Uploaded by cduizend

Bemiddelingsovereenkomst-verkoop

advertisement
REMY VASTGOED
Albergastraat 29
Paramaribo, Suriname
+597 8989360
[email protected]
www.remyvastgoed.com
BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VERKOOP O.G.
Ondergetekenden
Naam
: Dhr. / Mevr. .……………………………………………………....…………………………………….....
Geboortedatum en plaats
: …….. / …….. / ……………. te ……………………………………………………………….………………
Adres
: ……………………………………………………………………………………………………………………......
Plaats
: ……………………………………………………………………………………………………………………......
Land
: ……………………………………………………………………………………………………………..………….
Identiteitsbewijs
: ID / paspoort / rijbewijs met nummer: ……………………………..……….…………………
Burgerlijke staat
: ongehuwd / gehuwd / gescheiden / verweduwd
Huwelijksgoederenrecht
: gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden / n.v.t.
Telefoonnummer(s)
: …………………………………………………………………….……………………….………………………….
E-mail
: …………………………………………………………………………………………………………….……………
hierna te noemen “Opdrachtgever”
en Remy Vastgoed NV
Vertegenwoordigd door
: Dhr. Remy van der Hoek
Geboortedatum en plaats
: 19 november 1986 te ’s-Gravenhage
Nationaliteit
: Nederlandse
Adres
: Albergastraat 29
Plaats
: Paramaribo
Land
: Suriname
Telefoonnummer
: +597 8989360
E-mail
: [email protected]
hierna te noemen “Bemiddelaar”
verklaren aangaande de verkoop van het volgende onroerend goed
Adres
: ……………………………………………………………………………….…………………………………………
Buurt
: ……………………………………………….…………………………..…………………………………..……….
Plaats
: ……………………………………………………………………………………….………………………………..
Perceelnummer
: …………………………………………………………………………………………….……………………………
Perceeloppervlakte
: ………………………………………………………………………………………….………………………………
Titel
: erfpacht / grondhuur / eigendom
Type
: bouwkavel / woonhuis / zakelijk onroerend goed / verkavelingsproject
met elkaar het volgende overeen te komen:
Art 1. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze bemiddelingsovereenkomst rechtmatig eigenaar
te zijn van het hierboven vermelde onroerend goed en geeft Bemiddelaar toestemming om het onroerend goed
ten verkoop aan te bieden aan derden en zodanig op te treden als bemiddelaar.
Art 2. De minimale verkoopprijs van het hierboven vermelde onroerend goed ten gunste van Opdrachtgever,
bedraagt SRD / USD / EUR …………………… (zegge: ………………….………………………………………………….………………………… ).
Art 3. De minimale verkoopprijs is exclusief overdrachtskosten, waaronder notariële kosten. Deze kosten zijn
voor rekening van de koper. De kosten, verband houdende met het ten verkoop aanbieden, waaronder het
pagina 1 van 3
REMY VASTGOED
Albergastraat 29
Paramaribo, Suriname
+597 8989360
[email protected]
www.remyvastgoed.com
publiceren van het onroerend goed op de website, zijn voor rekening van Bemiddelaar. De kosten voor
optionele advertenties in onder andere lokale dag- en weekbladen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Art 4. Commissieloon Bemiddelaar:
o
Optie A
Het commissieloon van Bemiddelaar bedraagt 4% over de verkoopprijs exclusief
kosten koper met een minimum van € 1.500,-. Het commissiebedrag zal aan
Bemiddelaar terstond, bij de ondertekening van de koopovereenkomst tussen de
Opdrachtgever en koper, worden uitgekeerd.
o
…………………………………
Paraaf opdrachtgever
Optie B
Opdrachtgever gaat akkoord met de in artikel 2 genoemde minimale verkoopprijs
en Bemiddelaar mag het bedoelde onroerend goed voor een hoger bedrag
verkopen. Het verschil tussen de in artikel 2 genoemde minimale verkoopprijs en
de gerealiseerde verkoopprijs zal aan Bemiddelaar terstond, bij de ondertekening
van de koopovereenkomst tussen Opdrachtgever en koper, worden uitgekeerd.
…………………………………
Paraaf opdrachtgever
Art 5. Opdrachtgever verklaart aan Bemiddelaar het alleenrecht te verlenen tot het verrichten van diensten die
betrekking hebben op de bemiddeling bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen de
Opdrachtgever en een koper. Opdrachtgever is bevoegd om zelf potentiële kopers aan te brengen. Bij een
verkoop waarbij Opdrachtgever kan aantonen dat hij zelf een koper heeft aangebracht geldt een commissieloon
voor Bemiddelaar van 2% over de verkoopprijs excl. kosten koper met een minimum van € 750,Art. 6. Opdrachtgever zal aan Bemiddelaar alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in
het kader van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie en
bescheiden. Eventuele wijzigingen betreffende de geboden informatie en/of bescheiden zullen onverwijld door
Opdrachtgever aan Bemiddelaar worden doorgegeven.
Art 7. Opdrachtgever geeft toestemming aan Bemiddelaar om bij serieuze belangstelling een
reserveringsovereenkomst aan te gaan met een aspirant koper en een aanbetaling in ontvangst te nemen.
Art 8. Indien Bemiddelaar binnen de contractperiode een koper vindt voor het onroerend goed tegen de
overeengekomen minimale verkoopprijs is Opdrachtgever verplicht het onroerend goed te leveren/verkopen.
Art 9. Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan de notaris om het commissieloon bij verkoop
te reserveren en uit te keren aan Bemiddelaar.
Art 10. Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien:

