van 10% tegen
2013)
acties:
 inventaris opmaken van de gediplomeerde lesgevers in 2008 door de
sportfunctionaris
 in 2008 zullen clubs bevraagd worden welke de specifieke noden en
behoeften er zijn mbt kadervorming dit wordt uitgevoerd door de
sportfunctionaris
 de sportraad en sportdienst starten vanaf 2009 met de organisatie van
cursussen binnen de regio voor begeleiders en lesgevers van de
bewegingsscholen, indien mogelijk ism de regiowerking Getevallei
 vanaf 2009 zal er een financiële ondersteuning zijn voor de opleidingen die
begeleiders van de clubs volgen, hiervoor zal een reglement opgemaakt
worden
INDICATOR: aan tal gediplomeerde lesgevers/ bestuursleden
Financiële prognose: jaarlijks 1000EURO
15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
250€
1000€
1000€
1000€
1000 €
1000 €
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris gediplomeerde
lesgevers opmaken
2008
sportfunctionaris
Maatregel 2: onderzoek welke opleiding
clubs wensen
2008
sportfunctionaris
Maatregel 3: inrichten cursussen begeleiders
bewegingsscholen
2009
Sportraadsportdienstsportregio
Getevallei
Maatregel 4: opstellen reglement financiele
ondersteuning opleidingen
2009
sportraad
Maatregel 5: financiele ondersteuning clubs
die opleidingen volgen
2009
Advies sportraad
1.2 het huidige subsidiereglement zal aangepast worden met behoud van
minstens 25.000 EURO subsidies voor de clubs (met jeugdwerking.)
acties:
 in 2008 zal de sportraad het huidige reglement aanpassen en voorleggen
aan de algemene vergadering om daarna ter goedkeuring voor te
leggen aan het CBS en de gemeenteraad
 voor de werking seizoen 2007/2008 zal het nieuwe reglement van
toepassing zijn
INDICATOR: jaarlijkse begroting en rekening
Financiële prognose: jaarlijks 25.000 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
25.000€
25.000€
25.000€
25.000€
25.000€
25.000€
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: opstellen nieuw subsidie-reglement
2008
Sportraad
Maatregel 2: ter goedkeuring voorleggen aan
schepencollege en gemeenteraad
2008
sportdienst
16
Maatregel3: toepassen nieuw reglement vanaf seizoen
2007/2008
2008
Schepencollegegemeenteraad
3. ANDERSGEORGANISEERDE SPORT
3.1 INVENTARIS







tijdens de paasvakantie, de maanden juli en augustus organisatie van sportkampen
door de sportdienst
op woensdagnamiddag organisatie van sportacademie voor 3-7 jarigen
SVS activiteiten worden georganiseerd voor de leerlingen van het lager onderwijs(
zowel naschools als tijdens de schooluren)
In het zwembad is er een ruim aanbod ( door de sportdienst ism oa Gezinsbond en
Geboortehuis Is) van activiteiten voor alle mogelijke doelgroepen: zwangere
vrouwen, baby’s, peuters, kleuters, zwemlessen voor kinderen/volwassenen en
senioren, organisatie van aquagym voor senioren.
Ter beschikking stellen van de overdekte sportaccommodatie voor de organisatie
van schoolsportdagen, voor medische eenheid van het leger dat in Landen is
gekazerneerd
Organisatie van personeelssportdag
Er zijn verschillende terreinen in Landen die toegankelijk zijn voor niet
georganiseerde sportbeoefenaars: speelterrein in Walshoutem: ruim speelveld met
oa basketringen; speelterrein met oa voetbaldoelen op O. Raymaekersstraat;
seniorenfittoestellen en petanqueterreinen op het openluchtcomplex; speeltoestellen
op het slachthuisplein;
3.2 KNELPUNTEN EN BEHOEFTENOTA
Sterkten:
 Ruim aanbod van activiteiten door de sportdienst voor alle doelgroepen
Zwakten:
 De sportdienst is niet bij alles betrokken op gebied van sport
 Alle activiteiten worden gecentraliseerd georganiseerd
Bedreiging:
 Aangezien er in de deelgemeenten geen activiteiten georganiseerd worden is de
kans klein dat er infrastructuur zal voorzien of uitgebreid worden
Opportuniteit:
 Er kunnen organisaties opgezet worden in de bestaande sport- en/of
schoolinfrastructuur in de deelgemeenten.
3.3 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
2. Het aanbod van recreatieve initiatieven die gericht zijn naar inwoners van
Landen centrum en de deelgemeenten zal uitgebreid worden
17
3.3.1 Operationele doelstelingen
2.1 Vanaf 2008 zullen er tijdens de zomermaanden fietswandelingen
georganiseerd worden met telkens vertrek in een andere deelgemeente.
INDICATOR: aantal deelnemers aan de fietswandelingen tijdens de zomermaanden
in de verschillende deelgemeenten
Financiële prognose: jaarlijks 250 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
Maatregel
Timing
Wie
in februari
Sportfunctionaris
Maatregel 2: uitwerken van een planning
voor de zomermaanden
Februari/maart
Sportdienst-sportclubs
Maatregel3: oproep medewerking andere
clubs
Algemene
vergadering
sportraad
april
sportdienst
Maatregel 1: overleg met de fietsclubs
Maatregel 4: promotie voeren
2.2 Vanaf 2009 jaarlijkse organisatie van een grote fietstocht met inschrijfpunten in
de verschillende deelgemeenten.
Indicator: aantal deelnemers aan deze fietstocht
Financiële prognose: jaarlijks 500 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
500€
500€
500€
500€
500€
500€
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: overleg met de
fietsclubs( begeleiding, uitstippelen
parcours)
in februari
Sportfunctionaris
18
Maatregel 2: uitwerken van een
draaiboek
maart
Sportdienst
Maatregel3: oproep medewerking
clubs
Algemene
vergadering
sportraad
april
Sportdienststedelijke
adviesradenscholenverenigingen
Maatregel 4: promotie voeren
(plaatselijk infoblad, website en
flyers)
2.3. Vanaf 2009 jaarlijks een volkssportdag organiseren
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/
500€
500€
500€
500€
500€
Maatregel
Timing
Wie
september
Sportfunctionaris
Maatregel 2: uitwerken van een draaiboek
najaar
Sportdienst
Maatregel3: oproep medewerking clubs
Najaar
sportraad
voorjaar
Sportdienst-stedelijke
adviesraden- scholenverenigingen
Maatregel 1: overleg met de clubs( begeleiding)
Maatregel 4: promotie voeren (plaatselijk infoblad,
website en flyers)
3.4 STRATEGISCHE DOELSTELLING
3. Zorgen voor een kwalitatief breder sportaanbod voor de anders
georganiseerde sporters
3.4.1 Operationele doelstellingen
3.1. Vanaf 2008/2009 maandelijks minimum 1 woensdagnamiddag de nodige
accommodatie ter beschikking stellen voor organisaties voor lager en/of
secundair onderwijs in samenwerking met SVS.
INDICATOR: aantal SVS organisaties in de stedelijke sportinfrastructuur
2008
250€
2009
250€
2010
250€
2011
250€
2012
250€
2013
250€
19
Maatregel
Timing Wie
Maatregel 1: jaarlijks overleg
in
maart
SVSschoolsportgangmakerSportfunctionaris
Maatregel 2: uitwerken van een jaarprogramma zowel
lager als secundair onderwijs
mei
SVS
Maatregel3: vastleggen organisaties in kalender
sportinfrastructuur
mei
sportdienst
3.2. Opstarten van sportdagen voor tieners na de examens in 2008
INDICATOR: aantal deelnemers aan de tienersportkampen
Financiële prognose: 2.250 EURO per jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.250€
2.250€
2.250€
2.250€
2.250€
2.250€
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: overleg met directie van
Landense scholen secundair onderwijs
februari
sportanimator
Maatregel 2: uitwerken van een
jaarprogramma
maart
sportanimator
Maatregel3: promotie voeren (plaatselijk
infoblad, website en flyers)
2 maanden voor
de examen
sportdienst
3.3 Vanaf 2008 ruim aanbod van activiteiten naar het stadspersoneel om aan
sport te doen zowel tijdens als buiten de werktijden
Acties:
 het personeel kan gratis gebruik maken van het zwembad tijdens de
openingsuren
 jaarlijkse organisatie van een personeelssportdag
 deelname aan de regionale sportdag voor het gemeente- en OCMWpersoneel stimuleren
 deelnemen aan initiatieven zoals Fietsen naar Kyoto en andere initiatieven
waarbij bewegen/gezondheid gestimuleerd wordt
20
INDICATOR: aantal organisaties voor het stadspersoneel
Financiële prognose: jaarlijks 1500EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.500€
1.500€
1.500€
1.500€
1.500€
1.500€
Maatregel
Timing
Wie
februari
sportanimator
maart
sportanimator
Maatregel 3: voorstellen stadspersoneel sportieve
activiteiten
doorlopend
Sportanimator
Maatregel 4: voorstellen laten goedkeuren door
college
jaarlijks
sportanimator
Maatregel3: kenbaar maken via outlook welke
acties er lopen( na goedkeuring schepencollege)
doorlopend
sportanimator
Maatregel 1: opmaak programma jaarlijkse
sportdag
Maatregel 2: voorstel deelname regionale
personeelssportdag
3.4.Vanaf 2008 kunnen kinderen tussen 4 en 14 jaar jaarlijks deelnemen aan
minimum 3 sportweken
Acties:
 de sportanimator staat in voor de jaarlijkse opmaak van een aantrekkelijk
programma voor de sportweken tijdens het Paasverlof en in juli en augustus
( budget voor de begeleiders en nodige accommodatie voorzien, eventueel
vervoer!)
 De nodige promotie voeren ahv affiches& flyers (bib, gemeente, scholen,
winkeliers, zwembad), website, plaatselijk infoblad. (budget drukwerk)
INDICATOR: aantal sportkampen per jaar
Financiële prognose: jaarlijks 12.000 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12.000€
12.000€
12.000€
12.000€
12.000€
12.000€
Maatregel
Maatregel 1: opmaak programma
jaarlijkse sportkampen
Timing
Wie
februari
sportanimator
21
Maatregel2: principiële goedkeuring
organisatie (en geraamde uitgaven) door
schepencollege
februari
sportanimator
Maatregel 3: publicatie programma
sportkampen in jaarlijkse
sportinfobrochure
augustus
sportanimator
Periodiek
voorafgaande
sportkamp
Sportanimator
Maatregel 4: promotie voeren ahv
affiches, flyers, website en infoblad
3.5.
