Praktijkovereenkomst 2016-2017

advertisement
Praktijkovereenkomst BBL/BOL
Student
Achternaam
Voorletters
Voornaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboortegemeente
Adres
Postcode
Plaats
: 12345
: Voorbeeldig
: B.
: Betsie
: Vrouw
: 1 januari 1998
: Voorschoten
: Voorbeeldstraat 1
: 1892XH
: HOUTEN
Werkgever/leerbedrijf
Naam
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Leerbedrijf ID
: De Vooruitloper BV
: Hollandplein 9
: 2381 PZ
: HAZERSWOUDE-DORP
: [email protected]
: 010203040
Onderwijsinstelling
Naam
Adres
Postcode
Plaats
: Wellantcollege Gouda
: Ronsseweg 555
: 2803 ZK
: GOUDA
Komen het volgende overeen:
Artikel 1
Doel praktijkovereenkomst
Het doel van deze praktijkovereenkomst is het vastleggen van afspraken over beroepspraktijkvorming, zodat het
uitbreiden van kennis en ervaring gerealiseerd kan worden wat noodzakelijk is voor het voltooien van een
beroepsopleiding in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Artikel 2
Beroepspraktijkvorming beroepsopleiding (in te vullen door Wellantcollege)
De beroepspraktijkvorming wordt uitgevoerd in het kader van:
Naam opleiding
Code opleiding
Kwalificatieniveau
Leerweg
: Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging, paardenhouderij)
: 97330
: Niveau 2
: BBL
Artikel 3
Duur en omvang beroepspraktijkvorming
Ingangsdatum BPV
: 15-08-2016
Einddatum BPV
: 31-07-2017
Het aantal overeengekomen klokuren beroepspraktijkvorming per week bedraagt:
BBL
: 32
Contractnummer: 137779
Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege 2016-2017 Nederlands
Student
Wettelijk vertegenwoordiger (*)
Naam:
Naam:
Handtekening
Handtekening
Plaats:
Plaats:
Datum:
Datum:
Namens de werkgever/leerbedrijf
Namens Wellantcollege
Naam:
Naam:
Handtekening
Handtekening
Plaats:
Plaats:
Datum:
Datum:
(*) Indien de student minderjarig is tekent ook de wettelijke vertegenwoordiger
Bij bovenstaande is gelet op:
A. Artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), houdende bepalingen met
betrekking tot de beroepspraktijkvorming en de totstandkoming van de praktijkovereenkomst;
vervangende praktijkplaats.
B. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB) door de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Boris Pasternaklaan 4, 2719 DA, Zoetermeer.
In aanmerking nemende:
C. Dat onderwijs in de praktijk van het beroep deel uitmaakt van elke beroepsopleiding volgens de Wet
educatie en beroepsonderwijs; Onderwijs- en Examenregeling
D. Dat de student is ingeschreven bij Wellantcollege op grond van een onderwijsovereenkomst;
E. Dat de student in het kader van deze overeenkomst te verrichten activiteiten een leerfunctie hebben.
Contractnummer: 137779
Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege 2016-2017 Nederlands
Praktijkovereenkomst 2016-2017
Algemene Voorwaarden
Overal in deze overeenkomst waar hij / zijn staat
vermeld, kan ook zij / haar worden gelezen.
Artikel 4
Inhoud van de
beroepspraktijkvorming
1. Uitgangspunt van de beroepspraktijkvorming
zijn de voor de opleiding geldende onderwijsen vormingsdoelen zoals opgenomen in de
Onderwijs- en Examenregeling van de
opleiding.
2. Aan de beroepspraktijkvorming ligt een
inhoudelijk plan voor de
beroepspraktijkvorming ten grondslag dat in
de Onderwijs- en Examenregeling is
opgenomen, of waarnaar wordt verwezen.
3. De Onderwijs en Examenregeling is voor elke
student op een toegankelijke plaats in te zien.
