Uploaded by Demircan Mahmut

BB extra opdrachten Deel 1 oplossingen 2019

advertisement
BANK EN BEURS BINNENSTEBUITEN
DEEL 1: Wetgevend en institutioneel kader
BIJKOMENDE VRAGEN & OPDRACHTEN
Multiplechoicevragen
1 De voornaamste macro-economische functie van een bank is:
A het scheppen van bankbiljetten
B het nemen van economische risico’s
C kredietverlening
D het afromen van spaargeld
2 Onder liquiditeit van een bank verstaan we:
A de mogelijkheid van de bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen
op debiteuren
B de winst uitgedrukt in een percentage van het vreemd vermogen
C de hoeveelheid chartaal geld in de kas van een bank
D het vermogen om te voldoen aan de kortlopende verplichtingen
3 Gegeven is de volgende bankbalans:
Bank
Kas
Tegoed bij de centrale bank
Debiteuren
Gebouwen
Eigen vermogen
Crediteuren in rekening-courant
Kortlopende termijndeposito’s
Welke balansposten veranderen er en in welke richting door kredietverlening waarbij de lening heeft
belegd in nieuw uit te geven aandelen van deze bank?
A Debiteuren + en Eigen vermogen +
B Debiteuren – en Crediteuren in rekening-courant –
C Crediteuren in rekening-courant + en Termijndeposito’s +
D Debiteuren + en Crediteuren in rekening courant +
4 Onder de solvabiliteit van een bank verstaan we:
A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele
verliezen op debiteuren
B de winst uitgedrukt in een percentage van het vreemd vermogen
C de hoeveelheid chartaal geld in de kas van een bank
D het percentage van de kortlopende verplichtingen dat gedekt is
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
5 De rendabiliteit van een bank is gebaat bij:
A een hoge rente op de toevertrouwde middelen
B een klein rentemarge
C een hoge rente op de deposito’s en een lage rente op de kredieten
D een lage rente op de deposito’s en een hoge rente op de kredieten
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Open vragen
2.1 De rol van de banken in de economie – p. 25
I Financiële bemiddeling
1 Welke partijen vinden we terug op de financiële markten?
GEZINNEN
BEDRIJVEN
OVERHEID
BUITENLAND
(Banken zijn de tussenpersonen voor deze partijen.)
2 Geef 3 factoren waardoor de vraag naar geld daalt:
1 daling overheidsschuld
2 buitenlands spaartekort daalt
3 monetaire politiek door de ECB/NBB (minder geld ter beschikking van de banken stellen)
De rentevoet zal dan dalen.
3 Geef 3 factoren waardoor het aanbod naar geld daalt:
1 minder sparen door de gezinnen
2 buitenlands spaartekort daalt
3 monetaire politiek door de ECB/NBB (minder geld ter beschikking van de banken stellen)
De rentevoet zal dan stijgen.
4 Hoe zou je nu de intermediatiefunctie van de banken kort omschrijven?
Geld overhevelen van de surplussectoren naar dedeficitsectoren.
5 De banken ontvangen deposito's van klanten in allerlei vormen. Welke?
zichtrekeningen
spaarrekeningen
termijnrekeningen
kasbons
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Vul onderstaande tekst aan.
1 In ruil daarvoor krijgen deze klanten een vergoeding, de rente.
2 De banken stellen het geld van de deposito's ter beschikking in de vorm van kredieten. In ruil
daarvoor betalen de kredietnemers rente.
Hoe noemen we het verschil tussen beide bedragen voor de banken?
winstmarge of winst
II De bank als financiële bemiddelaar
Waarom hebben banken naast hun traditionele activiteiten (depositowerving en kredietverlening)
ook nog andere producten en diensten op de markt gebracht?
stijgende concurrentie en dalende rentemarges
Waarom zijn onderstaande beweringen fout?
1 Een kredietinstelling uit Griekenland moet een vergunning aanvragen in België om hier een filiaal te
mogen openen.