Vanaf 2008 is er ieder schooljaar een ruim aanbod van sportlessen door de
sportdienst voor diverse doelgroepen
acties:
 Opmaak inventaris van de huidige activiteiten en aanvullen volgens de
behoeften en noden
 opstarten van reeds bestaande organisaties in de deelgemeenten waar
(school-) sportinfrastructuur aanwezig is
 opmaak van een aantrekkelijk programma door de sportanimator van de
sportdienst en de nodige promotie voeren ahv affiches&flyers, website,
plaatselijk infoblad. (budget drukwerk)
INDICATOR: aantal activiteiten door de sportdienst georganiseerd
Financiële prognose: jaarlijks 1.000 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: huidige sportpromotieplan aanvullen
volgens behoeften en noden
2008
sportanimator
Maatregel 2: inventaris beschikbare infrastructuur in
deelgemeenten
2008
sportanimator
Maatregel 3: opmaak
sportpromotieplan
2008
sportanimator
uitbreiding
huidige
22
4. TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT
4.1 INVENTARIS








Mogelijkheid om sportaanbod via de website te raadplegen zowel van de
sportdienst als de clubs van Landen
Financiële tussenkomst mogelijk voor sociaal zwakkere via impulsfonds OCMW
Financiële tussenkomst voor deelname aan sportactiviteiten door serviceclubs zoals
Kiwanis en Rotary Landen
Senioren-fittoestellen worden permanent ter beschikking gesteld met wekelijks vast
moment waarop begeleiding voorzien wordt
Er wordt lokaal 1X/ per jaar een regionale seniorensportnamiddag ingericht
Er is een zwembadlift aanwezig voor de mindervalide
Er wordt lokaal 1X/ jaar een “kijk ik fiets” georganiseerd waarbij de ouders mee
begeleiden ism de sportregio Getevallei
Er wordt jaarlijks een regionale mindervalide-sportdag georganiseerd binnen de
regio Getevalei of ism regio Demervallei
4.2 KNELPUNTEN EN BEHOEFTENOTA
Sterkten:




aanbod van activiteiten voor diverse doelgroepen
financiële ondersteuning via OCMW en serviceclubs
bestaan van een seniorenraad die informatie doorgeeft aan deze doelgroep
voorzieningen in het zwembad aangepast aan mindervaliden
Zwakten:
 De sportdienst is niet bij alles betrokken op gebied van sport
 Maatschappelijk kwetsbare jongeren zijn moeilijk bereikbaar, dit gaat steeds via
OCMW, school, lokale hulporganisatie zoals Help ons Helpen
 Alle sportactiviteiten worden centraal georganiseerd
 Scholen in deelgemeenten nemen niet steeds deel aan naschoolse sportactiviteiten
op woensdagnamiddag
Bedreiging:
 Moeilijke bereikbaarheid bemoeilijkt het sensibiliseren van belang van
sportbeoefening alsook het vertrouwd maken van het bestaande aanbod
 Jongeren zijn al moeilijk te motiveren om aan sport te doen gezien het overaanbod
van andere activiteiten ( die binnenshuis kunnen gebeuren) laat staan dat ze zich
(ver) gaan verplaatsen om deel te nemen aan sportgebeuren
Opportuniteit:
 Er kunnen sportactiviteiten opgezet worden in de bestaande sport- en/of
schoolinfrastructuur in de deelgemeenten of op speelterreinen
4.3 STRATEGISCHE DOELSTELLING
4.Behouden en verder uitbreiden van bestaande laagdrempelige activiteiten
zowel centraal als in de deelgemeenten
23
4.3.1 Operationele doelstelling
4.1. Vanaf schooljaar 2008/2009 opzetten van jaarlijks naschools sporttornooi
door sportdienst ism sportraad en scholen (SVS)
Acties:




Contacten leggen met de verschillende clubs die hiervoor in
aanmerking komen
Afspreken met SVS om dit voorstel in programma op te nemen
Scholen vragen om deel te nemen
Samenstellen van het programma door de sportanimator
INDICATOR: aantal deelnemers aan het sporttornooi
Financiële prognose: jaarlijks 750 EURO
2008
/
2009
2010
2011
2012
2013
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: contacten met
verschillende sportclubs
Voorjaar
2008…
Sportfunctionaris sportraad
Maatregel 2: contact met SVS
Voorjaar
2008
sportfunctionaris
Maatregel 3: contacten leggen met
de scholen
September
sportanimator
Voorjaar
2009
sportanimator
Maatregel 4: voeren van de promotie
via affiches, flyers, website, infoblad,…
4.2. vanaf 2008 bestaande laagdrempelige initiatieven periodiek laten
doorgaan in de deelgemeenten
Acties:



Inventaris van reeds bestaande laagdrempelige initiatieven
Contacten leggen met de sportclubs die hieraan willen meewerken
Opmaak van een programma door de sportanimator per
deelgemeente
INDICATOR: aan tal deelnemers aan deze activiteiten(die financieel ondersteund worden)
Financiële prognose: jaarlijks 500EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
500€
500€
500€
500€
500€
500€
24
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris laagdrempelige
initiatieven
2008
sportanimator
Maatregel2: contacten met de clubs
2008
sportanimator
Maatregel 3: opmaak programma
laagdrempelige activiteiten
2008
sportanimator
Maatregel 4: voeren van de promotie
nieuwe sportpromotionele activiteiten via
affiches, flyers, website, infoblad,…
jaarlijks
sportanimator
4.3 vanaf 2008 de clubs ondersteunen die een G-afdeling opstarten
Acties:


Contacten leggen met de sportclubs die hieraan willen meewerken
Opmaak van een reglement om de clubs financieel en logistiek te
ondersteunen
INDICATOR: aantal clubs die een G-afdeling opgestart hebben in 2013
Financiële prognose: jaarlijks 1.000 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: contact met clubs om project
toe te lichten
2008
sportraad
Maatregel 2: opmaak van een reglement
om clubs met G-afdeling financieel te
ondersteunen
2008
Sportraadsportfunctionaris
Maatregel 3: reglement ter goedkeuring
voorleggen aan de gemeenteraad
2008
sportfunctionaris
25
5. MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR
5.1 INVENTARIS
5.1.1 Buitensportaccommodaties
Terrein
Sportaanbod
Deelgemeente
Gemeentelijk Sportcentrum
Hondensportveld
Mini-atletiekpiste
Openluchtsportveld Fun
Flyers
Petanqueterrein
4 Petanqueterreinen LTC
3 Petanqueterreinen LTC
(overdekt)
Polyvalent Sportveld
Polyvalent terrein
Voetbal, atletiek
Hondenschool
Atletiek
Modelvliegtuigen
Landen
Neerlanden
Landen
Neerwinden
Petanque
Petanque
Petanque
Attenhoven
Landen
Landen
Polyvalent
Basket, volleybal, handbal,
tennis
Paardrijden
Seniorenfitness
Skaten
Tennis
Voetbal
Landen
Landen
Voetbal
Landen
Voetbal
Landen
Voetbal
Attenhoven
Voetbal
Attenhoven
Voetbal
Neerwinden
Voetbal
Neerwinden
Voetbal
Landen
Voetbal
Landen
Voetbal
Landen
Ruiterweide Groenendael
Seniorenfitnessterrein
Skate terrein
4 Tennisterreinen LTC
Voetbalterrein A Olympic
Landen
Voetbalterrein B Olympic
Landen
Voetbalterrein C Olympic
Landen
Voetbalterrein A FC
Attenhoven
Voetbalterrein B FC
Attenhoven
Voetbalterrein A Standaard
Neerwinden
Voetbalterrein B Standaard
Neerwinden
Voetbalterrein A SpartaWalshoutem
Voetbalterrein B SpartaWalshoutem
Voetbalterrein C SpartaWalshoutem
Landen
Landen
Landen
Landen
Landen
5.1.2 Overdekte sportaccommodaties
Terrein
Sportaanbod
Deelgemeente
Danszaal Serbatoio
Fitnesszaal Serbatoio
Gemeentelijk overdekt
zwembad (25m en klein bad)
Dans
Fitness
Zwemmen
Landen
Landen
Landen
26
Polyvalente zaal
Sporthal Koninklijk
Atheneum Landen
Sportlokaal
Sportlokaal Hof Pepijn
Sportlokaal St-Gertrudis
Sportlokaal St-Jan
Berchmans
Sportlokaal Zusters van
Maria
Sportlokaal Zusters van
Maria
Stadshal
Turnzaal Gemeenteschool
Walshoutem
Turnzaal Gemeenteschool
Neerwinden
Gevechtssporten, dans,
turnen
Voetbal, tennis, basket,
volleybal, turnen
Handboogschieten
Turnen
Turnen, volleybal
Turnen
Landen
Turnen
Landen
Turnen, dans
Landen
Tennis, basket, volleybal,
badminton, turnen,
zaalvoetbal
Polyvalent
Landen
Polyvalent
Neerwinden
Landen
Neerwinden
Landen
Landen
Landen
Walshoutem
5.2 KNELPUNTEN EN BEHOEFTENOTA
Sterkten:
 Ruim aanbod voor verschillende sportmogelijkheden
Zwakten:
 De meeste sportaccommodatie is gecentraliseerd
 De atletiekpiste is onbruikbaar
 De infrastructuur is verouderd
Bedreiging:
 Door het ruime aanbod en de groei binnen de clubs is er grote vraag naar geschikte
infrastructuur met overbezetting op piekmomenten tot gevolg
Opportuniteit:
 Door gebrekkige toestand atletiekpiste werd een joggingclub opgericht
 De beperkte infrastructuur kan optimaler bezet worden door herinrichting (
herbelijning, aankoop sportmateriaal)
 De beperkte beschikbare sportinfrastructuur in de deelgemeenten kan optimaler
bezet worden
5.3 STRATEGISCHE DOELSTELLING
5. Optimaler benutten van de bestaande infrastructuur in de deelgemeenten
5.3.1 Operationele doelstelling
5.1.
Bestaande groeperingen in de deelgemeenten stimuleren om sport en
recreatie te integreren in hun activiteitenkalender vanaf 2009
Acties:
27





Inventariseren van bestaande groeperingen in de deelgemeenten
De sportfunctionaris neemt contact op met verantwoordelijken
Sportdienst motiveert en biedt een opleidingspakket aan, aan de
kandidaat-lesgevers
Opmaak van een schema waar de activiteiten zullen doorgaan en op
welk moment, eventueel in samenwerking met clubs
De nodige promotie voeren ahv flyers, website, plaatselijk infoblad
INDICATOR: aantal organisaties die sportgerelateerd zijn in de verschillende
deelgemeenten
Financiële prognose: /
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris van bestaande
groeperingen in deelgemeenten
2008
sportanimator
Maatregel 2: contacteren
verantwoordelijke van deze groeperingen
2008
sportfunctionaris
Maatregel 3: overzicht mogelijke
activiteiten die georganiseerd kunnen
worden
2008
sportanimator sportfunctionaris
Maatregel 4: voeren van de promotie
nieuwe sportgeralateerde activiteiten via
affiches, flyers, website, infoblad,…
jaarlijks
sportanimator
5.4 STRATEGISCHE DOELSTELLING
6. Er zal gestreefd worden om meer (school)sportinfrastructuur ter beschikking
te stellen van de clubs om hun werking maximaal te ondersteunen.
5.4.1 Operationele doelstelling
6.1.De beschikbare ( en geschikte) schoolinfrastructuur zal tegen het seizoen
2008/2009 ter beschikking gesteld worden:
acties:
 inventarisatie van de schoolinfrastructuur vanaf 2008
 overleg met de directie om de infrastructuur ter beschikking te stellen vanaf
2008
 opmaak van gebruiksovereenkomsten en retributiereglement
gebruik van de schoolinfrastructuur vanaf seizoen 2008/2009
28
INDICATOR: goedgekeurde gebruiksovereenkomst door de gemeenteraad
Financiële prognose: /
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/
/
/
/
/
/
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris van de huidige
schoolsportinfrastructuur
2008
sportanimator
Maatregel 2: overleg met de directie
om deze ter beschikking te stellen
2008
sportanimator
Maatregel 3: opmaak
gebruiksovereenkomst en
retributiereglement
2008
sportfunctionaris
Maatregel 4: goedkeuring
gebruiksovereenkomst en
retributiereglement
2008
schepencollege
en
gemeenteraad
5.5 STRATEGISCHE DOELSTELLING
7.Zorgen voor meer beschikbare sportruimte
5.5.1 Operationele doelstellingen
7.1 Tegen 2012 wordt er aan 10% van de aanwezige pleintjes en grasvelden
een sportfunctie geven
Acties:
 Inventaris opmaken van bestaande pleintjes en grasvelden ( zie
jeugdruimteplan)
 De keuze van de sportfunctie wordt afgestemd op de plaatselijke
behoeften ( enquête omwonenden- bepalen doelgroepen)
 Opmaak van een meerjarenplanning om de inrichting te realiseren
 bekendheid geven aan de nieuwe sportpleintjes dmv activiteiten ism
sportclubs, via website, plaatselijk infoblad. (budget drukwerk)
INDICATOR: aan tal aanwezige grasveldjes-pleintjes in Landen met een sportfunctie
Financiële prognose: 110.000 EURO
2008
2009
2010
2011
10.000€
35.000€
35.000€ 10.000€
2012
2013
10.000€
10.000€
29
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris van
bestaande grasvelden en pleintjes
2008
sportfunctionaris
Maatregel2: enquête uitvoeren om
sportfunctie te bepalen
2008
sportanimator
Maatregel 3: opmaak
meerjarenplanning
2008
sportfunctionaris
Maatregel 4: meerjarenplanning,
laten goedkeuren door
begrotingscommissie
2008
sportfunctionaris
Maatregel 4: voeren van de
promotie nieuwe
sportpromotionele activiteiten via
affiches, flyers, website, infoblad,…
jaarlijks
sportfunctionaris
7.2 Investeren in het verbeteren van de gemeentelijke sportinfrastructuur
met duidelijk resultaat tegen 2013
Acties:
 Inventariseren van tekortkomingen aan de gemeentelijke
sportinfrastructuur
 Overleg met de dienst Openbare werken en Ruimtelijke ordening om
deze tekortkomingen aan te pakken
 Opmaken van een meerjarenplanning om deze tekortkomingen weg te
werken

INDICATOR: inventaris in 2013 met gerealiseerde verbeteringen gestaafd met de cijfers uit
begroting en rekening
Financiële prognose: jaarlijks 25.000 EURO
2008
2009
2010
2011
25.000€
25.000€
25.000€ 25.000€
Maatregel
2012
2013
25.000€
25.000€
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris tekortkomingen
gemeentelijke sportinfrastructuur
2008
Sportfunctionaris
Maatregel 2: overleg met de dienst Openbare
werken en Ruimtelijke ordening om deze
tekortkomingen aan te pakken
2008
Sportfunctionaris
30
Maatregel 3: opmaak meerjarenplanning om
tekortkomingen weg te werken
2008
sportfunctionaris
Maatregel 4: goedkeuring meerjarenplanning
door de begrotingscommissie
jaarlijks
sportfunctionaris
7.3. In stand houden van het sportfonds zodat clubs hun infrastructuur
kunnen optimaliseren en uitbreiden
Acties:
 Overzicht van de clubs die over eigen infrastructuur beschikken
 Lijst van de voorbije jaren welke clubs genoten van de tussenkomst
 Advies sportraad voor het toekennen van de subsidies
INDICATOR: aan tal dossiers goedgekeurd door het college
Financiële prognose: jaarlijks 3.750 EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.750 €
3.750 €
3.750€
3.750€
3.750 €
3.750 €
Maatregel
Timing
Wie
Maatregel 1: inventaris van clubs
die over eigen infrastructuur
beschikken
2008
sportfunctionaris
Maatregel2: overzicht van clubs die
reeds genoten hebben van deze
tussenkomst
2008
sportfunctionaris
Maatregel 3: voorleggen van
dossiers, na advies sportraad, aan
schepencollege
jaarlijks
sportfunctionaris
7.4 Realiseren van een Finse looppiste tegen 2008
Acties:
 Het voorbereiden van het volledige dossier in samenwerking met dienst
openbare werken, ruimtelijke ordening en milieudienst
 Onderzoek verrichten om de plaatsbepaling te kunnen doen.
