cursus wvo-heffingen - Ten Lande Belastingadvies

advertisement
Pagina 1
… een kei in belastingen
Noorderweg 4
7849 TB De Kiel
Drenthe
Internet www.tenlande.nl
E-mail [email protected]
Tel
Fax
Rabobank 1155.52.405
0591 - 387536
0591 - 387594
CURSUS WVO-HEFFINGEN
De cursus Wvo-heffingen wordt door Ten Lande Belastingadvies in-company gegeven en bestaat uit de volgende
onderdelen:
WVO-HEFFINGEN
Relevante wetgeving
-
-
-
Grondwet, Waterschapswet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
Uitvoeringsbesluiten verontreiniging oppervlaktewateren, Besluit
vervuilingswaarde ingenomen water, regionale verordeningen.
Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen,
alsmede hieraan gerelateerde Voorschriften, Uitvoeringsbesluiten en
Uitvoeringsregelingen.
Beleidsregels: wat mag wel en wat mag niet middels beleidsregels worden
geregeld?
Begrippen
-
Oppervlaktewater, vervuilingseenheid, afvoeren, enz.
Beschikkingen
-
Het formele beschikkingsbegrip, procedures (Awb), bezwaar en beroep.
Vaststellen
vervuilingswaarde
-
Afvalwateronderzoek, tabel afvalwatercoëfficiënten, forfaits.
Forfaits
-
Doel, werking, soorten forfaits.
Tabel
afvalwatercoëfficiënten
-
Geschiedenis (oorsprong conversietabel), indeling bij AMVB, veranderen van
waterklasse bij AMVB, beschikkingen.
Aftrek ingenomen water, fiscale opdeling in bedrijfsruimten (meerdere
waterklassen).
Berekening aantal vervuilingseenheden.
Afvalwateronderzoek
-
Aanslagen
-
Verschillende onderzoeksmethoden, debietmeting en kalibratie,
bemonstering en NEN 6600-1, monsterbehandeling en analyse.
Soorten beschikkingen: ontheffingsbeschikking (herleidingsmethodieken,
onderzoeksfrequentie), meetbeschikking (onderzoek en analyse),
beschikking T-correctie.
Berekening aantal vervuilingseenheden.
Soorten aanslagen (ambtshalve, voorlopig, nader voorlopig, definitief,
navordering, ambtshalve vermindering).
Bezwaar en beroep, procedures zoals het horen van belanghebbende,
rechtsgang, enz.
Bevoegdheden
-
Ambtenaar belast met de heffing, delegatie en mandaat, toezicht en controle
in het veld.
Toekomst
-
Wijzigingen Waterschapswet, komst Waterwet
De exacte inhoud van de cursus wordt in overleg vastgesteld. Zo kan een meer fiscaal-juridisch georiënteerde
cursus worden gegeven, of juist een meer technologisch georiënteerde cursus.
De cursus wordt, afhankelijk van de omvang, in meerdere dagdelen gegeven. Ieder dagdeel bestaat uit een deel
theorie en een praktijkgericht deel met voorbeelden, casus en jurisprudentie.
Ten Lande Belastingadvies: specialist in afvalwaterheffingen en andere milieugerelateerde belastingen
Rabobank 1155.52.405 - Handelsregister 04078854 - BTW-nummer NL1091.60.678.B01
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe
Download