Checklist plaatsen en beveiligen apparatuur (921-2)

advertisement
Checklist plaatsen en beveiligen apparatuur (921-2)
Bij het plaatsen en beveiligen van computerapparatuur moet aan een groot
aantal zaken worden gedacht. Toegangsbeveiliging, brandbeveiliging,
gevoeligheid voor stof of trillingen, zichtbaarheid van de ruimte van buitenaf,
etc. In dit voorbeelddocument wordt aangegeven waaraan kan worden gedacht,
bouwkundig, technisch en organisatorisch. Het voorbeelddocument kan worden
gebruikt als input voor het opstellen van een programma van eisen en/of bij het
plaatsen van computerapparatuur in een ruimte.
1/2
versie 1.0 – 23
jul 17
Handboek NEN7510
9.2.1 Plaatsen en beveiligen apparatuur




















2/2
Is de apparatuur in de computerruimte zodanig opgesteld dat er zo weinig
mogelijk over de werkvloer behoeft te worden gelopen?
Zijn werkstations met gevoelige gegevens zodanig opgesteld dat
onbevoegden het scherm niet kunnen aflezen?
Is de apparatuur die geclassificeerde gegevens verwerkt zodanig opgesteld
(bijvoorbeeld in een afgesloten kabinet) dat de beveiliging van de ruimte
niet extra behoeft te worden versterkt?
Is de apparatuur beveiligd tegen brand of tegen oververhitting (bijvoorbeeld
door middel van koelsystemen)?
Is de apparatuur beveiligd tegen rook, bijvoorbeeld door deze in een
afgesloten kast op te stellen?
Indien de ruimte met een sprinklerinstallatie wordt beschermd, is dan een
zeiltje aanwezig om de apparatuur af te dekken?
Is de apparatuur beschermd tegen trillingen door schokken van zwaar
verkeer of door lichte aardbevingen?
Wordt de apparatuur zoveel mogelijk beschermd tegen de invloed van
chemische reacties, bijvoorbeeld door stoffen uit de omgeving?
Is de apparatuur beveiligd tegen interferentie van de stroomvoorziening via
de elektrische installatie?
Beschermt een speciale constructie de computerruimte tegen
elektromagnetische straling uit de omgeving?
Zijn printers apart geplaatst van de overige apparatuur, waardoor wordt
voorkomen dat gemorste toner tot gegevensverlies leidt?
Is de printer zodanig opgesteld dat onbevoegden geen uitvoer kunnen
meenemen?
Geldt er een rookverbod en een verbod om te eten en te drinken in de
nabijheid van de apparatuur?
Indien de apparatuur is geplaatst in een industriële omgeving, zijn er dan
extra beschermende maatregelen genomen (bijvoorbeeld een hoes voor
een toetsenbord)?
Is de apparatuur tegen diefstal beveiligd (bijvoorbeeld door het aanbrengen
van een kenmerk aan de buitenkant, het met een slot verankeren aan de
omgeving)?
Is er een configuratieschema aanwezig van de geplaatste apparatuur?
Wordt er een administratie bijgehouden van de activa (apparatuur en
daarop eventueel geplaatste programmatuur) waaruit blijkt welke
apparatuur waar aanwezig moet zijn om eventuele diefstal te kunnen
vaststellen?
Zijn voorschriften verstrekt en bekend gemaakt voor het verplaatsen van
apparatuur?
Zijn de activa verzekerd tegen verlies, diefstal of brand?
Inventariseert men de activa periodiek om de verzekerde waarde vast te
stellen?
versie 1.0 – 23
jul 17
Handboek NEN7510
9.2.1 Plaatsen en beveiligen apparatuur
Download