 Nodige budgetten voorzien in de meerjarenplanning
INDICATOR: goedkeuring van de gemeenteraad en gunning van het dossier
Financiële prognose: 31.500 EURO
31
2008
2009
2010
2011
2012
2013
30.000€
500€
500€
500€
500€
500€
Maatregel
Timing
Wie
2008
sportfunctionaris
Maatregel 2: onderzoek verrichten
om plaatsbepaling te kunnen doen
2008
sportfunctionaris
Maatregel 3: opmaak
meerjarenplanning
2008
sportfunctionaris
Maatregel 3: opmaak nodige
dossiers om Finse piste te realiseren
2009
Sportfunctionaris
en diensthoofden
betrokken
diensten
Maatregel 4: voeren van de
promotie nieuwe
sportpromotionele activiteiten via
affiches, flyers, website, infoblad,…
2010
sportanimator
Maatregel 1: voorbereiden van het
volledige dossier in samenwerking
met dienst openbare werken,
ruimtelijke ordening en
milieudienst
7.5 verlichting wandelpaden/ loopparcours van het openluchtcomplex in
orde brengen
Acties:
 Het voorbereiden van het volledige dossier in samenwerking met
dienst openbare werken
 Nodige budgetten voorzien in de meerjarenplanning
INDICATOR: goedkeuring dossier door de gemeenteraad
Financiële prognose: 36.000EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/
35.000
/
500€
/
500€
Maatregel
Maatregel 1: opmaak plan
bestaande verlichting
Timing
Wie
2008
Sportfunctionarisdiensthoofden
betrokken
diensten
32
Maatregel 2: opmaak aangepast
plan en voorzien van de nodige
budgetten begroting 2009
2008
Maatregel 3: opmaak dossiers ter
realisatie van de aangepaste
verlichting
2009
Sportfunctionarisdiensthoofden
betrokken
diensten
Sportfunctionaris
en diensthoofden
betrokken
diensten
6. IMPULSSUBSIDIE KWALITEITSVERHOGING BIJ DE JEUGDSPORTBEGELEIDER
6.1 KNELPUNTEN EN BEHOEFTENOTA
Zwakten:
 Te weinig gekwalificeerde jeugdtrainers.
 We beschikken niet over een reglement waar de gemeente financieel tussenkomt
voor de opleiding of bijscholing van een jeugdtrainer en dit onder toezicht van de
sportraad.
Sterkten:
 In de sportraad zetelen 12 clubs met jeugdwerking. Dit is bijna 40%van de algemene
vergadering.
De volgende clubs zijn clubs met jeugdwerking:
 LSV Volley
 LSV Basket
 Landense Badmintonclub
 Standaard Neerwinden
 Sparta Walshoutem
 KVC Olympic
 LSVZ
 Yawara
 VSCLJ
 Karate
 Schaakclub Lefevre
 LTC
 Taekwondo Wrarang
6.2 STRATEGISCHE DOELSTELLING
8. Voor de clubs die aan jeugdwerking doen mogelijkheden aanbieden om de kwaliteit
van hun trainers en begeleiders te verhogen.
33
6.2.1 Operationele doelstellingen
8.1.Toekennen van de impulssubsidie voor de clubs met jeugdwerking vanaf seizoen
2008/2009.
Acties:
 Schrijven van het nieuwe reglement door de sportdienst en de sportraad.
 Voorleggen van het nieuwe reglement aan de algemene vergadering
van de sportraad.
 het door de algemene vergadering goedgekeurde reglement voorleggen
aan het schepencollege en de gemeenteraad.
INDICATOR: goedgekeurd reglement door de gemeenteraad
Financiële prognose: jaarlijks 7.000EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/
7.000€
7.000€
7.000€
7.000€
Maatregel
Maatregel 1: opmaak nieuw reglement
impulssubsidie
Maatregel 2: ter goedkeuring voorleggen aan
de algemene vergadering van de sportraad.
Maatregel 3: goedgekeurde reglement
voorleggen aan het schepencollege en de
gemeenteraad.
7.000€
Timing
Wie
2008
Sportfunctionarissportraad
2008
sportraad
2009
Sportfunctionaris
8.2.Het stimuleren van clubs om hun oudere jeugd te betrekken bij de jeugdbegeleiding
vanaf seizoen 2008/2009 door terugbetaling van de onkosten voor het behalen van de
nodige diploma’s
Acties:
 contacten leggen met de clubs om dit voorstel te motiveren
 Een extra stimulans geven door de trainers die een diploma behaalden te
huldigen op de kampioenenviering (overhandigen trofee- incentive).
INDICATOR: aan tal begeleiders met diploma
Financiële prognose: jaarlijks 3.000EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/
3.000€
3.000€
3.000€
3.000€
3.000€
Maatregel
Timing
Wie
34
Maatregel 1: clubs stimuleren om
diploma te behalen
Maatregel 2: opmaak van een
reglement dat de terugbetaling
voorziet van de gevolgde
opleidingen
Maatregel 3: ter goedkeuring
voorleggen van het reglement
aan schepencollege en
gemeenteraad
Maatregel 3: jaarlijks huldigen
van trainers en begeleiders die
diploma behaalden
2008
Sportfunctionarissportraad
2008/2009
Sportraad/sportfunctionaris
2009
sportfunctionaris
2008
sportraad
8.3.Het aantal gediplomeerde begeleiders moet met 10% stijgen tegen 2013.
Acties:




Inventariseren van jeugdtrainers van de verschillende clubs.
De clubs vragen naar hun noden en behoeften
Een bijscholing naar Landen halen.
kilometervergoeding voorzien om naar de plaats van opleiding te gaan.
INDICATOR: aan tal gediplomeerde begeleiders in 2013
Financiële prognose: jaarlijks 2.500EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.500€
2.500€
2.500€
2.500€
2.500€
2.500€
Maatregel
Maatregel 1: inventaris gediplomeerde
jeugdtrainer-begeleiders
Maatregel 2:bevraging noden en behoeften
bij clubs
Maatregel 3: opmaak lijst bijscholingen die in
Landen en omstreken zullen georganiseerd
worden
Timing
Wie
2008
Sportfunctionaris-
2008
Sportraadalgemene
vergadering
2009
Sportraadsportfunctionaris
35
7. COMMUNICATIE
7. 1 STRATEGISCHE DOELSTELLING
9. Vanaf 2008 kunnen anders georganiseerde sporters gebruik maken van
nieuwe communicatiemiddelen om hun sportmogelijkheden te vinden
7.1.1 Operationele doelstellingen
9.1.Het volledige sportaanbod in Landen is vanaf 2008 terug te vinden op de
website met de nodige linken voor de sporten die binnen de regio kunnen
beoefend kunnen worden
Acties:


De sportanimator zorgt voor het up to date houden van de website
mbt het sportaanbod in Landen en updaten van de linken
De communicatieambtenaar de nodige informatie bezorgen mbt
sport
INDICATOR: aan tal klachten en vragen mbt het vinden van de juiste informatie
Financiële prognose: /
2008
2009
2010
2011
2012
2013
250€
250€
250€
250€
250€
Maatregel
250€
Timing
Wie
2008
Sportanimatorregiocoördinator
Maatregel 2: alle gegevens inbrengen op de
website
2008
sportanimator
Maatregel 3: de nodige informatie bezorgen
aan de communicatieambtenaar
2008
sportanimator
Maatregel 1: verzamelen alle mogelijke
gegevens mbt sportbeoefening in de regio
9.2gebruik van SMS berichten en digitaal infobord (dat de stad van plan is aan
te kopen)
Acties:
 De communicatieambtenaar de nodige informatie bezorgen mbt sport
om dit te realiseren
INDICATOR: aan tal gebruikers van SMS
Financiële prognose: 250€
2008
2009
2010
2011
2012
2013
250€
250€
250€
250€
250€
250€
36
Maatregel
Maatregel 1: verzamelen sportinformatie en
die regelmatig aan communicatieambtenaar
bezorgen
Timing
Wie
2008
sportanimator
8. EVALUATIE
8.1 EVALUATIE VAN HET SPORTBELEIDSPLAN
Wie?
Sportfunctionaris
Stuurgroep
Schepen van sport
De sportraad
Wanneer?
Na het schrijven van het volledige beleidsplan en voordat het plan
voorgelegd zal worden aan het college van Burgemeester en Schepenen
in december 2007.
Hoe?
Tijdens een evaluatiebespreking
8.2 EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN HET PLAN
Wie?
Sportfunctionaris
Stuurgroep
Schepen van sport
De sportraad
Wanneer?
Na elke manifestatie
Minstens 1 keer per jaar ten laatste tegen 30 april van het jaar dat volgt
op het jaar waar het verslag op slaat.
Hoe?
Door middel van evaluatieformulieren ingevuld door de deelnemers.
Door middel van de jaarlijkse verantwoordingsnota.
Goedkeuring
Advies van de sportraad
College van Burgemeester en Schepenen
Indien strategisch doelstellingen worden gewijzigd zal het verslag
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
8.3 TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Wie?
Sportfunctionaris
Stuurgroep
Schepen van sport
De sportraad
Wanneer?
Na uitvoering van de doelstellingen, maatregelen
Jaarlijks: verantwoordingsnota (2008 – 2013)
3 jaarlijks: tussentijdse evaluatie (2010)
6 jaarlijks: eindevaluatie (2013)
Hoe?
Volgens een tabel waarin er gekeken wordt of alle doelstellingen werden
bereikt. De resultaten zullen verwerkt worden in een scoresysteem.
