Uploaded by User3404

Tiny Forest Project Wildert (B) 20201022

advertisement
Project: Een Tiny Forest in je achtertuin
Adres:
Varenlaan 14
2910 Wildert
Land:
Provincie:
Gemeente:
België
Antwerpen
Essen
breedtegraad: 51.430432, lengtegraad: 4.435918, hoogte boven zeespiegel: 15m
Bron: www.geopunt.be/kaart, kadaster nr. 759B20
De Wildert
De gemeente Essen bevindt zich in de regio Noorderkempen van de Provincie Antwerpen, ligt
aan drie kanten tegen de grens met Nederland en bestaat uit de dorpen Essen (Centrum &
Statie), Heikant, Hoek, Horendonk en Wildert.
Oppervlakte grondgebied:
Totaal aantal inwoners
Essen
Heikant
Hoek
Horendonk
Wildert
Bevolkingsdichtheid:
47,48 km²
19.149
7.392
3.605
869
2.348
4.935
396
38,6%
18,83%
4,54%
12,26%
25,77%
inwoners/km²
Bron: Gemeente Essen in cijfers (op 31/12/2019)
De naam Wildert is voor het eerst te vinden in een geschreven tekst uit 1412 en verwijst naar
‘wildernis’ en ‘woestenij’: een onbewoond en onbebouwd gebied dat behoorde tot de Grote
Essense Heide.
1
1. Bodemonderzoek
1.1
Controle kabels en leidingen
De Vlaamse variant van de Klic-melding heet de KLIP (Kabel- en Leiding informatieportaal)
aanvraag. Na registratie duurt het 15 werkdagen voor de informatie van alle beheerders
ontvangen is.
Bron: https://klip.vlaanderen.be/public
Naast de hoofdleidingen die via de KLIP worden opgevraagd, is er in opdracht van de eigenaar
1 elektriciteitsleiding van het huis naar het tuinhuis getrokken. De locatie van deze leiding is
gekend.
1.2
bodemtype vaststellen
1.2.1
digitale boring
In de Database Ondergrond Vlaanderen is het mogelijk om het exacte bodemtype per adres te
vinden.
Het overgrote deel van parceel nr. 759B20 is
- overwegend Zdg: Matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
- deels W-Seg:
Nattig lemig zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
2
Zdg
W-seg
1.2.2
werkelijke boring
-
bezinkselmethode
nog uit te voeren
-
balletjesmethode
= 2 zandgrond
3
ca. 2006 heeft de eigenaar de grond laten ophogen met +/- 0,5 meter donkere aarde
(bodemverbeteraar).
1.3
bodemdichtheid vaststellen
-
manueel met stalen pen van 1cm doorsnede, op verschillende plekken
gaat supermakkelijk, zeer losse bodem
-
digitaal met penetrometer of pentrograaf
nog in te plannen; een afspraak met een tuinbedrijf die de dichtheid komt meten is niet
mogelijk op korte termijn oa. door verstrengde Covid-19 maatregelen.
1.4
voedselrijkheid vaststellen
-
1.5
manueel met aarde op wit papier test: zeer donkere bodem, zie ook bodemtype
opmerking
bodemonderzoeksbureau voor analyse bosbodem
nog uit te voeren door Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)
grondwaterstand
Een grondwatertrap (GT) ligt tussen de I en de VIII, waarbij I heel nat is en VII heel droog.
Bij GT I-II (natte grond) is goed drainage belangrijk: overtollig water moet weg kunnen lopen.
Bij GT I-IV is het niet nodig om de watervasthoudendheid van de bodem te vergroten.
Bij GT V-VIII moet de bodem worden verrijkt met organische stoffen die het watervasthoudende
vermogen van de bodem vergroten.
Het is me niet duidelijk hoe ik deze tabel moet omzetten…
Zie ook de 1.2.1 digitale boring – figuur Zdg & W-seg: hydrogeologisch 3D model
De grondwaterstand wordt in de rapporten op DOV op twee manieren uitgedrukt:
het peil (mTAW - Tweede Algemene Waterpassing) dat de hoogte van het grondwater weergeeft ten opzichte van het zeeniveau.
de diepte (m), dit is de diepte van het grondwater, ter plaatse gemeten ten opzichte van het meetpunt (rand van de peilbuis of
koker). Deze waarde is minder geschikt voor interpolatie omdat de meting sterk afhankelijk is van het (lokale) reliëf en de hoogte
van de buis ten opzichte van het maaiveld.
De Varenlaan in Wildert valt onder het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Essen –
Clustergroep C1,2,3., specifiek Cluster C2 wat eveneens waterwinningsgebied is.
--Watertoets
Onderstaande figuren geven een synthese van de voornaamste aspecten m.b.t. de mogelijke impact van
het plan op waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Een klein deel in cluster C3 is gelegen in effectief overstromingsgebied, verschillende delen C1 in potentieel
overstromingsgevoelige gebied
4
De clusters zijn bijna volledig gelegen in infiltratiegevoelig gebied.