Artikel 5
Begeleiding
Namens het leerbedrijf is een praktijkopleider
belast met de begeleiding van de student. De
coach van Wellantcollege zal het verloop van de
beroepspraktijkvorming volgen door het
onderhouden van regelmatige contacten met de
praktijkopleider en de student.
Artikel 6
Beoordeling
Wellantcollege heeft de eindverantwoordelijkheid
bij de beoordeling van de beroepspraktijkvorming.
1. De procedure van de beoordeling van de
beroepspraktijkvorming staat beschreven in
de BPV-procedure als onderdeel van de
Onderwijs- en Examenregeling.
2. Het bevoegd gezag betrekt bij de beoordeling
het oordeel van het leerbedrijf, met
inachtneming van de BPV-procedure. Het
leerbedrijf stelt aan het eind van de
beroepspraktijkvorming - of indien van
toepassing eerder - een rapportage op over
het functioneren van de student tijdens de
beroepspraktijkvorming bij het leerbedrijf.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het
daarvoor afgesproken formulier.
Artikel 7
Deelname examens
De student wordt door het leerbedrijf in staat
gesteld deel te nemen aan toetsen of examens van
Wellantcollege die tijdens de periode van de
beroepspraktijkvorming plaatsvinden, tenzij vooraf
anders bepaald.
Artikel 8
Beoordeling
beroepspraktijkvorming
Het leerbedrijf verklaart zich bereid beoordeling
van de beroepspraktijkvorming, indien mogelijk, op
de praktijkplaats te doen plaatsvinden. Het
leerbedrijf verklaart zich bereid - bij afronding van
het schooljaar of indien eerder bij afronding van de
beroepspraktijkvorming - zorg te dragen voor een
ondertekende schriftelijke beoordeling van de
beroepspraktijkvorming.
Artikel 9
Aansprakelijkheid en
verzekeringen
1. Het leerbedrijf is jegens de student
aansprakelijk voor schade die de student
tijdens of in verband met de
beroepspraktijkvorming lijdt, tenzij het
leerbedrijf aantoont dat hij de in artikel 7:658
lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde
verplichtingen is nagekomen, of dat de schade
in belangrijke mate het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de student.
2. Wellantcollege is niet aansprakelijk voor
schade die tijdens of in verband met de
beroepspraktijkvorming door de student aan
het leerbedrijf of aan derden is toegebracht.
Het leerbedrijf is verzekerd tegen het
financiële risico van wettelijke
bedrijfsaansprakelijkheid, ook tegenover
student.
3. Wellantcollege sluit ten behoeve van de
student een aansprakelijkheids- en een
ongevallenverzekering af. Dit betreft een
secundaire dekking, als gevolg waarvan de
aansprakelijkheid van het leerbedrijf voorgaat
(primaire dekking).
4. De verzekeringen van Wellantcollege zijn voor
het leerbedrijf premievrij. Wel is er bij deze
verzekeringen voor het leerbedrijf sprake van
een eigen risico (onder voorbehoud van
mogelijke wijzigingen) van € 500,-. Indien er
schade met een trekker is, bestuurd door een
student zonder rijbewijs, is het eigen risico €
1.000,-.
De verzekering van Wellantcollege omvat niet:
 het besturen van een motorvoertuig,
tenzij er sprake is van
landbouwvoertuigen waarvan het
besturen een wezenlijk onderdeel is van
het onderwijsprogramma en de student in
Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege 2016-2017 Nederlands
het bezit is van een geldig
trekkercertificaat of rijbewijs;
 "joyriding" claims zullen altijd voor
rekening komen van de student, of bij
minderjarigheid voor rekening van diens
ouder(s), verzorger of het leerbedrijf;
 diefstal, verduistering, verlies en/of
beschadiging van eigendommen of
bezittingen van de student op de plaats
waar de beroepspraktijkvorming wordt
verricht.
5. De hier bedoelde verzekering is uitsluitend van
toepassing voor BOL-studenten. BBLstudenten vallen rechtstreeks onder de
verzekering van het leerbedrijf.
