Publicaties Annemie Halsema - FGW-VU

advertisement
Publicaties/publications A. Halsema
Boeken/Books
Dialectiek van de seksuele differentie. De filosofie van Luce Irigaray, Amsterdam: Boom, 1998.
A. Halsema & G. Jacobs, Over kracht gesproken. Empowerment en diversiteit in zorg en welzijn.
Onderzoeksrapport, Utrecht, 2002.
Geredigeerde boeken/Edited books
M. Foucault, Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg voor zichzelf. A. Halsema & N.
Helsloot (red.), Amsterdam: Krisis/Parrèsia, 1995.
J. Butler, Genderturbulentie. A. Halsema en M. Wilmink (red.), Amsterdam: Boom/Parrèsia,
2000.
A. Halsema & Van Houten, D. (Eds.), Empowering Humanity. State of the Art of Humanistics. De
Tijdstroom, 2002.
Artikelen wetenschappelijk/vak, nationaal (*=gerefereerd)/Papers Dutch (*=peer reviewed)
‘Het “vrouwelijk” spreken van Luce Irigaray en Jacques Derrida’. In: E. Heijermans & Wouters,
P. (red.), Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur, Assen/Maastricht: van Gorcum,
1992, pp. 209-218
Recensie van U. Schällibaum, Geschlechterdifferenz und Ambivalenz. Ein Vergleich zwischen
Luce Irigaray und Jacques Derrida en M. Whitford, Luce Irigaray. Philosophy in the
Feminine. Tijdschrift voor Vrouwenstudies 52, jrg. 13, 1992, pp. 546-549
A. Halsema & Van Lenning, A., ‘Geconstrueerde lichamen: over cyborgs, queers en
transseksuelen’. Tijdschrift voor Vrouwenstudies 64, 1995, pp. 441-454
‘Luce Irigaray: Het recht om vrouw te worden’. n: R. Devos en L. Vanmarcke (red.), De marges
van de macht. Filosofie en politiek in Frankrijk: 1981-1995, Leuven: Universitaire Pers
Leuven, 1995, pp. 163-180
‘Ik hou tot jou. Seksuele differentie als model voor intersubjectiviteit en transcendentie’. In:
W.Derkse, Leijen, A. & Nagel, B. (red.), Subliem niemandsland. Intersubjectiviteit,
metafysica en transcendentie, Best: Damon, 1996, pp. 201-214
‘Seksuele differentie als grens. Over de ethiek van Luce Irigaray’. In: J. J. Hermsen (red.), Het
denken van de ander. Proeve van een vrouwelijke ideeëngeschiedenis, Kampen: Kok
Agora, 1997, pp. 287-300
‘Luce Irigaray: het vergeten van de seksuele differentie’. Filosofie 5, jrg. 7, 1997, pp. 20-29
‘Het chiasma van lichaam en taal’. Recensie van Phänomenologie und Geschlechterdifferenz,
onder redactie van S. Stoller en H. Vetter, in Tijdschrift voor Genderstudies, jrg. 2, nr. 2,
1999, pp. 72-74
‘Het lichaam en de taal. Pleidooi voor een fenomenologische benadering van het lichaam’.
Filosofie, jrg. 9, nr. 5, 1999, pp. 24-30
‘Luce Irigaray’. In: M. Doorman & Pott, H. (red.), Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert
Bakker, 2000, pp. 261-272 (gewijzigde herdruk in 2005, pp. 303-316).
‘Zeker lezen: feministische filosofie’. Wijsgerig Perspectief, jrg. 40, nr. 3, 2000, pp. 91-92
‘Het lichaam zijn en hebben: Een kritiek op Butlers constructivistische visie op het lichaam’.
Tijdschrift voor Genderstudies, jrg. 3, nr. 1, 2000, pp. 28-35
‘Heeft “de mens” ook een sekse? De lichamelijkheid van identiteit’. In: A. Denker (red.),
Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie. Best: Damon, 2001, pp. 111-128.
G.Jacobs & Halsema,A., ‘Empowerment van migrantenvrouwen: op weg naar een gevarieerde
samenleving’. Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 2, nr. 7, 2001, pp. 67-78
A.Halsema, C. van der Hoek & V.Vasterling. ‘Ontologie, ethiek en politiek. Interview met Judith
Butler’. Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie. Jrg. 4, nr. 1, 2003, pp. 78-94.
Recensie van P.van Haute & T.Geykens, Spraakverwarring. Het primaat van de seksualiteit bij
Freud, Ferenczi en Laplanche. In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
Jrg. 95, nr. 1, 2003, pp.76-78.
‘Identificatie met dezelfde of met de ander. Jessica Benjamin’. In: M.Van den Bossche (red.),
Zinsneden. Budel: Damon, 2003, pp. 151-168.
