spelregels van het Bril Totaal Plan en Lens Totaal Plan

advertisement
9 juni 2017
Spelregels Hans Anders Bril Totaal Plan en Lens Totaal Plan
1
Definities:
Hans Anders: alle Nederlandse filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap
Hans Anders Prijsoptiek BV, alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst
gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders”.
Complete bril: een montuur van Hans Basic à 19,- of Hans Anders Collectie à 39,- met heldere
kunststof glazen met een brekingsindex van 1.6. voorzien van een ontspiegelings- en kraswerende
laag uit het Private Label Assortiment.
Halfjaarpakket contactlenzen: een halfjaarset rechter en linker contactlenzen uit het Private Label
assortiment en een voordeelpakket lensvloeistof. Bij daglenzen is het halfjaarpakket zonder de
lensvloeistof.
Voordeelpakket lensvloeistof: 3 flessen lensvloeistof uit het Private Label assortiment m.u.v. Easy
Wear System 1 & 2.
Meerprijs: De meerprijs wordt berekend op basis van het verschil tussen de reguliere (bruto) prijs
van soortgelijke Private Label glazen en/of montuur (dus zonder rekening te houden met enige
lopende actie) en de winkelprijs van de gekozen glazen en/of montuur op het moment van de
bestelling.
Bril Totaal Plan (verder te noemen BTP): de overeenkomst waarbij de Consument gedurende een
vooraf tussen partijen overeengekomen periode maandelijks een vastgesteld bedrag aan Hans
Anders via een automatische incasso voldoet. De overeenkomst wordt gesloten doordat de
Consument een aanmeldformulier ondertekent. Na de overeengekomen periode en indien de
Consument aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hans Anders heeft voldaan, ontvangt de
Consument een BTP voucher. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.
Lens Totaal Plan (verder te noemen LTP): de overeenkomst waarbij de Consument gedurende een
vooraf tussen partijen overeengekomen periode maandelijks een vastgesteld bedrag aan Hans
Anders via een automatische incasso voldoet. De overeenkomst wordt gesloten doordat de
Consument een aanmeldformulier ondertekent. Na de overeengekomen periode ontvangt de
Consument een LTP voucher. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.
2
Algemeen
2.1 Nadat de Consument gedurende de overeengekomen periode aan zijn betalingsverplichtingen uit
hoofde van het BTP of het LTP heeft voldaan, ontvangt de Consument van Hans Anders een voucher ,
dat de Consument het recht verschaft om:
a.
bij alle fysieke vestigingen van Hans Anders tegen inlevering van de voucher een Complete
bril of een Halfjaarpakket contactlenzen te bestellen.
b.
bij de webshop van Hans Anders een Complete enkelvoudige bril of een Halfjaarpakket
contactlenzen te bestellen.
2.2 De voucher wordt uiterlijk binnen 3 weken na de laatste betaaltermijn door Hans Anders aan de
Consument verstrekt. Bij overschrijding van deze termijn dient de Consument Hans Anders
schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor
de nakoming in acht wordt genomen .
2.3 De voucher:
• is onbeperkt geldig;
Pagina 1 van 3
9 juni 2017
• kan één keer worden gebruikt;
• is overdraagbaar aan derden.
• kan niet worden ingewisseld voor contanten;
• wordt slechts eenmaal verstrekt;
2.4 Een eventueel restbedrag, na betaling met de voucher, wordt te allen tijde bijgeschreven bij uw
klantsaldo.
2.5 Het BTP en LTP kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties.
2.6 Hans Anders heeft de mogelijkheid om jaarlijks de prijzen te indexeren van het BTP en LTP
conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) waarbij de index van 2006 = 100.
3
BTP:
3.1 Tegen inlevering van een volledige BTP voucher heeft de Consument recht op een Complete bril.
3.2 Het BTP heeft meerdere variaties voor de verschillende typen glazen met andere
contractwaardes. De Consument heeft de mogelijkheid om (tussentijds) over te stappen naar een
ander type BTP.
3.3 Indien de Consument opteert voor andere glazen dan de kunststof glazen uit het Private Label
Assortiment of de bril wenst te voorzien van gekleurde of meekleurende glazen dan geldt een
meerprijs. De meerprijs dient bij aflevering te worden voldaan.
3.4 Hans Anders hanteert brekingsindexnormen ten aanzien van de sterktes van glazen, de maximale
brekingindex binnen het Bril Totaalplan is 1.67. Kiest de Consument zelf voor een hogere
brekingsindex dan de norm van Hans Anders of een brekingsindex die buiten het Bril Totaalplan valt
dan geldt daarvoor een meerprijs. De meerprijs dient bij aflevering te worden voldaan.
8
7
6
5
4
3
2
1
Sterkte
1,5
1,6
1,67
4
LTP:
4.1 Tegen inlevering van een volledige LTP voucher heeft de Consument recht op een Halfjaarpakket
contactlenzen.
4.2 Het LTP heeft meerdere variaties voor de verschillende typen contactlenzen met andere
contractwaardes. De Consument heeft de mogelijkheid om (tussentijds) over te stappen naar een
ander type LTP.
4.3 Kiest de Consument voor een ander type contactlens dan het afgesloten LTP, en/of voor andere
lensvloeistof dan het Voordeelpakket lensvloeistof dan betaald de Consument het verschil in prijs
tussen het afgesloten LTP en het gewenste LTP. Dit verschil dient bij aflevering te worden voldaan.
5
Annulering en ontbinding van BTP of LTP
Pagina 2 van 3
9 juni 2017
5.1 Het staat de Consument vrij om op ieder moment de overeenkomst inzake het BTP of LTP met
Hans Anders te annuleren, door middel van schriftelijke of elektronische mededeling.
5.2 Hans Anders verstrekt in geval van een annulering door de Consument uiterlijk binnen drie
weken na de beëindiging van de overeenkomst een voucher ter waarde van het bedrag dat de
Consument tot op dat moment aan Hans Anders heeft betaald.
Dit voucher kan onbeperkt bij aankoop van een bril, lenzen of toebehoren worden ingewisseld bij
Hans Anders waarbij de waarde van het voucher in mindering wordt gebracht op de winkelprijs die
op dat moment geldt voor het aan te kopen product. Het voucher dient in één keer te worden
besteed.
5.3 Bij inwisseling van het voucher worden geen contanten uitgekeerd.
5.4 Indien de Consument gedurende de looptijd van de overeenkomst tekort schiet in de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen, zal de overeengekomen termijn naar evenredigheid worden
verlengd. Hans Anders is bevoegd deze overeenkomst te allen tijde, en zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist, te ontbinden, indien de Consument gedurende een periode van minimaal
3 maanden heeft verzuimd om aan zijn maandelijkse betalingsverplichtingen te voldoen. Ingeval de
overeenkomst ingevolge deze bepaling wordt ontbonden heeft de Consument geen recht op
restitutie in contanten van de door haar betaalde gelden. In plaats daarvan zal Hans Anders de
Consument een voucher verstrekken, waarbij het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige
toepassing is.
6
Wijzigen van de gegevens bij BTP of LTP
De Consument kan zijn gegevens wijzigen via:
• Een e-mail bericht aan [email protected]
• Via het kopje Klantenservice van de website www.hansanders.nl.
Pagina 3 van 3
Download