Preview

advertisement
Smoke outlet of incineration furnaces in buildings Determination methods for existing estate
eld
be
iew
ev
Pr
or
Vo
Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
Vervangt NEN 8757:1998 2e Ontw.
Nederlandse norm
NEN 8757 (nl)
Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in
gebouwen - Bepalingsmethoden voor
bestaande bouw
ICS 91.060.40; 91.140.30
juni 2005
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757
be
iew
ev
Pr
or
Vo
Normcommissie 349 100 "Installaties voor verbruikstoestellen"
eld
Apart from exceptions provided by the law, nothing from this
publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without the written
consent of the Netherlands Standardization Institute.
The Netherlands Standardization Institute shall, with the
exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third
parties for duplication and/or act in and out of law, where this
authority is not transferred or falls by right to the Reproduction
Rights Foundation.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke
bewerking.
Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdend met toepassing van door
het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde
uitgaven.
Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder
ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen
voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte
op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen
c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.
©2004 Nederlands Normalisatie-instituut
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
Inhoud
Voorwoord .........................................................................................................................................................2
1
Onderwerp en toepassingsgebied ...........................................................................................................3
2
Normatieve verwijzingen ...........................................................................................................................3
3
Termen en definities ..................................................................................................................................4
4
Symbolen ....................................................................................................................................................6
5
Bepalingsmethoden voor de richting van de stroming..........................................................................7
Vo
6
Bepalingsmethoden voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer van rook ......................11
7
Bepalingsmethode voor de rookdoorlatendheid van overdrukvoorzieningen..................................29
Bijlage A (normatief) Specificaties toestellen en hulpmiddelen..............................................................31
Bijlage B (normatief) Temperatuurbepalingen ..........................................................................................33
Bijlage C (normatief) Overzichtskaart kustgebied en binnenland...........................................................38
Bijlage D (informatief) Verbrandingslucht en rook ...................................................................................39
Bibliografie ......................................................................................................................................................41
be
iew
ev
Pr
or
eld
1
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
Voorwoord
In het Bouwbesluit zijn eisen gegeven voor de aanwezigheid, de inrichting en de capaciteit van de
voorziening voor de afvoer van rook en de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, opdat geen
onaanvaardbare concentraties van verbrandingsgassen in het binnenmilieu optreden. In deze norm zijn
bepalingsmethoden gegeven voor de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook en voor de
inrichting van de voorziening voor de afvoer van rook. De bepalingsmethoden richten zich zowel op
verbrandingssystemen gestookt met gasvormige, vloeibare als vaste brandstoffen.
Vo
Om het gewenste of geïnstalleerde vermogen van de verbrandingstoestellen te kunnen gebruiken, moet de
capaciteit van de voorzieningen voor de afvoer van rook daarop zijn afgestemd. Daarvoor zijn
bepalingsmethoden in deze norm opgenomen.
Niet opgenomen in deze norm is de weerstand tegen het ontstaan van brand in de voorziening voor de
afvoer van rook. Deze weerstand is geregeld in het Bouwbesluit, waarbij is verwezen naar NEN 8062.
In deze norm zijn niet voor alle toestellen capaciteitsbepalingen opgenomen. Voorzieningen voor kleinere en
huishoudelijke toestellen zijn opgenomen om de meest voorkomende gevallen te bestrijken. Als grens is
daarbij gekozen voor 130 kW, zijnde de grens voor het plaatsen van toestellen in stookruimten.
Deze norm heeft alleen betrekking op bouwtechnische voorzieningen als bedoeld in het Bouwbesluit.
or
De norm is opgesteld door de subcommissie 349 100 03 "Verbrandingsluchttoevoer en rookafvoer" en
aanvaard door de normcommissie 349 100 "Installaties voor gebruikstoestellen".
be
iew
ev
Pr
eld
2
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen –
Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook waarmee kan worden
bepaald:
— voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook geschikt is;
Vo
— de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel
op een bepaalde opstelplaats.
OPMERKING
Volgens het Bouwbesluit moet de capaciteit van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht
volgens 5.1 van NEN 1087 worden bepaald.