De clusters C2 & C3 zijn volledig gelegen in beschermingszone drinkwater.
De Oude Moervaart, die langs C3 loopt is niet ecologisch kwetsbaar m.b.t. overstorten
De volledige clusters zijn aangeduid als “collectief te optimaliseren buitengebied”.
Bron: PRUP Essen, Provincie Antwerpen
1.6
toplaag onderzoeken
De toplaag is een combinatie van gras, gevallen vegetatie en zand. Zoals vermeld
onder bodemtype en voedselrijkheid werd in het verleden een halve meter ‘zwarte
grond’ toegevoegd.
5
1.7
extra actie: PH waarde meten
nog te bepalen; verwacht resultaat: zure grond
PH waarde is de maat voor de zuurgraad van de grond.
De PH waarde van grond heeft een waarde van 0 tot 14, waarbij 7 neutraal is.
Grond met een PH waarde lager dan 7 noem je zure grond.
Grond met een PH waarde hoger dan 7 noem je basisch of alkalisch.
6
2. Veldverkenning bosgemeenschap
Stukje geschiedenis
Het gebied de Groote Essche Heyde oftewel het huidige Kalmthout-Wuustwezel-EssenWildert-Huijbergen was oorspronkelijk een moergebied, een wisselend landschap met heide
en vennen. Er stonden nog geen bomen.
In de 12de eeuw, schonk de toenmalige heer van Breda, Arnold van Brabant een deel van de
heerlijkheid Kalmthout aan de Paters Norbertijnen van Tongerlo. Na zijn dood schenkt zoon
Berner van Rijsbergen zijn erfdeel Essen eveneens aan de Abdij van Tongerlo. De paters
ontdekken dat ze in het waardeloze gebied moer konden oogsten voor turf, dat dan weer als
brandstof kon worden gebruikt. Resten van deze turfvaarten zijn terug te vinden tot in de
gordel Breda-Bergen op Zoom. De turf werd per boot naar het noorden getransporteerd
waarna de geleegde boten werden gevuld met stadsafval – in de vorm van mest – om
vruchtbare gronden te creëren. In het kader van deze ontginning en vruchtbaarmaking,
bouwde de grondheer de eerste abdijhoeves. Op deze 15 modelhoeves werden de modernste
landbouw- en veeteelttechnieken geïntroduceerd en tegen 1371 had de heerlijkheid 275
inwoners.
Eind 18de eeuw maakt België deel uit van de Oostenrijkse Nederlanden en bepaalt
aartshertogin Maria-Theresia dat alle leegstaande percelen grond moeten worden beplant
met naaldbomen. Lege percelen aanplanten met dennenhout beperkt braakligging en het
snelgroeiend hout kan worden gebruikt in de mijnbouw om mijngangen te stutten en is
daardoor erg winstgevend.*
Rond de Franse Revolutie (ca. 1830), besluit Napoleon dat alle kloosters moeten sluiten en legt
de kerk zo'n hoge belastingdruk op dat alle gronden en bezittingen in de regio moeten
worden verkocht. De 15 oorspronkelijke boerderijen worden opgekocht door rijke Fransen en
zo worden de eerste gemeenten opgericht: Kalmthout, Essen en Wuustwezel.
Onder Napoleon start de ontsluiting van de Schelde en wordt op 10 jaar tijd een treinnetwerk
vanuit Wallonië naar de haven van Antwerpen aangelegd. De toenmalige directeur van de
spoorwegen en eigenaar van het Essense domein Hemelrijk laat in 1854 het treinspoor
Antwerpen-Dordrecht aanleggen, waarbij hij de spoorlijn vanaf Kalmthout iets laat afbuigen
om zijn eigen *landgoed aan dit traject te laten grenzen. Langzaamaan worden delen van
Essen verkaveld en de gemeente meer ontsloten door de bouw van het station. Echter alle
grond blijft in Franstalige handen. De rijkere stadsmensen bouwen herenhuizen rond het
station en de mannen gaan met de trein in Antwerpen werken.
Na de Tweede Wereldoorlog kent België een ongekende welvaart en mensen uit de 'vuile'
stad gaan op zoek naar rust en natuur. Het wordt een ware rage om een weekendhuisje in het
bos te bezitten. Sjacheraars ruiken geld en beginnen grote stukken waardeloze grond op te
kopen om ze daarna op te splitsen en te verkopen. Zo ontstaan de weekendzones Wildert en
Horendonk. De toestroom zorgt echter voor een enclave binnen de gemeente: de nieuwe
bewoners hebben een stadse mentaliteit, ze gaan niet naar de kerk en kijken neer op de
dorpelingen. Van contact is weinig sprake.
