Notulen van de vergadering van de afdeling Oldambt

advertisement
Notulen van de vergadering van de afdeling Oldambt van LTO Noord op 17 maart 2016 in
Gasterij Smits te Midwolda.
1.
Opening
De voorzitter Pieter ten Have opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom en geeft aan dat de spreker van vanavond de heer Berry Martin nog
onderweg is naar ons.
2.
Notulen
Geen opmerkingen.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken
- Op 31 maart is er voor de melkveehouders een bijeenkomst is over arbeid. De
uitnodiging volgt nog.
- Er wordt nog een extra vergadering georganiseerd in april over de
aardbevingsproblematiek.
4.
Inleiding door de heer Berry Marttin, lid van de Raad van Bestuur van de
Rabobank en boer in Brazilië.
Rabobank heeft twee belangrijke strategieën: “bankieren voor Nederland” en
“banking for food”.
Tot 2050 komen er 2 miljard mensen bij. De wereldvoedselvraag zal naar
verwachting van Berry tot 2050 met minstens 60% groeien, waardoor er de
komende decennia meer voedsel geproduceerd moet worden dan ooit hiervoor.
Er zal vooral meer vraag zijn naar dierlijke producten.
Zuivelprijs is nu enorm gekelderd. Dit komt door het wegvallen van de melkquota
waardoor Europa enorm veel extra geproduceerd heeft wat de markt niet aankan
en doordat de markt in Rusland is weggevallen. Berry verwacht dat er het komend
jaar weer meer evenwicht komt in de markt. Feit is verder dat aanbod van
akkerland omlaag gaat. M.n. door urbanisatie in de delta’s (waaronder
Nederland). China en India huisvesten ca 40% van de wereldbevolking op ca 20%
van de wereldakkergrond met ca 10% hernieuwbaar water. Ze hebben te weinig
grond. Daardoor kopen de chinezen nu massaal bedrijven in andere gebieden op,
zodat ze de toevoer van voedsel naar China kunnen controleren. Op een gegeven
moment gaat dit spanning geven.
Nederland zit in de Champions Leaque voor de mondiale Food en Agri en is
voorbeeldland in productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. B.v. ned. zuivel
heeft wel 3 keer hogere productiviteit en staat mondiaal in de top 5 van de laagste
broeikasgas-emmissies/liter melk en b.v. ned. tomaatproductie heeft een 14 keer
hogere productiviteit/m2 en 95% minder watergebruik per kg tomaat.
In Nederland was robotisering in de zuivel een doorbraak, waardoor nog hogere
productiviteit.
Impact mondiale landbouw op milieu: 70% van water wordt door landbouw
gebruikt en 24% van de CO2-emissie door landbouw en 37% “earth’s landmass”
(excl. Antartica) door landbouw. Sinds 1970 is er veel vooruitgang geboekt in
Nederland op milieugebied: 45% minder CO2/kg melk, 43% minder CO2/kg
geproduceerde kip en 31 % minder CO2/kg varkensvlees. Welke andere sector
kan dit succes evenaren?
Nederland is 2e grootste exporteur ter wereld van landbouwprodukten (na
Amerika). 10% van ons nationaal product komt van het platteland en we zijn het 3e
meest productieve land per liter/koe ter wereld.
Gem. ned. inkomsten stijgen ruim 4 keer zo snel als die in de landbouw. Sinds
1995 is het aantal agrarische bedrijven in Nederland met 42% gedaald. Nu minder
bedrijven, maar grotere met achterblijvende inkomsten. In de keten is het
rendement op vermogen het laagst bij de boer en schommelt daar ook het meest.
Mondiale kostprijzen melk groeien naar elkaar toe; dit bied kansen voor exporteurs
in Nederland. B.v. in N. Zeeland gaan kosten behoorlijk omhoog. Verschillen
binnen landen vaak groter dan tussen landen: de ondernemer maakt het verschil!
In Amerika is er nu de milleniumgeneratie (de Foodie’s). Zij zijn bezorgd en willen
weten waar het voedsel vandaan komt. Willen het verhaal weten van het product.
Innovatie van boer tot bord: breed different (genetische landbouw), farm different
(big data, precisie farming, drônes), eat different en think different (virtual farm).
Toekomstvisie: als je een goed verhaal hebt, wordt jouw voedsel gekocht.
Verwachting is dat we weer terug gaan naar een evenwicht tussen biologisch en
chemisch produceren.
Vragen:
- inzake renteontwikkeling: We zitten nu middenin een geldoorlog. Eigenlijk
is 0 rente het ergste wat er is. Dan gaan mensen geld uit het systeem halen en thuis
bewaren. Enige manier dit te doorbreken is hervorming doorvoeren, b.v.
belastingverlaging. Visie Berry Marttin is dat de rente nog heel lang laag zal
blijven omdat er geen echte hervorming is doorgevoerd. Maar kanttekening
hierbij is dat onzekerheid groot is en dat het zeker niet zonder risico is om zoveel
geld in economie te pompen.
- in Nederland uitzettingen afgenomen. Mondiaal niet. Trend? Vraag naar geld is
laag. Nederlanders lossen af.
De voorzitter bedankt de heer Marttin voor zijn inleiding. We mogen trots zijn op
wat we hier presteren.
5.
Rondvraag:
Jan van Erp: Op 18 mrt bijeenkomst sneller internet. Inwoners witte adressen in
Oldambt krijgen brief om behoefte te peilen. Oldambt verbind is sinds vandaag
website met veel meer informatie.
Annechien ten Have: Veenoxidatie. Aandacht voor aanvang 2 pilotgebieden w.o.
Hongerige Wolf.
Maarten v.d. Meijden: Fosfaatbijeenkomst in Haren. Veel oudere leden daar.
Voorzitter geeft aan dat jonge AJK-leden moeizaam doorstromen naar LTO.
Jongeren worden al aantal keren uitgenodigd. We houden ons aanbevolen voor
suggesties.
Jan Achterhof: 2 jaar geleden was er verzoek LTO om bedrijven open te stellen,
maar was ongelukkig tijdstip ivm aanstaande oogst. Graag aandacht voor tijdstip
bij nieuwe openstelling.
v.d. Spek: voorstel om hoofdredacteur landbouwmechanisatie uit te nodigen?
Wellicht een idee om op die manier de jeugd erbij te krijgen? Voorzitter geeft aan
dat vakgerichte zaken meer bij vakgroepen ondergebracht worden.
6.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en wenst een ieder wel thuis
Download