Theorie break even + fin plan + voorraad beheer

advertisement
THEORIE BREAK EVEN + FIN PLAN + VOORRAAD BEHEER
FINANCIEEL PLAN
Dit is een schatting v kosten & opbrengsten op 2 jaar
KOSTPRIJSBEREKENING
KOSTPRIJS
Kostprijs: De kostprijs is de som van de kosten die nodig zijn om het nieuwe product of de nieuwe dienst te
verlenen
Berekening : KOSTPRIJS = AANKOOPPRIJS + DIRECTE KOSEN + INDIRECTE KOSTEN
de berekening van de kostprijs heeft tot doel:



De verkoopprijs zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen
Het verkoopresultaat te berekenen
De verspilling in de productie op te sporen
VASTE & VARIABELE KO STEN
Grote ondernemingen maken meestal een andere indeling van de kosten dan kleine ondernemingen.
Zij onderscheiden:


Vaste koste(constante): zijn in een bepaalde periode onafhankelijk van de grootte van de productie
Variabele kosten daartegen zijn in een bepaalde periode afhankelijk van het productie niveau.
TOTALE KOSTPRIJS = VASTE KOSTEN + VARIABELE KOSTEN
OMZET EN VERKOOPPRIJS BEREKENING
VERKOOPPRIJS
De verkoopprijs is de prijs die gevraagd wordt aan de verbruiker (steeds exclusief btw). Hij bestaat uit de
kostprijs verhoogd met een winstpercentage (winstmarge).
WINSTPERCENTAGE OP DE KOSTPRIJS
Dit is de meest gebruikte methode bij ondernemers die producten be- of verwerken.
Deze winstpercentages zijn afhankelijk van de bedrijfssector. -> Eerst markt analyseren.
WINSPERCENTAGE OP DE AANKOOPKOSTPRIJS
Dit is een veel gebruikte methode bij handelaars die producten doorverkopen zonder ze te verwerken. De
winstmarge is hier een brutowinstmarge
MARKTPRIJS
De marktprijs wordt bepaald door overeenstemming tussen koper en verkoper. De koper gaat uit van het
standpunt van de koper en probeert zich in zijn plaats te stellen en vraagt zich af wat de koper voor het product
dat hij aanbiedt wenst te betalen
OMZET
De omzet is de waarde van de totale verkoop van een onderneming gedurende een bepaalde periode
OMZET = VERKOOPPRIJS / STUK x AANTAL VERKOCHTE STUKS
BREAK – EVEN
We beschikken nu over alle elementen om een breakeven analyse te maken. Voor iedere ondernemer is het
interessant om te weten op welk punt bij welke productie of bij welke omzet hij net geen winst en net geen
verlies maakt.
Stijgt de productie boven dat punt dan begint hij winst te maken
WINSTMARGE
Na een bepaalde periode van handels activiteiten kan de ondernemer nagaan of hij de vooropgestelde winst
heeft gerealiseerd . Hiervoor berekent hij zijn winstmarge.
Om de kengetallen uit jouw sector te bekomen kun je beroep doen op je bank of op de balanscentrale van de
NB .
BRUTO – EN NETTO WINST
De boekhouding verschaft aan de handelaar de gegevens om het resultaat van zijn onderneming vast te stellen.
Voor een handels onderneming:
Verkoopprijs
-Aankoop prijs
--------------------Brutowinst
- vaste kosten
------------------nettowinst
Voor een industriele onderneming:
Verkoopprijs
-Aankoop prijs
- variabele kosten
--------------------Brutowinst
- vaste kosten
------------------nettowinst
RENTABILITEIT OF WINSTGEVENDHEID
In een randabele onderneming is de belangrijkste voorwaarde dat er voldoende winst wordt gerealiseerd die
opbrengsten moeten de kosten in voldoende mate overtreffen.
Ook de rentabiliteit van een onderneming kan uitgedrukt worden in een verhoudingsgetal. Een veel
voorkomende bepaling is de verhouding tussen het nettoresultaat (winst na belasting)en het eigen vermogen
van de onderneming.
Deze maatstaf duidt aan in welke mate de onderneming in staat is de ondernemer een gepaste vergoeding te
bieden (=nettorendement op eigen middelen)
TOEGEVOEGDE WAARDE
De toegevoegde waarde is de maatstaf voor de globale economische prestaties van een onderneming. Ze
wordt berekend door alle aankopen bij derden, zowel goederen als diensten, van de bedrijfsopbrengsten af te
trekken.
TOEGEVOEGDE WAARDE = BEDRIJFSOPBRENGSTEN – AANKOPEN BIJ DERDE
Met de toegevoegde waarde moet de loonkosten van het personeel en de investeringen worden betaald. Als
de personeelskosten hoger liggen dan de tw komt de rentabiliteit van de onderneming in gevaar.
Het verhoudingsgetal van de tw duidt aan welk percentage de toegevoegde waarde inneemt in de
bedrijfsopbrengsten.
VOORRAADBEHEER
PERIODIEKE VOORRAAD
De voorraad wordt na een vaste periode door telling opgenomen. Voor elk artikel wordt er een basis voorraad
vastgesteld op grond van de verschillende verkopen tussen twee voorraadopnames. Bij dit susteem wordt de
voorrad terug op peil gebracht door het plaatsen van bestellingen. Over het algemeen zijn volgende factoren
belangrijk bij een bestelling: juiste hoeveelheden, gewenste kwaliteit, prijs en leveringsvoorwaarden, stabiliteit
en markt situatie van de leverancier.
PERMANENTE INVENTARIS
Constante, dagelijkse opvolging van de evolutie van de voorraad. De voorraad wordt globaal, maar ook per
artikel bijgehouden. De herbevoorrading gebeurt systematisch. Een veel gebruikt systeem in de diensten
sector, waar bij het inlezen van het verkochte product aan de kassa via computerbestanden de globale en de
individuele voorraad wordt aangepast.
MINIMUM (IJZEREN) VOORRAAD
De groote van de voorrad in een onderneming kan schommelen maar er is altijd een min voorraad nodig zodat
de productie of de verkoop niet kan worden onderbroken.
Bij het bepalen van de minimum voorraad gaat de ondernemr steeds uit van:
-
Een veiligheidsvoorraad(= als de levering niet tijdig gebeurt)
Een basisvooraad(=als er enkele dagen verlopen tussen bestelling en levering)
HEDENDAAGS VOORRAADBEHEER
De noodzaak tot beperking van de voorraden tot een strikt min maakt deel uit van de strategie van elke
onderneming, groot of klein. Tendenzen als ‘just in time’ en ‘integrale kwailteitszorg’ werden door de meeste
bedrijven gretig overgenomen. Het goed beheer van voorraden is door de competitie tussen de bedrijven
onderling een must geworden. Een ondernemingg die haar voorraad tot een min kan herleiden en die weinig
klantenvorderingen heeft uitstaan, heeft minder middelen nodig om haar activiteiten te financieren en kan een
hogere winst maken. Het aantal dagen voorraad geeft weer hoeveel dagen de voorraad gemiddeld in het
magazijn blijft, vooralleer hij verkocht of verbruikt wordt.
Hoe lager het aantal dagen voorraad hoe beter ! Een hoog aantal kan duiden op een inefficiënt beheer of op
een verouderde stock. Een te grote voorraad of een voorrad die te lang in het bedrijf blijft. Betekent dat te veel
geldmiddelen vast zitten en dus niet actief voor andere zaken kunnen worden gebruikt.
Download