checklist algemene projectbeschrijving in actieplan vrienden van

advertisement
ACTIEPLAN ‘NAAR EEN BRUISEND HEEZE’
juni 2007
LTA Heeze-Leende
OVHL
Ondernemers Vereniging Heeze-Leende
HorceaVereniging Heeze
28.8.2007
INLEIDING
De Stichting Vrienden van Heeze bestaat uit een aantal enthousiaste initiatiefnemers die
Heeze en haar inwoners een warm hart toedragen. Ze bruisen van allerlei leuke, creatieve
ideeën. Om deze handen en voeten te geven hebben zij de Stichting "Vrienden van Heeze"
opgericht. De stichting heeft ten doel: het op projectmatige wijze werken aan de verbetering
van het woon- en leefklimaat van Heeze en het toeristische klimaat van Heeze. De Stichting
probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten in de
kern Heeze en het verbeteren en of verfraaien van het dorp en het verbeteren van het
ondernemersklimaat met betrekking tot recreatie en toerisme in Heeze en haar omgeving. De
streekmanager Boven-Dommel en Ontwikkelservice Progress van het SRE zijn in oktober
2006 ingegaan op het verzoek om de projectideeën, welke de Vrienden van Heeze hebben,
mee tot wasdom te brengen in de vorm van een gedragen actieplan ‘Naar een bruisend
Heeze’.
In eerste instantie zijn de ideeën van de Vrienden van Heeze uitgewerkt tot een conceptactieplan. Dat concept is uitgebreid besproken en uitgewerkt in samenwerking met diverse
gesprekspartners. Het voorliggende actieplan kan dan ook beschouwd worden als een
gezamenlijk actieplan van de volgende samenwerkende partijen:






Gemeente Heeze
Heezer Winkeliers Vereniging (HWV)
Horeca Vereniging Heeze (HVH)
Lokale Toeristische Adviesraad Heeze-Leende (LTA)
Ondernemersvereniging Heeze-Leende(OVHL)
Stichting Vrienden van Heeze (SVVH)
De partners wordt voorgelegd de intentie uit te spreken om er al het redelijkerwijze mogelijke
aan te doen, om dit actieplan te realiseren. Na deze intentieverklaringen door de gemeenteraad
en diverse andere besturen, kunnen de afzonderlijke projectplannen in werkplannen
uitgewerkt en uitgevoerd worden. Hiertoe is per plan een projecttrekker c.q. projectleider
benoemd. De ‘coördinatiegroep’ komt op afspraak bij elkaar om de voortgang van de diverse
plannen te bespreken, voor het eerst in juni 2007. Het opstellen van een dergelijk actieplan
zou jaarlijks of iedere twee jaar herhaald kunnen worden.
28.8.2007
PROJECTEN
1. Wandelpark
1.1. Inleiding
Het idee ontstond toen de Vrienden van Heeze zagen dat het gebied tussen het
gemeentehuisplein en het kasteel alleen nog toegankelijk was voor mensen die erg goed ter
been zijn en dat het educatieve aspect (beekdal met zijn specifieke kenmerken) steeds verder
op de achtergrond raakte.
1.2. Doel
Het toegankelijk maken van het zgn. wandelpark voor jong, oud, toeristen en gehandicapten,
zodat het een interessante omgeving wordt om te gaan en te vertoeven.
1.3. Resultaat
a. 1,5 km opgehoogde, rolstoeltoegankelijke semiverharde wandelpaden
b. 3 duikers onder kruising van wandelpaden met sloten
c. ingangsbescherming tegen bromfietsen
d. 1 paddenpoel
e. 3 bankjes
f. 7 informatiepanelen
g. toegevoegde educatieve, cultuurhistorische en natuurhistorische aspecten zoals een
kabouterpad
1.4. Activiteiten
De voorbereidende fase is afgerond. De plannen zijn uitgewerkt en aangevuld. Het
bestemmingsplan staat de uitvoering van het plan toe. De betrokkenen (zoals het kasteel) en
financiers hebben ingestemd. Het wachten is op instemming van de subsidiegevers, waarna de
uitvoering kan beginnen aan de hand van een door de SVVH op te stellen werkplan.