Single licence, een kredietinstelling in Griekenland moet een vergunning aanvragen in haar
thuisland, nl. Griekenland.
2 De Belgische controleoverheden controleren het Belgische filiaal van een Griekse bank.
Home country control, de Griekse contoleoverheid controleert de bank. België mag wel meer
normen opleggen als het strenger is dan Griekenland.
3 Een in de Europese Unie gevestigde bank mag enkel de opgesomde activiteiten uitoefenen.
Sinds het begin van de jaren ’90 is er een branchevervaging, wat wil zeggen dat banken alle
activiteiten mogen uitoefenen die met financiële activiteiten te maken hebben, bv. verzekeringen
verkopen.
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Vul onderstaande tekst aan:
Men spreekt van desintermediatie wanneer de gezinnen, de ondernemingen en de overheid minder
gebruikmaken van de traditionele bemiddelingsrol van de banken voor het verwerven van financiële
middelen.
Het fenomeen waarbij de banken alle financiële activiteiten zonder beperking mogen uitoefenen,
noemt men branchevervaging.
Wat moet er in de plaats van de cijfers ingevuld worden om een economisch correcte tekst te
bekomen? Omcirkel telkens het juiste antwoord.
(1) despecialisatie / desintermediatie / branchevervaging.
(2) specialisatie / desintermediatie / branchevervaging
III De banken als beheerders van het betalingssysteem
1 Waarom is deze functie steeds belangrijker geworden?
Er zijn steeds grotere hoeveelheden geld in omloop (ook buiten de grenzen) die veilig moeten
getransfereerd worden.
2 Welke kenmerken kan je toeschrijven aan het betalingssysteem waarover de Belgische banksector
beschikt?
volledig geautomatiseerd
banken vragen cliënten mee te betalen (tarifering)
ander systeem voor kleine of grotebetalingen
3 De invoering van de euro heeft de SEPA doen ontstaan. Dit staat voor:
Single European Payment Area
Doel?
Een economische ruimte creëren waarbij men betalingen in euro zal kunnen uitvoeren in de
volledige EU, onder dezelfde basisvoorwaarden en dezelfde rechten en plichten ongeacht de
verblijfplaats.
3.2.2 De verzekeringsmaatschappijen – p. 43
Europees Hof tegen onderscheid tussen vrouw en man in verzekeringen: Assuralia blijft overtuigd
dat consument baat heeft bij correcte inschatting van risico
(bron: www.assuralia.be, 01/03/2011)
Rechtszaak tegen elke discriminatie bij verzekeringen
(bron: www.testaankoop.be, 11/07/2008)
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Het Europees Parlement steunde eind maart 2004 een EU-ontwerprichtlijn die discriminatie tussen
man en vrouw verbiedt voor het bepalen van verzekeringspremies.
1 Waarom was er soms een verschil in premie tussen man en vrouw?
Verzekeraars maken al sinds jaar en dag een verschil tussen man en vrouw. Zelf spreken ze niet van
discriminatie maar van een onderscheid gebaseerd op objectieve, statistische criteria, waarmee ze
aan kansberekening doen. Buiten het geslacht spelen ook de leeftijd, de woonplaats, het
schadeverleden … een rol bij de premiebepaling. Wie een verzekering onderschrijft, moet meestal
een beperkte vragenlijst invullen, waardoor de verzekeraar meteen een risicoberekening kan
maken. Als de verzekeraar niet meer mag vragen of de potentiële klant een man of vrouw is, zullen
de vragenlijsten nog veel langer worden.
2 In welke verzekeringen zouden die verschillen vooral tot uiting komen?
Vooral in de personenverzekeringen (levensverzekeringen enz.) is er een verschil in premie tussen
mannen en vrouwen. Voor een ziektekostenverzekering of een hospitalisatieverzekering
bijvoorbeeld betaalt een vrouw doorgaans meer omdat ze zwanger kan worden. Een
zwangerschap houdt risico’s in die voor de verzekeraars tot hogere medische kosten kunnen leiden.
