Regelgeving en betutteling

advertisement
Regelgeving en betutteling
Maarten Windemuller
ger. Gelukkig zijn er op 'Gedenkpark de
van dat graf. Voor veel mensen een zorg
Ooster' nog veel mooie gedenktekens uit
minder. Nabestaanden hoeven dat niet
meer te regelen en het is ook geen kwes-
In de jaren '50 en '60 werd door de
overheid op allerlei gebieden veel
de eerste helft van deze eeuw aanwezig:
uit een tijd dus waa rin creativiteit niet
tie meer waar dierbare familiele den
meer geregeld dan tegenwoordig het
werd belemmerd door onzinnige regels.
begraven moet worden. Zij hebben hun
geval is. De regelgeving voor begraaf-
plekje immers al uitgez ocht!
plaatsen was vaak tot in detail door-
Individuele keuzen
Was de keus vroeger beperkt tot twee of
gevoerd. De tot op de milimeter voor-
Vroeger bestond alleen de mogelijkheid
drie soorten graven, tegenwoordig is die
geschreven letterdiepte op de graf-
een graf te kopen als iemand was over-
veel groter. Lang geleden bestonden nog
steen, het verbod op de grafsteen
leden. De uitvaartleider regelde dat voor
de zogenaamde 'klasse'graven. Daarn a
geglazuurde foto's van de overleden
de familie op het sta dhuis. Soms wer d
kwam de versimpeling, de overheid
te plaatsen of vergulde letters te
dan een overhaaste keuze gemaakt
bepaalde dat kon worden gekozen uit
gebruiken, etc., zijn hiervan voor-
waarvan men achteraf spijt had . Tegen -
drie soorten graven . Nu zijn op 'Gedenk-
beelden.
waardig kan men, ook als er nog geen
park de Wester' veel meer mogelijkhe-
graf nodig is, al een graf kopen op een
den . De variatie kan bestaan uit de lig-
De wereld zit tegenwoordig anders in
plek die in overleg met de beheerder van
ging van het graf: langs een hoofdpad,
elkaar en als regels niet logisch zijn, wor-
de begraafplaats is uitgezocht. 'Gedenk-
een zijpad of op een grafveld; de duur:
20,40
den ze afgeschaft. Zo gelden ten aanzien
park de Wester' aan de Hengelosestraat
van grafbedekking voor nieuwe graven
biedt deze mogelijkheid. Zodra de reke -
maat, breder of langer of voor twee of
aanzienlijk minder beperking dan vroe-
ning betaald is, is men 'rechthebbende'
vier personen. Maar men kan ook kieze n
of 60 jaar; de afmeting: standaard
voor een graf op het 'oude gedeelte ' of,
zoals voor enkele plekken geldt, voor een
zelf te bepalen oppervlakte. In combina-
_<:J . H. HOF H U I S
STEENHOUWERIJ,
--
ENSCHEDE.
BENTROTSTRAAT No. 61 .
LEVERING VAN SCHOORS TE E NMANTELS, VLOEREN, LAMBRISEERING.
WASCHTAFELBLADEN. SLIJPSTEEN EN ENZ. E NZ.
tie met minder beperkingen in de voorschriften betekent dit een gevarieerder
beeld van een geden kpark.
GRAFZERKEN - MONUMENTEN EN KRUIZEN
ALGEMEENE LEVERINGS- EN
VERKOOPSBEPAUNGEN.
10.
=
a::=-..
-:~~lIce~~~:'-=~kIl~
t ftllt:alll i n
a..
bon! eTUII
puts
IIr blMlI.
0190~~:'d-;;
:::=::l.r~=:"~II.h1 Ik u ....
_u.,kid,",''''''
. . ,ne .." . . .taanttfll
. . A.DIi "H.... nlJu _
... _.
IIall JNOb le at-
~rUl
:.:*~:=:5:=II=.~
*beftt:r..... ~Klltll.CMld ....
=.~rm::-r
50. 0nd0I1In _
ol
... AatI
_
ol ~IU
IIII Nrtq;
_~.lIaanaa
t1Il11111 ......
dt$.Il ..
~
d1
De plechtigheid
De mees te uitvaarten op de begr aaf-
•
plaats bestaan uit een ontvangst op het
voorterrein, de gang naa r het graf,
gevolgd door een korte plechtigheid en
daarna het zakken van de kist, al da n
lllee._ee~ttH.n_
=-="*
.........--:.:r--:,:-~.~
1a.A.III.IiIIfa . . . . . . . . . . . .
~
~=t:M~~~~.:::
".t
.......
oliepi.
'ut1M4 -.billM.ue,
lldollc:II .ct
____hoC".
' ""-d
=wm __ ...,...
.uu.eebftlr
~
akt_.II.tm..1q
.... AIIta '" INt KttIn .... -..hl1t:"
::=:::=..-=::.~-=
-.,"~&-
tOt.:r~~
bekenden. In de loop van de jaren is hier-
~"",_
... :-=:::~~
~~
niet in aanwezigheid van familie en
:ç-:.:-.....--k-.t;
in niet veel veranderd. Wel komt het nu
vaker voor dat de familie een speciale
wens of vraag heeft. Bijvoorbeeld of zij
zelf het graf dicht mogen maken of dat
tijdens de plechtigheid muziek kan worden gespeeld . Tijdens plechtigh eden van
andere culture n is er soms een uitgebreide, zeer speciale cere monie die vaa k een
grote bet rokkenheid toont en in die zin
verrijkend is voor onze grafcultuur .
Aanbieding van een steenhouwer uit 1923
N SLIEP ST E EN
GA
33
Download