1.5. Beheeraspecten
1.5.1. Organisatie
De stichting Vrienden van Heeze zijn de initiatiefnemers en trekkers van het project in nauwe
samenwerking met stichting Brabants Landschap. Gemeente Heeze-Leende,
IVN/heemkundekring, LTA en het kasteel zijn samenwerkingspartners. De firma Reiling
voert het project uit. Stichting Brabants Landschap wordt eigenaar van het projectresultaat en
verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging.
1.5.2 Tijd
Start: 1 juli 2007
Oplevering: 31 juli 2007
28.8.2007
1.5.3 Geld
Kosten:
materiaalkosten
grondwerk
3 bankjes
ingangsbescherming
3 informatieborden 60 x 80 cm
4 informatieborden 30 x 40 cm
palen, draadeind, dopmoeren
3 notenbomen
lantaarns kasteelpoort
personele kosten
ontwerpkosten informatieborden
elektronische verwerking bestanden
onvoorzien ca 10%
Totale kosten ex. BTW
BTW 19% (SVVH kan geen BTW verrekenen)
Totale kosten incl. BTW
Financiering:
Stichting Brabants Landschap (toegezegd)
Gemeente Heeze-Leende (toegezegd)
Provincie Noord-Brabant
(GIOS: ambt. toegezegd)
(Kunst en beleving: ambt. toegezegd)
Totale inkomsten
€ 7.490
€
800
€
600
€ 1.000
€
356
€
541
€
150
€ 2.100
€ 1.200
€
300
€ 1.429
€ 15.966
€ 3.034
€ 19.000
€ 1.200
€ 4.258
€ 9.500
€ 4.042
€ 19.000
1.5.4 Aandachtspunten
 opstellen van educatieve paketten via IVN en eventueel heemkundekring
 bewegwijzering naar het kasteel toe (en de uniformiteit daarvan)
 garantie op het werk door Reiling
 aanlegvergunning voor (semi-)verharding aan te vragen door Brabants landschap bij
gemeente, waar mogelijk de provincie over moet adviseren, dus z.s.m. aanvragen
 mogelijk moet de monumentenvergunning aangepast moeten worden voor verharding
op het kasteelterrein
 waterschap betrekken bij project als eigenaar van de brug en eventuele subsidie
 promotiemateriaal te verzorgen in samenwerking met LTA
 realisatie van parkeervoorzieningen valt onder project 5, Kasteel Heeze
 uitbreidingsmogelijkheden naar een grotere route in de toekomst i.o.m.
heemkundekring en Brabants Landschap
28.8.2007
2. Het centrum in het licht
2.1. Inleiding
De kern Heeze kenmerkt zich als één lint van bebouwing, zonder een echt centrum. Daardoor
is er geen “natuurlijke” plaats waar bewoners en bezoekers elkaar treffen en/of “loop van
mensen”. Dat heeft zo zijn effecten op sociale cohesie en de economie: volk trekt immers
volk en dat heeft een positieve invloed op de lokale horeca, winkels en verenigingsleven.
Door middel van verlichting kan de aandacht op het centrum en karakteristieke elementen
daarbinnen getrokken worden. Daardoor ontstaat zowel voor de bewoner als bezoeker een
herkenbare kern. Inmiddels is er een proefopstelling bij de kerk geweest. Gemeente en
kerkbestuur zijn enthousiast.
2.2. Doel
Het vestigen van de aandacht op het leefgebied (tussen de twee kerken) in het centrum van
Heeze met commerciële en publieke elementen daarin, zodat bij bewoners en bezoekers een
natuurlijke ontmoetingsplaats en/of loop ontstaat, die de lokale sociale cohesie, toerisme
economie stimuleert. Door de horeca, winkeliers en eventueel nog andere ondernemers te
betrekken bij dit project wordt eveneens het organiserend vermogen versterkt c.q.
gereactiveerd.
