Commission on the Status of Women (CSW) 2008, Verenigde Naties

advertisement
Commission on the Status of Women (CSW) 2008
Verenigde Naties New York
25 februari tot 8 maart 2008
De Commission on the Status of Women (CSW) heeft tot taak het beleid op het gebied
van vrouwenzaken voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor te
bereiden. In het najaar van 2008 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties (AVVN) plaats.
In juni 2000 heeft de CSW de opdracht gekregen de actie punten “Platform for Action”
van de Beijing vrouwenconferentie van 1995 jaarlijks te evalueren. De actiepunten
hebben een overlap met de acht Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.
De acht Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zijn:
 Armoede en honger halveren
 Alle meisjes en jongens naar school
 Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
 Kindersterfte verminderen met 66%
 Moedersterfte verminderen met 75%
 Bestrijding aids, malaria en andere dodelijke ziektes
 Schoon drinkwater en 100 miljoen mensen minder in krottenwijken
 Meer hulp, eerlijker handel, minder schulden
Vóór 2015 moeten de doelstellingen gehaald zijn. Wij zijn nu in 2008 en we hebben nog
veel te doen voordat we alle doelstellingen gehaald hebben.
Jaarlijks wordt één punt uit de “Platform for Action” gedetailleerd besproken, het
‘Priority Theme’. Vanuit heel de wereld komen regeringsvertegenwoordigers bijeen om
te discussiëren over de onderwerpen op de agenda.
Het resultaat van de CSW vergadering is het maken van de ‘agreed conclusions’.
Daarnaast zijn Non Governmental Organisations (NGO’s) met consultatieve status, zoals
Zonta, bij de vergadering aanwezig om advies aan de commissie en aan de
regeringsvertegenwoordigers te geven. De NGO’s zijn de oren en de ogen van de
regering.
Het onderwerp dat centraal staat in de 52e zitting in 2008 van de CSW is:
‘Financing for gender equality and the empowerment of women’.
Er is altijd een terugblik op voorgaande onderwerpen en dit jaar wordt ‘geweld tegen
vrouwen’ gecontroleerd. Hoe is het gesteld in de landen. Het advies is om statistiek te
gebruiken om te kunnen meten. Zonder statistiek kun je nooit zien of er vooruitgang
geboekt is.
Tijdens de CSW onderhandelen de regeringen en brengen verslag uit. Regeringen en
NGO’s organiseren side-events die betrekking hebben op het onderwerp ‘financiering
voor gender equality’. Iedere dag is er een ‘caucus’, het overleg om te horen wat er die
dag is gedaan en welke nieuwe conclusies en ontwikkelingen er zijn. Zo blijft een ieder
op de hoogte: regeringen en NGO’s.
De voorbereidingen in Nederland zijn uitgebreid geweest met
regeringsvertegenwoordigers en NGO vertegenwoordigers. Ambtenaren van de Directie
Emancipatie van het ministerie van OCW zijn aanwezig bij de CSW en voeren voor
Nederland de onderhandelingen samen met ambtenaren van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en van de Nederlandse Ambassade bij de VN in New York.
Het Nederlandse beleid is vastgelegd in nota’s, zoals de Emancipatienota die minister
Plasterk (OCW) in de Tweede Kamer het afgelopen jaar heeft gepresenteerd. Hoe staat
het in Nederland met gender equality? Hoe staat het met de implementatie van alle
afspraken?
Al eerder heeft de CSW als methode om gender equality te financieren ‘gender directed
budgetting’ aanbevolen. Bij het opstellen van begrotingen moet je bij ieder punt kijken of
de uitwerking sekse neutraal is. Begrotingen moeten sekse neutraal zijn. In Nederland
wordt deze methode niet toegepast en er wordt in de Emancipatienota niets over vermeld.
De politieke wil van de Nederlandse overheid om gender sensitief te budgetteren
integraal toe te passen is minimaal. Zonder een commitment op dit punt van de overheid,
zal gender mainstreaming een langzaam en marginaal proces blijven.
Blijf, naast het decentraliseren van financieringsstromen, voldoende investeren in
overkoepelende structuren die zorgen voor de maatschappelijke toetsing van het beleid en
die bovendien het maatschappelijke proces stimuleren, faciliteren en coördineren zodat
coherentie en continuïteit niet verloren gaan.
Gender budget analyse en gender sensitief budgetteren zijn een krachtig en noodzakelijk
instrument om de bestaande gender ongelijkheid aan te pakken.
Tijdens de CSW wordt uitgebreid over bovenstaande zaken gesproken. Woordvoerder
Robert Dijksterhuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken zette uiteen hoe
Nederland zich inzet voor de zeven prioriteiten die de VN-Task Force on Education and
Gender Equality heeft gesteld om de gender kloof te dichten. Nederland blijft 15% van
het ontwikkelingsbudget bestemmen voor onderwijs. Dat zal vast ook meisjes ten goede
komen, maar onduidelijk blijft hoe en hoeveel. Geweld tegen vrouwen is de 7e prioriteit
en hiervoor heeft Nederland extra geld beschikbaar gesteld: 4 miljoen voor het UN Trust
Fund “End Violence Against Women” , en 25 miljoen voor bilaterale activiteiten op dit
terrein.
Nederland steekt wat betreft het financieren van gender equality op binnenlands niveau
mager af bij tal van andere landen. Wat betreft internationale
samenwerking/ontwikkelingsamenwerking scoort Nederland aanmerkelijk beter als het
gaat om financiering for gender equality and women’s empowerment.
Slovenië is dit halfjaar voorzitter van de EU. Zij verwoordt de standpunten van de EU
landen. Op de website van UN/womenwatch/daw staan na 8 maart de ‘agreed
conclusions’.
Mijn taak is om mijn opvolgster Hester May, voormalig CDA wethouder in Amsterdam,
bij de AVVN 2008 te introduceren bij de VN. Hester May is door de Nederlandse
Vrouwen Raad geselecteerd en zal worden voorgedragen bij de Minister van
Buitenlandse Zaken om de vrouwenvertegenwoordiger bij de AVVN 2008 te zijn.
Hester houdt een dagboek bij. Het is te volgen op haar weblog.
Regina Smit
Vrouwenvertegenwoordiger voor het Koninkrijk der Nederlanden in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties 2007 te New York
Download