Deze norm is bedoeld te worden toegepast voor de bepaling van:
1)
or
de capaciteit van de voorzieningen voor de afvoer van rook van verbrandingstoestellen en motoren al
dan niet gecombineerd met een component voor de mechanische ventilatieafvoer. Een uitzondering
hierop is de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht respectievelijk de afvoer van rook die
deel uitmaakt van het toestel respectievelijk de motor als volgt:
a) gastoestellen van het type B22, B23, B52 en B53;
b) gastoestellen van het type C, met uitzondering van type C4 en C8;
c) gasmotoren;
be
Pr
2)
het kwaliteitsniveau van de inrichting van een voorziening voor de afvoer van rook ten aanzien van:
ev
a) de richting van de stroming in de voorziening voor afvoer van rook, met uitzondering van:
iew
— gastoestellen van het type C, behalve de typen C4 en C8;
— gastoestellen van het type B22, B23, B52 en B53;
— gasmotoren;
eld
b) de rookdoorlatendheid.
OPMERKING
De gastoestellen, type B2 en C, vallen onder het Besluit gastoestellen en zijn ingedeeld volgens
NPR-CR 1749 en de gehanteerde aanvullingen daarop in de diverse Europese toestelnormen.
De norm is niet bedoeld te worden toegepast op voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en op
voorzieningen voor de afvoer van rook, voor één of meer toestellen of motoren opgesteld in één ruimte, met
een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW.
Deze norm is bedoeld te worden toegepast bij bestaande gebouwen.
2 Normatieve verwijzingen
Deze norm bevat door directe of indirecte verwijzing bepalingen uit andere normen.
3
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
De directe verwijzingen zijn op passende plaatsen in de tekst aangehaald.
Van de aangehaalde normen geldt de versie die is vermeld in hoofdstuk 4 van NEN 2000 Datering en
)
onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de bouwregelgeving.1
NEN 2000 geeft daarnaast voor alle paragrafen van de onderhavige norm van waaruit naar andere normen
is verwezen en welke paragrafen voor publiekrechtelijke toepassing van belang zijn voor gebruik van de
onderhavige norm aan, welke normen via verdere doorverwijzing bepalingen bevatten die deel uitmaken van
de verwijzingsstructuur; de indirecte verwijzingen. Ook van deze normen wordt in hoofdstuk 4 van NEN 2000
de geldende versie aangegeven.
In NEN 2000 is tevens aangegeven naar welke hoofdstukken of paragrafen van de desbetreffende normen
direct is verwezen of indirect is doorverwezen.
Vo
Latere wijzigingen of correcties van bovenbedoelde normen zijn alleen mede geldig bij toepassing van de
onderhavige norm als deze in hoofdstuk 4 van NEN 2000 zijn vermeld.
OPMERKING 1
NEN 2000 is in het bijzonder van belang bij toepassing van de onderhavige norm via het Bouwbesluit
en wordt in samenhang met de Regeling Bouwbesluit regelmatig geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar
welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van een complete
nieuwe versie van NEN 2000 of van een wijzigingsblad daarop.
or
OPMERKING 2
Naast normatieve verwijzingen geeft NEN 2000 in hoofdstuk 4 ook de geldende versie van de
normen en andere publicaties waarnaar alleen ter informatie is verwezen. In de bibliografie is een overzicht gegeven van
de titels van deze normen en andere publicaties.
OPMERKING 3
Hierna is een overzicht gegeven van de titels van de (normatief) aangehaalde normen zoals deze op
het moment van publicatie van het onderhavige wijzigingsblad luiden. Bij latere herzieningen van deze normen kan de
titel daarvan zijn of worden gewijzigd. De titels van de geldende versies zijn in hoofdstuk 4 van NEN 2000 weergegeven.
