trajectbegeleiding bij patiënten met darmkanker

advertisement
TRAJECTBEGELEIDING BIJ PATIËNTEN MET
DARMKANKER
26 maart 2015
EVA PAPE
MARIANNE MARTENS
© 2011 Universitair Ziekenhuis Gent
WAT IS EEN VERPLEEGKUNDIG CONSULENT IN
DE ONCOLOGIE?
= ONCOCOACH, ZORGVERPLEEGKUNDIGE, TRAJECTBEGELEIDER,
ONCONURSE …
• WERKT MET EEN BIJZONDERE EXPERTISE IN DE ONCOLOGISCHE
ZORG
• PATIËNT EN ZIJN OMGEVING ZIJN HET UITGANGSPUNT VAN DE
ACTIVITEITEN
RODE DRAAD DOORHEEN HET TRAJECT VAN DE ONCOLOGISCHE
PATIËNT (BINNEN HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM)
2
FUNCTIE VAN EEN VERPLEEGKUNDIG
CONSULENT
TRAJECTBEGELEIDING= PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN
PATIËNTENVOORLICHTING VAN BIJ DE DIAGNOSE TOT IN DE
OPVOLGINGS- OF PALLIATIEVE FASE
• INFO VERSTREKKEN (ONDERZOEKEN, CHEMO, RT, PRÉ- EN
POSTOPERATIEF)
• PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING AAN PATIËNT EN FAMILIE
• LID VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM, DOORVERWIJSFUNCTIE
• INFO PATIËNTENVERENIGINGEN, LOTGENOTENGROEPEN,
REVALIDATIEPROGRAMMA’S …
3
CONTACTMOMENTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
BIJ DIAGNOSEMEDEDELING
DOORVERWIJZING VAN DE ARTSEN ONCOLOGIE
BIJ DE START VAN DE BEHANDELING
PRÉ- EN POSTOPERATIEF
BIJ DE TUSSENTIJDSE HEREVALUATIE
TIJDENS DE VERDERE BEHANDELINGEN
OP VERZOEK VAN PATIËNT EN/OF FAMILIE
OP VERZOEK VAN ANDERE HULPVERLENERS
4
Multidisciplinair team
Psycholoog
Sociale dienst
Diëtist
VPC
Radiotherapeut
Patiënt
Digestief
oncoloog
Gastrointestinaal
chirurg
VPK aan
bed
Palliatief
support team
5
TAKENPAKKET CONSULENT
• DIRECTE PATIËNTENZORG
• DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
• INNOVATIE EN BELEIDSONTWIKKELING
6
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
• OVERDRAGEN VAN KENNIS AAN COLLEGA VERPLEEGKUNDIGEN
EN ANDERE ZORGVERLENERS
• ORGANISEREN EN GEVEN VAN VORMINGEN
• ZORGEN VOOR EIGEN DESKUNDIGHEID VIA OPLEIDINGEN EN
WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR
7
INNOVATIE EN BELEIDSONTWIKKELING
• EEN BIJDRAGE LEVEREN TOT HET ONTWIKKELEN EN BIJSTUREN
VAN DE VERPLEEGKUNDIGE ZORG
• PARTICIPEREN IN OVERLEGMOMENTEN
• DEELNAME AAN KWALITEITSPROJECTEN (STANDAARDEN,
ZORGPADEN, INFORMATIEGIDSEN…)
8
INHOUD
1. TRAJECTBEGELEIDING
A. COLONCARCINOOM
B. RECTUMCARCINOOM
9
ANATOMIE COLON / RECTUM
10
TUMOREN VAN HET SIGMOÏD
11
CONSULTATIE GEMEENSCHAPPELIJKE
POLIKLINIEK
RADIOTHERAPEUT
GASTROINTESTINAAL
CHIRURG
VERPLEEGKUNDIG
GASTROONCOLOOG
CONSULENT
DIGESTIEVE
ONCOLOGIE
12
ROL VPC BIJ DE DIAGNOSTISCHE FASE
• INFORMEREN: CONTROLE GEVEN AAN
DE PATIËNT
– INFORMATIEGIDS AANBEIDEN: NEO-ADJUVANTE FASE
– OP MAAT EN GEFASEERD
• EMOTIONELE OPVANG
– PATIËNT LEEFT IN CHAOS EN ONZEKERHEID
– IDENTITEITSCRISIS
• VPK SPREEKUUR IS LAAGDREMPELIG (R
ONSE,
2007)
– VOORLICHTING
– ONDERSTEUNING
– BEGELEIDING
• TELEFONISCH VERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR IS EEN SNELLE
HULP
(BOSCH, 2007)
13
ROL VPC BIJ DE DIAGNOSTISCHE FASE
• DE PATIËNT HEEFT EEN GEVOEL VAN VERTROUWEN EN
CONTROLE
– VPC KAN ALTIJD GECONTACTEERD WORDEN (R
ONSE,
2007)
• DE BEHOEFTE AAN KENNIS IS HET GROOTST VOOR EN NA DE
THERAPIE
– PT WIL WETEN WAT HIJ KAN VERWACHTEN
• MEER OPTIMISME
• MINDER FRUSTRATIE
EN VERSPILLING VAN ENERGIE
(LANSON, HEDELIN & ATHLIN, 2007)
• HERHALING IS BELANGRIJK! ( ,2007)
• DE VPC LOOPT MEE OP HET TRAJECT VAN DE PATIËNT (
• PSYCHOLOOG INSCHAKELEN (
, 2009)
RONSE
VANDENBERGHE,
2009)
VANDENBERGHE
14
EDUCATIE + COUNSELING
INFORMEREN
EDUCATIE /
COUNSELING
EMOTIONELE
ONDERSTEUNING
Patiënt
is
• Gerustgesteld
Patiënt
is
• Geïnformeerd
Patiënt
is
• Tevreden
Patiënt
is
• Ondernemend
15
ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING
GIDS
VPC
ADVOCAAT
DIGESTIEVE
ONCOLOGIE
COACH
VRIENDIN
DECOENE, 2013
16
TOT WELKE GROEP BEHOORT DE PATIËNT?
