Visie_Eefde_DRE_OVE

advertisement
Dorps
Raad
eefde




Havekerweg 11
7211 DA Eefde
E-mail: [email protected]
Web: www.dorpsraadeefde.nl
VISIE EEFDE 2014 - 2018
Inleiding
“Bijdragen aan het bevorderen van een goede woonomgeving en een prettige leefbaarheid voor de inwoners van het
dorp.” Dat is de missie van de Dorpsraad Eefde.
Ruim 4400 inwoners uit 1800 huishoudens leven in het grootste dorp van de gemeente Lochem: Eefde.
Een belangrijk deel is lid van de Oranjevereniging. De Oranjevereniging staat voor het bevorderen van het
saamhorigheidsgevoel in het dorp, en bereikt dat door het organiseren van diverse grote evenementen.
Door middel van dit document willen ‘wij uit Eefde’ helder uitdragen wat de belangrijke punten voor ons dorp zijn in de
komende 4 jaren, zodat de lokale politiek hier kennis van kan nemen, en waar mogelijk rekening mee kan houden.
Onze wensen, in te brengen bij de collegeonderhandelingen:
 Stapsgewijze realisatie van de Highport-intenties en Traverse/dorpsstraat
 Pilot voor Eefde, waarin de regels op een verstandige manier worden geïnterpreteerd en in onderling overleg
worden uitgevoerd
 Nieuwe economische dragers mogelijk maken
 Goederenspoor: versterk de coalitie van provincies, gemeenten en Rotterdamse Haven die pleit voor nieuw
spoor.
 Lever cijfers en overzichten aan de dorpen, zodat bewoners de budgetten kunnen monitoren.
Deze punten zijn in de onderstaande hoofdstukken verder uitgewerkt.
Karakter
Eefde heeft een groen en duurzaam karakter, en wil dat graag waar mogelijk versterken.
Vanuit Highport Eefde willen we vorm geven aan de Oude Eefse Beek, de realisatie Akkermaalsheggen en versterken
van de ‘Langzame lijn’, die loopt vanaf het Hart tot over de Sluis. Met de nieuwe Dorpstraat en duidelijke wandel- en
fietspaden kunnen bewoners en bezoekers genieten van het dorp en natuurlijke elementen, zoals een dorpsboomgaard
en een waterspeelplaats.
Eefde onderzoekt duurzame bronnen, zodat nog vele generaties plezierig en gezond in Eefde kunnen wonen. Dit kan
met waterkracht bij het Twentekanaal en de Berkel. Hiervoor is samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap
noodzakelijk. Voor windenergie wordt nu onderzocht of er draagvlak onder de bewoners is. De opbrengsten van de
dorpsmolen zullen ook ten goede komen aan Eefde.
WENS: Stapsgewijze realisatie van de Highport-intenties, plus een kwalitatief goede inrichting van de traverse; extra
funding is daarbij noodzakelijk, voor 500.000 euro is de oorspronkelijke doelstelling van dorpsstraat door het hele dorp te
realiseren.
1
Dorps
Raad
eefde




