Algemeen reglement geldig op de tentoonstelling van

advertisement
Algemeen reglement geldig op de meeting van
'Dé Vechthoenderclub België’ op 29 april 2012
1.
Alle richtlijnen die hieronder vermeld staan dienen gevolgd te worden. Bij
inbreuk hierop kan de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen
schade of verlies aan dieren of materiële zaken noch lichamelijke delen.
2.
De dieren moeten geringd zijn. Voor het bestrijden van de pseudo-vogelpest
dient elke fokker een officieel inentingsbewijs mee te nemen bij het inkooien waarop de
exacte ringnummers van de ingekorfde dieren vermeld staan.
3.
De dieren worden ingeschreven als volgt: per ras, per kleur, per leeftijd(oud of
jong)Vervangen van dieren mag op voorwaarde dat ze van hetzelfde ras én geslacht zijn.
De vervanging dient gemeld te worden aan het secretariaat bij het inkorven.
4.
Door zijn inschrijving verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement. In
gevallen niet voorzien in het reglement, beslist het bestuur.
5.
Deze meeting is toegankelijk voor iedereen. De inkom is gratis. Iedereen kan
dieren inschrijven, mits het inschrijvingsformulier ten laatste op 1 April 2012 bij onze
secretaris zijn aangekomen. Zie gegevens inschrijvingsformulier
6.
Inschrijvingsgeld: 2 EURO per dier. Alle officieel erkende vechthoenderrassen
zijn welkom. Niet-erkende vechthoenderrassen zijn ook welkom, maar deze vallen dan
buiten de competitie. De eigenaar dient de nodige informatie te verschaffen over
herkomst en doel van het ras.
7.
Palmares: 2 EURO. In de palmares zal de naam en adres van de fokker worden
vermeld. Indien de fokker niet wenst dat zijn adres vermeld wordt, dan moet op het
inschrijvingsformulier het desbetreffende vakje worden aangevinkt.
8.
Alle ingezonden dieren kunnen te koop gezet worden via het
inschrijvingsformulier. Van de verkoopprijs wordt 10% afgehouden ten voordele van de
club.
Tijdens de meeting kunnen geen dieren meer te koop gesteld worden. Men mag de
verkoopprijs niet verhogen maar wél verlagen.
Verkochte dieren blijven in de kooien tot 16u en kunnen samen met de nieuwe eigenaar
de zaal verlaten mits een geldig attest van het secretariaat.
9.
De dieren mogen tijdens de volledige duur van de meeting niet uit de hokken
worden genomen, tenzij mits toestemming én aanwezigheid van de eigenaar en de
inrichters.
10.
De gezondheid van de dieren moet goed zijn. Bij twijfel aan een goede
gezondheid is de organisatie gerechtigd om de eigenaar te verplichten het dier terug uit
te kooien en de zaal te verlaten. Een officiële dierenarts kijkt beslist over de
gezondheid van een dier.
11.
Democratische stemming:
Het is de bedoeling dat elk lid en iedereen die dieren heeft ingeschreven, de dieren mag
beoordelen met een stemmingsformulier. Op die manier mag je je stem uitbrengen voor
‘het beste dier per ras’ De stemming gebeurt anoniem.
Als hulp wordt daartoe telkens de standaard van het desbetreffende ras aan de hokken
gehangen.
Daartoe krijgen alle leden plus de deelnemers een formulier bij het binnenkomen die zij
ter goedertrouw en in eer en geweten mogen invullen. Dit formulier dient voor 12.00 uur
in de stembus gedropt te worden. Alle formulieren die laattijdig ingediend worden,
worden als ongeldig beschouwd. De uitslag van deze stemming wordt bij de
prijsuitreiking mede gedeeld.
Elk lid en deelnemer kiest het beste dier van elk specifiek ras, indien er 5 dieren van
dat ras ingeschreven zijn. Indien er 15 dieren van een specifiek ras aanwezig zijn, dan
wordt de beste haan en de beste hen aangeduid.
Een jury van keurmeesters zal beslissen bij twijfel.