In de jaren '60 sterft de laatste Franstalige grootgrondbezitter kinderloos en wordt 400ha
grond opgesplitst voor erfdeling en omgezet naar bouwgrond.
*Na het sluiten van de mijnen werd het dennenhout niet meer gebruikt en konden de naaldbomen ongestoord doorgroeien in
Wildert.
7
2.1
Gebiedsbepaling
2km radius rond het projectperceel: woongebied + Kalmthoutse Heide
Bron: Google Maps
2.2
Op pad
Actie overgeslagen, zie 2.3
2.3
Soortkeuze bomen en struiken
De Provincie Anwerpen en het ANB – Agentschap Natuur en Bos hebben voor het gebied dat
valt onder PRUP Essen clusters C1, C2 en C3 een zeer specifiek vastgelegde inheemse
bomen- en stuikenlijst bepaald. Hier mag niet van afgeweken worden, tenzij deze als
waardplanten voor bepaalde diersoorten kunnen worden bestempeld. Een beperkt aantal
uitheemse soorten is mogelijk (maar niet gewenst binnen het Tiny Forest project).
Veel van de naaldbomen die destijds voor de mijnbouw werden geplant, zijn ondertussen
reusachtig geworden. Meer en meer bomen worden ziek of breken af. Het verwijderen van
bomen is slechts in beperkte gevallen toegestaan – als ze een direct gevaar vormen - en altijd
met een kapvergunning van het ANB.
inheemse bomenlijst
Fagus sylvatica
Carpinus betulus
Crateagus monogyna
Sorbus aucuparia
Populus tremula
Prunus padus
Quercus robur
Alnus glutinosa
Betula pendula
Salix alba
Quercus petraea
Catanea sativa
Beuk
Haagbeuk
Eénstijlige meidoorn
Wilde lijsterbes
Ratelpopulier
Europese vogelkers
Zomereik
Zwarte els
Ruwe berk
Schietwilg
Wintereik
Tamme kastanje
schaduwsoort
licht/halfschaduw
halfschaduw/lichtsoort
halfschaduw/lichtsoort
lichtsoort
licht/halfschaduwsoort
lichtsoort
(vochtige grond)
(vochtige grond)
8
Niet-inheemse bomenlijst
Sorbus aria
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Tilia plathyphyllos
Juglans regia
Prunus avium
Meelbes
Gewone es
Linde kleinbladig
Linde grootbladig
Okkernoot
Boskers
(natte gronden)
* altijd in combinatie met inheems bosgoed
inheemse struikenlijst
Ilex aquifolium
Cytisus scoparius
Fagus sylvatica
Carpinus betulus
Crateagus monogyna
Prunus padus
Sorbus aucuparia
Alnus glutinosa
Acer campestre
Corylus avellana
Viburnum opulus
Sambucus nigra
Rhamnus fragula
Rosa canina
Salix aurita
Salix cinerea
Hulst
Brem
Beuk
Haagbeuk
Eénstijlige meidoorn
Europese vogelkers
Wilde lijsterbes
Zwarte els
Veldesdoorn
Hazelaar
Gelderse roos
Gewone vlier
Sporkehout
Hondsroos/Wilde roos
Geoorde wilg
Grauwe wilg
niet-inheemse struikenlijst*
Cornus sanguineum
Amelanchier lamarckii
Sorbus aria
Vaccinuum myrthillum
Viburnum lantana
Cornus mas
Rosa rugosa
Rode kornoelje
Krentenboom
Meelbes
Bosbes
Wollige sneeuwbal
Gele kornoelje
Wilde roos
schaduwsoort/groenblijvend
lichtsoort/groenblijvend
schaduwsoort
(haagplant)
licht/halfschaduw
(haagplant)
halfschaduw/lichtsoort
(haagplant)
licht/halfschaduwsoort
halfschaduw/lichtsoort
(vochtige grond)
(ook geschikt als haagplant)
licht/schaduwsoort
schaduwsoort
licht/schaduwsoort
licht/schaduwsoort
kleine boom
(vochtige grond)
(vochtige grond)
(kan uitgroeien tot kleine boom)
(kan uitgroeien tot boom)
* altijd in combinatie met inheems bosgoed
Bron: Plant-Wijzer Provincie Antwerpen & Plantengids - Plant van Hier & Planten- en bomenlijst Bosherstel Essen
Aan de hand van de ‘verplichte’ soorten zoals hierboven genoemd, valt de keuze op nr. 17 van
de bosgemeenschappen:
Associatie:
Verbond:
Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
Haagbeukenverbond (Carpinion betuli)
9
3. Overzichtsfoto’s
Noord (achtertuin)
OOO
OOO
West (zijkant)
10
Zuid (voortuin)
OOO
11
Oost (zijkant)
OOO
O
OOO
OOO
12
4. Plantlocatie overzicht
Grondplan met bestaande bebouwing en blijvende beplanting
13
Download