37
Goedkeuring
Sportraad
Gemeenteraad
38
BIJLAGE 1: Overzicht sportaccommodaties
Petanque terrein Attenhoven – Dorpsstraat Attenhoven
Eigenaar: privé
Naam beheerder:
Adres beheerder:
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: petanque
Petanqueterrein LTC – Molenbergstraat Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Jos Appermont
Adres beheerder: Interleuvenlaan, 3400 Landen
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: petanque
Petanqueterrein LTC – Molenbergstraat Landen
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Jos Appermont
Adres beheerder: Interleuvenlaan, Landen
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: petanque
Tennisterreinen LTC – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Martin Colla
Adres beheerder: Molenberg 58, 3400 Landen
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
39
Sportaanbod: tennis
Gemeentelijk sportcentrum – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, 3400 Landen
Openingsuren: Alle dagen
Tarieven: geen
Bezettingsgraad: Volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal, atletiek
Polyvalent terrein – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, 3400 Landen
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: geen
Bezettingsgraad: geen vaste bezetting
Sportaanbod: basket, volleybal, handbal, tennis
Skate terrein – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, 3400 Landen
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: geen
Bezettingsgraad: Vrij gebruik
Sportaanbod: skaten
Voetbalveld (A-terrein) – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Tony Thierie
Adres beheerder: A. Knaepenlaan 4, Walshoutem
Openingsuren: alle dagen
40
Tarieven: huur op jaarbasis
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalveld (B-terrein) – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Tony Thierie
Adres beheerder: A. Knaepenlaan 4, Walshoutem
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: huur op jaarbasis
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalveld (C-terrein) – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Tony Thierie
Adres beheerder: A. Knaepenlaan 4, Walshoutem
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: huur op jaarbasis
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal, sport en spel
Seniorenfitnessterrein – Sportlaan Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, 3400 Landen
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: geen
Bezettingsgraad: Vrij gebruik
Sportaanbod: seniorenfitness
Voetbalterrein FC Attenhoven – Dorpsstraat Attenhoven
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Tony Thierie
41
Adres beheerder: A.Knaepenlaan 4, Walshoutem
Openingsuren: alle dagen
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalterrein FC Attenhoven – Dorpsstraat Attenhoven
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Tony Thierie
Adres beheerder: A.Knaepenlaan 4, Walshoutem
Openingsuren: alle dagen
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalterrein Standaard Neerwinden – Schoolstraat Neerwinden
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Jan Casters
Adres beheerder: Donkerstraat 39, 3400 Neerwinden
Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag, zondag
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalterrein Standaard Neerwinden – Schoolstraat Neerwinden
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Jan Casters
Adres beheerder: Donkerstraat 39, 3400 Neerwinden
Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag, zondag
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalterrein Sparta – Karel de Grotelaan, Landen
42
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Vervoort Jean
Adres beheerder: Democratielaan 8, Landen
Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalterrein Sparta – Karel de Grotelaan, Landen
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Vervoort Jean
Adres beheerder: Democratielaan 8, Landen
Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Voetbalterrein Sparta – Karel de Grotelaan, Landen
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Vervoort Jean
Adres beheerder: Democratielaan 8, Landen
Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Tarieven:
Bezettingsgraad: volgens kalender voetbal
Sportaanbod: voetbal
Openluchtsportveld Fun Flyers – Doolenman, Neerwinden
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: André Poncelet
Adres beheerder: Tiensesteenweg 78, St.-Truiden
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: modelvliegtuigen
43
Polyvalent sportveld – Tiensestraat, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Michel Collard
Adres beheerder: Tiensestraat 57, Landen
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: polyvalent
Mini-atletiekpiste – Kloosterstraat, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Lieve Knaepen
Adres beheerder: Kloosterstraat, Landen
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: atletiek
Hondensportveld – Droogveldstraat, Neerlanden
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Daniël Heye
Adres beheerder: Kapelstraat 10 A, Attenhoven
Openingsuren:
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: hondenschool
Ruiterwijde Groenendael – Groenendaael 41, Landen
Eigenaar: Privé
Naam beheerder:
Adres beheerder: Groenendael, Landen
Openingsuren: geen
Tarieven: /
Bezettingsgraad: /
44
Sportaanbod: paardrijden
Overzicht overdekte sportaccommodaties
Turnzaal gemeenteschool Walshoutem
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Stefaan Mombaers
Adres beheerder: Laarstraat 33, Neerwinden
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven: € 4,5 per uur (enkel voor inwoners van Landen)
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: polyvalent (geen belijning)
Turnzaal gemeenteschool Neerwinden
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Stefaan Mombaers
Adres beheerder: Laarstraat 33, Neerwinden
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven: € 4,5 per uur (enkel voor inwoners van Landen)
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: polyvalent (geen belijning)
Fitnesszaal Serbatoio
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Sonja Lambrechts
Adres beheerder: Smeesterstraat 19, Landen
Openingsuren: maandag – vrijdag van 10 tot 22 u
zaterdag van 10 tot 18 u
zondag van 10 tot 13 u
Tarieven: /
Bezettingsgraad: Vrij gebruik
Sportaanbod: fitness
Danszaal Serbatoio
45
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Sonja Lambrechts
Adres beheerder: Smeesterstraat 19, Landen
Openingsuren: Enkel tijdens danslessen
Tarieven: /
Bezettingsgraad: dansschool Serbatoio
Sportaanbod: dans
Polyvalente zaal – Sportlaan 1, Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, Landen
Openingsuren: alle dagen
Tarieven:
€ 3,5 (verenigingen met zetel te Landen met jeugdwerking)
€ 4,50 (verenigingen met zetel te Landen voor volwassenen)
€ 6,00 (Inwoners van Landen)
€ 9,00 (verenigingen met zetel buiten Landen en niet inwoners van Landen)
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: gevechtssporten, dans, turnen
Sportlokaal – Grote Steenweg 31, Neerwinden
Eigenaar: Privé
Naam beheerder: Hombrouckx Philemon
Adres beheerder: Grote Steenweg 31, Ezemaal
Openingsuren: donderdag van 19 tot 21 u
Tarieven: /
Bezettingsgraad: enkel voor eigen club
Sportaanbod: handboogschieten
Sporthal – Tiensestraat, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Michel Collard
Adres beheerder: Tiensestraat 57, Landen
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven:
46
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: voetbal, tennis, basket, volleybal, turnen
Stadshal – Sportlaan 1, Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, Landen
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: € 7 (verenigingen met zetel te Landen met jeugdwerking)
€ 11 (verenigingen met zetel te Landen voor volwassenen)
€ 8 (scholen van Landen)
€ 11 (Inwoners van Landen)
€ 17,50 (verenigingen met zetel buiten Landen en niet inwoners van Landen)
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: tennis, basket, volleybal, badminton, turnen, zaalvoetbal
Gemeentelijk overdekt zwembad – Sportlaan 1, Landen
Eigenaar: Stad Landen
Naam beheerder: Lieve Joseph
Adres beheerder: Sportlaan 1, Landen
Openingsuren: alle dagen
Tarieven: volwassenen
€ 1,75
Kinderen tot 6 jaar
€ 0,50
Jongeren tot 18 jaar
€ 1,00
Senioren
€ 1,00
Gezinnen
€ 1,00
Mindervaliden
€ 0,75
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: zwemmen
Sportlokaal St.-Jan Berchmans – Bovenpoortstraat, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Buzzie Fabienne
47
Adres beheerder: Grootveldstraat 2, Landen
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven:
Bezettingsgraad: dinsdag 20 – 21 u turnen
Sportaanbod: turnen
Sportlokaal St.-Gertrudisinstituut – Molenberg 25, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Dirk Vandersteen
Adres beheerder: Molenbergstraat 25, Landen
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven: 25 euro/dag
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: turnen, volleybal
Sportlokaal Hof Pepijn – Bondgenotenlaan 6, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Magda Brouckmans
Adres beheerder: Bondgenotenlaan 6, Landen
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: turnen
Sportlokaal Zusters van Maria – Kloosterstraat 1, Landen
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Lieve Knaepen
Adres beheerder: kloosterstraat 1, Landen
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: turnen
Sportlokaal Zusters van Maria – Kloosterstraat 1, Landen
48
Eigenaar: Onderwijs
Naam beheerder: Lieve Knaepen
Adres beheerder: Kloosterstraat 1, Landen
Openingsuren: na de schooluren
Tarieven:
Bezettingsgraad:
Sportaanbod: turnen, dans
49
BIJLAGE 2: Vragenlijst ivm sportbeleid 2008-2013 voor sportclubs
I. Gegevens van de organisatie
1.
Welke sporttak wordt er in uw club beoefend?
2. Hoeveel leden telt uw club?
3. Waar ligt het accent in het aanbod van uw club?
O Recreatie
O Competitie
O Topsport
4. Is de club aangesloten bij een federatie?
O Ja
Bij welke federatie is de club aangesloten?
O Neen
Waarom niet?
5. Indien ja bij vraag 4, is deze federatie erkend door het Bloso, door het BOIC of door
een internationale federatie?
ja
O
O
O
Bloso
BOIC
Internationale federatie
neen
O
O
O
6. Hebben de begeleiders een kadervorming gevolgd?
O Ja
Welke vorming?
Hoeveel begeleiders hebben kadervorming gevolgd? (weergeven in %
van totaal aantal begeleiders)
O Neen
Waarom niet?
7. Ontvangt de club financiële ondersteuning? Indien ja, via wat?
O Ja
via
O sponsoring
O van de stad/gemeente
O van de federatie
O andere, nl.:
50
O Neen
8. Is de financiële toestand van de club gezond?
O Ja
O Neen waar zijn de problemen?
II. Werking
9. Wat doet de club m.b.t. de promotie van de eigen activiteiten?
10. Richt de
O Ja
club zich tot specifieke doelgroepen?
welke?
Hoe richt de club zich tot deze doelgroepen?
O Nee
11. Wat staat een verdere uitbouw van de club in de weg?
12. Werkt de club met vrijwilligers?
Werkt de club met betaalde medewerkers?
Indien beide, hoe is dan de %-verhouding?
13. Organiseert de club ook nevenactiviteiten?
III. Sportaanbod van de gemeente
14. Bent u voldoende geïnformeerd over de initiatieven die door uw gemeente op het
vlak van de sport worden georganiseerd?
O Ja
welke?
O Neen
15. Neemt u met uw club deel aan dergelijke initiatieven? Zo ja, welke?
51
16. Nemen er leden van uw club individueel deel aan dergelijke initiatieven?
17. Bent u hierover tevreden? Indien ja, met welke bent u tevreden? Indien neen,
waarom niet?
O Ja
welke?
O Neen Waarom niet?
18. Vindt u dat er voldoende initiatieven georganiseerd worden in uw gemeente?
O Ja
Welke kent u?
O Neen Welke soort initiatieven ontbreken er volgens u?
IV. Gemeentelijke sportdienst
19. Bent u voldoende geïnformeerd over de werking van de gemeentelijke sportdienst?
20. Is er een samenwerking met de gemeentelijke sportdienst?
O Ja
Hoe?
O Neen Waarom niet?
Wenst de club een samenwerkin
V. Gemeentelijke sportraad
21. Heeft u al gehoord van de sportraad van uw gemeente?
O Ja
O Neen (ga verder naar vraag 24)
22. Bent u voldoende geïnformeerd over de werking van de sportraad?
O Ja
O Neen
23. Bent u met uw club lid van de sportraad?
O Ja
Wat zijn uw ervaringen hierm
O Neen Waarom niet?
VI. Sportinfrastructuur
24. Maakt u gebruik van aanwezige gemeentelijke sportinfrastructuur in uw gemeente?
O Ja
Welke?
O Neen Waarom niet?
52
25.
Bent u goed geïnformeerd over de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur?
26. Is er volgens u voldoende infrastructuur aanwezig in de omgeving van uw club,
in de gemeente?
Ja
Neen
-
Sporthallen
O
O
-
Zwembaden
O
O
-
Sportterreinen
O
O
-
Andere:
O
O
27. Indien neen bij vraag 26, waar zijn er volgens u tekorten?
28. Wat vindt u van de sportinfrastructuur die u gebruikt m.b.t. de volgende aspecten:
goed slecht
- Service door personeel
O
O
- Beschikbare ruimte
O
O
- Bereikbaarheid
O
O
- Toegankelijkheid
O
O
O
O
waarom?
(o.a. openingsuren; heeft
iedereen evenveel kansen om er te sporten?)
- Tarieven
29. Bent u volgens u voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om te sporten
in de schoolinfrastructuur van uw gemeente?
30. Maakt u gebruik van schoolinfrastructuur?
O Ja
Wat zijn uw ervaringen hiermee?
O Neen Waarom niet?
Wenst u dit te doen?
VII. Algemeen
31. Vindt u dat uw club inspraak heeft op het gebied van de sport in de gemeente?
O Ja
Hoe?
O Neen Hoe komt dit?
Wenst u als club inspraak?
32. Heeft uw club nog opmerkingen of suggesties over de sportmogelijkheden in uw
gemeente?
53
BIJLAGE 3: Vragenlijst ivm sportbeoefening te Landen
I. Identificatiegegevens
1.
Wat is uw geslacht?
O Man
O Vrouw
2a Wat is uw leeftijd?
2b In welke gemeente woont u?
O Landen centrum
O Walshoutem O Waasmont O Wezeren
O Walsbets
O Attenhoven O Neerlanden O Rumsdorp
O Neerwinden O Overwinden
O Laar
O Wange
Eliksem
Ezemaal
3. Wat is uw beroep?
O Arbeider
O Bediende
O Student
O Gepensioneerd
O Werkloos
O Andere, nl.:
II. Sportparticipatie
ALS U NIET AAN SPORT DOET GA DAN NAAR VRAAG 12
4. Waarom doet u aan sport?
5. Welke sporttak(ken) beoefent u?
Hoeveel uren per week besteedt u daaraan?
6. Hoe beoefent u deze sport(en)?
O Individueel
O Met het gezin
O Recreatieclub
O Werk
Welke?
O Buurt-groepsverband
O CLUBVERBAND
O School
Welke?
Welke?............................................................................
7. Waar beoefent u meestal sport?
O In uw gemeente
Waar?
O Buiten uw gemeente
Waar?
8. Waar doet u het liefst aan sport?
O Indoor (sporthal)
O Outdoor (sportterein, bos)
9. Bent u tevreden over de wijze waarop u aan sport doet?
O Aantal uren
O Ja
54
O Neen
Waarom niet?
O Infrastructuur
O Ja
O Neen
Waarom niet?
O De begeleiding
O Ja
O Neen
Waarom niet?
O De organisatie
O Ja
O Neen
Waarom niet?
Vragen 10 en 11 alleen voor de personen die momenteel geen lid zijn van een sportclub.
10. Was u ooit lid van een sportclub?
O Ja
Waarom hebt u de club verlaten?
O Neen Waarom werd u nooit lid van een club?
11.Wenst u nu lid te worden van een sportclub?
O Ja
Waarom?
Wat verwacht u van een sportclub?
O Neen Waarom niet?
VRAGEN 12 tot en met 18 alleen voor personen die momenteel NIET aan sport doen.
12. Welke zijn de redenen waarom u nauwelijks of niet aan sport doet?
13. Hebt u vroeger wel aan sport gedaan?
O Ja
Waarom bent u gestopt?
Was u toen lid van een sportclub?
O Neen
14.
Waarom bent u nooit begonnen?
Wenst u in de toekomst opnieuw aan sport te doen?
O Ja
O Neen
15.
Waarom niet
Op welke manier?
O Individueel
O Met het gezin
O Op school/werk
O In een club
O In groepsverband
O Andere, nl:
16. Welke sporttak(ken) zou u willen beoefenen?
55
17. Hoeveel uren per week wilt u aan sport besteden?
18.
Wilt u competitief of recreatief sporten?
O Ja
O Neen
O Competitief
O Recreatief
III. Sportaanbod van de gemeente
-
Initiatieven
19. Bent u voldoende geïnformeerd over de initiatieven die door uw gemeente op het
vlak van de sport worden georganiseerd?
O Ja
O Neen
20. Neemt u deel aan dergelijke initiatieven?
O Ja
Welke?
O Neen Waarom niet?
21. Indien ja bij vraag 20, bent u hierover tevreden?
22.
Vindt u dat er voldoende initiatieven georganiseerd worden in uw gemeente?
O Ja
O Neen Welke soort initiatieven ontbreken er volgens u?
-
Sportclubs
23.
Bent u voldoende geïnformeerd over de bestaande sportclubs in uw gemeente?
O Ja
O Neen
-
Scholen
24.
Bent u voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om te sporten in de
schoolinfrastructuur van uw gemeente?
O Ja
O Neen Heeft u dan voorstellen tot verbetering?
IV. Gemeentelijke sportdienst
25.
Hebt u al gehoord van de gemeentelijke sportdienst?
O Ja
Bent u voldoende geïnformeerd over de werking van deze sportdienst?
