Top margin 1

advertisement
IP/10/1124
Brussel, 15 september 2010
Jeugd in beweging – meer steun voor jongeren in
Europa
Vijf miljoen jonge Europeanen zijn op zoek naar een baan. Velen van hen
vinden geen werk, omdat zij niet de juiste kwalificaties of ervaring hebben.
De Europese Commissie start vandaag een nieuw belangrijk initiatief om
deze jongeren te helpen de nodige kennis, vaardigheden en ervaring te
verwerven om werk te vinden. Jeugd in beweging vormt een onderdeel van
de nieuwe Europa 2020-strategie van de EU en omvat 28 kernacties om
onderwijs en opleidingen beter op de behoeften van jongeren af te stemmen
en meer jongeren te stimuleren met een EU-beurs in een ander land te
studeren of een opleiding te volgen. Doel is hun inzetbaarheid en toegang tot
de arbeidsmarkt te verbeteren.
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid
en jeugdzaken, zei hierover het volgende: "De maatregelen die wij vandaag
presenteren, zijn gericht op kwaliteitsverbetering van onderwijs en opleiding in
Europa, zodat onze jongeren goed toegerust zijn voor de huidige arbeidsmarkt. Wij
willen het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen en het aandeel van
jongeren in het hoger onderwijs vergroten, zodat zij hun potentieel ten volle kunnen
ontplooien. Als de EU in de toekomst wil blijven bloeien, hebben we jongeren nodig
die hooggeschoold, deskundig en innovatief zijn."
László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en
inclusie, voegde hieraan toe: "Miljoenen jonge Europeanen maken zich grote zorgen
over het vinden van een baan. Jeugd in beweging schept op nationaal en EU-niveau
nieuwe dynamiek om de steun aan jongeren te verbeteren, zodat zij een baan
kunnen vinden, in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun eigen plannen
kunnen realiseren."
Tijd voor actie…
Momenteel maken te veel jonge mensen hun school niet af en volgen te weinig
jongeren hoger onderwijs, waardoor Europa in de toekomst met een tekort aan
vaardigheden geconfronteerd dreigt te worden.
Jeugd in beweging zal bijdragen aan de hoofddoelstellingen van Europa-2020 om
het percentage vroegtijdige schoolverlaters te verminderen van 15% naar 10% en
het percentage jongeren met een hogere of daarmee vergelijkbare opleiding te
verhogen van 31% naar ten minste 40% in 2020. Dankzij Jeugd in beweging kunnen
de lidstaten de komende tien jaar ook de EU-hoofddoelstelling van 75%
werkgelegenheid realiseren doordat jongeren over de juiste vaardigheden zullen
beschikken. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat in 2020 voor 35% van de
nieuwe banen een hogere opleiding nodig is en voor 50% van de banen een
opleiding op middelbaar niveau.
Door de economische en financiële crisis vinden jongeren moeilijker werk. Het aantal
werkzoekende jongeren is sinds het begin van de financiële crisis van vier naar vijf
miljoen gestegen; de jeugdwerkloosheid in de EU bedraagt nu bijna 21%.
Deze uitdagingen vergen een gezamenlijk optreden en een stevige
beleidscoördinatie op EU-niveau en in de lidstaten. De Commissie zal de lidstaten
helpen maatregelen te nemen om mensen bij te staan die een groot risico op
werkloosheid lopen, om jonge ondernemers aan te moedigen en om wettelijke en
administratieve belemmeringen bij de leer- en arbeidsmobiliteit aan te pakken.
Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de werkgevers
belang hecht aan door studie of werk in het buitenland opgedane ervaring, waarbij
jongeren niet alleen hun talenkennis verbeteren maar ook andere waardevolle
vaardigheden verwerven. De Commissie steunt mobiliteit al lang met beurzen in het
kader van Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig en Marie Curie.