Een man moet dan weer meer betalen voor een overlijdensverzekering, omdat zijn
levensverwachting gemiddeld ‘lager’ ligt dan die van een vrouw. Zo heeft de verzekeraar bij
overlijdensverzekeringen van een vrouw langer tijd om een spaarpotje samen te stellen.
3 Geef enkele argumenten pro en contra deze ‘discriminatie’ in premies.
Argumenten pro ‘discriminatie’:
• Het geslacht is maar een van de vele criteria, moeten ze dan allemaal afgeschaft worden?
• Langere vragenlijsten zijn ook niet in het voordeel van de verzekerde. Zou u bij het invullen
van een vragenlijst uw hele levenswandel uit de doeken willen doen? (hoeveel keer per
week doet u aan sport, eet u gezond …?)
Argumenten contra ‘discriminatie’:
• Je levensstijl heb je nog een beetje zelf in de hand, maar je geslacht heb je niet zelf
gekozen.
• Verzekeraars moeten een beroep doen op solidariteit tussen de verzekerden.
4 Waar komen deze anti-discriminatieregels vandaan? Waarom mogen verzekeringen niet meer
discrimineren op basis van geslacht?
De Europese richtlijn dateert van 13 december 2004: de Richtlijn van 13 december 2004 houdende
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en
het aanbod van goederen en diensten. Deze resulteerde in de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding
van bepaalde vormen van discriminatie.
De richtlijn van 2004 beoogde dus een kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op
grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Het
toepassingsgebied ervan strekt zich uit tot alle personen die verzekeringen en aanverwante
financiële diensten buiten de privé- en gezinssfeer aanbieden en die publiekelijk beschikbaar zijn.
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Verzekeringen hebben altijd gediscrimineerd op basis van een aantal objectieve maar ook op basis
van een aantal subjectieve criteria. Eén van de objectieve criteria is bv. geslacht. Vrouwen leven nu
eenmaal langer en daardoor waren de premies voor levensverzekeringen lager voor vrouwen dan
voor mannen. Ook bij de uitbetaling van schadevergoedingen worden de sterftetafels gebruikt, die
dus een hogere vergoeding geven voor vrouwen omdat zij statistisch langer leven. Bij
levensverzekeringen is de kans dat een maatschappij bij overlijden moet uitkeren uiteraard groter
bij mannen. Daardoor moesten zij wat meer premie betalen.
Deze criteria zullen dus in de toekomst niet meer mogen worden toegepast. Dit uit zich
o.a. in unisekstabellen die gebruikt worden bij de bepaling van schadevergoedingen. Ook zullen de
premies voor levensverzekeringen voor vrouwen in verhouding stijgen en voor mannen in
verhouding dalen.
De heropleving van het coöperatieve ideeëngoed
(bron: De Tijd, Iedereen coöperatief, 28/03/2013)
Wat is een coöperatie en wat zijn de voor- en nadelen?
Een coöperatie is een organisatie die niet de winstmaximalisatie, maar wel het vervullen van
gemeenschappelijke behoeftes als hoogste doel heeft. De essentie van een coöperatie is dat ze
voor een stuk uit variabel kapitaal mogen bestaan. Vennoten mogen vlot toe- en uittreden, zonder
dat de statuten steeds opnieuw moeten gewijzigd worden. Ook de inspraakregels kunnen anders
zijn dan bij andere vennootschappen.
Voordelen:
• verschillende soorten aandelen
• statuten moeten niet steeds wijzigen, wat nuttig kan zijn voor bv. winkels die
gemeenschappelijke aankopen willen organiseren
• het ethische aspect: winstmaximalisatie is niet het hoogste doel
Nadelen:
•
vervullen van gemeenschappelijke behoeftes is nobel, maar ook een management en
risicomodellen nodig.
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
4.3.2.1 De Nationale Bank van België (NBB) en de Europese Centrale Bank (ECB) – p. 59
Evaluatie van één jaar positieve kredietcentrale (Bron: www.nbb.be, www.febelfin.be)
1 Hoe kunnen banken bij het verlenen van een krediet aan een nieuwe klant weten of die klant niet
te veel andere kredieten heeft open staan bij andere kredietinstellingen?