O Neen
V. Gemeentelijke sportraad
26.
Hebt u al gehoord van de sportraad in uw gemeente?
O Ja
Bent u voldoende geïnformeerd over de werking van deze sportraad?
56
VI. Sportinfrastructuur
27.
Maakt u gebruik van aanwezige gemeentelijke sportinfrastructuur in uw
gemeente?
O Ja
Welke sportinfrastructuur gebruikt u?
O Neen Waarom niet?
28.
Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de aanwezigheid van
gemeentelijke sportinfrastructuur in uw gemeente?
O ja
O neen
29.
Zijn er volgens u voldoende:
Ja
Neen
-
Sporthallen
O
O
-
Zwembaden
O
O
-
Sportterreinen
O
O
-
Andere:
O
O
30. Indien neen op vraag 29, waar zijn er volgens u tekorten?
31.
Indien ja op vraag 20, wat vindt u van de sportinfrastructuur die u gebruikt m.b.t.
de volgende aspecten:
goed slecht
- Service door personeel
- Beschikbare ruimte
O
O
- Bereikbaarheid
O
O
O
O
- Toegankelijkheid
waarom?
O
O
(o.a. openingsuren; heeft iedereen evenveel kansen om er te sporten?)
- Tarieven
O
O
VII. Algemeen
32.
Vindt u dat u als inwoner van de gemeente voldoende mogelijkheid tot inspraak in
de sport
heeft?
O Ja
33.
Op welke manier?
O Neen
Wat stelt u voor?
0 gemeente?
57
BIJLAGE 4: Vragenlijst ivm tevredenheid gebruikers sporthal
I. Identificatiegegevens
Sporthal:
Leeftijd:
Beroep:
Geslacht:
jaar
O
Arbeider
O
Bediende
O
Zelfstandige
O
Werkloos
O
Gepensioneerde
O
Student
O
Anders, nl.:
man/vrouw
Sport u in een club?
O
Ja, in deze sporthal
O
Ja, niet in deze sporthal
O
Neen
Woonplaats (district/gemeente):
Gelieve onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. In sommige gevallen zijn
meerdere antwoorden per vraag mogelijk.
II. Algemeen
1. Hoe vaak komt u gemiddeld sporten in deze sporthal?
O
Wekelijks
O
Tweewekelijks
O
Maandelijks
O
Af en toe
O
Nooit, buiten deze ene keer
O
Anders, nl.:
2. Op welke wijze komt u sporten?
O
Met het gezin
O
Met vrienden
O
Alleen
58
O
In clubverband
O
Anders, nl.:
3. Waarom doet u aan sport?
O
Als ontspanning
O
Omwille van uw conditieverbetering
O
Voor de sociale contacten
O
Anders, nl.:
III. Bereikbaarheid
4. Kan u de sporthal gemakkelijk bereiken? (vervoer)
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
5. Wat vindt u van de afstand van uw huis tot aan de sporthal?
O
Klein (dus realiseerbaar)
O
Groot Zou u hier meer komen sporten indien de sporthal dichter bij uw huis
gelegen was?
O
Ja
O
Misschien
O
Neen
6. Hoeveel tijd wil u maximum besteden om naar een sporthal te geraken?
min.
7. Wat vindt van u de signalisatie naar de sporthal?
O
Goed
O
Matig Waarom?
O
Slecht Waarom?
Parkeermogelijkheden (enkel invullen wanneer u MEESTAL met uw eigen vervoer komt)
8. Waarvan maakt u gebruik?
O
De autoparking (ga verder naar vraag 9)
O
De fiets - of bromfietsstalling (ga verder naar vraag 1O)
O
Anders, nl.:
(ga verder naar vraag 11)
9. Parkeergelegenheid (enkel invullen indien u zelf met de WAGEN komt)
-
-
Is er steeds voldoende parkeergelegenheid voor uw wagen?
O
Ja
O
Neen Wanneer niet?
Vindt u dat uw wagen daar altijd veilig staat?
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
59
10. Fiets- of bromfietsstalling (enkel invullen indien u met de FIETS of de BROMFIETS komt)
-
-
Is er steeds voldoende fiets-/bromfietsstalling?
O
Ja
O
Neen Wanneer niet?
Vindt u dat uw fiets/bromfiets daar altijd veilig staat?
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
V. Openingsuren
11. Wanneer komt u hier meestal sporten?
Voormiddag (8-12u)
Namiddag (12-18u)
Avond (19-24u)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
12. Waarom op dat moment?
O
Minder druk in de sporthal
O
Na de dagtaak/na school
O
Omdat dit de uren van de club zijn
O
Enkel dan is de sporthal toegankelijk
O
Anders, nl.:
13. Zou u liever op een ander moment sporten?
O
Ja
Wanneer?
Waarom?
O
Het is dan minder druk in de sporthal
O
Anders, nl.:
Waarom doet u dat niet?
O
Neen
14. Bent u tevreden over de openingsuren?
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
VI. Prijs
60
15. Hoeveel betaalt u hier om te sporten? (o.a. het lidmaatschap van een club, het afhuren
van een zaal)?
euro/
(vul in bijv. uur of seizoen)
16. Wat vindt u van de prijs?
O
Goed
O
Matig Waarom?
O
Slecht Waarom?
17. Sport u ook nog in andere sporthallen?
O
Ja
Welke?
Waarom?
Wat vindt u van de sporthal waar u nu bent?
O
Beter
O
Hetzelfde
O
Slechter
Waarom vindt u dat?
O
Neen Waarom niet?
VII. Infoverstrekking
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Neen
Nvt*
Zijn de prijzen voor het afhuren van de sportzaal duidelijk
aangegeven?
Zijn de openingsuren duidelijk aangegeven?
Is de bewegwijzering naar de kleedhokjes duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de sportruimte duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de cafetaria duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de zaalwachter duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de EHBO – post duidelijk ?
Kent u het reglement van de sporthal?
Wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten in de sporthal?
61
Indien ja, hoe?
Indien neen, zou u dit willen weten?
Indien neen, hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Wordt u op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen van de
sporthal?
Indien ja, hoe?
Indien ja, wat vindt u van de duur van deze sluiting?
Indien ja, wat vindt u van het moment waarop de sporthal gesloten is?
Indien neen, zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Indien neen, hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Indien neen, wat vindt u van de duur van deze sluiting?
Indien neen, wat vindt u van het moment waarop de sporthal gesloten is?
Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt m.b.t. de werking
van de sporthal?
Indien ja, hoe?
Indien neen, waarover wil u meer informatie?
O
Openingsuren
O
Sluitingsdagen
O
Speciale activiteiten in de sporthal
O
Prijsveranderingen
O
Andere, nl.:
Andere aspecten m.b.t. informatieverstrekking, nl.:
VIII. Cafetaria
62
18. Bezoekt u de cafetaria als u komt sporten?
O
O
O
Meestal
Wanneer?
Soms
Wanneer?
Nooit
O
Voor het sporten
O
Tijdens het sporten
O
Na het sporten
O
Voor het sporten
O
Tijdens het sporten
O
Na het sporten
Waarom niet?
(ga verder “IX
Accommodatie”,)
19. Is de cafetaria toegankelijk wanneer u komt sporten?
O
Meestal (ga verder naar vraag 21)
O
Soms
O
Nooit
20. Moet volgens u de cafetaria open zijn op andere uren dan nu?
O
Ja
O
Nee
Wanneer?
21. Is het personeel van de cafetaria vriendelijk en behulpzaam? (enkel wanneer u de
cafetaria bezoekt, anders ga verder naar “IX Accommodatie”)
O
Ja
O
Soms Waarom niet?
O
Neen Waarom niet?
22. Vindt u dat de cafetaria aangenaam is ingericht?
O
Ja
O
Matig Waarom niet?
O
Neen Waarom niet?
23. Wat vindt u van de prijzen in de cafetaria?
O
Goed
O
Matig Waarom?
O
Slecht Waarom?
IX. Accommodatie
Hieronder vindt u enkele elementen die betrekking hebben op de accommodatie van deze
sporthal. Gelieve uw mening hierover te geven door te kiezen tussen één van de vijf
antwoordmogelijkheden variërend van zeer slecht over slecht, matig, goed tot uitstekend.
Kruis het voor u passende vakje aan.
63
(Nvt=niet van toepassing)
Zeer
Slecht Matig Goed Uitstekend Geen
slecht
idee
Nvt.
Akoestiek (o.a.
verstaanbaarheid)
Verlichting
Verwarming
Verluchting
Vloeren van de sportzaal
Veiligheid tijdens het sporten
Afmetingen van de sportzaal
(grootte)
Aantal kleedkamers
Grootte van de kleedkamers
Herstelling van reparaties
Sportmateriaal
Andere, nl.: ……………………………..
Heeft u opmerkingen over andere zalen (bijv. turnzaal, fitness)?
Gelieve alles wat u met ‘zeer slecht’ tot ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
X. Service verlening
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Neen Niet altijd
Nvt.
Kan de sportzaal gemakkelijk gereserveerd worden?
Krijgt u de juiste informatie als u naar de sporthal belt?
Krijgt u snel de informatie als u naar de sporthal belt?
Krijgt u van de zaalwachter de juiste informatie?
64
Krijgt u van de zaalwachter snel de informatie die u
vraagt?
Is het onderhoudspersoneel vriendelijk?
Kan het onderhoudspersoneel u op de juiste manier
informeren?
Is er genoeg personeel aanwezig in de sporthal wanneer u
aan het sporten bent? (aanspreekpunt)
Kan u beroep doen op het personeel wanneer u aan het
sporten bent?
Andere, nl.:
XI. Doelgroepen
24. In welke mate vindt u dat deze sporthal voldoende gericht is op de verschillende
doelgroepen?
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Matig
Neen
Geen idee
Kinderen (3-10 jaar)
Jeugd (11-15 jaar)
Volwassenen (16-60 jaar)
Senioren (+ 60 jaar)
Personen met een handicap
Clubsporters
Niet-clubsporters
Gelieve alles wat u met ‘neen’ of ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
XII. Sanitair
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Neen
Niet
altijd
Nvt.
Vindt u dat de sportzaal proper is wanneer u komt
sporten?
65
Vindt u dat de kleedkamerhokjes proper zijn
wanneer u komt sporten?
Vindt u dat de douches proper zijn wanneer u
komt sporten?
Werken de douches zoals het hoort?
Indien neen of niet altijd, wat is het probleem?
Vindt u dat de toiletten proper zijn wanneer u
komt sporten?
Werken de toiletten zoals het hoort?
Indien neen of niet altijd, wat is het probleem?
XIII. Inspraak
25. Zou u inspraak wensen in het beheer van deze sporthal?
O
Ja
O
Neen (ga verder naar vraag 28)
26. Waarover had u graag inspraak gehad?
O
De prijs voor het huren van de sportzaal
O
De openingsuren van de sporthal
O
De hygiëne binnen de sporthal
O
De activiteiten en evenementen die worden georganiseerd
O
Andere, nl.:
27. Hoe zou u inspraak willen hebben?
O
Via een ideeënbus
O
Via een overlegvergadering tussen gebruikers en personeel
O
Via de sportdienst
O
Via de sportraad
O
Anders, nl.:
XIV. Veiligheid
66
28. Voelt u zich veilig wanneer u komt sporten? (m.b.t. criminaliteit)
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
Komt u hier daarom minder sporten?
O
Ja
O
Neen
Wat zou dan een veiliger gevoel geven?
O
Meer verlichting
O
Betere sloten op de kleedkamers
O
Betere sloten op de opbergkastjes
O
Meer personeel
O
Meer maatregelen nemen tegen vandalisme (bijv.
bewaakte parking)
O
Andere, nl.:
XV. Klachten/suggesties
Mijn klachten over deze sporthal zijn:
Mijn suggesties voor deze sporthal zijn:
Heeft u nog andere opmerkingen over deze sporthal? Zo ja, welke?
Hartelijk dank voor uw medewerking!
67
BIJLAGE 5: Vragenlijst ivm tevredenheid gebruikers zwembad
Identificatiegegevens
Zwembad:
Leeftijd:
Beroep:
Geslacht:
jaar
O
Arbeider
O
Bediende
O
Zelfstandige
O
Werkloos
O
Gepensioneerde
O
Student
O
Anders, nl.:
man/vrouw
Sport u in een club? O
Ja, in dit zwembad
O
Ja, niet in dit zwembad
O
Neen
Woonplaats (district/gemeente):
Gelieve onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. In sommige gevallen zijn
meer antwoorden per vraag mogelijk.
I. Algemeen
1. Hoe vaak komt u gemiddeld zwemmen in dit zwembad?
O
Dagelijks
O
Wekelijks
O
Tweewekelijks
O
Maandelijks
O
Af en toe
O
Nooit, buiten deze ene keer
O
Anders, nl.:
68
2. Op welke wijze komt u zwemmen?
O
Met het gezin
O
Met vrienden
O
Alleen
O
In clubverband
O
Anders, nl.:
3. Waarom zwemt u?
O
Als ontspanning
O
Omwille van uw conditieverbetering
O
Voor de sociale contacten
O
Andere, nl.:
II. Bereikbaarheid
4. Kan u het zwembad gemakkelijk bereiken? (vervoer)
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
5. Wat vindt u van de afstand van uw huis tot aan het zwembad?
O
Klein (dus realiseerbaar)
O
Groot. Zou u hier meer komen zwemmen indien het zwembad dichter bij uw
huis was gelegen?