MONITORS
• ACTIEF ZOEKEN NAAR INFORMATIE
BLUNTERS
• ONTWIJKEN VAN INFORMATIE
17
EDUCATIE
• GEFRAGMENTEERDE INFO
• PRAKTISCHE INFO
(VANDENBERGHE, 2009)
(DECOENE,2013)
– BELANGRIJK
– BRUIKBAAR
– BEGRIJPELIJK
18
INFORMATIEGIDS
• 1 INFORMATIEBRON
• MOGELIJKHEID OM INFO
GEFASEERD AAN TE
BIEDEN
• INFORMATIE OVER
ZIEKTE EN BEHANDELING
19
20
21
ROL VPC PREOPERATIEF
• PREOPERATIEF CONTACT IS BELANGRIJK !
(EICHER ET ALL.,2012)
– PATIËNTEN HEBBEN NOOD AAN GOEDE PRÉ OPERATIEVE
INFORMATIE
•
•
•
•
VERLOOP OPNAME (CHRONOLOGIE)
NODIGE GEWAARWORDINGEN
MONITOR  BLUNTER
VISUELE INFO (
., 2011)
CHAN ET ALL
• IEDERE ONVERWACHTE GEBEURTENIS / HANDELING VOOR
OF TIJDENS OPERATIE KAN ANGST VEROORZAKEN
– VOORAL ANGSTREDUCTIE
22
ROL VPC PREOPERATIEF
• PERIODE VÓÓR DE PATIËNT OP DE OPERATIETAFEL
LIGT WORDT ALS ONPERSOONLIJK ERVAREN
• PT VOELT ZICH EENZAAM IN DE BEDHOLD 
NADENKEN
• DE CHIRURG GEEFT VERTROUWEN
• ER IS EEN BELANGRIJKE ROL WEGGELEGD VOOR DE
AFDELINGSVERPLEEGKUNDIGE !!!
(VERSCHUEREN, 2011)
23
CHIRURGIE POSTOPERATIEF
• OMGEVING ZIT TE WACHTEN OP TELEFOON DOOR DE CHIRURG
OVER OPERATIE
• PATIËNT VERWACHT VERSLAG VAN DE CHIRURG OVER HET
VERLOOP VAN DE OPERATIE
• BEZOEK VAN EEN VPC OP DE AFDELING WORDT ZEER
GEWAARDEERD
– STELT PT GERUST
– MOEDIGT PT AAN OM VERDER TE GAAN
• PT HEEFT NOOD AAN LUISTEREND OOR
• !! PATIËNTEN VERWACHTEN EEN GOEDE OPVANG VAN DE VPK OP
AFDELING
(Verschueren, 2011)
24
CHIRURGIE POSTOPERATIEF
• KATHETERS EN DRAINS
– CENTRAAL INFUUS
– (MAAGSONDE)
• DOEL: AFHEVELEN MAAG-DARMSAPPEN
• 3-5D TER PLAATSE BLIJVEN
– (BLAASSONDE)
• 5D TER PLAATSE (ZOLANG PCEA POMP ZIT)
– 1 OF MEERDERE DRAINS
• DOEL: AFVOEREN WONDVOCHT
25
CHIRURGIE: POSTOPERATIEF
• PIJNSTILLING
– PARACETAMOL
– ANDERE PIJNSTILLING
• TRADONAL®
• DICLOFENAC®
• DIPIDOLOR®
26
FOLLOW-UP
• 1E EN 2E JAAR
–
–
–
–
OPVOLGING PER 3 MAAND
LABO
CT THORAX/ABDOMEN
KLINISCH ONDERZOEK
• 3E JAAR
– OPVOLGING OM DE 4 MAAND
• 4E JAAR
– OPVOLGING OM DE 6 MAAND
• VANAF 5E JAAR
– IN THEORIE GEEN OPVOLGING MEER NODIG
27
ZIJN ER NOG VRAGEN?
28
CONTACTGEGEVENS
EVA PAPE
MARIANNE MARTENS
VERPLEEGKUNDIG CONSULENTEN DIGESTIEVE ONCOLOGIE
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT ONCOLOGISCH CENTRUM
09/332.19.33 EVA
09/332.09.13 MARIANNE
[email protected]
29
Download