uittreksel uit de notulen

advertisement
GEMEENTERAAD LEOPOLDSBURG
Gemeenteraad 08 mei 2013
Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter
Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein , Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann ,
schepenen
Door Steyaert, Gilbert Hulsmans, Jos Wouters , Eric Coenen, Uzeyir Karaca,
Ronald Peeters,
Danny Bloemen, Toni Fonteyn, Diane De Volder, Katrien Ozeel, Bert Boeckx,
Marco Nicoli ,
Franky Geypen, Maarten Vanzeir, Annika Lenaerts, Werner Noels en
Annick Philips, gemeenteraadsleden.
Dany Punie, wd. Gemeentesecretaris

Organiek reglement van de adviesraad lokale economie
DE GEMEENTERAAD
In het kader van de participatie van de burger neemt de gemeenteraad het
initiatief om de betrokkenheid en inspraak van de burgers en verenigingen,
met betrekking tot lokale economie, te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding
en de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening.
Gelet op artikel 200 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
BESLUIT
Een adviesraad lokale economie, met onderstaand organiek reglement wordt
opgericht.
Dit reglement vervangt alle vorige versies die, samen met de goedkeuring van
dit besluit, opgeheven worden. Met vorige versies worden bedoeld, alle
statuten van de middenstandsraad en de horecaraad.
Organiek reglement van de adviesraad lokale economie
Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De
raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis.
Artikel 2 De adviesraadraad lokale economie heeft tot doel de gemeente te
adviseren bij alle aangelegenheden die betrekking hebben op het plaatselijk
economisch leven en de plaatselijke middenstand
Artikel 3 De adviesraad lokale economie heeft daarnaast tot doel:
a. Advies uitbrengen op eigen initiatief of op verzoek van de
gemeentelijke overheid. De gemeente zal, hetzij rechtstreeks, hetzij
bij monde van de bevoegde schepen, de adviesraad lokale economie
tijdig
inlichten
over
de
beleidsmateries,
waarover
de
raad
adviesbevoegdheid heeft, en die ter bespreking zijn in het college van
burgemeester en schepenen.
b. De nodige initiatieven te nemen of te ondersteunen, die kunnen
bijdragen tot een betere informatie, voorlichting, bijscholing van
middenstanders
c. Een coördinerende of organiserende rol te spelen bij het opzetten van
allerlei acties en initiatieven ter promotie van de middenstand
d. Te fungeren als spreekbuis en belangenverdediger van de lokale
economie naar de gemeente toe

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 4
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering van de adviesraad
effectieve leden en toetredende leden.
lokale
economie
bestaat
uit
§ 1. De effectieve leden zijn:
Alle ondernemers en afgevaardigden van belangenverenigingen m.b.t. lokale
economie die een activiteit uitoefenen op het grondgebied Leopoldsburg kunnen
lid worden van de algemene vergadering.
De ondernemers en afgevaardigden van belangenverenigingen, moeten voldoen aan
de volgende voorwaarden:
a) minimum 18 jaar oud zijn
b) in Leopoldsburg wonen of werken
c) actief
betrokken
zijn
bij
de
werking
van
de
beroepscategorie waarvoor hij/zij wordt aangeduid
d) zich actief willen engageren om de doelstellingen van de
adviesraad lokale economie te realiseren
e) niet meer dan één beroepscategorie vertegenwoordigen
f) geen politiek mandaat bekleden, d.w.z. geen lid zijn van
de gemeenteraad of van het college van burgemeester en
schepenen,
ook
provinciale,
federale,
nationale
en
Europese politieke mandatarissen mogen geen lid zijn van
de adviesraad lokale economie
Effectieve leden die niet meer voldoen aan de in artikel 4 §1 opgenomen
voorwaarden zijn automatisch ontslagnemend. Indien dit effectief lid een
afgevaardigde van een vereniging is, kan de vereniging een vervanger
aanduiden.
§ 2. De toetredende leden zijn:
a) de schepen voor middenstand
b) de ambtenaar van de gemeente
De algemene vergadering komt tenminste éénmaal per jaar samen. De
samenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar. De agenda, de
vergaderdatum en plaats worden daarom ruim bekend gemaakt via het
gemeentelijk infoblad en de website van de gemeente. Alle inwoners van de
gemeente hebben spreekrecht op de samenkomsten van de algemene vergadering.