Opdrachtgever, om welke reden dan ook, het onroerend goed niet kan of wil leveren en/of verkopen;

er gedurende de looptijd van de opdracht tussen Opdrachtgever en een derde een koopovereenkomst tot
stand komt, ook indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet direct te verifiëren is als het gevolg
van de door Bemiddelaar verleende diensten;

de koopovereenkomst met een derde tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen
Opdrachtgever en Bemiddelaar is beëindigd, maar de overeenkomst tot stand komt als gevolg van de door
Bemiddelaar verrichte diensten of omdat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst
pagina 2 van 3
REMY VASTGOED
Albergastraat 29
Paramaribo, Suriname
+597 8989360
[email protected]
www.remyvastgoed.com
buiten Bemiddelaar om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een koopovereenkomst tot
stand te brengen.
Art
11.
Deze
overeenkomst
is
aangegaan
voor
de
periode
van
zes
maanden
met
ingang
van
…….. / …….. / ………..….. Deze periode zal zonder een schriftelijke opzegging of e-mail met ontvangstbevestiging
stilzwijgend worden verlengd. Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te
zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, door middel van een schriftelijke
opzegging of e-mail met ontvangstbevestiging. Tevens eindigt deze overeenkomst doordat de in het kader van
de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid en Bemiddelaar zijn commissieloon heeft ontvangen.
Art 12. Er geldt te allen tijde een beperkte aansprakelijkheid met een maximum beloop van € 1.500,- voor
Bemiddelaar met betrekking tot de gevolgen van beroepsfouten. Opdrachtgever vrijwaart Bemiddelaar tegen
alle aanspraken van derden met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld. In geval Opdrachtgever de opdracht intrekt, kan Bemiddelaar nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade dan wel terugbetaling van gemaakte kosten.
Art 13. Op deze overeenkomst, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is het Surinaams Burgerlijk
recht van toepassing. Geschillen zullen te allen tijde worden beslecht door de bevoegde rechter te Paramaribo.
Aldus overeengekomen en getekend op …….. / …….. / ................
……………………………………..
Opdrachtgever
……………………………………..
Bemiddelaar
pagina 3 van 3
Download