Uploaded by User1953

I.0.C#Inleiding-ConsoleAppVS2017

advertisement
C# Leren Programmeren
Inleiding: Een Console Applicatie aanmaken in VS 2017
Inhoud
C# Leren Programmeren ......................................................................................................................... 1
Inleiding: Een Console Applicatie aanmaken in VS 2017 ........................................................................ 1
De basis ............................................................................................................................................... 1
Console applicaties......................................................................................................................... 1
Een project aanmaken In Visual Studio 2017 ................................................................................ 2
Hallo wereld ................................................................................................................................... 4
Starten van de applicatie vanuit Visual Studio ............................................................................. 6
Opdrachtregel-omgeving (Command Prompt).............................................................................. 7
Referenties .............................................................................................................................................. 7
De basis
De C# Programmeertaal is een populaire taal om applicaties te schrijven voor verschillende platforms (bv
Microsoft desktop) en voor allerlei doeleinden kunnen worden gebruikt.
Console applicaties
Om een programma (synoniemen applicatie, app, ...) te kunnen schrijven, maken we in Visual Studio
een nieuw project aan.
Een project (.csproj bestand) is een onderdeel van een te ontwikkelen software systeem, wat in Visual Studio
de naam solution krijgt. Een solution (.sln bestand) wordt automatisch aangemaakt door Visual Studio bij de
creatie van een nieuw project, wanneer er nog geen bestaande solution ervoor is aangeduid.
We kunnen verschillende soorten van projecten creëren. Enkele veelgebruikte soorten projecten zijn: console
applicaties, Windows Forms applicaties, WPF applicaties, ASP.NET web applicaties en class libraries.
Een solution bevat minstens 1 project, maar in grotere software systemen zullen er meestal meerdere
projecten (van verschillende soort) in één solution zitten.
Een solution is dus het geheel van applicatie-componenten (projecten) met hun configuratie die onderdeel uit
maken van het te ontwikkelen systeem.
Voor de module C# Leren Programmeren zullen we starten met de command line applicatie. Deze applicaties
worden steeds uitgevoerd in een opdrachtenregel venster (het zwarte verster dat je kan oproepen met het
commando cmd in Windows).
1
Later gaan we andere soorten applicaties maken, zoals Windows Forms of WPF (Windows Presentation
Foundation), met een meer uitgebreide GUI (Graphical User Interface) en ASP.Net applicaties.
Later leren we ook class libraries projecten (.dll) te maken. Dit zijn klassebibiliotheken waarvan de
functionaliteit door andere applicaties kunnen worden aangesproken.
Een project aanmaken In Visual Studio 2017
Eens Visual Studio geïnstalleerd, kunnen we soorten projecten(applicaties) aanmaken.
Een nieuw project kan aangemaakt worden door in Visual Studio onder de menu-optie File te kiezen en
dan New en Project....
Visual Studio figuur 1
Een tweede manier om een project aan te maken is door op de link “Create new project” onder New
Project... op de Start Page te klikken:
2
Visual Studio figuur 2
In het popup venster met als titel “New Project”, kan de keuze worden gemaakt van de soort applicatie.
Voor dit hoofdstuk kiezen we links onder Visual C# in het midden voor Console App (.NET Framework).
Visual Studio figuur 3
Onderaan kunnen we via de tekst-invulvelden de project- en solutionnaam ingeven en eveneens de
folderlokatie voor het project en de solution bestanden.
Hier kunnen we ook bepalen of er automatisch een nieuwe folder zal worden aangemaakt « Create directory
for solution » voor de applicatie. Standaard staat dit aangevinkt.
Hier kan ook het betreffende .Net Framework worden gekozen. Hoe hoger de cijfercombinatie, hoe recenter
het bijhorende .Net Framework en dus ook meer functionaliteiten beschikbaar (en soms meer opgeloste bugs
van vorige versies).
3
Eens op OK geklikt, voegt Visual Studio een broncode bestand toe aan het project, met daarin alvast een
mogelijke basis opzet voor een nieuw programma:
Visual Studio figuur 4
Binnenkort zal elk aspect van bovenstaand algoritme duidelijk worden, maar vervang eerst deze gegeneerde
broncode door deze die je bij volgend onderwerp terugvindt.
Hallo wereld
We starten met een hallo wereld applicatie. Het volgende voorbeeld illustreert een programma dat tekst als
uitvoer genereert. In dit geval is het afdrukken van tekst op het console-venster:
class HalloWereld
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hallo wereld");
System.Console.ReadLine();
}
}
C# broncode voorbeeld 1
Het bovenstaande programma drukt de volgende tekst af op het console-venster :
Hallo wereld
Console Application uitvoer 1
4
Na aanpassing van de broncode met de bovenstaande code, zou je het volgende moeten zien in Visual Studio:
Visual Studio figuur 5
Verderop meer uitleg over bovenstaande instructies. Hier wordt in het programma de opdracht gegeven om
een regel af te drukken die bestaat uit de tekst Hallo wereld.
Dit gebeurt door de volgende instructie :
System.Console.WriteLine("Hallo wereld");
(code) Instructies worden ook statements genoemd.
System.Console.ReadLine(); is de instructie om een lijn tekst van het console-venster in te lezen. Deze
instructive zetten we op het einde om het console-venster open te houden, zodat we de tekst “Hello wereld”
kunnen zien staan voordat het programma automatisch zal afsluiten. De eindgebruiker moet nu eerst op de
enter toets drukken vooraleer het programma zal afsluiten.
Later in deze module gaan we uitgebreid in op het inlezen van gegevens vanaf het console-venster en de
statement Console.ReadLine();
Merk op dat statements steeds worden afgesloten met een punt-komma (;) Deze maakt duidelijk aan de
codecompiler dat dit het einde is van de opdracht of instructie (statement terminator).
5
Starten van de applicatie vanuit Visual Studio
Om het programma op te starten vanuit Visual Studio, kunnen we dit doen door onder de menuoptie Debug kiezen en daarna Start Debugging.
Visual Studio figuur 6
Een tweede mogelijkheid om het programma op te starten is door op de Standard werkbalk te klikken op de
knop met het groene play icoontje en met de tekst Start:
Visual Studio figuur 7
Indien de compiler geen foutmeldingen vindt (dus de C# code bevat geen typfouten), zal nu het consolevenster te voorschijn komen:
Visual Studio figuur 8
Verifieer dat er op de console inderdaad de tekst Hallo wereld verschijnt.
6
Druk als gebruiker op enter, of gebruik gewoon de systeemknop voor het sluiten (het kruisje bovenaan rechts
in het venster), om het programma te beëindigen.
Wat hier de console wordt genoemd, is het venster waarin een opdrachtregel-omgeving wordt gevisualiseerd.
Opdrachtregel-omgeving (Command Prompt)
De opdrachtregel-omgeving (command prompt window), kan ook buiten Visual Studio worden opgestart. Type
in Windows onder Start (of Windows-toets) de opdracht cmd in de voeren en druk op enter en de command
prompt venster zal te voorschijn komen:
Het console venster komt na het drukken op de enter toets op het scherm :
Windows Command prompt
Referenties
The Hello World Collection: http://helloworldcollection.de/
MSDN: Statements (C# Programming Guide): https://msdn.microsoft.com/enus/library/ms173143.aspx
7
Download