Alle kredietinstellingen kunnen een beroep doen op de Centrale voor kredieten aan particulieren
van de NBB. Tot enkele jaren geleden bestond er enkel een negatieve centrale, waar alleen de
kredieten waarvoor kredietachterstallen werden vastgesteld, werden geregistreerd (wanneer de
kredietnemer drie opeenvolgende maanden in gebreke blijft) – de consument werd natuurlijk
schriftelijk verwittigd van zijn opname in het bestand. Op die manier kunnen kredietinstellingen bij
het verlenen van een nieuw krediet steeds een beroep doen op de bestanden. Alle
kredietverstrekkers (banken, verzekeringsmaatschappijen, financieringsmaatschappijen …) melden
de geregistreerde gegevens aan de NBB. Ook zijn zij verplicht de Centrale te raadplegen voor de
toekenning van een nieuw krediet.
2 Sinds enkele jaren bestaat er naast een negatieve centrale ook een positieve centrale. Wat zou het
verschil zijn?
De positieve kredietcentrale van de NBB (operationeel vanaf 1 juni 2003) groepeert de gegevens
van alle consumptie- en hypothecaire kredieten in België (enkel natuurlijke personen voor
privédoeleinden). De centrale werd in het leven geroepen om de kredietproblematiek van de
gezinnen beter in kaart te brengen. Nu worden dus ook de gegevens van gezinnen die geen
achterstand hebben, opgenomen. Omdat ons land voordien enkel een negatieve centrale kende,
hadden kredietverstrekkers geen zicht op de totale kredietschulden van kredietnemers, alleen op
de schulden waarvoor betalingsproblemen bestonden.
3 Heb je een idee welke kredieten vooral tot betalingsachterstand leiden?
Het totale aantal uitstaande achterstallige contracten groeit opnieuw: eind 2013 zijn er 503 544
wanbetalingen geregistreerd (+ 4,3 %) voor 341 416 kredietnemers (+ 3,4 %). Tussen de
kredietvormen zijn er aanzienlijke verschillen. Het aantal betalingsachterstanden stijgt sterk bij de
kredietopeningen, een bepaalde vorm van consumptiekrediet waarbij het krediet gebonden is aan
een kredietkaart of aan een debetsaldo op een bankrekening (+ 8,1 %) en de hypothecaire
kredieten (+ 6,0 %), terwijl het licht afneemt bij de verkopen en leningen op afbetaling
respectievelijk (– 0,8 % en – 0,1 %).
4 Buiten de kredietschulden kunnen gezinnen nog andere schulden hebben. Geef een paar
voorbeelden.
Belastingschulden, energieschulden, telefoonschulden … Hier is nog geen centralisatie, hoewel dat
misschien wel aangewezen zou zijn.
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Ga naar ‘Kredietcentrales’ en verder door naar ‘Kredieten aanparticulieren’.
1 Welke kredieten werden in 2015 vooral aan particulieren toegekend? Zijn er in 2015 meer of
minder kredietovereenkomsten geregistreerd in de positieve centrale voor kredieten aan
particulieren?
Eind 2013 bevat de Centrale de gegevens van 6 251 558 personen en 11 465 814 kredieten, een
lichte toename met 0,2 % tegenover 2012.
In de loop van het jaar werden 1 432 154 nieuwe kredietovereenkomsten geregistreerd. Vooral de
evolutie in de hypothecaire kredietverlening is opvallend. Met 294 785 nieuwe contracten werden
er 8,2 % minder hypothecaire kredieten toegekend dan in 2012. De daling deed zich vooral voor in
het tweede semester (– 18,0 %). Daarmee valt het aantal nieuwe hypotheekleningen op jaarbasis
terug tot op het niveau van2009.
2 Is er een stijging of een daling vast te stellen van het aantal kredietnemers met
betalingsachterstand en motiveer je antwoord.