O
Ja
O
Misschien
O
Neen
6. Hoeveel tijd wil u maximum besteden om naar een zwembad te geraken?
min.
7. Wat vindt u van de signalisatie naar het zwembad?
O
Goed
O
Matig Waarom?
O
Slecht Waarom?
69
III. Parkeermogelijkheden (enkel invullen wanneer u MEESTAL met eigen vervoer
komt)
8. Waarvan maakt u gebruik?
O
De autoparking (ga verder naar vraag 9)
O
De fiets - of bromfietsstalling (ga verder naar vraag 10)
O
Andere, nl.:
(ga verder naar vraag 11)
9. Parkeergelegenheid: (enkel invullen indien u zelf met de WAGEN komt)
-
-
Is er steeds voldoende parkeergelegenheid voor uw wagen?
O
Ja
O
Neen Wanneer niet?
Vindt u dat uw wagen daar altijd veilig staat?
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
10. Fiets- of bromfietsstalling: (enkel invullen indien u met de FIETS of BROMFIETS komt)
-
-
Is er steeds voldoende fiets-/bromfietsstalling?
O
Ja
O
Neen Wanneer niet?
Vindt u dat uw fiets/bromfiets daar altijd veilig staat?
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
V. Openingsuren
11. Wanneer komt u hier meestal zwemmen?
Voormiddag (8-12u)
Namiddag (12-18u)
Avond (19-24u)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
70
Zaterdag
Zondag
12. Waarom op dat moment?
O
Minder druk in het zwembad
O
Na de dagtaak/na school
O
Omdat dit de uren van de club zijn
O
Enkel dan is het zwembad toegankelijk
O
Andere, nl.:
13. Zou u liever op een ander moment komen zwemmen?
O
Ja
Wanneer?
Waarom?
O
O
Omdat het dan minder druk is in het zwembad
O
Andere, nl.:
Neen
14. Bent u tevreden over de openingsuren?
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
VI. Prijs
15. Hoeveel betaalt u hier om te zwemmen?
euro/
(vul in bijv. uur of seizoen)
16. Krijgt u een korting?
O
Ja
O
Neen
Welke?
17. Wat vindt u van de prijs?
O
Goed
O
Matig Waarom?
O
Slecht Waarom?
71
18. Zwemt u ook in andere zwembaden?
O
Ja
Welke?
Waarom?
Wat vindt u van het zwembad waar u nu bent?
O
Beter
O
Hetzelfde
O
Slechter
Waarom vindt u dat?
O
Neen Waarom niet?
VII. Infoverstrekking
(Nvt= niet van toepassing)
Ja
Neen
Nvt*
Zijn de prijzen voor het zwemmen duidelijk aangegeven?
Zijn de openingsuren duidelijk aangegeven?
Is de bewegwijzering naar de kleedkamerhokjes duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar het bad duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de cafetaria duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de kassa duidelijk ?
Is de bewegwijzering naar de EHBO – post duidelijk ?
Kent u het reglement van het zwembad?
Wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten in het
zwembad?
Indien ja, hoe?
Indien neen, zou u dit willen weten?
Indien neen, hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Wordt u op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen van het
zwembad?
72
Indien ja, hoe?
Indien ja, wat vindt u van de duur van deze sluiting?
Indien ja, wat vindt u van het moment waarop het zwembad gesloten is?
Indien neen, zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Indien neen, hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Indien neen, wat vindt u van de duur van deze sluiting?
Indien neen, wat vindt u van het moment waarop het zwembad gesloten is?
Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt m.b.t. de werking
van het zwembad?
Indien ja, hoe?
Indien neen, waarover wil u meer informatie?
O
Openingsuren
O
Sluitingsdagen
O
Speciale activiteiten in het zwembad
O
Prijsveranderingen
O
Andere, nl.:
Andere aspecten m.b.t. informatieverstrekking, nl.:
VIII. Cafetaria
19. Bezoekt u de cafetaria als u komt zwemmen?
O
Meestal. Wanneer?
O
Voor het zwemmen
O
Tijdens het zwemmen
O
Na het zwemmen
73
O
O
Soms. Wanneer?
O
Voor het zwemmen
O
Tijdens het zwemmen
O
Na het zwemmen
Nooit Waarom niet?
20. Is de cafetaria toegankelijk wanneer u komt zwemmen?
O
Meestal (ga verder naar vraag 22)
O
Soms
O
Nooit
21. Moet volgens u de cafetaria open zijn op andere uren dan nu?
O
Ja
O
Neen
Wanneer ?
22. Is het personeel van de cafetaria vriendelijk en behulpzaam? (enkel wanneer u de
cafetaria bezoekt, anders ga verder naar “accommodatie” IX.)
O
Ja
O
Soms Waarom niet?
O
Neen Waarom niet?
23. Vindt u dat de cafetaria aangenaam is ingericht?
O
Ja
O
Matig Waarom niet?
O
Neen Waarom niet?
24. Wat vindt u van de prijzen in de cafetaria?
O
Goed
O
Matig Waarom?
O
Slecht Waarom?
IX. Accommodatie
Hieronder vindt u enkele elementen die betrekking hebben op de accommodatie van dit
zwembad. Gelieve uw mening hierover te willen geven door te kiezen tussen één van de
74
vijf antwoordmogelijkheden variërend van zeer slecht over slecht, matig, goed tot
uitstekend. Kruis het voor u passende vakje aan.
(Nvt=niet van toepassing)
Zeer
slecht
Slecht Matig Goed Uitstekend
Geen Nvt.
idee
Akoestiek (o.a. verstaanbaarheid)
Verlichting
Verwarming
Verluchting
Vloeren
Herstellingen
Afmetingen van het zwembad
(grootte)
Temperatuur van het zwemwater
Hygiëne van het zwemwater
Veiligheid in het zwembad (o.a.
spelende kinderen tussen
baantjeszwemmers)
Veiligheid rond het zwembad (o.a.
uitglijden)
Mogelijkheid tot het gebruik van
recreatief materiaal
Aantal kleedkamers
Grootte van de kleedkamers
Opbergkastjes voor uw kledij
Aantal douches
Andere, nl.: ………………………………..
Gelieve alles wat u met ‘zeer slecht’ tot ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
X. Service verlening
75
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Neen Niet altijd
Nvt.
Krijgt u de juiste informatie als u naar het zwembad belt?
Krijgt u snel de informatie als u naar het zwembad belt?
Is het personeel aan de kassa vriendelijk?
Krijgt u aan de kassa de informatie die u vraagt?
Is het onderhoudspersoneel vriendelijk?
Kan het onderhoudspersoneel u op de juiste manier
informeren?
Is er genoeg personeel aanwezig in het zwembad wanneer
u aan het zwemmen bent? (aanspreekpunt)
Kan u beroep doen op de redders wanneer u aan het
zwemmen bent?
Zijn de redders vriendelijk?
Kunnen de redders u op de juiste manier informeren?
Andere, nl.:
XI. Doelgroepen
25. In welke mate vindt u dat dit zwembad voldoende gericht is op de verschillende
doelgroepen?
Ja
Matig
Neen
Geen idee
Kinderen (3-10 jaar)
Jeugd (11-15 jaar)
Volwassenen (16-60 jaar)
Senioren (+ 60 jaar)
Personen met een handicap
Clubsporters
Niet-clubsporters
Gelieve alles wat u met ‘neen’ of ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
XII. Sanitair
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Neen
Niet Nvt.
altijd
76
Vindt u dat het gebouw van het zwembad proper is wanneer u
komt zwemmen?
Vindt u de kleedhokjes proper wanneer u komt zwemmen?
Vindt u de douches proper wanneer u komt zwemmen?
Werken de douches zoals het hoort ?
Indien neen of niet altijd, wat is het probleem?
Vindt u de toiletten proper wanneer u komt zwemmen?
Werken de toiletten zoals het hoort?
Indien neen of niet altijd, wat is het probleem?
Andere, nl.:
XIII. Inspraak
26. Zou u inspraak willen in het beheer van dit zwembad?
O
Ja
O
Neen (ga verder met vraag 29)
27. Waarover had u graag inspraak gehad?
O
De prijs
O
De openingsuren van het zwembad
O
De hygiëne binnen het zwembad
O
De activiteiten en evenementen die worden georganiseerd
O
Andere, nl.:
28. Hoe zou u inspraak willen hebben?
O
Via een ideeënbus
O
Via een overlegvergadering tussen gebruikers en personeel
O
Via de sportdienst
O
Via de sportraad
O
Anders, nl.:
Veiligheid
77
29. Voelt u zich veilig wanneer u komt zwemmen? (m.b.t. criminaliteit)
O
Ja
O
Neen Waarom niet?
Komt u hier daarom minder zwemmen?
O
Ja
O
Neen
Wat zou dan een veiliger gevoel geven?
O
Meer verlichting
O
Betere sloten op de kleedkamers
O
Betere sloten op de opbergkastjes
O
Meer personeel
O
Meer maatregelen nemen tegen vandalisme (bijv.
bewaakte parking)
O
Andere, nl
XIV. Klachten/ Suggesties
Mijn klachten over dit zwembad zijn:
Mijn suggesties over dit zwembad zijn:
Heeft u nog andere opmerkingen over dit zwembad? Zo ja, welke?
78
BIJLAGE 6: Vragenlijst ivm tevredenheid gebruikers openluchtcentra
I. Identificatiegegevens
Naam van dit openluchtsportcentrum:
Leeftijd:
Beroep:
Geslacht:
jaar
O
Arbeider
O
Bediende
O
Zelfstandige
O
Werkloos
O
Gepensioneerde
O
Student
O
Ander, nl.:
man/vrouw
Sport u in een club? O
Ja, in dit openluchtsportcentrum
O
Ja, niet in dit openluchtsportcentrum
O
Neen
Woonplaats (district/gemeente):
Gelieve onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. In sommige gevallen zijn
meerdere antwoorden per vraag mogelijk.
II. Algemeen
1. Hoe vaak komt u gemiddeld naar dit openluchtsportcentrum?
O
Wekelijks
O
Tweewekelijks
O
Maandelijks
O
Af en toe
O
Nooit, buiten deze ene keer
O
Anders, nl.:
2. Met wie komt u naar dit openluchtsportcentrum?
79
O
Met het gezin
O
Met vrienden
O
Alleen
O
In clubverband
O
Anders, nl.:
3. Komt u naar hier om te sporten?
O
Ja
O
Ja, maar niet vandaag
O
Neen.
Wat komt u dan doen?
Wat komt u dan doen?
Indien neen, sport u elders?
O
Ja
Waarom sport u niet hier?
O
Neen
Waarom sport u niet?
O
Ik heb geen tijd
O
Het interesseert me niet
O
Omwille van medische redenen
O
Ik heb andere interesses
O
Anders, nl.:
Wat zou u kunnen aanzetten tot
sportbeoefening?
O
O
Niets
Meer georganiseerde sportinitiatieven
O
Meer sportmogelijkheden in de
O
Anders, nl.:
buurt
(ga verder naar vraag 5)
4. Waarom sport u?
80
O
Als ontspanning
O
Omwille van de conditieverbetering
O
Voor de sociale contacten
O
Anders, nl.:
III. Bereikbaarheid:
5. Kan u dit openluchtsportcentrum gemakkelijk bereiken? (vervoer)
O
Ja
O
Neen
Waarom niet?
6. Wat vindt u van de afstand van uw huis tot aan dit openluchtsportcentrum?
O
Klein (dus realiseerbaar)
O
Groot. Zou u hier meer komen (sporten) indien het openluchtsportcentrum
dichter bij uw huis
gelegen was?
O
Ja
O
Misschien
O
Neen
7. Hoeveel tijd wil u maximum besteden om naar een openluchtsportcentrum te geraken?
(bereidheid)
min.
8. Hoe vindt u de signalisatie naar het openluchtsportcentrum?
O
Goed
O
Matig
Waarom?
O
Slecht
Waarom?
81
IV. Parkeermogelijkheden (enkel invullen wanneer u MEESTAL met uw eigen vervoer
komt)
9. Waarvan maakt u gebruik?
O
Autoparking (ga verder naar vraag 10)
O
Fiets - of bromfietsstalling (ga verder naar vraag 12)
O
Anders, nl.:
(ga verder naar vraag 14)
10. Is er steeds voldoende parkeergelegenheid voor uw wagen?
O
Ja
O
Neen
Wanneer niet?
11. Vindt u dat uw wagen daar altijd veilig staat? (ga verder naar vraag 14)
O
Ja
O
Neen
Waarom niet?
12. Is er steeds voldoende fiets-/bromfietsstalling?
O
Ja
O
Neen
Wanneer niet?
13. Vindt u dat uw fiets-/bromfiets daar altijd veilig staat?
O
Ja
O
Neen
Waarom niet?
82
V. Tijdstip/periode
14. In welke periode in het jaar bezoekt u meestal dit openluchtsportcentrum?
O
Gedurende het ganse jaar
O
Tijdens een bepaald seizoen(en), nl.:
O
O
Lente
O
Zomer
O
Herfst
O
Winter
Ik heb geen specifieke voorkeur (ga verder naar vraag 16)
15. Waarom bezoekt u dan dit openluchtsportcentrum?
O
Minder druk in het openluchtsportcentrum
O
Na de dagtaak/na school
O
Omwille van de weersomstandigheden
O
Enkel dan is het openluchtsportcentrum toegankelijk
O
Omdat dit de uren van de club zijn
O
Anders, nl.:
16. Zou u liever op een ander moment naar hier komen?
O
Ja
Wanneer?