2.3. Resultaat
Via duurzame LED’s, aangestraalde elementen en straatverlichting in het centrum, zoals:
- kerk
- protestants kerkje
- molen
- gemeentehuis en -plein
- het Toversnest
- nieuwe elementen zoals fontein
- horeca- en winkelpanden (mogelijkheid om aan te sluiten, geen verplichting)
Door het gebruik van combinaties van kleuren LED’s kan iets unieks gecreëerd worden.
2.4. Activiteiten
LED verlichting is relatief energiezuinig, is duurder in aanschaf maar gaat langer mee.
Voordat besloten wordt om het project uit te voeren dient een inventarisatie plaats te vinden
in nauw overleg met horeca en winkeliers(vereniging), LTA en gemeente dat moet resulteren
in een doordacht verlichtingsplan. Daarna zal besluitvorming hierover plaatsvinden (go/no go
moment) en het plan al dan niet geïmplementeerd worden.
2.5. Beheeraspecten
2.5.1. Organisatie
Het project is door de Vrienden van Heeze geïnitieerd. Piet den Besten zal de eerste fase
namens hen leiden met met medewerking van Fontys via de inzet van studenten. Heezer
Winkeliers Vereniging en/of Horeca Vereniging Heeze zouden dit project kunnen trekken met
ondersteuning van de Vrienden van Heeze.
2.5.2 Tijd
Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase wordt geïnventariseerd wat nuttig en
mogelijk is om te verlichten, hoe en hoe het gefinancierd kan worden. Deze inventarisatie zou
28.8.2007
uiterlijk 1 januari 2008 moeten resulteren in een concreet verlichtingsplan met bijbehorend
voorstel aan de betrokken partijen.
2.5.3 Geld
De eerste fase, waarin aan de hand van de inventarisatie een plan wordt opgesteld, kan
mogelijk gefinancierd worden middels een subsidie via de regelingen: RAAK, leefbaarheid,
kennisvoucher. In de vervolgfase kan, naast particuliere investeringen door horeca en
winkeliers een beroep gedaan worden op diverse subsidiegevers.
2.5.4 Aandachtspunten
 eventuele vergunningen?
 globale raming: € 10.000 - € 20.000 per te verlichten object
 uniformiteit
 coördinatie
 gezamenlijke inkoop
 beheer
 eventueel ook kuntwerken op rotondes aanstalen (project 3)
 eventueel Leende ook meenemen
28.8.2007
3. Kunst op de rotondes
3.1. Inleiding
De “toegangspoorten” van Heeze worden gevromd door twee rotondes, één aan de
noordelijke kant en één aan de zuidelijke. Heeze kan zich meer profileren richting haar
bezoekers door kunst op deze rotondes te plaatsen, waardoor het echt toegangspoorten
worden. Bovendien kan kunst bijdragen aan het creëren en beleven van een eigen identiteit
van Heeze voor de Heezenaar.
3.2. Doel
Het creëren van twee opvallende toegangspoorten ter interne en externe profilering van
Heeze.
3.3. Resultaat
Door 80% van de Heezenaren gedragen grote abstracte kunstwerken op de twee
(toegangs)rotondes van Heeze.
3.4. Activiteiten
De huidige bewegwijzering op het midden van de rotondes wordt aan de buitenzijde van de
rotondes geplaatst. Daardoor ontstaat ruimte voor een groot abstract kunstwerk. In eerste
instantie wordt een kunstplan ontwikkeld en de financiering geregeld, waarna besluitvorming
plaats zal vinden over de implementatie.
3.5. Beheeraspecten
3.5.1. Organisatie
De Kunstkring Eymerick trekt dit project. Gestart wordt om samen met beeldend kunstenaar
een plan te ontwikkelen. Hierover zal besluitvorming plaatsvinden binnen de
coördinatiegroep van dit actieplan.
3.5.2 Tijd
De Kunstkring Eymerick kan zorgdragen voor ontwerp en vervaardiging van de kunstwerken.
De gemeente zal in overleg met de kunstkring de plaatsing verzorgen. In oktober 2007 zal
besluitvorming plaatsvinden over het kunstplan.
