Gemeenteraad Almere Postbus 200 1300 AE Almere Betreft

advertisement
Gemeenteraad Almere
Postbus 200
1300 AE Almere
Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan De Laren
Almere, 25 juni 2012
Geachte gemeenteraad,
Middels deze brief willen wij u als raad op de hoogte brengen van onze zienswijze op het ontwerp
bestemmingsplan De Laren.
Algemeen
De geloofwaardigheid van de politieke besluitvorming staat op het spel. Het bouwen van 450
woningen wordt onderbouwd met het argument om Havenaren de mogelijkheid te bieden voor een
volledige wooncarrière in Almere Haven, een kwaliteitsimpuls te geven voor Almere Haven West en
het op peil houden van de voorzieningen aldaar en het bijdragen aan de doorontwikkeling van
Almere tot duurzame stad.
Klinkklare onzin. De werkelijke redenen zijn van financiële aard. Onder het mom van de politiek van
‘inbreiding’ worden alle stukken bestaand groen in Almere Haven op verkoopbaarheid getoetst.
Elke mogelijkheid tot het verwerven van gemeentelijke inkomsten door middel van grondverkoop
hebben absolute prioriteit.
In plaats van het versterken of vervangen van de huidige bebouwing en het repareren van
planologische blunders zoals een middelbare school in het centrum, kantoorgebouwen met
langdurige leegstand, verloederende wijken met een te groot deel sociale woningbouw kiest de
gemeente voor nieuwbouw in een prachtig groengebied.
Ons algemene standpunt is dat geen woonbestemming mag worden toegestaan in De Laren en
slechts beperkte ruimte mag worden geboden voor de bouw van voorzieningen tussen het groen.
Vanaf het begin van alle inspraakmogelijkheden is echter gesteld dat de bouw van woningen niet ter
discussie staat. Inderdaad, de financiële motieven!
Er rest ons niets anders dan in deze zienswijze een standpunt in te nemen op onderdelen van het
plan. Als bewoner van de Hoekwierde richten wij ons daarom op het zuidwestelijk gedeelte van de
plankaart.
Parkennota 'Almere Parkstad'
Citaat uit de toelichting ontwerp bestemmingsplan De Laren
4.3.5 Groene stad
Parkennota 'Almere Parkstad' (vastgesteld door de raad op 15 mei 2003)
De Nota Almere Parkstad geeft een streefbeeld aan ten aanzien van de parken in Almere, dat een nadere invulling kan krijgen. De inzet is
om de groengebieden in de periferie en de stadsparken van Almere ruimtelijk en programmatisch zo veel mogelijk van elkaar te laten
verschillen. De stadsparken onderscheiden zich door hun intensieve en bijzondere programma. In de buurt- en wijkparken wordt een veel
extensiever programma nagestreefd. De Laren valt onder de 'Westelijke Groene Wig' van Haven, die is benoemd als 'wijk- en buurtpark'.
Hiervoor is in de Parkennota het volgende voorstel opgenomen met de hieronder getoonde kaart:
Zienswijze De Laren, R.J. de Jager en E.K.M. de Jager - Snels
Pagina 1
Figuur 1 Geen bebouwing
In het zuidwestelijk deel van deze kaart uit de Parkennota is geen woningbouw voorzien. Sterker nog,
de begrenzing van De Laren houdt op bij de ingetekende sportvelden. Het genoemde gebied hoort bij
het bestemmingsplan van De Velden.
Als bewoner van de Hoekwierde werden wij in 2003 gerustgesteld. Geen bebouwing in de ons inziens
noodzakelijke ‘groene buffer’ tussen De Hoekwierde/De Velden en De Laren.
Begrenzing plangebied
Tot onze verbijstering blijkt dat in het voorgelegde ontwerp de begrenzing van het bestemmingsplan
in het zuidwestelijk deel van het plangebied is opgeschoven. De grens loopt nu opeens strak langs de
Hoekwierde en het Krachtveld.
Figuur 2 Opgeschoven grens
Wij twijfelen aan de rechtmatigheid van deze opgeschoven grens. Ons inziens hoort het gebied tot
aan het Mesurierpad tot het bestemmingsplan van De Velden. Wij gaan juridisch advies inwinnen
over deze naar onze mening ongeoorloofde wijziging van de begrenzing van het plangebied.