6. Beroepspraktijkvorming in het buitenland is
alleen toegestaan als de student een IPS
(Insurance Passport for Students) heeft
afgesloten. IPS biedt een wereldwijde dekking.
2. De student is verplicht geoorloofd verzuim
inzake de beroepspraktijkvorming vooraf te
melden aan Wellantcollege en het leerbedrijf.
3. De student is verplicht de verzuimde
beroepspraktijkvorming-uren in te halen.
4. Het leerbedrijf verklaart zich bereid
ongeoorloofd verzuim inzake de
beroepspraktijkvorming nog dezelfde dag te
melden aan Wellantcollege.
5. Het leerbedrijf verklaart zich bereid het in
deze overeenkomst vermelde aantal
overeengekomen dagen/uren
beroepspraktijkvorming aan te bieden.
6. Het leerbedrijf verklaart zich bereid - bij
afronding van het schooljaar of indien eerder
bij afronding van de beroepspraktijkvorming zorg te dragen voor een ondertekende
verantwoording van de gemaakte uren
beroepspraktijkvorming.
Artikel 10
Gedragsregels en veiligheid
1. De student is verplicht de binnen het
leerbedrijf in belang van orde, veiligheid en
gezondheid gegeven regels, voorschriften en
aanwijzingen in acht te nemen. Hij wordt over
deze regels ingelicht.
2. Het leerbedrijf treft, overeenkomstig de
Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die
gericht zijn op de bescherming van de
lichamelijke en geestelijke veiligheid van de
student.
Artikel 11
Geheimhouding
De student is verplicht alles geheim te houden wat
hem onder geheimhouding wordt toevertrouwd of
wat er als geheim te zijner kennis is gekomen of
waarvan hij het vertrouwelijke karakter
redelijkerwijs moet begrijpen.
Artikel 13
Problemen en conflicten tijdens de
beroepspraktijkvorming
1. Bij problemen of conflicten tijdens de
beroepspraktijkvorming richt de student zich
in eerste instantie tot de praktijkopleider
en/of de coach. Deze trachten in gezamenlijk
overleg met de student tot een oplossing te
komen.
2. Wanneer de student vindt dat het probleem of
conflict niet naar zijn tevredenheid is opgelost,
kan de student een klacht indienen bij de
coach van school of een medewerker die hij
daarvoor het meest geschikt vindt.
De student heeft er recht op dat zijn klacht serieus
wordt behandeld. De aangesproken persoon
spreekt met de student af wanneer hij terugkomt
op de klacht of verwijst de student door naar de
klachtenprocedure van Wellantcollege.
Artikel 12
Aan- en afwezigheid
Voor de aan- en afwezigheid tijdens de
beroepspraktijkvorming gelden voor de student de
regels zoals deze door het leerbedrijf gehanteerd
worden evenals de regels zoals deze in de
onderwijsovereenkomst tussen student en
Wellantcollege zijn afgesproken. Daarnaast gelden
de volgende verplichtingen.
1. De student is verplicht het in deze
overeenkomst vermelde aantal
overeengekomen dagen/uren
beroepspraktijkvorming binnen het leerbedrijf
te volgen.