3.5.3 Geld
Indicatief zal ontwerp en vervaardiging per object zo’n € 10.000 kosten. Afhankelijk van te
verplaatsen straatmeubilair, zal het plaatsen en aankleding ook zo’n € 10.000 per rotonde
kosten. Getracht wordt deze kosten via sponsoring van bedrijven gefinancierd te krijgen, met
als tegenprestatie naamsvermelding.
3.5.4 Risiscoanalyse
Onderwerp van discussie zal het ambitieniveau van de kunstwerken zijn: een optimale mix
tussen wat de Heezenaar mooi, passend en acceptabel vindt en de uitdaging die de kunstkring
ziet en behoefte om de Heezenaar “op te voeden”.
28.8.2007
3.5.5 Aandachtspunten
 abstracte kunst met zo mogelijk elementen Brabantse Dag
 communicatie vooral over het waarom van deze kunstobjecten
 verkeersveiligheid
 mogelijk nieuwe rotonde aan afrit A67
 trekkerschap definitief afkaarten
 mogelijkheid/wenselijkheid aanstraling met licht onderzoeken (project 2)
 lokale kunstenaars en ondernemers de kans bieden om dit project uit te voeren
28.8.2007
4. Gemeentehuisplein
4.1. Inleiding
De kern Heeze kenmerkt zich als één lint van bebouwing, zonder een echt centrum. Daardoor
is er geen “natuurlijke” plaats waar bewoners en bezoekers elkaar treffen en/of “loop van
mensen”. Dat heeft zo zijn effecten op sociale cohesie en de economie: volk trekt immers
volk en dat heeft een positieve invloed op de lokale horeca, winkels en verenigingsleven.
Door een gedragen centrumvisie te ontwikkelen ontstaat een goede basis voor een nieuw
bestemmingsplan. Gedacht wordt om o.a. hoogwaardige horeca mogelijk te maken rondom
het gemeentehuisplein en daar de kermis plaats te laten vinden. Daarnaast kunnen ook fysieke
maatregelen in de openbare ruimte bijdragen aan de ‘centrumbeleving’, zoals vlaggen, een
fontein, een kiosk, kerstversiering, kunst, beklinkering van het plein, autoluw maken van het
plein e.d..
4.2. Doel
Het creëren van een echt dorpscentrum met commerciële en publieke elementen daarin, zodat
bij bewoners en bezoekers een natuurlijke ontmoetingsplaats en/of loop ontstaat, die de lokale
sociale cohesie, toerisme economie stimuleert. Door diverse partijen bij de ontwikkeling van
te betrekken wordt eveneens het organiserend vermogen versterkt c.q. gereactiveerd.
4.3. Resultaat
Een gedragen centrumvisie en inrichtingsplan met versterkende elementen
4.4. Activiteiten
Er bestaat alom enthousiasme voor het idee om iets met en aan het gemeentehuisplein te doen.
In het verleden is er namelijk wel vaker over gesproken en toen werd door enkele “bewoners,
eigenaren en gebruikers” van terreinen aan het plein op emotionele gronden vastgehouden aan
de huidige invulling. In het nieuwe bestemmingsplan is rekening gehouden met nieuwe
ontwikkelingen: het bevat een wijzigingsbevoegdheid voor het college.
Vanuit het netwerk van de Vrienden van Heeze wordt een idee visueel uitgewerkt om
enthousiasme te creëren om aan de slag te gaan met en om het gemeentehuisplein. Aan de
hand van dat praatplaatje gaan betrokkenen met elkaar aan tafel en kan ingezet worden op een
gedragen ontwikkeling van het gemeentehuisplein.
4.5. Beheeraspecten
4.5.1. Organisatie
De Vrienden van Heeze zijn initiatiefnemer. Het college van B. en W. van de gemeente Heeze
staat achter de conclusie, dat er iets met het plein zou moeten gebeuren om het centrum van
Heeze te verlevendigen. Dhr. Jo Schiffelers van de gemeente zal het project leiden. De
Vrienden van Heeze zullen nadrukkelijk aan tafel zitten om mee te denken en te praten.