Een lichte stijging. Wel een lichte afname van de betalingsachterstanden van de leningen en
verkopen op afbetaling.
ECB zorgt voor opwaarts effect op de beurzen
(Bron: ‘ECB doet stimulusbelofte,’ De Tijd, 7/11/2014 en ‘Draghi koopt voor 1 140 miljard obligaties
op,’ De Standaard, 22 januari 2015)
1 Banken kunnen de laatste jaren enorm goedkoop geld lenen bij de ECB. Welke waarborgen moeten
zij de ECB bieden om deze bedragen te mogen lenen?
In tegenstelling tot de interbankenmarkt moeten er bij de ECB altijd waarborgen gegeven worden
als onderpand. Vroeger eiste de ECB papier met een AAA-rating (schatkistcertificaten, OLO’s …), nu
is de ECB wat minder streng geworden door de crisis en kunnen er ook bedrijfsleningen en leningen
van een lagere kwaliteit worden geplaatst.
2 Waarom is de ECB zo gul met het verlenen van middelen?
Om de banken door de schuldencrisis en de nakende recessie te loodsen. Door de bankencrisis zijn
banken wantrouwig tegenover elkaar waardoor de interbankenmarkt op een laag pitje staat.
Daarom lenen banken veel meer bij de ECB. Als de banken meer geld ter beschikking hebben, zullen
zij ook meer geld in de economie pompen in de vorm van kredieten en hoopt de ECB dat de
economie van vele landen terug zal aanwakkeren.
3 Waarom kan de Federal Reserve in de VS andere steunmaatregelen nemen dan onze Europese
ECB?
De Fed heeft behalve monetaire doelstellingen inzake prijsstabiliteit ook een belangrijke
economische opdracht meegekregen in haar statuten, met name het stimuleren van de
werkgelegenheid. Onze ECB heeft in haar statuten een absolute onafhankelijkheid bepaald. Zij kan
dus enkel maatregelen nemen om haar doelstelling, prijsstabiliteit … te vrijwaren en mag geen
politieke maatregelennemen.
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
4 Wat houdt het opkopen van obligaties in?
Relatief nieuw zijn de aankoop van pandbrieven (gedekte obligaties) en
herverpakte kredieten en de goedkope vierjaarskredieten aan de banken. Een alternatief zou zijn
de aankoop van bedrijfsobligaties. Een aankoop van staatsobligaties blijft omstreden.
4.3.2.2 De Financial Services and Markets Authority (FSMA) – p. 61
1 Jaarverslag Febelfin 2015 op www.febelfin.be:
In Basel I kregen in de Risk Assets Ratio alle kredieten die de banken toestaan een bepaalde weging.
Deze wegingen vind je in het boek op p. 72. Zoek nu de volgende oplossingen:
a. KBC heeft een bedrag van € 45 miljard aan woningkredieten staan. Hoeveel eigen vermogen moet
zij kunnen aantonen?
Eigen vermogen KBC:
45 mld × 50 % × 8 % = 1,8 mld
b. BNP Paribas Fortis heeft voor een totaal van € 12 miljard aan gewaarborgde documentaire
kredieten onderschreven. Hoeveel eigen vermogen moet BNP Paribas Fortis kunnen aantonen?
Eigen vermogen BNP Paribas Fortis: 1,2 mld × 20 % × 8 % = 19,2 miljoen
c. Belfius heeft voor € 300 miljoen aan schatkistcertificaten gekocht. Hoeveel eigen vermogen moet
zij kunnen aantonen?
Eigen vermogen Belfius: 300 miljoen × 0 % × 8 % = 0
d. Argenta heeft putopties geschreven voor € 500 miljoen. Hoeveel vermogen moet zij kunnen
aantonen?
