Langer thuis wonen en de zorg in Nederland - KBO

advertisement
Geacht bestuurslid,
Hierbij informeren wij u over de Wmo voorlichting voor senioren:
‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’
De ingrijpende veranderingen in het sociale domein zijn de aanleiding voor de
voorlichtingscyclus ten behoeve van senioren. Op 1 januari 2015 is de Wmo-2015 formeel in
werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de oude Wmo uit 2007. Deze wetswijziging
staat niet op zich. De AWBZ verdwijnt en daarvoor is de Wet langdurige zorg in de plaats
gekomen en gaan onderdelen naar de Zorgverzekeringswet en dus naar de gemeenten toe in
het kader van de Wmo-2015.
De hoofdreden voor de veranderingen is van financiële aard. Deze gaat hand in hand met de
behoefte om zorg meer op maat aan te kunnen bieden.
Dat vraagt om een mentaliteitsaanpassing die binnen de samenleving zelf vorm moet
krijgen. Daarin moeten burgers zorg meer zelf gaan regelen en ook meer voor elkaar gaan
zorgen.
De decentralisaties van verantwoordelijkheden van de landelijke naar de lokale overheid en
het verhogen van de toegang tot zorg voor burgers moeten ertoe leiden dat de kosten voor
de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven.
Aanmelden bijeenkomsten
Afdelingen die een bijeenkomst over dit onderwerp voor leden en niet-leden willen
organiseren, kunnen zich desgewenst voor ondersteuning melden bij [email protected] We
verzoeken u om de datum van de door u te organiseren bijeenkomst minimaal vier weken
van te voren te melden. De exacte datum wordt in overleg met KBO-Brabant gepland.
Doel van de voorlichting
De voorlichting heeft tot doel:
- senioren informeren over de veranderingen in het sociale domein (Wmo-2015 en
langdurige zorg);
- bewustwording op gang brengen bij senioren waardoor ze tijdig kunnen inspelen op de
veranderingen.
In het programma zal specifiek aandacht worden gegeven aan de directe effecten van
(nieuw) beleid en wetgeving voor senioren zelf.
De bijeenkomst duurt 2,5 uur. Daarin is ruimte voor presentatie en uitleg en voor het
behandelen van algemene vragen van de bezoekers. Er wordt niet ingegaan op persoonlijke
situaties!
Onderwerpen die aan bod komen
- de aanleiding voor de veranderingen;
- oplossingen vanuit de overheid;
- de wetten die veranderen en het tempo waarin die veranderingen worden doorgevoerd;
- de directe gevolgen van de veranderingen voor senioren;
- terminologie en zorgvarianten;
- de toegang tot zorg;
- mantelzorg en informele zorg;
- financiële gevolgen;
- de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente;
- op de valreep;
- wat kunt u zelf doen.
KBO-Brabant
Postadres
Bezoekadres
Telefoon
: Postbus 3240, 5203 DE ‘s-Hertogenbosch
: Albert Luthulilaan 10, 5231 HV ’s-Hertogenbosch
: (073) 644 40 66
E-mail
Website
IBAN
BIC
KvK
:
:
:
:
:
[email protected]
www.kbo-brabant.nl
NL27FVLB0226878651
FVLBNL22
17141929
De voorlichting wordt verzorgd door Wmo-voorlichters die speciaal door KBO-Brabant zijn
opgeleid. De ondersteuning omvat voorts:
- Voor bezoekers:
o de hand-out van de presentatie voor alle bezoekers;
o een informatiemap met de meest belangrijke informatie voor alle bezoekers.
- Voor de organiserende Afdeling:
o een standaard persbericht;
o een ‘wat te doen’ instructie voor de organisatie;
o indien gewenst een intake gesprek vooraf;
o indien niet beschikbaar een laptop en beamer.
Programma van de bijeenkomsten
Opening bijeenkomst
50 min
Eerste deel presentatie
10 min
Korte pauze
10 min
Ruimte voor informatieve vragen (geen discussie)
30 min
Tweede deel presentatie
20 min
Lange pauze
30 min
Toelichting gemeente
Centraal daarin staat hoe de Wmo vorm krijgt binnen de gemeente zelf
Sluiting bijeenkomst
De Afdelingen of Kringen
- Afdelingen en/of Kringen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie, planning,
aankondiging/werving en facilitering van de bijeenkomst.
- De Afdeling en/of Kring nodigt in samenspraak met de voorlichter de wethouder en/of
Wmo-ambtenaar van de gemeente uit.
- Er is in het programma spreektijd voor de gemeente opgenomen.
- Een intakegesprek met de voorlichter van KBO-Brabant, voorafgaand aan de
informatiebijeenkomst, behoort tot de mogelijkheden.
Download