28.8.2007
4.5.2 Tijd
In juni 2007 zal duidelijkheid verstrekt worden door de gemeente over de uitvoering en
planning van dit project.
4.5.3 Geld
Proceskosten kunnen deels betaald worden uit het fonds Leefbaarheid van de provincie. Voor
fysieke maatregelen op openbaar terrein kunnen middelen benut worden bijvoorbeeld uit
woningbouwprojecten in de nabijheid van het plein, eventuele verkoop van grond, eventueel
precariorechten en Europese, nationale en provinciale subsidiepotten zoals POP. De
ontwikkelservice van het SRE kan behulpzaam zijn bij het aanreiken van de meest kansrijke
subsidiemogelijkheden.
4.5.4 Aandachtspunten
 voldoende mogelijkheden horeca
 combinatie horeca en winkels, waarbij rekening gehouden wordt met markt om
dubbelingen te voorkomen en dus een passend winkelaanbod te genereren, attractief
voor buitenstaanders
 bij aanbrengen versterkende elementen rekening houden met beperkingen opzet
kermis
 indien het plein verkeersarm wordt, parkeercapaciteit compenseren
28.8.2007
5. Kasteel Heeze
5.1. Inleiding
De bal voor restauratie van het kasteel ligt bij de stichting kasteel Heeze. De kosten daarvoor
zijn begroot op 7,9 miljoen euro. Het ziet er niet naar uit, dat subsidies het gat van 4 miljoen
kunnen vullen, zelfs als ingezet wordt op grotere Europese potten. Het kasteel heeft echter een
belangrijke functie voor de Heezenaren en de toerist. Er zijn nieuwe ideeën en
ontwikkelingen. Zo wordt het VVV ondergebracht in de Wijnhoeve, wordt het wandelpark
ingericht, de poort en laan verlicht. Verder zijn er drie opties genoemd om
parkeervoorzieningen in te richten.
Vanuit het oogpunt van de Heezenaar en de toerist is het wenselijk om de publieke functie
van het kasteel zelf verder uit te bouwen. Op dit moment telt het kasteel zo’n 4.000 bezoekers
per jaar. Het uitbouwen van de publieke openstelling stuit echter op bezwaren bij baron
Sammy van Tuyll van Serooskerken c.q. de stichting omdat het kasteel daarmee gevoeliger
wordt voor inbraak en de watergracht met name voor kleine kinderen gevaarlijk is. Het is de
moeite waard om samen op te trekken en win-win situaties te creëren.
5.2. Doel
Het creëren van win-win situaties op en rondom het kasteel voor de familie/stichting en de
Heezenaar/toerist.
5.3. Resultaat
- verantwoord toenemend publiek medegebruik van het kasteel
- versterkende cultuurhistorische en educatieve elementen
- inkomsten
5.4. Activiteiten
De inrichting van het VVV, wandelpark en verlichting van de toegangspoort van het kasteel
kunnen een stimulans c.q. opmaat zijn voor de familie/stichting om meer samen te werken.
Overvoeren moet hierbij voorkomen worden. Het is daarom één persoon dit massagewerk te
laten verrichten.
5.5. Beheeraspecten
5.5.1. Organisatie
De Vrienden van Heeze zijn initiatiefnemer. Ondernemers, burgers, gemeente en
familie/stichting zijn allen belanghebbenden. De burgemeester zal waar mogelijk de
mogelijkheden verkennen en kortsluiten met de partners.
5.5.2 Tijd
De neiging bestaat om voortvarend een gesprek te beleggen, maar het is strategisch handiger
om niet me lege handen aan te komen en genoemde projecten te gebruiken als sleutel tot de
ingang.
5.5.3 Geld
Per nog te bedenken idee c.q. win-win sitiatie zal een projectplan met financiering ontwikkeld
moeten worden. De kosten voor inrichting van een VVV in de schuur naast de Wijnhoeve
bedragen € 15.000.
28.8.2007
5.5.4 Aandachtspunt
 voldoende parkeerruimte creëren
28.8.2007
Download