Eigen Vermogen Argenta:
500 miljoen × 50 % × 8 % = 20 miljoen
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Bazel III – p. 76
1 Ga in de vakliteratuur op zoek naar de verschillen tussen Bazel I en BazelII.
Bazel I, de oude methode, verplicht de kredietinstellingen voor elk krediet een kapitaalbuffer van 8
% aan te leggen. Bazel II is het nieuwe reglementaire kader waarin alle banken moeten werken om
de stabiliteit van de bank en de financiële sector te waarborgen. De hoofdbedoeling is het kapitaal
dat banken opzij moeten zetten voor kredieten, beter te laten aansluiten bij de werkelijke
kredietrisico’s. Bazel II bepaalt dat alle banken de keuze hebben uit drie methoden om de
kredietrisico’s en het bijhorende kapitaalbeslag, te beperken.
•
•
De standaardbenadering is de minst geavanceerde en sluit aan bij de oude Bazel I methode
(de 8 %-norm)
De twee andere modellen leiden tot een grotere mate van diversifiëring, zijn
geavanceerder en maken gebruik van interne ratingmodellen, waarvoor de banken een
uitgebreide database nodig hebben (model 1 gaat de kredieten meer diversifiëren en ook
de individuele crediteurs nog beter specificeren; model 2 gaat bij een eventueel verlies ook
nog de omvang van de verliezen proberen weer te geven …). Enkel grootbanken hebben
zulke uitgebreide bestanden.
2 Sinds wanneer is Bazel II van kracht?
Bazel II werd in twee fasen ingevoerd. Het risicobeheerssysteem is van kracht sinds 2006. Niet
toevallig is dat de enige methode die de VS wou invoeren en dan nog uitsluitend voor een tiental
topbanken. Het Amerikaans Congres stond op een vertraging voor de invoering, zodat eerst nog
een uitgebreide impactstudie kon besteld worden.
3 Leg kort uit wat het doel van de Bazelregels zijn en waarom de uitvoering van Bazel III werd
uitgesteld?
De Bazelregels hebben vooral als doel de banken te dwingen voldoende kapitaal te voorzien voor
alle activiteiten die ze verrichten. Een voldoende kapitaalbasis is nodig om de risico’s in te dekken
die banken nemen.
Sinds de financiële crisis van 2007-2008 werd algemeen bekend dat een aantal banken toch niet
over een voldoende grote kapitaalbasis beschikten. De overheid moest hierdoor extra
kapitaalinjectie voorzien. De centrale bankiers en toezichthouders willen voorkomen dat er bij een
volgende financiële crisis opnieuw banken in de problemen komen. Bazel I en Bazel II werden
aangepast en Bazel III verplicht de banken om voor bepaalde activiteiten een grotere
kapitaalbuffer te voorzien.
Het Bazelcomité was in 2011 overeengekomen om de nieuwe kapitaalvereisten slechts geleidelijk
in te voeren tussen 01/01/2013 en 01/01/2019, maar dit zal niet lukken. Pas na 6 jaar moeten de
banken een minimale kapitaalbuffer hebben van 7 % (9,5 % voor de systeembanken). Er wordt dus
van uitgegaan dat de banken daardoor een stuk veiliger zouden worden, maar dit kan niet worden
gegarandeerd. De mislukking maakt duidelijk dat de belastingbetaler nog altijd niet verlost is van
de ellende die de financiële wereld hen bezorgt. Binnen de EU wordt al 2 jaar gediscussieerd en zijn
er voortdurend conflicten met uitstel tot gevolg. Een aantal landen zijn klaar om alles in te voeren,
maar in de Verenigde Staten en in de Europese Unie liep het fout. Het is duidelijk dat het lobbywerk
weer roet in het eten heeft gegooid. Uitstel is hopelijk geen afstel. Ondertussen zijn de Bazel IIInormen op punt gesteld en de meeste deadlines zullen toch behouden blijven.
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Lees in dit verband ook het volgende artikel op deze website (zie bij ‘Actualiteit’):
‘Nu ook uitstel invoering Bazel III-regels in Europa’ (Bron: De Tijd,04/12/2012)
Bank en beurs binnenstebuiten, 14de editie DEEL 1_bijkomende vragen en opdrachten_oplossingen
(c) Uitgeverij VAN IN, 2020
Download