Lees meer

advertisement
PPSS – Program for Product Service Systems
FES aanvraag Creatieve Industrie – najaar 2009
De faculteiten Industrieel Ontwerpen van de 3 TU’s en de Design Academy Eindhoven ontwikkelen met het ministerie van OCW dit najaar
een onderzoeksprogramma voor de Creatieve Industrie in Nederland, dat half december ingediend zal worden bij het Fonds Economische
Structuurversterking (FES).
Een kennisbasis voor de Creatieve Industrie
Het PPSS gaat de ontwerpsector in de Creatieve Industrie een
impuls geven voor het succesvol en efficiënt ontwikkelen van
product/dienst combinaties (product service systems). Om deze te
kunnen ontwikkelen, zullen er in de beoogde looptijd van 5 jaar
nieuwe kennis, methoden en gereedschappen ontwikkeld en
nieuwe researchfaciliteiten gerealiseerd worden voor de industrieel
ontwerpers in de Nederlandse Creatieve Industrie. Dat wordt
tegelijkertijd aangewend om innovatieve oplossingen te
ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit zal
plaatsvinden in een multidisciplinaire samenwerking van industrie,
ontwerpers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
Product Service Systems: als traditionele oplossingen niet
meer volstaan
Westerse bedrijven ondervinden dat het behouden van een
concurrentievoordeel minder eenvoudig is dan vroeger. De
wereldmarkt maakt dat productie overal ter wereld kan
plaatsvinden en alleen vooruitstrevende technologie is niet meer
voldoende om een onderscheid te maken. Veel sectoren zoeken
naar het verhogen van de toegevoegde waarde door het verbinden
van diensten aan producten. Diensten die door het immateriële
karakter ook een antwoord bieden op duurzaamheidsvraagstukken
als materiaal- en energiebesparing. Deze Product Service Systems
geven bovendien een antwoord op de mondiger consument, die
maatwerkoplossingen en persoonlijke gebruikservaringen verlangt.
Ontwerpers kunnen vernieuwende oplossingen
ontwikkelen….
Sectoren en bedrijven concentreren zich steeds meer op hun
kerntaken, waardoor de waardeketen langer wordt en de
onderlinge afhankelijkheid van partijen in die keten groter. Het
zelfstandig ontwikkelen van oplossingen wordt moeilijker. Dit wordt
versterkt door de toenemende complexiteit van producten en
vraagstukken in de samenleving. Dat vraagt om een
multidisciplinaire aanpak en kennis van creativiteit. Op dat domein
zijn de Industrieel Ontwerpers expert; zij zijn als geen ander in
staat integrerend te werken, zijn conceptueel en verbeeldend.
Wetenschappelijk onderzoek over ontwerpen vergt een
nieuwe aanpak
Hoewel er kennis is over methoden voor effectief
productontwerp, is er zeer weinig kennis beschikbaar over
ontwerpmethoden die gehanteerd kunnen worden voor het
ontwikkelen van succesvolle product service systems. Het
ontwikkelen van dergelijke kennis vraagt om een vernieuwende
aanpak van het wetenschappelijk onderzoek en zal de basis
leggen voor het versterken van de ontwerpsector.
PPSS onderzoekt experience, intelligence en business…
Om de belofte die product service systems bieden te kunnen
onderbouwen, gaat het programma onderzoek doen naar:
•
User experience: hoe dragen product service systems bij
aan persoonlijke en sociale ervaringen, wat zijn de culturele
en sociale dimensies en hoe kan de ontwerper deze
gebruiken?
•
Intelligence: welke intelligentie is nodig om product service
systems optimaal te kunnen ontwerpen, prototypen, testen
en realiseren?
•
Business: wat maakt product service systems succesvol,
welke businessmodellen liggen daaraan ten grondslag en
hoe kan de ontwerper een bijdrage leveren aan het succes
ervan?
…om deze kennis toe te passen in maatschappelijke
vraagstukken
De in het onderzoeksprogramma ontwikkelde kennis wordt
toegepast en direct in economische en maatschappelijke waarde
omgezet door projecten op de maatschappelijk relevante
terreinen van ‘care’ en ‘productivity’. In deze projecten wordt
gezocht naar een evenwichtige samenstelling van deelnemende
partijen, in de vorm van maatschappelijke organisaties,
ontwerpers, industrie en kennisinstellingen.
….. maar slagen daar onvoldoende in.
De Creatieve Industrie, met daarin de industrieel ontwerpers, is
een jonge bedrijfstak, die zich in vele opzichten nog moet bewijzen.
Bedrijfsvoering en toegevoegde waarde krijgen nog onvoldoende
aandacht, de businessmodellen zijn nog weinig trefzeker. De sector
is bovendien versnipperd, bestaat uit zowel een paar grotere
bedrijven als een groot aantal kleine. Dat maakt dat deze industrie
zich moeilijk toegang verschaft tot de kennisinfrastructuur, die hen
kan helpen zakelijk succesvol te zijn en effectief vernieuwende
oplossingen te ontwikkelen.
Dit programma wordt ontwikkeld door een breed consortium van kennisinstellingen, onder leiding van prof. Cees de Bont, decaan van de
faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. De onderzoeksprojecten in de toepassingsgebieden ‘care’ en ‘productivity’ beogen een
looptijd van 2 tot 4 jaar, in een combinatie van fundamenteel onderzoek (in hoofdzaak binnen en door de kennisinstellingen) en industrieel
onderzoek binnen de deelnemende bedrijven. De daarbij behorende subsidiepercentages zullen variëren tussen 75% en 50% van de
subsidiabele kosten. Een typische projectomvang zal in de orde van 1,5 tot 2,5 miljoen euro bedragen, voor een looptijd van 4 jaar.
Projecten worden geformuleerd tijdens de opstelling van het PPSS programma in november 2009. Het programma beoogt geen
tenderregeling.
Interesse voor deelname aan projecten of inbrengen van relevante projecten binnen de hier geschetste scope kan tot uiterlijk 11 november
plaatsvinden door contact op te nemen met uw relatie bij een van de deelnemende kennisinstellingen, of door contact op te nemen met
Bart Ahsmann, [email protected] (015 2784468 / 06 14346504)
Download