Zienswijze De Laren, R.J. de Jager en E.K.M. de Jager - Snels
Pagina 2
Voorgestelde woonbestemming zuidwestelijk gebied
Figuur 3 Voorgestelde bebouwing
In onze optiek is een woonbestemming in dit zuidwestelijk gebied niet gewenst. Het zou onze
voorkeur hebben om hier in het geheel geen woningbouw toe te staan. Er zijn veel argumenten om
het hele gebied een bestemming groen/recreatie te geven (zie hieronder).
Wij zijn echter realist genoeg om te erkennen dat dit ‘wishful thinking’ zal blijven. Uit de reeds
genoemde dringende financiële noodzaak zal het aantal woningen niet worden gewijzigd.
Voorstel tot introductie Groene Buffer zuidwestelijk deel
In het noordwestelijk deel van het plan is een ruime ‘groene buffer’ voorzien. Hier is veel voor te
zeggen. Er ontstaat een duidelijke en natuurlijke begrenzing tussen het Hartenveld en de Laren.
De natuurontwikkeling in het Kronkelveld kan zich ongestoord verder ontwikkelen.
Figuur 4 Groene buffer NW gebied
Figuur 5 Groene buffer ZW gebied
Wij vragen u dringend om introductie van een soortgelijke ‘groene buffer’ voor het zuidwestelijk
gebied te overwegen. Hiermee ontstaat een natuurlijke begrenzing tussen enerzijds de Hoekwierde
en het Krachtveld en anderzijds De Laren.
Het ontbreken van een dergelijke buffer zal onvermijdelijk leiden tot aantasting van de ecologische
en natuurlijke waarde van dit unieke gebied. Op de grens van Hoekwierde en de toekomstige Laren
zien wij vogels uit de ‘rode lijst’ zoals boerenzwaluw (regelmatig) en af en toe grauwe vliegenvanger,
ijsvogel, watersnip, kramsvogel, matkop, paapje en spotvogel.
Zienswijze De Laren, R.J. de Jager en E.K.M. de Jager - Snels
Pagina 3
Daarnaast hebben wij hier bijna dagelijks bezoek van wilde eenden, kuifeenden, slobeenden, futen,
meerkoeten, foeragerende aalscholvers, blauwe- en zilverreiger, visdiefjes en bijzondere rietvogels
zoals karekiet en rietgors. Twee jaar geleden hadden we in dit kleine gebied zelfs bezoek van een
bever. De vossenpopulatie zien wij ook steeds verder groeien.
In bijgaande schets ziet u een voorstel tot aanpassing. De eerste ‘groene buffer’ is bestemd voor de
Velden. Hierbij is de eerste rij woningen achter het Krachtveld vervangen door de bestemming
groen/recreatie. Deze woningen hebben een plaats gekregen in het centrale deel (optie A) of het
noordoostelijk deel (optie B) van De Laren.
De tweede ‘groene buffer’ is bestemd voor de Hoekwierde. Hierbij is het grootste deel van de twee
rechter blokken woningen gehandhaafd. De voorgestelde bebouwing direct aan het water is
vervallen en vervangen door een ruime groenstrook met flinke struiken en bomen. Ook hier wordt de
bestemming bewoning vervangen door groen/recreatie. Deze gewenste buffer heeft ook een gunstig
effect voor de bewoners van de Kornwierde.
Figuur 6 Voorstel groene buffer de Velden en Hoekwierde en verplaatsing woningbouw
Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Wij vragen u onze zienswijze over te nemen, zorg te dragen dat onze reactie wordt opgenomen in de
zienswijzennota en het college van B&W te bewegen het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen op
de aangegeven punten.
Heeft u als politieke partij prioriteiten in uw programma staan zoals milieu, natuur, groen,
duurzaamheid en leefbaarheid? Dan rekenen wij op uw medewerking.
Overigens behouden wij ons alle rechten voor na overleg met onze juridisch adviseur.
Met vriendelijke groet,
R.J. de Jager en E.K.M. de Jager - Snels
Hoekwierde 139
1353 PK Almere
E: [email protected]
M: 06 – 290 644 53
Zienswijze De Laren, R.J. de Jager en E.K.M. de Jager - Snels
Pagina 4
Download