‘Democratie begint met twee. Luce Irigaray over een gelukkige toekomst’. In: L. Derksen & M.
Willemsen (red.), Wat maakt gelukkig? Hedendaagse filosofische visies.
Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2004, pp. 153-176.
‘Hoe onmogelijk is de seksuele differentie?’ Recensie van P.Deutscher, A Politics of Impossible
Difference. The Later Work of Luce Irigaray (Ithaca & London: Cornell University Press,
2002). In: Gender. Tijdschrift voor Genderstudies 1, jrg. 7, 2004, pp. 79-81.
A. Halsema en L. Halsema. ‘Jobs That Matter. Butlers “performativiteit” in de
politieorganisatie’. Filosofie in Bedrijf 2-3, jrg. 16, 2004, pp.16-26.
A. Halsema en V. Vasterling. Redactie themanummer Feministische filosofie. Wijsgerig
Perspectief jrg. 45, nr. 1, 2005.
“Ik en de ander”. Wijsgerig Perspectief, jrg. 45, nr. 1, 2005, pp. 12-21.
‘Het lichaam zijn en hebben: Een kritiek op Butlers constructivistische visie op het lichaam’.
(Heruitgave van artikel uit 2000) In: A. M’Charek, A, Andeweg & B. van Balen (red.),
Sporen & resonanties. De klassieken van de Nederlandstalige Genderstudies. Amsterdam:
SWP, 2005, pp. 227-239.
*‘Het zelf als ander – mijn lichaam als ander. Ricoeurs notie van identiteit’. Algemeen
Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 98, nr.2, 2006, pp. 94-110.
Artikelen wetenschappelijk, internationaal (*=gerefereerd)/ Papers International (*= peer
reviewed)
‘Sexual Difference and Negativity. Irigaray, Derrida and Adorno’. In: M. Pellikaan-Engel (ed.),
Against Patriarchal Thinking. A Future Without Discrimination?, Amsterdam: VU
University Press, 1992, pp. 173-179
‘The Negative in Sexual Difference. Luce Irigaray's Dialectics of Difference’. Memory, History
and Critique: Proceedings of the Fifth ISSEI-Conference 1996 (CD-ROM) UVH/ Utrecht,
1998
‘Sexual difference is not one. Respons to Daniel Boyarin’. Brief Intellectual Traditions in
Movement, ASCA-yearbook, Amsterdam: Asca-press, 1998, pp. 85-90
‘Humanistics and Diversity: Reflecting on Identity’. In: A. Halsema & D. van Houten (Eds.),
Empowering Humanity. State of the Art of Humanistics. De Tijdstroom, 2002, pp. 229-242.
‘From Sexual Difference to Diversity: Irigaray and Benjamin on Intersubjectivity’. In: F. Birulès
& M.I. Peña Aguado (Eds.), La passió per la llibertat. Acció, passió i política.
Controvèrsies feministes /A Passion for Freedom. Action, Passion and Politics. Feminist
Controversies. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004, pp. 148-152.
‘Reflexionen über Identität in einer multikulturellen Gesellschaft - Ein Dialog zwischen Ricoeur,
Irigaray und Butler’. In: S. Stoller, V. Vasterling, L. Fischer (Hrsg.), Feministische
Phänomenologie und Hermeneutik, Reihe Orbis Phaenomenologicus. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 2005, pp. 208-234.
‘Reconsidering the Notion of the Body in Anti-essentialism, With the Help of Luce Irigaray and
Judith Butler’. In: D. Orr, L. López MCAllister, E. Kahl, and K. Earle (Eds.), Belief,
Bodies and Being. Feminist Reflections on Embodiment. Lanham, Boulder, etc.: Rowman
& Littlefield Publishers, 2006, pp. 151-161.
*A.Halsema & L. Halsema, ‘Jobs That Matter. Butler’s “Performativity” in the Dutch Police
Force’. Critical Perspectives on International Business. Special issue: ‘Developing
Approaches to Critical Management Studies in The Netherlands’, vol. 2, nr. 3, 2006, pp.
230-243.
‘The Gift of Recognition. Self and Other in the Multicultural Situation’. H. Fielding, G.
Hiltmann, D. Olkowski, A. Reichold (Eds.), The Other– Feminist Reflections in Ethics.
Palgrave-Macmillan, 2007, pp. 13-41.
Reviews, reports (internationaal)
‘How impossible is sexual difference?’ (Review of P. Deutscher, A Politics of Impossible
Difference. The later work of Luce Irigaray. Cornell University Press, 2002). Women’s
Philosophy Review 33, 2004
‘A Passion for Freedom. Action, Passion, and Politics. Feminist Controversies’ (Report of the
Xth Symposium of the International Association of Women Philosophers, Barcelona,
2002). Women’s Philosophy Review 33, 2004
Te verschijnen: wetenschappelijk, internationaal (geaccepteerd voor publicatie)/
Forthcoming international
*‘Phenomenology in the Feminine. Irigaray’s Relationship to Merleau-Ponty’. In: G. Weiss (Ed.),
Intertwinings: Interdisciplinary Encounters with Maurice Merleau-Ponty. SUNY Press,
2007.