3 Termen en definities
iew
ev
be
Thermische isolatie van gebouwen – Berekeningsmethoden
Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de bouwregelgeving
Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
Pr
NEN 1068
NEN 2000
NEN 8087
3.1
afvoerkap
kap waarin de druk zoveel mogelijk onafhankelijk is van de windaanvalsrichting
eld
3.2
belasting
energietoevoer per eenheid van tijd gebaseerd op de calorische bovenwaarde
3.3
belasting, nominale
belasting waarvoor een toestel volgens opgave van de fabrikant is bestemd
3.4
combinatie-luchttoevoer-verbrandingsgas-afvoersysteem (CLV-systeem)
systeem dat werkt op natuurlijke trek en dat bestaat uit een combinatie van een leiding of kanaal voor de
gemeenschappelijke toevoer van verbrandingslucht en een leiding of kanaal voor de gemeenschappelijke
afvoer van rook, uitsluitend bestemd voor met gas gestookte gesloten toestellen voorzien van een ventilator
1) De Regeling Bouwbesluit zal NEN 2000 gedateerd aanwijzen als het document waarin de juiste versie is gegeven
van de normen die, op enig in de Regeling Bouwbesluit bepaald moment, door of krachtens het Bouwbesluit zijn
aangewezen.
4
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
3.5
dak
samenstel van een of meer dakvlakken
3.6
dakvlak
uitwendige scheidingsconstructie waarvan de inwendige hoek met de horizontaal kleiner is dan 75°
Vo
3.7
dakvlak, aangrenzend
dakvlak grenzend aan of liggend naast een ander dakvlak waarbij de dakvlakken verschillende
hellingshoeken hebben met de horizontaal, beide in dezelfde draairichting gemeten, niet zijnde een
achtergelegen dakvlak
3.8
gesloten toestel
toestel waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks of via een toevoerconstructie of eigen toevoerconstructie
van het toestel van buiten in een gesloten verbrandingsruimte stroomt en de rook door een gesloten afvoer
rechtstreeks of via een afvoerconstructie of eigen afvoerconstructie van het toestel naar buiten wordt
afgevoerd
or
3.9
gevel
uitwendige scheidingsconstructie waarvan de inwendige hoek met de horizontaal gelijk is aan of groter is
dan 75°
3.10
gevel, aangrenzend
gevel grenzend aan een andere gevel met een verschillende oriëntatie
Pr
iew
ev
be
3.11
open toestel
toestel waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks vanuit de ruimte waarin de opstelplaats zich bevindt in de
verbrandingsruimte stroomt
3.12
opstelplaats
plaats die voor het opstellen van (een) verbrandingstoestel(len) is bestemd
eld
3.13
rook
geheel van vaste, vloeibare en gasvormige verbrandingsproducten al dan niet vermengd met lucht
3.14
voorziening voor de afvoer van rook
voorziening waardoor de rook al dan niet mechanisch wordt afgevoerd
3.15
rookafvoercapaciteit
rookvolumestroom die een afvoervoorziening bij een gedefinieerd drukverschil kan afvoeren
3.16
rookdoorlatendheid
maximale hoeveelheid rook per eenheid van tijd die de afvoervoorziening doorlaat bij een gegeven
drukverschil tussen de rookafvoer en de omgeving van de voorziening anders dan door de uitmonding
3.17
rookverdunningsfactor
verhouding van de werkelijke af te voeren hoeveelheid rook en de hoeveelheid rook bij stoichiometrische
verbranding beide onder de nominale omstandigheden (bij 101,3 kPa en 0 °C)
5
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
3.18
samengevoegde voorziening voor de afvoer van rook
stelsel van ineenlopende voorzieningen voor de afvoer van rook
3.19
uitmonding
uitstroomopening van een afvoervoorziening
Vo
3.20
voorziening voor luchtverversing (ventilatievoorziening)
geheel aan componenten, bestemd voor de toevoer van verse lucht van buiten, het overstromen van verse
lucht of binnenlucht naar aangrenzende ruimten en de afvoer van binnenlucht naar buiten, waarmee een
nominale ventilatie tot stand kan worden gebracht
3.21
verbrandingslucht
lucht, noodzakelijk voor het functioneren van het verbrandingstoestel
3.22
verbrandingsluchttoevoervoorziening
voorziening voor het al dan niet mechanisch toevoeren van de verbrandingslucht
or
4 Symbolen
In de onderhavige norm zijn de hierna gegeven symbolen en namen van grootheden gehanteerd; tevens zijn
de symbolen van de eenheden vermeld waarin de desbetreffende grootheden moeten worden uitgedrukt.
