Werkproces - Stichting Christelijke Schuldhulp

advertisement
Stichting Christelijke schuldhulp heeft een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het
werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden
vastgelegd, op deze wijze zijn opdrachtgevers c.q. doorverwijzers in staat te monitoren op welke
wijze Stichting Christelijke Schuldhulp functioneert. Het werkproces wordt regelmatig aangescherpt
om aan de eisen van de rechtbank te voldoen.
Omschrijving werkproces :
1. Aanmelding cliënt, bepalen van een crisissituatie: dreiging uit huis zetting en/of afsluiting van
gas/elektra/water;
2. Plannen van het intake gesprek, dit kan in samenwerking met de doorverwijzer en/of persoonlijk
begeleider. Het streven is om dit gesprek binnen een aantal dagen te laten plaatsvinden. Dit gesprek
staat in het teken van kennismaken en inzicht te krijgen in de financiële situatie. Het gaat om het
verkrijgen van een overzicht van schulden, berekenen van de aflossingscapaciteit, onderscheiden van
schulden, inschatten van psychosociale omstandigheden en het maken van een advies (met
budgetplan) voor een bemiddelingstraject;
3. Indien alle partijen akkoord gaan kan het intakeverslag en verzoekschrift voor de rechtbank
worden ingevuld, de cliënt ontvangt hiervan een 2e exemplaar. De klachtenregeling, algemene
voorwaarden en het werkproces zijn op de site van Stichting Christelijke Schuldhulp vermeld;
4. Zodra het afsprakendocument en verzoekschrift zijn getekend en de benodigde stukken zijn
bijgevoegd, kan Stichting Christelijke Schuldhulp of de persoonlijk begeleider deze opsturen naar de
rechtbank;
5. Vervolgens wordt door de rechtbank een zitting gepland van 10 minuten waarbij de cliënt als
bewindvoerder aanwezig dienen te zijn; De Kantonrechter moet de noodzaak van het bewind kunnen
vaststellen en op welke manier het bewind gevoerd gaat worden.
6. Zodra de beschikking ontvangen is zal de bewindvoerder de financiële administratie overnemen en
alle instellingen aanschrijven en het postadres te wijzigen. Het overnemen van de financiële
administratie houdt in dat bestaande rekeningen worden opgezegd en 3 nieuwe rekeningen op de
naam van de cliënt worden geopend, t.w. een beheer, leefgeld-,spaarrekening. De bewindvoerder
kan ook bij de cliënt thuis komen om te assisteren bij het uitzoeken van de financiële administratie.
De financiële administratie van Stichting Christelijke Schuldhulp verloopt via het softwarepakket
“Onview”. In dit systeem wordt het inkomen, uitgaven en aflossingen beheerd.
7. De landelijke norm stelt dat bovenstaande stappen binnen 3 maanden gerealiseerd moeten zijn.
8. Wanneer alle zaken tot ieders tevredenheid zijn geregeld, zal de bewindvoerder met regelmaat
contact blijven houden met de cliënt, schuldeisers, doorverwijzer en/of de persoonlijk begeleider.
9. Bij beëindiging van het bewind worden de beheer, leefgeld -en spaarrekeningen omgezet naar
privérekeningen met een eigen pas of deze rekeningen worden beëindigd. Afhankelijk van de
verwerkingssnelheid van de bank zal dit enige weken, na de beëindiging van het bewind, in beslag
gaan nemen.
10. Bij beëindiging wordt een “rekening en verantwoording” opgemaakt, bedoelt voor rechtbank en
cliënt, indien een wijziging van bewindvoerder plaatsvindt zal deze ook moeten tekenen voor
akkoord.
11. Bij beëindiging worden al de contacten aangeschreven en op de hoogte gebracht van de
beëindiging.
12. Indien sprake is van een wijziging van bewindvoering zal met de nieuwe bewindvoerder op maat
gemaakte afspraken volgen om de overname goed te laten verlopen.
Het is ons streven dat de cliënt en zijn omgeving tevreden is over de gang van zaken.
Download