FORMULIER VOOR KANDIDAATSTELLING

advertisement
FORMULIER VOOR KANDIDAATSTELLING
Permanente Vorming met getuigschrift
GEDRAGSTHERAPIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN (KU LEUVEN)
2017-2021
Dit formulier invullen en via mail bezorgen aan Inge Schiepers
([email protected]) met een kopie op papier via de post naar:
Inge Schiepers
Studentenadministratie PPW
Dekenstraat 2 - BUS 3702
3000 Leuven
!!Deadline kandidaatstelling: 1 mei 2017
Pasfoto
I. Personalia
Naam en Voornaam:
Geslacht: V - M (omcirkel)
Geboortedatum:
Contactadres:
- straat + nummer:
- postcode + gemeente:
- telefoon:
o thuis:
o werk:
- e-mail:
1
II. Basisdiploma
(U mag in aanvulling van deze pagina ook een meer uitgebreid CV toevoegen.)
- Basisdiploma:
- Afstudeerrichting:
- Universiteit:
- Jaar beëindiging studie:
III. Huidige tewerkstelling
1.Eerste werksetting:
Naam & adres van instelling/afdeling/centrum:
Populatie en doelstelling:
Problematieken waarmee gewerkt wordt:
Gemiddelde en maximale duur in maanden van een therapeutische begeleiding:
Geef hier een concrete omschrijving van je functie en taken:
Tewerkgesteld sedert (datum): van
tot
Statuut (tijdelijk, vast):
Voltijds/deeltijds:
2
2.Eventueel tweede werksetting:
Naam & adres van instelling/afdeling/centrum:
Populatie en doelstelling:
Problematieken waarmee gewerkt wordt:
Gemiddelde en maximale duur in maanden van een therapeutische begeleiding:
Geef hier een concrete omschrijving van je functie en taken:
Tewerkgesteld sedert (datum): van
tot
Statuut (tijdelijk, vast):
Voltijds/deeltijds:
3.Therapeutisch mandaat:
Over alle werksituaties samen, hoeveel uren per week besteed je aan:

Interventies bij één cliënt(systeem)?: ___ uren (maak indien relevant opsplitsing tussen
oudergesprekken en gesprekken met kind/jongere)

Groepsinterventie? : ___ uren
3
Kan je hiervoor beroep doen op supervisie/intervisie binnen je werksituatie (onder welke vorm)?
(Belangrijk is dat de therapeut-in-opleiding wordt ingeschakeld in het team waar hij werkt, en er extra supervisie krijgt over de eigen
therapieën. Dit laatste is vooral van belang tijdens het eerste opleidingsjaar, maar ook wenselijk nadien.)
Betreft dit supervisie/intervisie met een gedragstherapeut?
In welke mate kunt u zelfstandig een behandelingsplan opstellen?
Voert u ook interventies uit in opdracht? (bv. vraag om relaxatie te geven):
Eerste werksetting:
Tweede werksetting:
4.Ondersteuning vanuit de werksettings:
Staan uw werksettings achter uw keuze om een permanente vorming in de gedragstherapie te
volgen?
Staat men u toe om de bestede uren (gedeeltelijk) te compenseren en / of wordt de opleiding
(gedeeltelijk) betaald door de werkgever?
Eerste werksetting:
Tweede werksetting:
4
IV. Andere relevante activiteiten ter ondersteuning van uw
kandidatuur
A. Vroegere werksettings:
B. Verdere opleiding(en) en specialisatie (met begin- en eindjaartallen)
C. Publicaties :
5
IV. Motivatie
Welke relevantie heeft de opleiding op dit ogenblik voor u?
Geef hieronder (+/- 1 bladzijde) uw motivatie voor deze kandidatuur.
Maak vooral duidelijk waarom u specifiek voor gedragstherapie kiest.
6
V. Interessegebieden
Welke problematieken interesseren u vanuit uw huidige of toekomstige werksituaties?:
VI. Voorkennis / ervaring
Omschrijf welke voorkennis/ervaring u opdeed (en op welke wijze) aangaande:
 leerpsychologie: kennis van leerwetten, leerpsychologisch onderzoek, klinische toepassingen
van hiervan
 gedragstherapie (algemeen en bij kinderen en jongeren in het bijzonder): ervaring in het
maken van GT analyses, het toepassen van GT technieken, samenwerking met erkende
gedragstherapeuten, volgen van GT workshops of studiedagen... Maak een onderscheid
tussen wat hoort bij je basisopleiding en wat je op eigen initiatief deed.
a) Leerpsychologie
Basisopleiding:
Eigen initiatief:
b) Gedragstherapie
Basisopleiding:
Eigen initiatief:
VII. Persoonlijk functioneren
Welke elementen beschouwt u als sterke punten in uw huidig functioneren als psycholoog/
therapeut?
7
Welke elementen beschouwt u als werkpunten in uw huidig functioneren als psycholoog/therapeut?
VIII. Eerdere aanvragen:
Heeft u zich ooit eerder kandidaat gesteld voor de opleiding gedragstherapie?
In welk jaar? :
Aan welke Universiteit?
IX. Referentiepersonen
Graag kregen we ter aanvulling van uw dossier de contactgegevens van twee referentiepersonen
voor uw kandidaatstelling.
Gelieve deze referentiepersonen te vragen om ons via mail (naar Inge Schiepers
[email protected] en Els Joos [email protected]) volgende informatie te
bezorgen:
 hoe (goed) ze jou professioneel kennen
 wat ze als je sterke punten en werkpunten zien
 daarnaast kunnen ze ook andere informatie toevoegen die ze nuttig achten om jou aan
te bevelen voor de opleiding.
Indien ze er de voorkeur aan geven om telefonisch informatie door te geven, kunnen ze ons ook in
een mail hun telefoonnummer en geschikte momenten van de week opgeven, met vermelding van
jouw naam als kandidaat. Wij nemen dan zelf contact met hen op.
De referentiebrief bereikt ons best voor 10 april 2017. De mogelijkheid bestaat dat we daarna
telefonisch contact opnemen met de referentiepersonen.
Hieronder kan u de naam en contactgegevens (telefoon, e-mail) opgeven van uw referentiepersonen:
1. Naam:
o
Aard van de professionele relatie:
o
Telefoon:
o
E-mail:
8
2. Naam:
Aard van de professionele relatie:
Telefoon:
E-mail:
Contactgegevens opleidingsteam



Academisch verantwoordelijke:
o
Naam: prof. dr. Nady Van Broeck
o
Telefoon: +32 16 32 60 51
o
E-mail: [email protected]
Coördinator
o
Naam: dr. Els Joos
o
Telefoon: +32 16 373889
o
E-mail: els.joos@kuleuven
Administratief verantwoordelijke studentensecretariaat
o
Naam: Inge Schiepers
o
Telefoon: +32 16 377729
o
E-mail: [email protected]
9
Download