Jaarplan 2010 - Netwerk Palliatieve Zorg

advertisement
Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) 2010:
Drechtzorg vormt samen met Gorinchem e.o. het netwerk palliatieve zorg Waardenland. Sinds de
oprichting van het netwerk palliatieve zorg Waardenland gebruikt het netwerk een jaarlijks
activiteitenplan voor het realiseren van de doelen. Activiteiten uit voortgaande jaren zullen in 2010
voortgezet worden. Daarnaast worden bestaande activiteiten uitgediept en nieuwe initiatieven
gestart, er vanuit gaande dat de inzet van de netwerkleden gewaarborgd blijft en de passende
financiering gevonden wordt. Het totale overzicht is opgenomen in het activeitenoverzicht 2010.
1.
Organisatie van het Netwerk
In 2009 heeft een herstructurering plaatsgevonden van het netwerk. Het netwerk palliatieve zorg
heet nu officieel Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. In deze nieuwe organisatie zijn enkele
nieuwe werkgroepen gestart en is de adviesgroep geformeerd. De adviesgroep is er voor de
inhoudelijke inbreng van en informatieverstrekking aan de leden. Zij is de ambassadeur van het
Netwerk. De groep heeft een heeft een adviserende functie naar de stuurgroep. Onderwerpen die zij
bespreekt kunnen leiden tot het tot een project.
 In 2009 zijn 2 projecten gestart. Deze zullen worden voortgezet in 2010. Dit geldt voor
`palliatieve zorg in het ziekenhuis` (zowel Albert Schweitzer als Beatrixziekenhuis), en `de inzet
van vrijwilligers in de thuiszorg en verzorgingshuizen`.
 Voor 2010 zal een krachtenveldanalyse het netwerk worden uitgevoerd. Hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt of een juiste vertegenwoordiging aanwezig is in de stuurgroep en de
verschillende werkgroepen van het netwerk.
2.
Financiering van het Netwerk
Voor het netwerk wordt jaarlijks een aparte begroting gemaakt en op basis hiervan een subsidie
aangevraagd. Dit gebeurt in samenwerking met Het Spectrum dat de kassierfunctie voor het
netwerk heeft. Daarnaast wordt beleid uitgezet op de mogelijkheden rondom aanvragen van
subsidiegelden en fondsenwerving om deze gelden vervolgens in te zetten in bijvoorbeeld
themabijeenkomsten en trainingen.
3.
Beleid van het NPZ Waardenland
In 2009 is het doorstartdocument het netwerk vastgesteld. Dit document vormt een goede basis om
verder beleid binnen het netwerk uit te zetten.
 In 2010 wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld, zodat beleid ook over een langere periode
uitgezet kan worden.
4.
Activiteiten op gebied van transmurale samenwerking
A.
Continuïteitshuisbezoeken;
In 2009 is het project continuïteitshuisbezoeken in het Albert Schweitzer ziekenhuis afgerond. Het
ziekenhuis kijkt met tevredenheid terug op dit traject en heeft besloten om te komen tot een
standaardaanbod ziekenhuisbreed voor de oncologische palliatieve patiënt. Verwijzing vindt plaats
vanuit het ziekenhuis en de zorg (de continuïteitshuisbezoeken) wordt geleverd door de
verschillende thuiszorgorganisaties waarvan medewerkers speciaal hiervoor zijn geschoold.
 Om de overgang van project naar regulier aanbod soepel te laten verlopen zal het netwerk in
2010 hierin een bijdrage leveren. Er wordt een transmurale werkgroep opgericht die 4 x per jaar
bijeenkomt om de voortgang van de continuïteitshuisbezoeken te bespreken. Ook ook andere
transmurale onderwerpen kunnen hier aan bod komen.
 Eind 2009 gaat het continuïteitshuisbezoek van start in het Beatrixziekenhuis met een uitloop
naar 2010.
B;
Zorgpad stervensfase;
In 2009 werken in de regio Waardenland inmiddels 8 instellingen met het zorgpad stervensfase. De
rol van het IKR was tot op heden dat zij deze instellingen begeleidt bij het trainen en implementeren
van deze trajecten in de instellingen.