Jeugd in beweging wil uiterlijk 2020 de leermobiliteit van alle jongeren in Europa
vergroten. De Commissie start vandaag een openbare raadpleging over de toekomst
van haar mobiliteitsprogramma na 2013
(zie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_nl.html).
Actie top-10
De Jeugd in beweging-strategie omvat de volgende doelgerichte acties:
 Start van een speciale Jeugd in beweging-website die één toegangspunt
biedt voor informatie over mogelijkheden om studie- of werkervaring in het
buitenland op te doen, inclusief advies over EU-beurzen en individuele
rechten. De actie bouwt voort op bestaande initiatieven zoals de portaalsite
over leermogelijkheden in de Europese ruimte (PLOTEUS).
 Een
proefproject
"Je
eerste
EURES-baan"
biedt
advies,
banenzoekmogelijkheden en
financiële
ondersteuning
aan
jonge
werkzoekenden die in het buitenland willen werken en aan bedrijven (vooral
het midden- en kleinbedrijf). Het project wordt beheerd door EURES, het
Europese netwerk van openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, en zal in
2011 operationeel zijn.
 Een mobiliteitsscorebord zal de voortgang bij het verwijderen van wettelijke
en technische belemmeringen voor leermobiliteit meten en vergelijken.
 De Commissie onderzoekt in samenwerking met de Europese
Investeringsbank
de
mogelijkheid
een
Europese
studiefinancieringsvoorziening op te zetten ter ondersteuning van studenten
die in het buitenland onderwijs of een opleiding willen volgen.
 De bevindingen van een onderzoek naar de haalbaarheid van een
multidimensionale mondiale ranglijst van universiteiten zullen worden
bekendgemaakt, om een completer en realistischer beeld te geven van de
prestaties van het hoger onderwijs dan de bestaande ranglijsten.
2
 Er bestaan ook plannen voor de ontwikkeling van een Jeugd in bewegingkaart waarmee jongeren voordelen en kortingen kunnen krijgen.
 Met een nieuwe Europese vacaturemonitor komt er voor werkzoekenden en
banenadviseurs een inlichtingensysteem over de vraag van de arbeidsmarkt in
heel Europa. De start hiervan staat voor later dit jaar gepland.
 De nieuwe Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit zal jonge
ondernemers financiële ondersteuning bij het opzetten of ontwikkelen van hun
bedrijf bieden.
 De lidstaten worden aangemoedigd een jeugdgarantie in te voeren om ervoor
te zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat ze van school komen een
baan of een opleidings- of werkervaringplaats hebben.
 De Commissie zal een voorstel doen voor een Europees
vaardighedenpaspoort, gebaseerd op Europass (het Europese online-cv),
zodat het mogelijk wordt om vaardigheden op een duidelijke en vergelijkbare
manier vast te leggen. Start: najaar 2011.
Web-chat
Commissaris Androulla Vassiliou zal op vrijdag 17 september van 15.00 tot 16.00
uur deelnemen aan een web-chat over Jeugd in beweging. Vragen kunnen tevoren
of tijdens de web-chat, in elke EU-taal, naar dit e-mailadres worden gestuurd:
[email protected]
De web-chat wordt via live streaming uitgezonden: http://webcast.ec.europa.eu
Een informatiecampagne in heel Europa zal Jeugd in beweging bekendheid geven.
Er zijn speciale startevenementen op 8 en 9 oktober in Boedapest, Hongarije en op
14 tot en met 16 oktober in Bordeaux, Frankrijk.
Meer informatie
De website van Jeugd in beweging: http://europa.eu/youthonthemove
Video met een interview met de commissarissen Vassiliou en Andor:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1
De mededeling over Jeugd in beweging:
http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf
Jeugd in beweging: Publiekssamenvatting:
http://ec.europa.eu/education/yom/cs_nl.pdf
Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake leermobiliteit:
http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf
Werkdocument: Resultaten van de openbare raadpleging inzake leermobiliteit 2009:
http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf
Zie ook MEMO/10/408.
3
Download