‘Luce Irigaray’. In: Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie. S. Gosepath,
W. Hinsch, B. Rössler (Hrsg.). Berlin/ New York: Walter de Gruyter Verlag, 2007.
*‘Horizontal Transcendence. Irigaray’s Religion after Ontotheology’. H. de Vries (Ed.), Religionthe Concept. New York: Fordham University Press, 2007.
‘Horizontal Transcendence and the Perspective it offers in the Multicultural Situation’. OnlineProceedings International Association of Women Philosophers, Conference ‘Thinking
Experience’ Rome 2006 (dit paper wordt tevens gepubliceerd in Il pensiero
dell’esperienza, F. Guardini en A. Buttarelli (Eds.), uitgever: Baldini Castoldi Dalai, zomer
2007).
Te verschijnen: Nederlandstalig (geaccepteerd voor publicatie)/ Forthcoming Dutch
A. Halsema en J. Slatman. Redactie themanummer ‘Grenzen van het lichaam’. Wijsgerig
Perspectief 2007
‘Grenzen aan de maakbaarheid’ Wijsgerig Perspectief 2007
‘Horizontale transcendentie in een multiculturele wereld’. In: H. Alma, I. Brouwer, e.a., De stille
kracht van transcendentie. SWP/HUP, april 2007.
T. van den Ende en A. Halsema, ‘Horizontale transcendentie in de beroepspraktijk’. In: A.
Roothaan en J. van Saane, Wat is wijs? Reflecties op spirituele vorming. Ten Have, najaar
2007
‘Over het samenspel van geest en lichaam, of: waarom Armstrong 7 keer de Tour won’.
Tijdschrift voor Humanistiek, 2007.
Populariserend/ Popularized papers
‘Vrouwelijk?...Denken?...Vrouwelijk denken?’. La Linea. Tijdschrift voor kontinentale
wijsbegeerte, april 1991, 6e jrg., pp. 11-24
Recensie van ‘Die Philosophin. Forum für feministische Theorie und Philosophie’. Lover.
Literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging, jrg. 18, 1991/2, p.104
‘Geen differentie zonder oppositie. Over positieve actie aan de universiteit’. Tijdschrift voor
Vrouwenstudies 53, jrg. 14, 1993, pp. 76-80
‘Ik hou om jou. Portret van Luce Irigaray’. De Bazuin. Opinieweekblad voor kerk en
samenleving, jrg. 76, nr. 49-50, 1993, pp. 24-25
‘Een cultuur van seksuele differentie’. Krisis. Tijdschrift voor Filosofie 57, jrg. 14, 1994, pp. 6568
Columns in Savante: ‘Herm, de derde sekse’ (in: nr. 12, jrg. 3, 1995, p. 22), ‘Je sekse creëren’ (in:
nr. 13, jrg. 4, 1995, p. 11), ‘Vrouwelijke kunst?’ (in: nr. 14, jrg. 4, 1995, p. 29), ‘Liefde
is...’ (in: nr. 15, jrg. 4, 1996, p. 25), ‘Communiceren zonder lichaam’ (in: nr. 16, jrg. 4,
1996, p. 25), ‘Het vergeten lichaam’ (in: nr. 17, jrg. 5, 1996, p. 7), ‘God in jezelf’, (in: nr.
18, jrg. 5, 1996, p. 21)
Recensie van twee hoofdstukken van Contemporary Feminist Theory, S. Jackson, J. Jones (red.).
Raffia. Over vrouwenstudies en emancipatie, jrg. 11, nr. 1, 1999, pp. 15-17
‘Het lichaam beleven’. Raffia. Over vrouwenstudies en emancipatie, jrg. 14, nr. 2, 1999, pp. 8-10
‘De paradoxale verhouding van feminisme en filosofie’. De Gids, nr. 9, jrg. 163, 2000, pp. 721736
A. Halsema & Van Houten, D., ‘Ruimte voor diversiteit. Eigen kracht centraal’. Versie 2, 2000,
pp. 10-13
‘De grenzen van de dialogische overdracht’. Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 2, nr. 6, 2001, pp.
54-57
‘Terug naar sociale gelijkheid. Rechtvaardigheid volgens Nancy Fraser’. Lover 3, jrg. 30, 2003,
pp. 26-28
Recensie van H.Canters & G. Jantzen, Forever Fluid. A Reading of Luce Irigaray’s Elemental
Passions. 2006, http://www.iwft.nl/dok/IWFTrecensies.pdf
Download