Conditions générales

advertisement
Algemene Voorwaarden - DigiChambers
(01/08/2016)
De onderstaande Algemene Voorwaarden moeten getekend worden teruggestuurd naar
uw Kamer van Koophandel (cf. bijgaande adressenlijst).
De ondertekenaar dient te beschikken over een aangepaste handtekeningbevoegdheid
gepubliceerd in het Staatsblad.
Indien deze niet gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, moet een bijkomend stuk (bijv.
een volmacht getekend door de afgevaardigd bestuurder) aangehecht worden aan de
onderstaande Algemene Voorwaarden.
A. De elektronische aanvraag en aflevering van Certificaten van Oorsprong
Certificaten van Oorsprong worden hierna afgekort als “CO’s”.
Wettelijke verplichtingen
Deze procedure wijzigt niets aan de verplichtingen van de ondergetekende i.v.m. het
respecteren van de regels vastgelegd door de bevoegde Belgische en Europese autoriteiten.
Om het respect van deze verplichtingen te kunnen nagaan en met het oog op het opleiden
van zijn medewerkers erkent ondergetekende het recht van de bevoegde Kamer van
Koophandel om tijdens de normale kantooruren zijn lokalen te bezoeken en alle nodige
stavingsstukken op te vragen en te controleren.
Volmachten
Algemeen: Ondergetekende bevestigt dat elke aanvraag die elektronisch wordt ingediend
en ondertekend via de DigiChambers website, ontegensprekelijk wordt verbonden met en
toegerekend aan de persoon aan wiens gebruikersprofiel het digitaal certificaat “gekoppeld”
werd via het menu “instellingen” op de DigiChambers website.
Verplicht: U dient minstens één beheerder aan te duiden:
Ondergetekende machtigt de onderstaande persoon/personen tot het toekennen en het
beheer van de volmachten voor het gebruik van DigiChambers met het oog op het
aanvragen van CO’s. Dit beheer gebeurt via de DigiChambers website.
Ondergetekende verbindt zich ertoe zijn Kamer van Koophandel onmiddellijk schriftelijk op
de hoogte te brengen indien een van onderstaande personen niet meer over deze
machtiging beschikt.
Naam
Voornaam
Vestiging
Algemeen telefoonnr.
Facultatief: U kan reeds één of meerdere gebruikers aanduiden die niet beheerder zijn.
Wat betreft de ondertekening van de aanvraag, bevestigt ondergetekende dat volgende
persoon/personen gemachtigd zijn de aanvragen voor CO’s geldig te tekenen.
Ondergetekende verbindt zich ertoe zijn Kamer van Koophandel onmiddellijk schriftelijk op
de hoogte te brengen indien een van onderstaande personen niet meer over deze
machtiging beschikt.
DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080
1
Naam
Voornaam
Vestiging
Algemeen telefoonnr.
Digitale certificaten
DigiChambers aanvaardt enkel klasse-3 certificaten uitgegeven door onderstaande
ondernemingen om toegang te krijgen tot de applicatie en om aanvragen geldig te
ondertekenen:
 Belgische elektronische identiteitskaart (eID) voor Belgen of buitenlanders
 GlobalSign NV - PersonalSign3 pro
 Isabel – gekwalificeerd certificaat
DigiChambers behoudt zich het recht voor om op elk moment het gebruik van een van deze
certificaten uit te sluiten of andere certificaten toe te laten.
B. Het raadplegen en het gebruik van de internetsite
Systeemvereisten
De gebruikers van de toepassing dienen te beschikken over:
Besturingssysteem Windows 2000 met SP4
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10 (in combinatie met Internet Explorer)
Browser
Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10 of 11. In Internet Explorer 9 of
hoger moet u op “compatibiliteitsweergave” klikken.
ActiveX & Javascript moeten toegelaten zijn.
Firefox 3.6 t.e.m. Firefox 29.
Adobe Software
Adobe Reader 9 Acrobat Standard 9 of Acrobat Professional 9 of hoger
Schermresolutie
1280x800 of hoger
Processor
Pentium 600Mhz of hoger
Geheugen
512Mb RAM of hoger
Printer
Kleurenprinter
Opgelet:
 “digichambers.be” moet aan de trusted sites toegevoegd worden in Internet Explorer.
 Indien de PC zich achter een firewall bevindt, moet de gebruiker de rechten hebben om
ActiveX te downloaden.
 Indien de gebruiker beroep wenst te doen op een E-ID kaart moeten een kaartlezer en
bijhorende middleware geïnstalleerd worden.
 Microsoft VISTA gebruikers moeten de beveiligingsmodus uitschakelen. Gebruiker kiest
optie ‘Beveiliging’ en vinkt het vakje ‘Beveiligde modus inschakelen’ uit.
DigiChambers behoudt zich het recht voor om deze vereisten te allen tijde te wijzigen. Deze
kunnen worden geraadpleegd via de rubriek “systeemvereisten” op de DigiChambers
website.
DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080
2
Afprinten van CO’s
Indien ondergetekende ervoor kiest om CO’s binnen zijn onderneming af te printen, dient hij
telkens te verifiëren of de CO correct en leesbaar afgeprint werd. In geval van twijfel dient hij
onmiddellijk de bevoegde Kamer te verwittigen. In dat geval mag het CO niet gebruikt
worden totdat de Kamer hiervoor haar toestemming geeft.
Informatie op de website
DigiChambers NV en eventuele andere instanties:
 bieden geen enkele garantie betreffende de exactheid, de volledigheid of de actualiteit
van de informatie die via dit systeem kan geraadpleegd of uitgewisseld worden. De
toegang tot de informatie op de site is onderhevig aan uw aanvaarding van het feit dat
DigiChambers elke verantwoordelijkheid afwijst voor handelingen ondernomen op basis
van informatie verleend op de site;
 wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende de inhoud van de webpagina’s, met
inbegrip van - zonder zich tot deze te beperken - elke impliciete garantie aangaande hun
geschiktheid tot commercialisering of gebruik of betreffende beslissingen of handelingen
die genomen of ondernomen kunnen worden door een gebruiker vertrouwend op deze
informatie;
 wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade, kosten, derving van winst, verlies van
gegevens of elk ander direct of indirect nadeel dat zou kunnen resulteren uit het gebruik,
de onmogelijkheid tot gebruik of toegang, of een panne, onderbreking of schrapping van
de gehele of gedeeltelijke dienst, op eender welk moment;
 zijn geenszins verantwoordelijk voor:
o het aanbod van de links naar andere websites;
o de inhoud van andere websites waarmee de gebruiker in verbinding gebracht kan
worden via de site van DigiChambers;
o de gevolgen van acties geïnspireerd door de inhoud van deze websites;
 wijzen elke garantie of verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, verbonden aan het
gebruik van het systeem.
Aard van de informatie
De inlichtingen die op deze website kunnen worden gevonden, zijn geen raadgevingen. De
behandelde materies zijn complex en onmogelijk eenvoudig te vatten. Deze informatie is niet
bestemd tot het motiveren of uitlokken van een beslissing of een definitief oordeel, maar is
enkel bedoeld als een praktische leidraad voor het invullen van een CO en het gebruik van
deze applicatie. De gebruiker wordt uitgenodigd steeds een expert te raadplegen alvorens
een beslissing te nemen met betrekking tot andere dan puur praktische aspecten van het CO.
Vorderingen
De gebruiker die de informatie op deze pagina’s raadpleegt, ziet af van om het even welke
vordering, van welke aard ook, aangaande het gemaakte gebruik van de informatie
aangeboden door het systeem, of deze vordering zich richt tot DigiChambers of tot enige
andere instantie die de beschikbare informatie via het systeem heeft aangeboden.
Risico’s
De gebruiker die de informatie op deze pagina’s raadpleegt, verbindt zich er bovendien toe
elk risico inherent aan het gebruik van het systeem voor eigen rekening te nemen (en af te
zien van elke vordering tegen DigiChambers of enige andere instantie die de beschikbare
informatie via het systeem heeft aangeboden), waaronder elk risico aangaande de
beschadiging van computers, software of gegevens door een virus dat doorgestuurd of
geactiveerd kon worden via het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem heeft
geraadpleegd.
DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080
3
Privacy - vertrouwelijkheid
Er wordt verwezen naar de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het
privé-leven inzake de behandeling van gegevens van persoonlijke aard.
Er wordt gegarandeerd dat:
 gegevens van persoonlijke aard enkel verkregen en behandeld worden met het doel te
beantwoorden aan de gestelde vraag ter informatie;
 gegevens van persoonlijke aard niet worden doorgegeven aan derden noch gebruikt
worden voor commerciële doeleinden tenzij mits toestemming van gebruiker;
 de gebruiker het recht heeft zijn persoonlijke gegevens te raadplegen, deze op hun
juistheid te controleren en eventuele fouten desbetreffend te laten verbeteren;
 de beste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om te vermijden dat derden misbruik
zouden maken van gecommuniceerde gegevens van persoonlijke aard;
 alle gegevens vertrouwelijk en wettelijk worden behandeld.
De gegevens dienen te worden bewaard gedurende 2 jaar.
Intellectueel eigendom
Merken, commerciële namen, logo’s en acroniemen die op de pagina’s kunnen verschijnen,
behoren exclusief toe aan hun houders.
DigiChambers waarschuwt de bezoeker dat zij volledig los staat van het imago en de
uitstraling van deze merken, die enkel ten goede komen aan de houders zelf.
Daarentegen behoren alle intellectuele rechten die betrekking hebben op de onderdelen van
de site van DigiChambers, deze laatste zonder uitzondering exclusief toe.