Het stemrecht blijft voorbehouden aan de stemgerechtigde leden.
Artikel 5
Vergaderen
§ 1. Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden genomen.
§ 2.Als er gestemd wordt over personen of functies of op verzoek van
minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en
schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming publiek. Bij publieke
stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend bij
staking van stemmen. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij
staking van stemmen. Wanneer er bij een geheime stemming over personen
staking van stemmen is, heeft een nieuwe stemronde plaats tussen de
kandidaten met gelijk aantal stemmen. Blijft deze stemronde ook onbeslist,
dan is de jongste kandidaat verkozen.
Artikel 6
Verslag van de vergadering
De secretaris stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag wordt
binnen de maand na de vergadering aan de leden van de adviesraad lokale
economie verstuurd. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering ter
goedkeuring aan de leden
van de adviesraad voorgelegd. De goedgekeurde
verslagen worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

HET DAGELIJKS BESTUUR:
Artikel 7
Samenstelling van het dagelijks bestuur:
§ 1. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse
beroepscategorieën waarbij elke beroepscategorie minimaal 1 vertegenwoordiger
heeft.
Volgende beroepscategoriën worden voorzien:
- Vrije beroepen en dienstverlenende sector (1)
- financiële en verzekeringsinstellingen (1)
- horeca (2)
- Kleinhandel (5)
- Afvaardiging van de ambulante handel (1)
- Actieve ondernemingen met meer dan 10 werknemers (1)
- Belangenvereninging (1)
Na
de
samenstelling
wordt
nagekeken
of
de
verschillende
wijken
vertegenwoordigd zijn. In de raad moet minstens één vertegenwoordiger per
wijk vertegenwoordigd zijn:
- Leopoldsburg centrum
- Heppen
- Geleeg
- Strooiendorp
- Boskant
Indien dit niet het geval is, kan er uit de niet vertegenwoordigde wijken
iemand toegevoegd worden.
Voor de niet vertegenwoordigde wijk komt de verkozene met het meest aantal
stemmen van deze wijk bij. Bij een gelijk aantal stemmen is de jongste
kandidaat gekozen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit maximaal 16 stemgerechtigde leden.
Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad lokale economie is van
hetzelfde geslacht. Indien deze verhouding na de stemming niet ingevuld is,
dan valt het verkozene van het andere geslacht met het minst aantal stemmen
weg en komt er een nieuw verkozene van het andere geslacht met het meest
aantal stemmen bij, en dit totdat de twee derde verhouding van hetzelfde
geslacht vervuld is.
De afgevaardigden uit de verschillende beroepscategorieën worden verkozen
door alle afgevaardigden van deze beroepscategorieën in de algemene
vergadering.
Iedere afgevaardigde kan zich kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur,
mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4 en werkt
of inwoner is van de gemeente Leopoldsburg
§ 2. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden zonder stemrecht
bijgewoond door:
a) de schepen van middenstand
b) de ambtenaar van de gemeente
Artikel 8 Voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris– duur van
het mandaat van de leden
§ 1. De voorzitter, de ondervoorzitter , de penningmeester en de secretaris
worden bij geheime stemming gekozen uit de stemgerechtigde leden of bij
concensus.
De taken van deze gemandateerde bestuursleden kunnen als volgt omschreven
worden:
a) de voorzitter zit alle vergaderingen van de adviesraad lokale economie
voor.
b) In samenspraak met het dagelijks bestuur roept hij de vergaderingen
bijeen
c) de ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter waar bij zijn
afwezigheid
d) de penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen
van de adviesraad lokale economie. Hij houdt een boekhouding bij.
e) De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen
van de algemene vergadering en van het dagelijks bestuur met
ondersteuning van de gemeentelijk ambtenaar.
§ 2. Het mandaat van de leden van de adviesraad lokale economie geldt voor
een termijn van 6 jaar.
Binnen de maanden maart, april, mei en juni na de installatie van een nieuwe
gemeenteraad, wordt de adviesraad lokale economie opnieuw samengesteld.
Uittredende leden zijn herkiesbaar.
Artikel 9 Vergaderingen
§ 1. De adviesraad lokale economie komt minstens 4 maal per jaar samen en
telkens wanneer het uitvoeren van zijn bevoegdheden dit vereist. De
adviesraad lokale economie komt samen op uitnodiging van de voorzitter of op
vraag van 1/3 van de leden.
