Grondwaterhydrologie en bronbemaling

advertisement
Grondwaterhydrologie en bronbemaling
Aannemers, ingenieursbureaus en overheden hebben
ieder, vanuit hun eigen rol, te maken met de water­
huishoudingrond bouwputten. Het ingenieursbureau
maakt in veel gevallen de plannen voor bronbemaling.
Op basis van het bemalingsplan verleent de overheid
(provincie) de vergunning en de aannemer is verant­
woordelijkvoor de daadwerkelijke uitvoering.
De cursus
De basis van de driedaagse cursus wordt gevormd door een theoretische
onderbouwing van de geologische, hydrologische en cultuurtechnische
randvoorwaarden van een bronbemaling. Dit wordt aangevuld met enkele
praktische rekenvoorbeelden. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden
uit de praktijk. U ontvangt een cursusmap met achtergrondinformatie en
oefenmateriaal.
Voor wie bestemd?
Als vergunningverlener, handhaver, projectleider of directievoerder wordt
u regelmatig geconfronteerd met deze zaken. Deze praktische cursus leert
u snel en doeltreffend om te gaan met bovengenoemde aspecten. Het
begrijpen van en rekenen met hydrologische parameters bij grondwater­
onttrekking, wordt op verschillende schaalniveaus toegelicht. We zoomen
in op de grote hydrogeologische systemen in Nederland tot de stroming
van water door de poriën van het sediment. Hoewel getallen en formules
zeker aan bod komen in de cursus, ligt de nadruk op kwalitatieve aspecten
van de grondwateronttrekking.
10-12
Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/TenC
Bij grondwaterhydrologie spelen de geohydrologische grootheden van de bodem een rol. Belangrijk is de bodemopbouw
en de vertaling daarvan, van doorlatende en waterremmende lagen. In de cursus wordt aandacht besteed aan een aantal
methoden die de doorlatendheid kwantitatief bepalen. Verder kunt u kennismaken met de putproef, de pompproef en diverse
vormen van een bronbemalingsinrichting: een open-, vacuum-, zwaartekracht , horizontale- of Deep Well-bemaling.
Ook wordt in de cursus aandacht besteed aan de eigenschappen van pompen. Om u als cursist praktische kennis mee
te geven, wordt u een practicum aangeboden met aandacht voor het meten van stijghoogtes in een meetnet en zal
een bemaling gemodelleerd worden met het programma Mwell van Geodelft.
Programma
Dag 1
Grondwaterhydrologie van Nederland
• Basisbegrippen grondwaterstroming;
• Stijghoogte, verhang, filters;
• Water in de grond, verzadigd, onverzadigd;
• Grondwaterstroming, kwel, infiltratie;
• Wet van Darcy;
• Doorlaatfactor k, doorlaatvermogen kD, laagopbouw­
bodem;
•Laagweerstand c, filtersnelheid;
• Opbouw van de Nederlandse bodem;
• De relatie tussen grondwater, geologie en bodem;
• Ontsluiten van gegevens over bodem en water;
• DINO-loket;
•Textuuranalyse van grondmonsters ten behoeve van
doorlaatbaarheid.
Dag 2
De theorie en praktijk van pompen
•Begrippen, opvoerhoogte, debiet, vermogen, pomp­
karakteristiek;
• Leidingskarakteristiek;
• Gedrag van verontreiniging in de grond;
•Practicum: Isohypsen, meten aan stijghoogten, grond­
waterstroomrichting;
• Practicum: Pompen theorie in praktijk.
Meer informatie
Meer informatie betreffende de cursus kunt
u inwinnen bij VHL Trainingen & Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: [email protected]
I: www.hogeschoolVHL.nl/TenC
Cursusdata en kosten van de cursus vindt u op onze
website in het cursusrooster of kunt u telefonisch
opvragen.
Dag 3
Bronbemaling
• Begrippenkader en beperkte theorie;
•Modelleren van een bemaling in MWell (computer­
practicum);
•Geologische onderzoek, bodem opbouw, grondmon­
steranalyses, doorlaatbaarheid bepaling (laboratorium,
in het veld), risico analyse (zakking);
• Lezen van een bemalingsadvies;
•De praktijk: Handhaving, vergunningen, meldingen
en uitvoering.
10-12weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/TenC
Meer
Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt u lezen op
onze website of telefonisch aanvragen. U kunt zich
via onze website www.hogeschoolVHL.nl/TenC
aanmelden.
U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang
van de cursus inschrijven.
06-14
Download