De toegankelijke informatie op de website, het lettertype, het hypertext-script van de
structuur van de pagina’s, de benaming van DigiChambers, de domeinnamen en het logo
van DigiChambers zijn elementen beschermd door de wet op bescherming van databanken,
de wetten op de bescherming van auteursrechten (copyright) en de internationale conventies
betreffende deze materie alsook de reglementering over domeinnamen. Deze elementen
mogen niet gekopieerd worden, onder welke vorm, drager of wijze dan ook, noch gebruikt of
verdeeld worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DigiChambers.
Niettemin mag de informatie op deze site, vrij gekopieerd worden op drie voorwaarden:
1. de verwijzing naar bron met vermelding van ©, datum van het gebruikte document en
adres van de website;
2. de verbintenis elke verbetering of uitbreiding van de gebruikte informatie te melden aan
DigiChambers;
3. het gebruik van deze informatie voor strikt privé- en niet-commercieel gebruik.
Cookies
Het is mogelijk dat de website cookies bevat. Deze cookies hebben tot doel de interesse van
gebruikers voor bepaalde onderwerpen te onderzoeken. Een cookie is een gegevenselement
dat de website kan sturen naar de gebruikte zoekmachine en dat kan worden opgeslagen in
het systeem van de gebruiker. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te helpen in
zijn zoektocht naar de geschikte informatie en deze aan te passen aan zijn specifieke noden.
Het staat de gebruiker vrij deze cookies te weigeren door zijn systeem als dusdanig te
configureren. Niettemin, door het weigeren van de cookies kan de gebruiker zichzelf mogelijk
de toegang verhinderen tot bepaalde pagina’s van de website.
DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080
4
Verbintenis van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe, noch rechtstreeks noch door bemiddeling van derden,
schade, nadeel of hinder van eender welke soort toe te brengen aan DigiChambers.
Uitsluiting
Indien DigiChambers vaststelt dat de ondergetekende de bovenstaande voorwaarden niet
naleeft of ernstige aanwijzigingen heeft van misbruik kan zij op elk ogenblik de
ondergetekende toegang ontzeggen tot deze dienst.
Regeling van geschillen
Elk geschil betreffende de website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan de regels van
het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
Onderneming:
Naam en functie van de ondertekenaar:
Plaats en datum van handtekening:
Handtekening
DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080
5
Gelieve dit document ondertekend te bezorgen aan de Kamer van uw regio:
VOKA – KVK ANTWERPEN WAASLAND
Markgravestraat 12
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/232.22.19 - Fax: 03/233.64.42
CCI BRABANT WALLON
Avenue Schuman n° 1 (Parc d’Affaires
“Les Portes de l‘Europe”)
1400 NIVELLES
Tel.: 067/89.33.33 - Fax: 067/21.08.00
BECI-CCI BRUXELLES/BRUSSEL
Avenue Louise / Louizalaan 500
1050 BRUXELLES / BRUSSEL
Tel.: 02/648.50.02 – Fax: 02/640.93.28
CCI Liège - Verviers - Namur
Aéroport de Liège Bâtiment 50 1er étage
4460 Grâce-Hollogne
Tel.: 04/341.91.91 - Fax: 04/343.92.67
IHK EUPEN-MALMEDY-ST.VITH
Herbesthaler Strasse 1A
4700 EUPEN
Tel.: 087/55.59.63 - Fax: 087/55.79.04
CCI HAINAUT
Avenue Général Michel 1C
6000 CHARLEROI
Tel.: 071/32.11.60 - Fax: 071/33.42.18
CCI WALLONIE PICARDE
Rue Terre à Briques 29a
7522 TOURNAI MARQUAIN
Tel.: 069/89.06.89 - Fax: 069/89.06.88
VOKA – KVK KEMPEN
Kleinhoefstraat 9
2440 GEEL
Tel.: 014/56.30.30 - Fax: 014/59.31.00
VOKA – KVK VLAAMS-BRABANT
Tiensevest 170
3000 LEUVEN
Tel.: 016/ 22.26.89 - Fax: 016/ 23.78.28
VOKA – KVK LIMBURG
Gouverneur Roppesingel 51
3500 HASSELT
Tel.: 011/56.02.00 - Fax: 011/56.02.09
CCI LUXEMBOURG BELGE
Grand rue 1
6800 LIBRAMONT
Tel.: 061/29.30.40 - Fax: 061/29.30.69
VOKA – KVK MECHELEN
O.-L. Vrouwestraat 85
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.10.20 - Fax: 015/45.10.21
VOKA – KVK OOST-VLAANDEREN
Lammerstraat 18
9000 GENT
Tel. : 09/266.14.40 - Fax: 09/266.14.41
VOKA – KVK WEST- VLAANDEREN
President Kennedylaan 9a
8500 KORTRIJK
Tel. : 056/23.50.51 - Fax: 056/21.85.64
DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080
6
Download