§ 2. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris in samenwerking met
de gemeentelijk ambtenaar bereiden de vergadering voor en stellen de agenda
vast. De 4 vergaderdata van het volgend kalenderjaar, worden op de laatste
vergadering van het jaar vastgesteld.
§ 3. Minstens 10 dagen op voorhand worden alle leden van de adviesraad lokale
economie schriftelijk uitgenodigd. Deze uitnodiging vermeldt de datum, de
plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering.
§ 4. De leden kunnen tot 6 dagen voor de vergadering, de secretaris verzoeken
bepaalde onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende vergadering te
bespreken. Deze toegevoegde punten worden vòòr de varia behandeld.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
Artikel 10
Verslag van de vergadering
De secretaris stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag wordt
binnen de maand na de vergadering aan de leden van de adviesraad lokale
economie verstuurd. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering ter
goedkeuring aan de leden
van de adviesraad voorgelegd. De goedgekeurde
verslagen worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
Artikel 11
Aanwezigheid op de vergaderingen
Leden die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen, moeten de
secretaris of de voorzitter hiervan vooraf verwittigen. Deze personen worden
als verontschuldigd in het verslag opgenomen. Het zonder verwittiging afwezig
zijn gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen leidt automatisch tot ontslag.
Bovendien kan de betrokkene voor de aan de gang zijnde legislatuur niet meer
herkiesbaar gesteld worden.
Van het einde van het lidmaatschap wordt dan door de secretaris melding
gemaakt tijdens de eerstvolgende vergadering. Op de eerstvolgende algemene
vergadering wordt het vrijgekomen mandaat opnieuw ingevuld.
Artikel 12
Uitnodiging van derden
§ 1. De adviesraad lokale economie kan altijd een beroep doen op een derde,
externe deskundige, om een welbepaalde materie nader toe te lichten. Deze
deskundige neemt zonder stemrecht deel aan de vergadering.
§ 2.
Bij gelegenheid kan de adviesraad lokale economie de bevolking
raadplegen
mits
een schriftelijke
goedkeuring
van
het
College
van
burgemeester en schepenen.
Artikel 13
Het gemeentebestuur zal de erkende adviesraad lokale economie
ondersteunen door:
a. In
de
gemeentelijke
begroting
jaarlijks
een
budget
voor
de
financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending
van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en
schepenen.
b. Administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke
diensten te voorzien, alsook door een ambtenaar ter beschikking te
stellen voor het bijwonen van de vergadering van de adviesraad lokale
economie en het waarnemen van de secretariaatswerkzaamheden.
Artikel 14
Ter
dekking
van
risico’s
‘Burgerlijke
aansprakelijkheid’,
‘rechtsbijstand’
en
‘lichamelijke
ongevallen’,
zal
het
college
van
burgemeester en schepenen de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de
leden van de adviesraad lokale economie.
Artikel 15
Aan dit reglement voor de adviesraad lokale economie, kan
slechts door de gemeenteraad wijzigingen aangebracht worden. Voorafgaande
bespreking met de betrokken adviesraad lokale economie is mogelijk op vraag
van deze adviesraad lokale economie of op vraag van het college van
burgemeester en schepenen, dat tevens moet gevraagd worden om schriftelijk
advies uit te brengen.
Artikel 16
Adviezen
§ 1. Advies vragen
Het gemeentebestuur zal de vragen voor advies schriftelijk stellen, met;
a) Een duidelijke omschrijving van de vraag
b) Opgave van wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de
adviesgever rekening moet houden
c) Opgave van de uiterste datum van inlevering van advies bij het
gemeentebestuur.
§ 2. Advies uitbrengen
De adviesraad zal de adviezen die ze uitbrengt schriftelijk bezorgen aan het
gemeentebestuur.
De tekst met adviezen, met vermelding van de stemverhoudingen, maakt steeds
deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 17
Informatierecht
De leden van de adviesraad lokale economie hebben het recht op informatie
betreffende alle openbare stukken en openbare documenten die verband houden
met hun bevoegdheid.
Namens de gemeenteraad
Dany Punie
wd. Gemeentesecretaris
Wouter Beke
burgemeester-voorzitter
Download