Definitief jaarplan 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
1
Deze rol is sinds 2009 bij de netwerkcoördinator neergelegd. De training voor projectleiders vindt
nog plaats bij het IKR, de begeleiding van de projectleiders tijdens implementatie wordt
overgenomen door de netwerkcoördinator.
 Uit inventarisatie blijkt dat er voor 2010 vanuit 4 à 5 instellingen belangstelling is om het zorgpad
te implementeren. Hoe dit verder vorm krijgt in de praktijk is nog niet helemaal duidelijk.
 In 2009 is een regionale werkgroep gestart met deelnemers vanuit de instellingen die werken
met het zorgpad. De taak is uitwisseling van ervaringen, advisering naar instellingen die nog een
start gaan maken met het zorgpad stervensfase en zorg dragen voor regionale implementatie
van het zorgpad binnen het netwerk. In 2010 komt deze werkgroep komt 2x bijeen.
C,
Overleg coördinatoren/aanspreekpersonen andere ketens binnen Stichting Drechtzorg
Daar het netwerk palliatieve zorg valt onder stichting Drechtzorg en binnen de stichting sprake is
van ketenzorg is in 2009 gestart met een eenmalig overleg tussen de verschillende ketens.
Ketenzorg krijgt in de toekomst een steeds grotere rol. In 2010 wordt verder geïnventariseerd of de
verschillende ketens gebruik van elkaar kunnen maken, bijvoorbeeld door het standaardiseren van
overleg.
5.
Consultatief Palliatieve Team (CPT)
Er is in 2009 wederom een kleine toename van het aantal consulten geweest. Helaas niet zoveel als
men mag verwachten voor deze regio. PR blijft een punt van aandacht.
 In 2010 wordt gestarten met regionale open casuïstiekbesprekingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de professionals betrokken bij het CPT, niet alleen verpleegkundigen en
specialisten maar ook andere disciplines zoals maatschappelijk werk, psycholoog, apotheker.
Een andere manier om het CPT meer onder de aandacht te laten komen is het geven van
deskundigheidsbevordering. In 2009 is het contact met stichting Koel geïntensiveerd.
 In 2010 zullen enkele leden van het CPT modules ontwikkelen en les geven in palliatieve
sedatie, terminaal hartfalen en een module palliatieve zorg. In eerste instantie zal dit worden
gedaan voor de praktijkondersteuners/assistenten van de huisartsen en daarna voor de
huisartsen zelf.
6.
Deskundigheidsbevordering
A.
Basisscholing
In 2009 is de 1e basisscholing palliatieve zorg van het netwerk van start gegaan. Er is sindsdien een
grote wachtlijst.
 Voor het voorjaar van 2010 staan twee scholingen gepland.
 In 2010 wordt beleid uitgezet hoe het netwerk de scholingen verder wil organiseren, met name
de wachtlijst is een aandachtspunt hierin. Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om
scholing onder te brengen bij de ROC in samenwerking met IKR en netwerk.
B.
Les palliatieve sedatie
In 2009 hebben enkele consulenten de train de trainer bijeenkomst op het IKR gevolgd over de
richtlijn palliatieve sedatie.
 Deze les wordt in 2010 uitgezet binnen het netwerk. Het voornemen is om dit via stichting Koel
te doen.
C.
Netwerkbijeenkomst
Elk voorjaar wordt er vanuit het netwerk een netwerkbijeenkomst gehouden.
 In 2010 zal het onderwerp zijn `Acute situaties in palliatieve zorg thuis.
D
Spirituele zorg
In 2009 zijn er twee brainstormsessies geweest onder een groep met geestelijk verzorgers.
Conclusie was dat op dit gebied nog niet veel ontwikkeld is.
 Naar aanleiding van de lancering van de landelijke richtlijn spirituele zorg in het najaar 2009 zal
in 2010 een inventarisatie plaatsvinden over de mogelijkheden rondom een verdiepingscursus
spirituele zorg.