Grootheid
Pr
Naam
at
afkoelwaarde
ck
evenredigheidsfactor
m /(s × √ Pa)
cn
soortelijke warmte van de rook
J/(kg × K)
di,j,u
middellijn van deel i, j of u
m
g
versnelling van de zwaartekracht
ht
trekhoogte
k
warmtedoorgangscoëfficiënt van de voorziening voor de afvoer van
rook
W/(m × K)
l
lengte van de voorziening voor de afvoer van rook
m
n'
rookverdunningsfactor
–
Oi,j,u
omtrek van deel i, j of u
ǻp
beschikbare schoorsteentrek
Pa
ǻpk
noodzakelijke trek
Pa
ǻpo
rekenwaarde voor de onderdruk in de opstelplaats
Pa
iew
ev
be
Symbool
Eenheid
m
-1
3
eld
m/s
2
m
2
m
6
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 8757:2005
thermische trek (stilstandstrek)
Pa
ǻpt
toeslag weerstand met betrekking tot de verbrandingsluchttoevoeropening
Pa
ǻpu
toestelafhankelijke weerstand (vereiste trek)
Pa
ǻpuit
extra weerstand afhankelijk van de uitmonding
Pa
ǻpv
som van de weerstanden in de voorziening voor de afvoer van rook
Pa
ǻpgemeten
gemeten weerstanden in de voorziening voor de afvoer van rook
Pa
ǻp'
de bij q' bepaalde weerstand in de voorziening voor de afvoer van
rook
Pa
qvn
volumestroom van de rook bij 101,3 kPa en 0 °C
m /s
qm
gemeten volumestroom door de rookafvoerventilator
m /s
q'
de volumestroom voor de bepaling van ǻp'
m /s
Tgem
gemiddelde temperatuur in de voorziening voor de afvoer van rook
K
Tl
Verbrandingsluchttemperatuur
K
Tm
temperatuur van de rook bij de uitmonding
K
To
Omgevingstemperatuur
K
Ts
intredetemperatuur van de rook
ǻT
temperatuurverschil
Vgn
specifiek volume van de rook bij 101,3 kPa en 0 °C
m /MJ
vgem
gemiddelde snelheid van de rook bij 101,3 kPa en 0 °C in de
voorziening voor de afvoer van rook
m/s
αi,u
warmte-overgangscoëfficiënt bij de rookafvoer van overgang i
(intrede) of u (uittrede)
W/(m × K)
Ȝ1,2
warmtegeleidingscoëfficiënt van laag 1, 2 tot n
W/(m × K)
ȡgn
dichtheid van de rook bij 101,3 kPa en 0 °C
kg/m
3
ȡln
dichtheid van de lucht bij 101,3 kPa en 0 °C
kg/m
3
be
iew
ev
Pr
or
Vo
ǻps
3
3
3
K
K
3
2
eld
5 Bepalingsmethoden voor de richting van de stroming
5.1 Bepaling van de aard van de voorziening
Voor de bepaling van de aard van de voorziening moet onderscheid worden gemaakt tussen:
— voorzieningen voor de afvoer van rook voor natuurlijke afvoer (zie 5.2);
— voorzieningen voor de afvoer van rook voor mechanische afvoer (zie 5.3).
7
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
Bestelformulier
Stuur naar:
NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft
NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271
Ja, ik bestel
__ ex. NEN 8757:2005 nl Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in
gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
www.nen.nl/normshop
€ 48.20
Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop
Gratis e-mailnieuwsbrieven
Retourneren
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,
Fax: (015) 2 690 271
E-mail: [email protected]
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).
normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven
Gegevens
Bedrijf / Instelling
T.a.v.
O M
O V
Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2016,
E-mail
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
Klantnummer NEN
verzend- en handelingskosten
Uw ordernummer
BTW nummer
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
Postbus / Adres
• Bestelt u via de normshop een
PostcodePlaats
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
TelefoonFax
• Meer informatie: telefoon
(015) 2 690 391, dagelijks
Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
van 8.30 tot 17.00 uur.
Postbus / Adres
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
PostcodePlaats
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
DatumHandtekeningwww.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
Normalisatie: de wereld op één lijn.
preview - 2016
Download