Havekerweg 11
7211 DA Eefde
E-mail: [email protected]
Web: www.dorpsraadeefde.nl
Regelgeving
In Eefde hopen we op minder regels, maar zien helaas eerder meer regels. Met te veel regels wordt het langzamerhand
onmogelijk om nog evenementen, die voor een belangrijk deel op vrijwillige inzet draaien, te organiseren. Bij de jaarlijkse
evenementen in Eefde, zoals Koningsfeest, Seniorendag en Buurtspelen, zien we het openbaar bestuur (en de politiek)
vaak verkrampt reageren, omdat men bevreesd is voor mogelijk incidenten.
Na incidenten, klachten of problemen zien we vaak meer regels of aanscherping van de regels. Dit leidt tot frustraties en
onbegrip bij de vrijwilligers en dus negatief maatschappelijk nut.
Zet het algemeen belang voorop en geef voldoende ruimte aan lokale organisaties die vrijwillig hun tijd en energie
besteden om 99% van de bewoners het naar hun zin te maken. Steun die organisaties met het geven van uitleg en
motivatie. En accepteer dat er af en toe een beetje overlast of hinder is, maar dat het algemeen belang voorop staat.
Principe zou moeten zijn dat gemeente veel meer praktisch dienstbaar wordt aan de samenleving en organisaties.
WENS: Zet een Pilot op voor evenementen die herhaald worden zoals Koningsdagen. Verleen hiervoor een vergunning
voor meerdere jaren en laat de organisatie rapporteren over afwijkingen in het programma t.o.v. voorgaande jaar en/of
locaties i.v.m. hulpdiensten & communicatie. En wijzig niet ieder jaar de formulieren. Evalueer pilot na afloop en zie waar
het nog beter en efficiënter kan in termen van kosten gemeente en organisatie.
Economie
De Eefdese economie verdient versterking. Concreet zien wij kansen bij de realisatie van de tweede sluiskolk en
toerisme. Voor de bouw van de tweede sluiskolk zelf moet er zoveel mogelijk aansluiting zijn met de lokale arbeidsmarkt
voor de benodigde inzet. In elk geval bevorderen van onderwijs en stages rondom dit grote project, ook voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit punt is al veel voorwerk verricht.
Daarnaast willen wij het project aangrijpen om toeristische activiteiten lokaal te stimuleren, van horeca tot een
watereducatie en informatiecentrum. Eefde en omgeving moeten uitnodigend zijn voor dagjes-mensen en voor
overnachtingen: de vele landgoederen, en groene omgeving, gecombineerd met fiets en wandelpaden langs Eefse
Beek, Berkel en IJssel, zijn bijzonder uitnodigend.
Tenslotte zal de Ontwikkeling van de Detmerskazerne ook bijdragen aan de economie. Wij willen een invulling voor deze
plek om te voorkomen dat deze omgeving verloederd. Het mag niet een tweede Kompas (oude school) worden. Het mag
een tijdelijke invulling zijn, maar met de flexibiliteit, als een permanente oplossing zich aandient deze ook de voorrang
krijgt.
WENS: Nieuwe economische dragers mogelijk maken bij de ontwikkeling van water-gerelateerde activiteiten en bij de
herinrichting kazerneterrein.
Goederenspoor
Een ernstige bedreiging van de leefbaarheid vormen de plannen van de centrale overheid om extra goederentreinen
over bestaand spoor van Arnhem naar Oldenzaal via Eefde te laten rijden. Als dit plan gerealiseerd wordt, vormt het een
ernstige bedreiging voor de leefbaarheid in het dorp. Met name de trillinghinder en de lange wachttijden voor de
overwegen gaan ontwrichtend werken.
WENS: Versterk de coalitie die pleit voor nieuw spoor of zich sterk maakt voor alternatief vervoer.
2
Dorps
Raad
eefde




Havekerweg 11
7211 DA Eefde
E-mail: [email protected]
Web: www.dorpsraadeefde.nl
Budgetmonitoring
Burgers moeten leren omgaan met het nemen van verantwoordelijkheden waar deze bij de overheid verschuiven of
verdwijnen. De gemeente moet meer bewust worden van het feit dat haar blik op de samenleving beperkt is. De
waarneming is altijd gekleurd door de eigen kaders. Denkbeelden en waarden die niet binnen deze kaders passen,
worden niet snel waargenomen, of gemarginaliseerd.
Actieve burgers hebben hier veel aanvaringen mee. In de praktijk betekent het dat vastgelegde beleidskaders nooit het
laatste woord in discussies met burgers mogen zijn, maar dat er altijd een intentie moet zijn om verantwoordelijkheden
(ook) bij burgers neer te leggen.
Meer burgerparticipatie werkt alleen als burgers meer vertrouwen krijgen in zichzelf, waardoor de verwachtingen aan de
alles regelende en verzorgende overheid vanzelf minder wordt. En de basis voor vertrouwen breder wordt.
Een eerste stap is budgetmonitoring: jaarlijks levert de gemeente een financiële paragraaf voor Eefde aan een groep
betrokken bewoners. Zij stellen vragen en plaatsen kanttekeningen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om deze
inzichten te benutten. Zodoende hebben burgers dezelfde informatie als de politici en ambtenaren, een belangrijke basis
voor een open samenleving.
WENS: De cijfers en financiële overzichten voor het dorp beschikbaar stellen.
Bovenstaande zaken willen we graag meegeven bij het formatieproces om te komen tot een nieuw gemeentebestuur.
Eefde, maart 2014
Dorpsraad Eefde, Henk Stormink, voorzitter,
En met medewerking van Oranjevereniging Eefde, Klaas Bron, voorzitter
3
Download