Vragenlijst verpleegkundigen

advertisement
Vragenlijst verpleegkundigen
Slecht nieuws, een goed gesprek?
Het brengen van slecht nieuws is een essentieel onderdeel van de (oncologische) zorg.
Slecht-nieuwsgesprekken vinden plaats bij het vermoeden van de diagnose kanker, het
vaststellen van de definitieve diagnose, bij progressie of recidief van de ziekte, als
duidelijk is dat de behandeling geen effect (meer) heeft, of verder behandelen niet zinvol
is. Dit zijn vaak ingrijpende gesprekken, waarbij u geconfronteerd wordt met intense
emoties van patiënten en hun naasten, maar ook met eigen gevoelens, zoals onmacht en
falen.
Om in kaart te brengen hoe slecht-nieuwsgesprekken in dit ziekenhuis verlopen, willen we
u graag de onderstaande vragen voorleggen. Waar nodig is een onderscheid gemaakt
tussen de polikliniek en uw verpleegafdeling. Vanzelfsprekend behandelen wij alle
gegevens die u via deze vragenlijst verstrekt, vertrouwelijk en worden de antwoorden
anoniem verwerkt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
[Naam]
Vragenlijst
Algemeen
1.
2.
Op welke afdeling bent u werkzaam?
________________________________
_
Bij hoeveel slecht-nieuwsgesprekken
bent u betrokken per maand?
geen
1 tot 5
5 tot 10
meer dan 10
0
0
0
0
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
0
0
0
0
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
Voorbereiding
3.
4.a.
4.b.
Als op de afdeling/polikliniek een slechtnieuwsgesprek wordt gevoerd ben ik
ervan op de hoogte.
Ik heb een voorbereidend overleg met
de arts over het slecht-nieuwsgesprek.
In dit overleg bespreken we:
-
5.
welke informatie gegeven wordt
onderlinge rol- en taakverdeling
mogelijke reactie patiënt
eigen emoties
planning vervolggesprekken
anders namelijk:
_______________
__________________________
__
Idien mogelijk bereid ik het gesprek
samen met de patiënt voor, om vragen
aan de arts te inventariseren.
afdeling
polikliniek
Vragenlijst verpleegkundigen
nooit
6.
7.
Ik stimuleer patiënten om een naaste
mee te nemen.
Ik zorg dat nazorg beschikbaar is, na
het gesprek.
afdeling
polikliniek
0
0
0
ja
nee
n.v.t.
0
0
0
0
0
0
0
Vragenlijst verpleegkundigen
Uitvoering
8.
9.
10.
11.
Ik voel mij vaardig om een slechtnieuwsgesprek te ondersteunen.
Ik vind onze artsen bekwaam in het
voeren van slecht-nieuwsgesprekken.
Bij slecht-nieuwsgesprekken is een
verpleegkundige aanwezig.
afdeling
poliklinie
k
Welke rol heeft u tijdens het slechtnieuwsgesprek:
- ik neem actief deel aan het
gesprek
- ik ondersteun patiënt en familie
bij vragen
- ik geef informatie over
nazorgmogelijkheden
- ik noteer informatie voor het
verpleegkundig dossier
anders namelijk:
__________________
____________________________
___
zeer vaardig
vaardig
niet vaardig
genoeg
geen mening
0
0
0
0
zeer
bekwaam
bekwaam
niet bekwaam
genoeg
geen mening
0
0
0
0
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
0
0
0
0
ja
nee
n.v.t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zeer
tevreden
12.
Ik ben tevreden over hoe patiënten
geïnformeerd worden over slecht
nieuws.
afdeling
poliklinie
k:
ontevreden
geen mening
0
0
0
0
0
0
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
0
0
0
0
ja
nee
weet niet
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tevreden
Nazorg
(bijna) altijd
13a.
13b.
14.
Direct na het gesprek wordt nazorg
verleend.
Door wie?
_________________
Rapportage
In het verpleegkundig/medisch dossier
noteer ik:
- reacties van patiënt en naasten
- behoefte aan psychosociale
zorg
- vragen van patiënt
- gemaakte afspraken
- aanwezige professionals en
naasten
anders namelijk:
afdeling:
poliklinie
k:
(bijna) altijd
Vragenlijst verpleegkundigen
__________________
____________________________
___
Vragenlijst verpleegkundigen
Overdracht
15.
Ik draag informatie over het slechte
nieuws over aan de thuiszorg, wanneer
een patiënt zorg ontvangt van de
thuiszorg.
ja
nee
weet niet
0
0
0
Afsluiting
Over welke fases van het slechtnieuws-gesprek zijn er op uw
afdeling/polikliniek afspraken gemaakt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Worden deze afspraken nageleefd?
16.
Welk rapportcijfer geeft u uzelf ten
aanzien van uw eigen inbreng en rol
tijdens slecht-nieuwsgesprekken?
17.
Wat kan volgens u nog verbeterd
worden in ons ziekenhuis om alle fases
van het slecht-nieuwsgesprek goed te
laten verlopen?
Bedankt voor het invullen van de
vragenlijst!
0 voorbereiding
0 uitvoering
0 nazorg
0 overdracht
0 geen van bovenstaande
(bijna) altijd
vaak
soms
zelden of
nooit
0
0
0
0
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________
Download