Uploaded by Cor van Brummelen

Wat is Gods karakter

advertisement
Wat is Gods karakter?
De discussie over de evolutietheorie ervaar ik niet alleen als een wetenschappelijke discussie
waarin voors en tegens worden uitgewisseld maar ook als een geestelijke strijd. Dat komt
omdat bij het aanvaarden van de evolutietheorie mijn relatie met God zoals ik Hem ken,
onder spanning komt te staan. Vanuit het ervaren van die relatie zeg ik dan ook: de
evolutietheorie kán gewoon niet waar zijn. In onderstaand artikel wil ik dit uitleggen. En
medechristenen daarmee steunen.
Het meningsverschil
Als mensen menen te weten dat God in de schepping toch anders gehandeld heeft, dan Hijzelf in de
Bijbel zegt, dan hebben we een dilemma. Dat is: een moeilijke keuze. Het woord van de één staat
tegenover dat van de Ander. Wie moeten we dan geloven? De keus is voor mij niet moeilijk. Ik
vertrouw liever niet op mijn of andermans verstandelijke inzichten, bóven het vertrouwen met het
hart op Godzelf. Ik ken Hem als een God die nooit, maar ook nooit zo’n ongoddelijk proces als
evolutie zou hebben geleid. Dat past absoluut niet bij Hem!
Tussen twee haakjes: het is mijns inziens helemaal niet nodig om onder de indruk te zijn van de
evolutietheorie of van de massieve propaganda daarvoor. Er zijn nog veel wetenschappers (en ik
met hen) die op wetenschappelijke gronden het uiterst onaannemelijk achten dat de schepping door
een evolutieproces tot stand is gekomen. Ook neemt de twijfel in het evolutiekamp toe. Daarover is
voldoende te lezen. Over deze wetenschappelijke discussie gaat dit artikel echter niet.
Consequenties
Christenen die de evolutietheorie accepteren, doen er goed aan te doordenken wat de consequenties
daarvan zijn voor hun geloof in God. Als er vóór Adam en Eva al miljoenen jaren zijn verstreken
waarin er uiteindelijk ook duizenden, zo niet miljoenen, mensen hebben geleefd en zijn
doodgegaan, heeft dat toch enorme gevolgen voor het geloof in de God van de Bijbel? Ik ga u
daarom het volgende verhaal vertellen. Het is beeldspraak.
Het gezin waar u opgroeit
Stel u voor: u groeit op in een harmonieus gezin, waar liefde, vertrouwen en veiligheid de
gewoonste zaken zijn. Er heerst een geest van saamhorigheid en verdraagzaamheid. Uw vader heeft
altijd verteld en laten zien dat hij heel veel van u en uw broers en zussen houdt. Er is echter één
belangrijk minpunt in uw leven: uw buurman houdt niet van jullie. Hij heeft vooral een hekel aan
uw vader en uw oudste broer. Op een slechte dag vertelt uw buurman dat uw vader vele van uw
broertjes en zusjes, vóórdat u geboren was, heeft laten aborteren. Erger nog: ze waren soms al
geboren en werden alsnog weggeworpen. “Hij was immers de baas bij jullie, zelfs over de buik van
jouw moeder!” laat uw buurman sarcastisch weten.
Wat een afgrijselijk bericht! Hoe reageert u dan? Gaat u vriendelijk in discussie met uw buurman?
Of zegt u hem onomwonden en met verontwaardiging dat hij zijn lasterpraatjes vóór zich moet
houden?
Bergafwaarts
Maar het verhaal gaat verder, want de buurman krijgt medestanders en door de druk van buitenaf
gaan enkelen van uw eigen broers hen geloven en proberen u er tot overmaat van ramp ook van te
overtuigen. Hoe pijnlijk en triest allemaal! En het drama groeit nog verder, want de broers die de
buurmannen geloven, zeggen dat jullie oudste broer al heel lang alle details van het gedrag van uw
vader kende en er nooit enige ruchtbaarheid aan gaf. Het gezin waar u toe behoort, is geschokt en in
crisis. De grote vraag is: wat is het ware karakter van vader en zijn oudste zoon? Hoe moet dat nu
verder?
Het huisgezin van God
Begrijpt u wat ik met dit verhaal duidelijk wil maken? Ongelovige buurmannen (atheïstische
evolutionisten) kwamen met het idee van evolutie waardoor het karakter van uw Vader en de Naam
van de oudste Zoon, Jezus Christus, ter discussie werden en worden gesteld. Het gevolg is grote
tweedracht in het huis van God. Velen hebben hun kinderlijk vertrouwen in Vader en Zijn oudste
Zoon verloren. En als u er tegen protesteert, wordt u belachelijk gemaakt en neergezet als een dom
iemand waar niet mee te praten valt. De atheïstische evolutionisten hebben meer gezag dan uw
Vader en Zijn oudste Zoon.
Laat wel duidelijk zijn: ik minacht die atheïstische evolutionisten niet. Ik beroem mij niet op het
gegeven dat ik geloof in een liefhebbend God, dat ik Hem zó ken. Ik belijd: dat is enkel genade en
niets meer.
De kern van het conflict
Christenen, hoe kent u uw Vader en Zijn Zoon? Ze zijn zeer wijs. Ze zijn zorgzaam, geduldig en
vredelievend. Ze hebben het geluk van allen in het gezin op het oog, ook van hen die niet zo goed
mee kunnen. Juist de minder begaafden steunen Zij met heel Hun hart. Ze houden ook van uw zusje
met het syndroom van Down. Ze zijn onbetwistbaar rechtvaardig. Ze proberen wedijver in het gezin
te voorkomen: dienen in plaats van heersen! Ze vergeven fouten en misstappen graag. Ze spreken
altijd de waarheid.
En welk beeld schetsen de evolutionisten? Uw Vader en Zijn Zoon houden van chaos, van
toevalligheid, van concurrentie, van elkaar wegdrukken, van onveiligheid, van weggooien als het
niet voldoet, van dood laten gaan als het ziek is, van overheersen, van strijd, van rusteloosheid, van
rechteloosheid, van halve waarheden vertellen, van het in de doofpot stoppen van verschrikkelijke
daden.
Theïstische evolutionisten: U gaat onnodig mee in het beeld dat de buitenwacht schetst, waardoor u
groot gevaar loopt dat de inhoud van uw geloof wordt aangetast! Of wellicht is het reeds aangetast.
En door uw houding kan het geloof van medechristenen worden aangetast! En kunnen mensen die
nog niet tot geloof kwamen, belemmerd worden om zich te wenden tot de God van de Bijbel. Dit is
vooral voor onze jonge mensen binnen de kerken, realiteit.
Het tij keren
Hoe komt uw gezin uit de crisis? Wat hebben uw broers en zussen nodig die de opvattingen van de
atheïstische evolutionisten voor waar houden? In de beeldspraak van het verhaal gesproken:
omgang met onze Vader en Zijn oudste Zoon, en verkeren onder de beïnvloeding van de Geest die
in jullie huis regeert, en veel spreken met allen in jullie huis die de gedachten van de atheïstische
evolutionisten verwerpen en die het karakter van Vader en Zijn oudste Zoon goed kennen. En laten
degenen die van meet af aan de praat van de evolutionisten als onwaar hebben ervaren, dat ook
duidelijk tegen elkaar zeggen om elkaar te steunen.
Download