Waarom?
O
Het is dan minder druk in het
openluchtsportcentrum
O
Anders, nl.:
O
Neen
17. Bent u tevreden over de openingsuren?
O
Ja
O
Neen
Waarom niet?
18. Komt u ook nog in andere openluchtsportcentra?
83
O
Ja
Welk(e)?
Waarom?
Wat vindt u van het openluchtsportcentrum waar u nu bent?
O
Beter
O
Hetzelfde
O
Slechter
Waarom?
O
Neen
Waarom niet?
VI. Informatieverwerving:
Ja
Neen
Nvt*
Zijn de prijzen voor het afhuren van infrastructuur (bijv. zalen)
duidelijk aangegeven?
Zijn de prijzen voor het afhuren van materiaal (bijv. ballen)
duidelijk aangegeven?
Zijn de openingsuren duidelijk aangegeven?
Is de bewegwijzering naar de kleedkamers duidelijk?
Is de bewegwijzering naar de sportaccommodatie duidelijk?
Is de bewegwijzering naar de cafetaria duidelijk?
Is de bewegwijzering naar de terreinverzorger/zaalwachter
duidelijk?
Is de bewegwijzering naar de EHBO – post duidelijk ?
Kent u het reglement van dit openluchtsportcentrum?
Wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten in het
openluchtsportcentrum?
84
Indien ja, hoe?
Indien neen, zou u dit willen weten?
Indien neen, hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Wordt u op de hoogte gebracht van de sluitingsdagen van het
openluchtsportcentrum?
Indien ja, hoe?
Indien ja, wat vindt u van de duur van deze sluiting?
Indien ja, wat vindt u van het moment van deze sluiting?
Indien neen, zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Indien neen, hoe zou u op de hoogte gebracht willen worden?
Indien neen, wat vindt u van de duur van deze sluiting?
Indien neen, wat vindt u van het moment van deze sluiting?
Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt over dit
openluchtsportcentrum?
Indien ja, hoe?
Indien neen, waarover wil u meer informatie?
O
Openingsuren
O
Sluitingsdagen
O
Speciale activiteiten in het openluchtsportcentrum
O
Prijsveranderingen
O
Andere, nl.:
Andere aspecten m.b.t. infoverstrekking, nl.:
85
VII. Service verlening:
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Neen Niet altijd
Nvt.
Bent u vriendelijk onthaald?
Kan de accommodatie gemakkelijk gereserveerd worden?
Kan het materiaal gemakkelijk gereserveerd worden?
Krijgt u de juiste informatie als u naar het
openluchtsportcentrum belt?
Krijgt u snel de informatie als u naar het
openluchtsportcentrum belt?
Zijn de monitors vriendelijk?
Zijn de monitors volgens u voldoende bekwaam?
Is het personeel van het cafetaria vriendelijk en
behulpzaam?
Krijgt u van de terreinverzorger/zaalwachter de juiste
informatie?
Krijgt u van de terreinverzorger/zaalwachter snel de
informatie die u vraagt?
Is het onderhoudspersoneel vriendelijk?
Kan het onderhoudspersoneel u op de juiste manier
informeren?
Is er genoeg personeel aanwezig in het
openluchtsportcentrum wanneer u aan het sporten bent?
(aanspreekpunt)
Kan u beroep doen op het personeel wanneer u aan het
sporten bent?
Andere, nl.:
VIII. Infrastructuur
19. Van welke sportinfastructuur maakte uzelf binnen dit openluchtsportcentrum ooit
gebruik? (niet noodzakelijk alleen vandaag)
Hoe vaak maakt u hiervan gemiddeld gebruik?
(bijv. wekelijks, 1x/jaar)
O
Atletiekaccommodatie
86
O
Basketbalveld(en)
O
Korfbalveld(en)
O
Sporthal(len)
O
Tennisveld(en)
O
Voetbalveld(en)
O
Volleybalveld(en)
O
Wandelpad(en)
O
Andere, nl.: ……………………….
O
Andere, nl.: ……………………….
In onderstaande tabellen vindt u enkele aspecten m.b.t. de door u gebruikte
sportaccommodatie. Gelieve uw mening hierover te geven door te kiezen tussen één van
de vijf antwoordmogelijkheden variërend van zeer zwak over slecht, matig, goed tot
uitstekend. Kruis het voor u passende vakje aan. Gelieve steeds te specifiëren over welke
accommodatie het precies gaat (bijv. keuze 1: ‘Basketbalveld’).
Keuze 1: ……………………………………………………………………. (vul de gebruikte infrastructuur aan)
Keuze 1:
(vul de gebruikte infrastructuur aan)
Zeer
Slecht
Matig
Goed
Uitstekend
Nvt.
slecht
Verlichting
Vloeren
Veiligheid tijdens het sporten
Grootte van de accommodatie
Herstellingen
Omgeving
Hygiëne van de vloeren
Sportmateriaal
Prijs, nl.: ………………euro/………...
Andere: ……………………………….
87
Gelieve alles wat u met ‘zeer slecht’ tot ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
Keuze 2:
(vul de gebruikte infrastructuur aan)
Zeer
Slecht
Matig
Goed
Uitstekend Nvt.
slecht
Verlichting
Vloeren
Veiligheid tijdens het sporten
Grootte van de
accommodatie
Herstellingen
Omgeving
Hygiëne van de vloeren
Sportmateriaal
Prijs, nl.:
euro/
Andere:
Gelieve alles wat u met ‘zeer slecht’ tot ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
Keuze 3:
(vul de gebruikte infrastructuur aan)
Zeer
Slecht
Matig
Goed
Uitstekend Nvt.
slecht
Verlichting
Vloeren
Veiligheid tijdens het sporten
88
Grootte van de
accommodatie
Herstellingen
Omgeving
Hygiëne van de vloeren
Sportmateriaal
Prijs, nl.:
euro/
Andere:
Gelieve alles wat u met ‘zeer slecht’ tot ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
Keuze 4:
(vul de gebruikte infrastructuur aan)
Zeer
Slecht
Matig
Goed
Uitstekend Nvt.
slecht
Verlichting
Vloeren
Veiligheid tijdens het sporten
Grootte van de
accommodatie
Herstellingen
Omgeving
Hygiëne van de vloeren
Sportmateriaal
Prijs, nl.:
euro/
Andere:
Gelieve alles wat u met ‘zeer slecht’ tot ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
89
20. Zou u hier graag nog andere sportinfrastructuur wensen?
O
Ja
O
Neen
Welke?
IX. Doelgroepen
21. Bestaat er de mogelijkheid tot kinderopvang?
O
Ja
O
Neen. Is dit gewenst?
O
Hoe?
O
Ja
Wanneer?
O
Soms
Wanneer?
O
Neen
Niet van toepassing
22. In welke mate vindt u dat dit openluchtsportcentrum voldoende gericht is op de
verschillende doelgroepen?
Ja
Matig
Neen
Geen idee
Kinderen (3-10 jaar)
Jeugd (11-15 jaar)
Volwassenen (16-60 jaar)
Senioren (+ 60 jaar)
Personen met een handicap
Clubsporters
Niet-clubsporters
Gelieve alles wat u met ‘neen’ of ‘matig’ beantwoord heeft te verduidelijken.
90
X. Sanitair:
(Nvt=niet van toepassing)
Ja
Niet altijd
Neen
Nvt
Vindt u dat de douches proper zijn?
Vindt u dat de toiletten proper zijn?
Werken de douches zoals het hoort?
Indien neen of niet altijd, wat is het probleem?
Werken de toiletten zoals het hoort?
Indien neen of niet altijd, wat is het probleem?
XI. Drank/eten:
23. Is er voldoende gelegenheid om te drinken/te eten? (bijv. drankautomaten, cafetaria)
O
Ja
O
Neen
O
Niet altijd
O
Niet van toepassing (ga verder naar vraag 25)
24. Wat vindt u van de prijzen (eten/drank)?
O
Goed
O
Matig
Waarom?
O
Slecht
Waarom?
XII. Inspraak
25. Zou u inspraak wensen in het beheer van dit openluchtsportcentrum?
O
Ja
O
Neen (ga verder naar vraag 28)
26. Waarover had u graag inspraak gehad?
O
De prijs voor het huren van sportaccommodatie
O
De openingsuren van het openluchtsportcentrum
O
De hygiëne binnen het openluchtsportcentrum
O
De activiteiten en evenementen die worden georganiseerd
91
O
Andere, nl.:
27. Hoe zou u inspraak willen hebben?
O
Via een ideeënbus
O
Via een overlegvergadering tussen gebruikers en personeel
O
Via de sportdienst
O
Via de sportraad
O
Anders, nl.:
XIII. Veilgheid
28. Voelt u zich voldoende veilig binnen dit openluchtsportcentrum? (m.b.t. criminaliteit)
O
Ja
O
Neen
Waarom niet?
Komt u hier daarom minder (sporten)?
O
Ja
O
Neen
Wat zou dan een veiliger gevoel geven?
O
Meer verlichting
O
Betere sloten op de kleedkamers
O
Betere sloten op de opbergkastjes
O
Meer personeel
O
Meer maatregelen nemen tegen vandalisme
(bijv. bewaakte parking)
O
Andere, nl.:
29. Mijn klachten over dit openluchtsportcentrum zijn:
30. Mijn suggesties voor dit openluchtsportcentrum zijn:
31. Heeft u nog andere opmerkingen over dit openluchtsportcentrum? Zo ja, welke?
92
BIJLAGE 7: Subsidiereglement sportfonds
1.De gemeenteraad van de Stad Landen kan jaarlijks, binnen de perken van de begroting
onder de benaming “Sportfonds”, een bedrag ter beschikking stellen van de Landense
Sportverenigingen, aangesloten bij de Sportraad.
2.De Sportverenigingen die geen gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur
of lokalen kunnen beroep doen op dit Sportfonds voor alle noodzakelijke uitgaven
bestemd voor vernieuwing, vervanging of herstel van hun sportinfrastructuur.
3.Een sportvereniging kan jaarlijks € 750 toegekend krijgen van het Sportfonds. Dit bedrag
kan eventueel verhoogd worden tot maximum € 3.750, indien een vereniging tijdig een
gefundeerde aanvraag indient en gedurende een termijn van vijf jaar afziet van de
jaarlijkse tussenkomst van het Sportfonds.
Indien de verenigingen binnen de bovenvermelde termijn wordt ontbonden dienst zij het
volledige bedrag terug te betalen aan de stad.
4.Om te genieten van het “Sportfonds” moet de vereniging een gemotiveerde en
schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, die deze
aanvraag binnen de 8 dagen voor advies doorstuurt naar de Sportraad. Deze aanvraag
dient te gebeuren op bijgevoegd aanvraagformulier.
De aanvraag omvat een duidelijke omschrijving van de aard van de uit te voeren werken,
en dient vergezeld te zijn van 2 prijsoffertes waarvan tenminste 1 van een Landense Firma
of handelaar. De aanvragen die aan deze voorwaarden niet voldoen, kunnen niet voor
advies voorgelegd worden.
5.De Sportdienst behoudt zich het recht om voorafgaandelijk vast te stellen of de aanvraag
volledig en conform de doelstellingen van het Sportfonds is.
6.De aanvraag moet ingediend worden alvorens de werken zijn uitgevoerd.
7.Na advies van de Sportraad en de Raad van Bestuur beslist het College van
Burgemeester en Schepenen binnen de twee maanden.
8.Alle aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. De toezeggingen
gebeuren totdat het bedrag van het Sportfonds van hetzelfde kalenderjaar uitgeput is.
Niet toegezegde aanvragen, bij gebrek aan kredieten, behouden hun behandelingsorde en
worden automatisch behandeld in het daaropvolgende kalenderjaar.
9.Dezelfde vereniging kan slechts éénmaal per kalenderjaar genieten van het Sportfonds.
10.In aanvulling van het laatste lid van het artikel 3 en voor het geval de ontbonden
vereniging niet over de nodige middelen zou beschikken om het verkregen bedrag terug te
betalen zal de verkrijgende vereniging de formele verbintenis moeten aangaan waarbij
93
bepaald wordt dat het gemeentebestuur bij prioriteit recht heeft op de recuperatie van de
gefinancierde installaties. Dit kan ook het geval zijn wanneer de gefinancierde installaties
om een of andere reden niet meer gebruikt worden.
94
BIJLAGE 8: Subsidiereglement sportverenigingen
Artikel 1. Onderhavig “Subsidiereglement sportverenigingen” wordt aangenomen:
Subsidiereglement sportverenigingen:
Artikel 1 - Binnen de perken van de begrotingskredieten subsidieert het Gemeentebestuur
van Landen sportverenigingen die de competitiesport of de recreatiesport organiseren met
als doel de lichamelijke opvoeding, de sport en de sociale relaties te bevorderen.