Ook de aanwezig keurmeesters zullen de beste dieren per ras aanduiden. Nieuw dit jaar
is dat de keurmeesters elk dier een aparte beoordeling zullen geven. De resultaten van
de keurmeesters zullen samengeteld worden met de uitslag van de deelnemers en onze
leden, zodat er op een democratische manier de beste dieren worden bepaald. De punten
van de jury tellen voor 50%, de andere 50% worden gegeven door de leden en de
deelnemers.
De keurmeesters kiezen daarenboven, onafhankelijk van de stemming, het beste dier
bestemd voor de wisselbeker: Beste Belgische vechthoen: Marcel Wyffels prijs
12.
Het resultaat van de stemming is onherroepelijk.
Bij gelijkheid aan stemmen zullen de aanwezige keurmeesters beslissen welk dieren wint.
13.
Wat ook nieuw is dit jaar: De verkoop gebeurt per opbod door middel van een
veiling. De eigenaar vermeld de minimum prijs bij de inschrijving. Deze prijs wordt
vermeld op het naamkaartje aan de kooi. Geïnteresseerde kopers kunnen hun interesse
tonen door hun naam op het kaartje van het te verkopen dier te schrijven.
Op de show wordt rond 14.30 uur de veiling opgestart. De namen van de potentiële
kopers worden afgeroepen tijdens de veiling. Deze personen kunnen dan per opbod van 5
Euro tegen elkaar bieden tot het hoogste bod is gevallen en de nieuwe eigenaar is
beslist.
14.
De inrichters zorgen voor de verzorging van de dieren: eten en vers drinkwater
staat ter beschikking. Voor eventuele schade of sterfte van de dieren kan de
organisatie nooit verantwoordelijk gesteld worden. Eieren blijven eigendom van de club
en worden vernietigd. Reclame onder welke vorm dan ook mag mits toestemming van de
inrichters.
15.
Voor verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen door brand
of welke andere schade dan ook in de ruimste zin van het woord is het bestuur niet
aansprakelijk. De deelnemers aan de manifestatie dienen eveneens de regels in verband
met de brandveiligheid na te leven of te doen naleven. De burgerlijke aansprakelijkheid
tegenover derden wordt niet gedekt door een polis. De deelnemers zijn zelf
aansprakelijk voor de schade die tijdens de manifestatie door hen werd aangebracht.
De kosten voor herstelling van eventueel aangebrachte schade tijdens de manifestatie
zal op de personen die de schade aangericht hebben verhaald worden.
16.
Alle illegale praktijken zijn verboden zowel binnen als buiten de zaal (parking en
omliggende straten). Indien het bestuur dergelijke praktijken opmerkt, waarschuwen
wij onmiddellijk de lokale politiedienst.
17.
Gelieve de rust en orde in de buurt van de zaal 'De Linde' te eerbiedigen.
Wij werken nauw samen met het gemeentebestuur en willen deze samenwerking graag
onderhouden.
18.
De inkom is voor iedereen gratis! Gelieve geen honden mee te brengen, aangezien
de dieren daar te onrustig van worden.
19.
Het bestuur vraagt uitdrukkelijk dat er geen dieren zouden worden verhandeld
op de parking, dit verstoort de rust én zorgt voor een ondermijning van onze
organisatie. Wij appreciëren het ten zeerste als u tijdens onze meeting dieren wenst te
verkopen. Gelieve dan ook zo fair te zijn en deze in te schrijven op onze meeting om zo
de organisatie, die dit mogelijk maakt, te steunen.
20.
Na het inkooien zal er een geneeskundige toezicht plaats vinden door dierenarts
Mevr Denivel Veerle.
Zieke of onreine dieren zullen uit de meetingsruimte verwijderd worden. De deelnemers
worden hiervan op de hoogte gebracht.
21.
Uitkooien gebeurt gezamenlijk om 16u. De dieren kunnen pas de zaal verlaten
indien elke eigenaar zijn dieren heeft teruggevonden.
Het bestuur van 'Dé Vechthoenderclub België’
Voorzitter
Frank Brusselman
Bestuursleden
Peter Timmermans
Guy Brockmans
Gerald Louette
Sekretaris
Gonda Grammet
Download