Definitief jaarplan 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
2
 Daarnaast wordt nagegaan of en welke behoeften er liggen rondom een steunpunt
zingevingsvraagstukken en wordt besproken of er mogelijkheden zijn om een themabijeenkomst
te organiseren.
Ook is in 2009 contact geweest met het netwerk Stadsgewest Breda en omstreken om
te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een samenwerking op het gebied van
het organiseren van een bijeenkomst “geloofsovertuiging in palliatieve zorg”.
 In 2010 worden de mogelijkheden onderzocht voor het organiseren van deze bijeenkomst.
7
Informatievoorziening
A.
Internationale dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ)
Jaarlijks vindt begin oktober deze IDPZ plaats. Het doel van het netwerk rondom deze dag is waar
nodig instellingen ondersteuning bieden als zij een open dag of andere activiteiten organiseren op
dit gebied. Visie van het netwerk is dat we per jaar bekijken of we hier extra aandacht aan
schenken.
 Een voorstel is gereed voor 2010 om in samenwerking met de COPD verpleegkundigen een
najaarssymposium te organiseren, waarbij aandacht geschonken kan worden aan deze dag.
B.
Website
De website van het netwerk is in 2008 gelanceerd. Het is een continue taak van de
netwerkcoördinator om deze up te date te houden.
C.
Nieuwsbrief
Vanaf 2009 is de opzet om 4 x per jaar een nieuwsbrief te laten uitkomen. De doelgroep zijn de
deelnemers vanuit het netwerk. De achterliggende gedachten hierachter is de instellingen op de
hoogte te houden van landelijke en regionale ontwikkelingen.
D.
Folder netwerk
Tijdens gesprekken met instellingen is gebleken dat het niet altijd duidelijk is wat de positie van het
netwerk is ten opzichte van stichting Drechtzorg. Hoe verhouden deze organisaties zich, waar houdt
het netwerk zich mee bezig, wie kan er gebruik van maken, etc.
 Om het netwerk meer te profileren en transparanter te maken zal in 2010 een folder over het
netwerk verschijnen.
8
Netwerkzorg op Maat
In het verleden werd dit project zorgprogrammering genoemd. Inmiddels heeft dit de naam
Netwerkzorg op Maat gekregen. In november 2009 zal hiervoor een website on-line gaan en kunnen
de netwerken hier gebruik van gaan maken. Hierdoor kunnen zij inzicht verkrijgen in de wijze
waarop hoe organisaties hun palliatieve zorg hebben ingebed. Hoe dit verder vorm zal krijgen is
nog niet helemaal duidelijk. Deze website kan voor het netwerk van betekenis zijn voor het
verkrijgen van inzicht in hoe organisaties palliatieve zorg in gebed hebben.
9.
Beleid uitzetten tav bijzondere doelgroepen
A
Verstandelijk beperkten
Over palliatieve zorg bij mensen met een handicap zijn contacten met de nurse practitioner van de
ASVZ.
 In 2010 zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om te komen tot samenwerking. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van een themabijeenkomst.
B
COPD
 De huisbezoeken na ontslag uit het ziekenhuis aan mensen met COPD die in de palliatieve fase
zijn worden voortgezet. Het voornemen is om een symposium te organiseren over de zorg voor
aan doelgroep.
Definitief jaarplan 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
3
C
Jeugdzorg
In 2009 is de vraag vanuit organisatie Trivium jeugdzorg gekomen of scholing op het gebied van
palliatieve zorg op maat gegeven kan worden.
 In 2010 wordt dit traject verder uitgestippeld.
10.
Ontwikkelingen op het gebied van WMO
Het is van groot belang dat het Netwerk op de hoogte blijft van ontwikkelingen die spelen bij de
gemeenten en WMO loketten. Veel vragen van patiënten en naasten worden bij deze loketten
gesteld.
 Onderzocht zal worden of deze mensen verwezen worden naar de juiste plekken.
Definitief jaarplan 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
4
Download