Artikel 2 - Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten sportverenigingen aan
volgende voorwaarden beantwoorden:
erkend zijn en lid zijn van de Landense Sportraad
geleid worden door een bestuurscomité waarvan de meerderheid van de leden woonachtig
is te Landen.
de zetel van de sportvereniging moet in Landen gevestigd zijn
opgericht zijn door een privé-initiatief zonder winstoogmerk en waarvan de statuten de
open toetreding waarborgt van alle kandidaat-leden zonder onderscheid
de sportbeoefenende leden moeten lidmaatschapsbijdragen betalen
hun leden behoorlijk verzekeren tegen persoonlijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid
voor de activiteiten en het beheer de Nederlandse taal gebruiken
in belangrijke mate jongeren van minder dan 18 jaar trainen en of sportactiviteiten
organiseren voor 50 plussers en/of niet-actieven
Artikel 3 - Het gemeentebestuur verleent een proportionele subsidie aan het aantal
jeugdtrainingen in die sporttakken waarvoor er gezamenlijk getraind wordt of die gericht
zijn op competitie.
Subsidiëring is enkel mogelijk voor uren tijdens welke er werkelijk wordt getraind en die
behoorlijk worden bewezen.
Trainingen die bestemd zijn voor de 1e ploeg of ploegen waarvan één of meerdere spelers
één of andere vergoeding of premie genieten kunnen geen aanleiding geven tot
toekenning van subsidies.
Artikel 4 - Het gemeentebestuur verleent een forfaitaire subsidie aan sportclubs waarvan
de activiteiten al of niet competitiegericht zijn en waarvan de trainingen op
geïndividualiseerde wijze verlopen.
Artikel 5 - Subsidies voor huurgelden van privé accommodaties worden slechts toegekend
als de gemeentelijke infrastructuur ontoereikend is of niet bestaande.
Artikel 6 - Subsidiebedragen onder € 25 worden niet uitbetaald.
95
Artikel 7 §1
De aanvraag om subsidiëring dient te gebeuren door middel van een speciaal
formulier dat bij de Sportdienst van de gemeente kan worden verkregen. Dit document
moet ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de club.
Het document dient behoorlijk ingevuld, te worden teruggezonden naar de sportdienst
van de stad Landen, voor het verstrijken van de door het college bepaalde termijn.
§2
De sportclub moet volgende stukken voegen bij het aanvraagformulier voor
subsidiëring
a.bij de eerste aanvraag of wijziging een kopie van zijn statuten en/of het huishoudelijk
reglement
b.een bewijsstuk (huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst,contract, factuur) van de
eigenaar of de beheerder van de sportinfrastructuur waaruit blijkt dat de lokalen of
terreinen gebruikt worden voor de sportactiviteiten van de club en dit, tijdens de uren die
voor subsidiëring in aanmerking komen;
c. voor de clubs die hun activiteiten sedert één jaar of langer uitoefenen, een rapport over
de activiteiten tijdens het jaar of het sportseizoen dat aan de datum van de
bovenvermelde aanvraag voorafgaat en tevens een programma of kalender van het
aanvraagjaar.
d. voor de clubs die hun activiteiten sedert minder dan één jaar uitoefenen, een kalender
en een raming van hun uitgaven van het jaar waarvoor een subsidie is aangevraagd.
§3
De aanvragen gaan via de Sportdienst voor advies naar de Sportraad en worden
daarna overgemaakt aan het Schepencollege.
Artikel 8 - Het schepencollege stelt het globale bedrag van de in onderhavige verordening
bepaalde subsidies vast.
Artikel 9 - Elke gesubsidieerde club moet de controle aanvaarden vanwege het
Gemeentebestuur en legt haar alle documenten voor welke zij nodig acht op te eisen, met
name diegenen die worden vereist door de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning van bepaalde subsidies.
Artikel 10 - Het schepencollege brengt jaarlijks verslag uit bij de Gemeenteraad over de
toepassing van de onderhavige verordening.
Artikel 11 – Onze verordening van 19 december 1989 tot vaststelling van het “Reglement
Sportfonds” blijft onverminderd van toepassing.
Artikel 12 – Onderhavige verordening treedt in werking de vijfde dag na de publicatie
ervan, overeenkomstig de artikelen 112,113 en 114 van de nieuwe Gemeentewet.
96
Artikel 13 – De criteria waarop het advies voor subsidieverdeling van de sportraad
gebaseerd, zal zijn, wordt als volgt vastgesteld:
Het gemeentebestuur verleent subsidies aan de sportverenigingen op basis van het
forfaitair of van het proportioneel stelsel.
Een combinatie van de beide stelsels is uitgesloten.
Eerst wordt er op het subsidiebedrag een vooraf vastgestelde verdeelsleutel toegepast – 10
% forfaitair – 90 % proportioneel.
Vervolgens worden à rato van het puntenstelsel de subsidies toegekend, 1 punt heeft
daarbij een waarde gelijk aan het globale forfaitaire of proportionele subsidiebedrag,
gedeeld door het totale aantal punten verworven door alle sportverenigingen, in het één of
ander stelsel samen.
Forfaitaire subsidiëring
1. Leden
2. Aangesloten bij een federatie
3. Medewerking activiteiten sportraad
2 punten per lid
5 punten
5 punten per medewerking (max. 20
punten)
4. Aanwezig op Algemene vergadering
5 punten
(statutaire)
5. Aantal organisaties:
Regionaal
1 punt per deelname
Nationaal
3 punten per deelname
Internationaal
6 punten per deelname
6. Leden betalen lidgeld
5 punten
7. Huurgelden
1 punt per schijf van € 125
Berekening: De punten van elke club worden opgesteld € 2.450 wordt gedeeld door dit
totaal = coëfficiënt.
De punten van elke club worden vermenigvuldigd met de coëfficiënt = subsidie
Proportionele subsidiëring
Voorwaarden: georganiseerde jeugdwerking met minimum 1 training per week onder
begeleiding gedurende het lopende seizoen.
A. Algemene organisatie – Maximum te behalen punten = 20
Aangesloten bij een federatie
5 punten
Medewerking activiteiten sportraad
5 punten
97
Aanwezig op de Algemene vergadering (statutaire)
5 punten
Leden betalen lidgeld
5 punten vanaf € 25 per jaar
B. Andere
Leden:
- tot 18 jaar
3 punten per lid
- 19 jaar en meer
0,5 punt per lid
Totaal gedeeld door 10 afgerond op de eenheid
Maximum te behalen punten = 50
Sporttechnische begeleiding
Trainer
5 punten per trainer
Monitor
3 punten per monitor
Animator
1 punt per animator
Maximum te behalen punten = 40
Max. 1 trainer/monitor/animator per 10 leden
Competitieve activiteiten:
Gewestelijk
2 punten per deelname
Provinciaal
3 punten per deelname
Nationaal
4 punten per deelname
Internationaal
5 punten per deelname
Totaal gedeeld door 20 afgerond op de eenheid
Maximum te behalen punten = 40
Plaatselijke activiteiten/ trainingen/recreatieve activiteiten (enkel met jeugd)
Trainingen
1 punt per training (min. 10 personen)
Wedstrijden
1 punt per wedstrijd
Tornooien
3 punten per dag per ploeg
Sportkampen
10 punten per dag per ploeg
Totaal gedeeld door 20 afgerond op de eenheid
Maximum te behalen punten = 50
Berekening: De punten van elke club worden opgeteld
€ 25.000 wordt gedeeld door dit totaal = coëfficiënt.
De punten van elke club worden vermenigvuldigd met de coëfficiënt = subsidie.
98
Art. 2. De vereiste kredieten tot dekking van de uitgaven zullen jaarlijks voorzien worden
op de gewone uitgavenbegroting.
Art. 3. Afschriften van onderhavige beslissing zullen ter kennisgeving worden overgemaakt
aan de sportdienst, de sportraad en de financiële dienst.
Art. 4. De beslissing van 27 april 1993 omtrent hetzelfde reglement wordt opgeheven.
99
BIJLAGE 9: Subsidiereglement voor brandveilig maken van lokalen van
Landense verenigingen
VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1. Binnen de perken van de op de begrotingen van 2007, 2008 en 2009
ingeschreven kredieten kan aan de Landense verenigingen (lid van de Landense sport-,
jeugd- of cultuurraad) een subsidie verleend worden om hun lokalen, gelegen op het
grondgebied van Landen brandveilig te maken op basis van het brandpreventieverslag.
De verenigingen waarvan de lokalen reeds brandveilig zijn, komen niet meer in
aanmerking voor betoelaging conform de bepalingen van dit reglement.
Uitgesloten van toepassing van dit reglement zijn eveneens de gebouwen, eigendom van
de stad.
VOORWAARDEN
Artikel 2.
Bij de toekenning van de subsidie moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
o De bestemming van het te verbouwen lokaal moet in verband te staan met de
normale werking van de vereniging, zoals moet blijken uit de statuten.
o Elke regelmatige bewoning van het lokaal wordt uitgesloten.
Alleen facturen op naam van de vereniging en die betrekking hebben op het
ingediende dossier komen voor subsidiëring in aanmerking.
De vereniging moet:
o eigenaar zijn van het lokaal;
ofwel
o het lokaal voor nog tenminste 18 jaar in erfpacht – opstal hebben;
ofwel
o het lokaal voor nog tenminste 09 jaar huren.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moeten alle wettelijke opgelegde
vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, …) verkregen zijn door de
aanvrager.
o De vereniging moet een werking hebben van tenminste één jaar voorafgaand aan
de aanvraag.
o Werken die uitbesteed worden, moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde
aannemer.
o Alle uitgevoerde werken (in eigen beheer of door een geregistreerde aannemer)
moeten door de brandweer gunstig worden beoordeeld.
o De vereniging moet de nodige verzekeringen afsluiten voor de lokalen.
SUBSIDIEBEDRAG
Artikel 3.
Voor het berekenen van het effectieve subsidiebedrag worden de in aanmerking genomen
facturen verminderd met de bedragen die op een andere manier kunnen worden
gerecupereerd (verzekeringspremies, subsidies in het kader van andere reglementen, BTWrecuperatie, …).
Voor het brandveilig maken van een verenigingslokaal worden 50% van de in aanmerking
komende kosten gesubsidieerd, met een maximum van 5000,00 EUR per locatie.
Er geldt een algemeen plafond van 5000,00 EUR per vereniging.
Aanvraagprocedure
Artikel 4.
De aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus van elk kalenderjaar worden ingediend, de
poststempel geldt als bewijs. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden in het
daaropvolgende jaar behandeld. De werken en/of aankopen vanaf 01 januari
voorafgaand aan het dienstjaar van de aanvraag, komen in aanmerking voor subsidie.
o
100
De aanvragen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Stationsstraat 29, 3400 Landen.
Het aanvraagdossier moet volgende stukken bevatten:
o het volledig ingevulde aanvraagformulier (aanvraagformulieren zijn te verkrijgen
bij de dienst Vrije Tijd - Cultuur, Stationsstraat 29, 3400 Landen);
o een afschrift van de statuten en van de eventuele wijzigingen van de statuten van
de vereniging;
o het bewijs dat de vereniging eigenares is van het lokaal of dat de vereniging nog
minstens 18 jaar het gebruiksrecht heeft van het lokaal (erfpacht - recht van opstal huurovereenkomst);
o de plannen van de voorziene werken, met een gedetailleerde raming van de
kostprijs;
o een verklaring op erewoord dat de BTW op de bedoelde werken niet kan worden
gerecupereerd.
uitbetaling van de subsidie
Artikel 5.
Na het onderzoek van de aanvraag, beslist het college of de subsidie effectief zal worden
toegekend.
o Voor werken die reeds uitgevoerd zijn, is dit een definitief bedrag op basis van de
voorgelegde facturen.
o Voor de aanvragen, ingediend vooraleer de werken aangevat zijn, zal het college
een subsidie toekennen op basis van de gedetailleerde ramingen.
o De vereniging kan tijdens de uitvoering van de werken voorschotten op de subsidie
krijgen, berekend volgens artikel 3, aan de hand van ingediende facturen, tot 75 %
van het toegekende subsidiebedrag.
o Na afloop van de werken legt de vereniging een eindafrekening voor aan het
college van burgemeester en schepenen. Bij deze eindafrekening moeten ook de
vergunningen, noodzakelijk voor de uitvoering van de voorziene werken, worden
gevoegd. Het saldo (25%) van de subsidie zal worden uitbetaald na goedkeuring
van de eindrekening door het college van burgemeester en schepenen. Eventueel
teveel betaalde voorschotten moeten door de vereniging worden terugbetaald
uiterlijk 30 dagen na de goedkeuring van de eindafrekening door het college van
burgemeester en schepenen.
o Indien bij de eindrekening de effectief gemaakte kosten hoger liggen dan de
raming, kan het college van burgemeester en schepenen, mits voorlegging van een
grondige verklaring van de vereniging, het toegekende subsidiebedrag verhogen
binnen de grenzen vastgelegd in artikel 3.
Artikel 6. De premies worden slechts voorwaardelijk toegekend. Indien de bepalingen van
dit reglement niet worden gevolgd, kan de subsidie worden teruggevorderd. Indien de
vereniging binnen de vijf jaar na toekenning van de subsidie ophoudt te bestaan, kan de
subsidie alsnog worden teruggevorderd.
Artikel 7. De aanvrager van de subsidie wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de
wet van 14 november 1983 vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake
beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na
afloop van het werkjaar.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 8. Dit reglement in werking te laten treden op 01 januari 2007 en op te heffen op 31
december 2009.
Artikel 9. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
dit reglement.
101
Download