Artikel 14
Beëindiging
De praktijkovereenkomst eindigt:
 Door beëindigen van de
onderwijsovereenkomst tussen de student en
Wellantcollege;
 Door het verstrijken van de termijn waarop
deze praktijkovereenkomst van toepassing is,
dan wel een overstap naar een andere
opleiding binnen Wellantcollege wordt
gemaakt;
 Na afronding van het examen of de examens
van de opleiding waarop deze overeenkomst
betrekking heeft;
Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege 2016-2017 Nederlands

Indien de student de school (voortijdig) verlaat
dan wel de student door Wellantcollege is
uitgeschreven;
 Bij onderling goedvinden van Wellantcollege,
de student en het leerbedrijf, nadat dit
schriftelijk door partijen is bevestigd;
 Indien de student zich, ondanks nadrukkelijke
waarschuwing, niet houdt aan gedragsregels
volgens artikel 10: “gedragsregels” van deze
overeenkomst, nadat dit schriftelijk is
bevestigd door het leerbedrijf en/of
Wellantcollege;
 Indien één der partijen op grond van
zwaarwegende omstandigheden beëindiging
van deze overeenkomst noodzakelijk acht en
in redelijkheid niet verlangd kan worden de
overeenkomst te laten voortduren;
 Wanneer Wellantcollege, de student of het
leerbedrijf de hem bij wet of de
praktijkovereenkomst opgelegde
verplichtingen niet nakomt;
 Wanneer, indien daar sprake van is, de
arbeidsovereenkomst tussen de student en
het leerbedrijf wordt beëindigd;
 Door ontbinding of door verlies van
rechtspersoonlijkheid van het leerbedrijf of
wanneer het leerbedrijf ophoudt het in de
praktijkovereenkomst bedoelde beroep of het
genoemde bedrijf uit te oefenen;
 Wanneer de erkenning van het leerbedrijf
(zoals bedoeld in de WEB) is ingetrokken.
Bij voortijdige beëindiging van de
praktijkovereenkomst stelt de desbetreffende
partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de
hoogte.
Artikel 15
Vervangende praktijkplaats
Indien Wellantcollege en het betrokken
kenniscentrum na het sluiten van de
praktijkovereenkomst vaststellen dat de
praktijkplaats niet of niet volledig beschikbaar is,
de begeleiding tekort schiet of ontbreekt, het
leerbedrijf niet langer beschikt over een gunstige
beoordeling (als bedoeld in art. 7.2.10 van WEB) of
indien er sprake is van andere omstandigheden die
maken dat de beroepspraktijkvorming niet naar
behoren plaatsvindt, zorgen Wellantcollege en het
betrokken kenniscentrum ervoor dat een
toereikende vervangende voorziening zo spoedig
mogelijk beschikbaar wordt gesteld.
afgerond kunnen de partijen een gewijzigd
praktijkvormingstraject overeenkomen. Dit wordt
schriftelijk vastgelegd in een nieuw op te maken
praktijkovereenkomst.
Artikel 17
Problemen en conflicten bij seksuele
intimidatie, discriminatie, agressie of geweld
1. Het leerbedrijf treft maatregelen die gericht
zijn op de voorkoming of bestrijding van
vormen van seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie of geweld.
2. In het geval van seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie en/of geweld, heeft de
student het recht om de werkzaamheden
direct neer te leggen zonder dat dit reden is
voor een negatieve beoordeling.
3. De student moet de werkonderbreking direct
melden bij de praktijkopleider en de coach.
Wanneer dit niet mogelijk is meldt de student
de werkonderbreking bij de
vertrouwenspersoon van het leerbedrijf of van
Wellantcollege.
Artikel 18
Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands
Recht van toepassing.
Artikel 19
Slotbepaling
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet
voorziet, beslissen Wellantcollege en het
leerbedrijf na overleg met de student. Indien
het gaat om zaken die de
verantwoordelijkheid van het kenniscentrum
raken, wordt deze organisatie daarbij
betrokken.
2. Student en leerbedrijf verklaren dat zij de
documenten waarnaar in deze overeenkomst
wordt verwezen hebben ontvangen en/of
daarvan hebben kennisgenomen.
Actoren:
student = leerling/deelnemer
coach= begeleider onderwijs
Wellantcollege = school / onderwijsinstelling
leerbedrijf = praktijkbiedende organisatie
praktijkopleider = begeleider leerbedrijf
wettelijke vertegenwoordiger = ouder / voogd
Artikel 16
Nieuwe overeenkomst
Indien de student niet binnen de gestelde tijdsduur
de beroepspraktijkvorming met goed gevolg heeft
Voorbeeld Praktijkovereenkomst BBL/BOL Wellantcollege 2016-2017 Nederlands
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards