Geluk, gelijkheid en duurzaamheid : bouwstenen voor

advertisement
Geluk, gelijkheid en
duurzaamheid :
bouwstenen voor structureel sociaal werk
Dirk Geldof

Auteur
Het artikel werd geschreven door Dirk Geldof. Samen met
enkele andere auteurs werkt hij mee om aan het
tijdschrift Alert waardevolle artikels bij te brengen. Dirk
Geldof is als docent verbonden aan Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen (HUB) en aan het departement
Sociaal Agogisch Werk van de Karel de GroteHogeschool.. Ook doceert hij arbeidssociologie in het
VUB. Hij is tevens ook OCMW-raadslid in Antwerpen,
een ervaren socioloog en publicist.
Ook schreef hij enkele boeken, meestal met een brede
maatschappelijke invalshoek, over het leven in onze
risicomaatschappij en ons consumptiegedrag. We
consumeren ons kapot (2007) en Het leven in onze
risicomaatschappij (2008) zijn hier voorbeelden van.
Verder is hij vader van 2 kinderen, woont hij in
Anterwerpen, heeft hij een blog en is hij ook op politiek
vlak actief.

Auteur
Enkele recente artikels van zijn hand zijn:
Nood aan interculturalisering. Steden verkleuren sneller dan
sociaal werk. ( Alert, jrg. 37, 2011, nr.2, pp. 8-18)
Normatieve professionaliteit in het sociaal werk. ( Alert,
2008, jrg. 34, nr. 2, pp 66-75)
De stad is een kosmos ( Alert, 2006. jrg. 32, nr 3, pp. 6679)
Welzijn in dienst van veiligheid? ( Alert, 2006. Jrg. 32, nr 1,
pp. 12-24)
- Referentie
GELDOF D. (2011). Geluk, gelijkheid en duurzaamheid. Bouwstenen voor
structureel sociaal werk. Alert, jaargang 37, nr. 4, p. 17-24
- Context
Het artikel komt uit het tijschrift Alert. Het werd uitgegeven in oktober 2011 in
het vierde nummer. Alert brengt ons meestal artikels die te maken hebben met
allerlei actuele thema’s en is eerder gericht op het maatschappelijke aspect
daarvan. De doelgroep van dit magazine ligt dan ook bij de volwassenen en
eventueel enkele studenten. Om jongere lezers aan te spreken ligt het niveau
toch wat te hoog
- Structuur
Structuur is er in het artikel zeker en vast aanwezig. Alles is goed in
verschillende titeltjes onderverdeeld waardoor het artikel meer duidelijkheid
krijgt. Het niveau van de tekst is tamelijk hoog maar toch valt ze goed te
begrijpen. Hij maakt geen gebruik van een doorlopende tekst en is er op het
eind een overzichtelijke bronnenlijst aanwezig.

Bronnenlijst

Bauman, Z. (2011), Collateral damage. Social inequalities in a global age, Cambridge,
Polity Press.

Dalrymple, T. (2011), ‘De generatie van Amy Winehouse’, De Standaard, 11.08.2011.

Elchardus, M. & Smits, W. (2007), Het grootste geluk, Leuven, LannooCampus.

Geldof, D. (2008), Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij, Leuven, Acco.

Jackson, T. (2010), Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet, Utrecht, Jan
van Arkel i.s.m. Oikos.

Janssens, P. (2011), Voor wat hoort wat. Naar een nieuw sociaal contract, Antwerpen, De
Bezige Bij.

Jones, P.T. & Demeyere, V. (2009), Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige
duurzaamheid, Berchem, EPO/Jan van Arkel.

Layard, R. (2005), Waarom zijn we niet gelukkig?, Antwerpen, Atlas.

Peeters, J. (red.), (2010), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame
ontwikkeling, Berchem, EPO.

Power, N. (2011), ‘Sociale onrust komt niet uit de lucht vallen’, De Standaard, 10.08.2011.

Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009), The Spirit Level. Why more equal societies almost
always do better, London, Allen
Lane/Penguin books.
Specialisten
Richard Wilkinson :

Was leerkracht aan een universiteit in Nottingham . Hij schreef al
talloze werken, meestal handelen deze over ongelijkheid. Met zijn
boek ‘The spirit level’ heeft hij veel mensen weten te boeien voor
deze visie. Het is een kritische visie maar wel 1 waarin er plaats
is voor verandering, die wij, ieder op zich, moeten realiseren. Hij
schreef het boek samen met Kate Pickett.

Herbert Marcuse (Berlijn, 19 juli 1898 – Starnberg, 29
juli 1979) was een vooraanstaande DuitsAmerikaanse filosoof en socioloog. Hij behoorde tot
deFrankfurter Schule. Zijn inzichten, kritiek, en zijn studie
over de eendimensionale mens in onze moderne
geindustrialiseerde samenleving kregen in de jaren 60 veel
aanhangers vanuit de nieuwe links progressieve hippie
beweging.
Marcuse is voor hen ook een
filosofisch en
ideologisch
boegbeeld.

Richard Layard
: Richard Layard is een britse economist. Hij werkte ook als
adviseur in de regering van Blair. Hij schreef al verschillende
boeken over geluk. Hij vind het opmerkelijk dat er is de rijke
westerse landen verdere groei en toename van rijkdom niet
langer automatisch samengaat met een stijging van geluk en
levenstevredenheid.

Tim Jackson
Tim Jackson is een brits hoogleraar
en hij schreef een boek waarnaar in
het artikel verwezen wordt. In
‘Welvaart zonder groei’ stelt hij dat
het grootste dilemma van onze tijd
een verzoening is met onze lust naar
een goed leven in samenspel met de
beperkingen van onze eindige en
uitputbare planeet. Een vergroening
van onze economie en technologie is
op zich goed, maar volstaat niet. We
moeten een uitweg zoeken uit onze
consumptiemaatschappij en het enige
middel daarvoor is het verkrijgen van
meer gelijkheid waarmee ook een
mindere drang naar status in onze
maatschappij mee gepaard gaat.

Begrippenlijst

Neoliberalisme:
Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het
economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig. Het richtte zich
vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, het openbaar
vervoer en de posterijen en telefonie. De politieke stroming gaat
ervan uit dat de vrije markt in staat is zaken beter te regelen dan
organisaties

Discours: gesprek, onderhoud redevoering, speech
Voorbeeld: `een discours houden over klimaatverandering

Eendimensionele mens: studie uitgevoerd door Marcuse (
hoogleraar in de Frankfurter Schule) over onze hoog
geindustrialiseerde samenleving. Door zijn kritiek op de
kapitalischtische maatschappij en zijn bereidwilligheid om deel te
nemen aan studentenbetogingen was hij een boegbeeld voor de
nieuwe linkse politieke vleugel in de jaren 60.

Egalitair: Gelijkheid nastrevend 2) Gelijkheid 3) Gericht op gelijke
behandeling 4) Op voet van gelijkheid

Empirisch: Op gebied van het reele directe ervaren; in tegenstelling
tot rationeel, theoretisch, filosofisch of geloofs-gebonden.







Status: de rangorde van hoog naar laag die je aantreft bij
mensen en dieren die samenleven in groepen, begrip uit de
sociologie
Disfunctioneel: niet normaal of goed werkend
Reguleren: 1) Afspreken 2) Afdoen 3) In goede banen leiden 4)
In de wet vastleggen 5) Leiden 6) Ordelijk doen verlopen 7)
Regelen 8) Rangschikken 9) Schikken
Revitalisering: Proces met als doel verschillende problemen op
het gebied van de veterinaire kwetsbaarheid, natuur, landschap,
milieu en ruimtelijke kwaliteit integraal aan te pakken
Consumentisme: Maatschappelijke beweging die beoogt de
rechten en de macht van de consumenten t.o.v.de producenten
en aanbieders te versterken
Populisme: stijl van politiek bedrijven waarbij de suggestie
wordt gewekt dat maatschappelijke problemen heel eenvoudig
kunnen worden opgelost
Materialisme: is de filosofie die alles terugvoert op materiële,
kwantificeerbare grootheden. Materialisme kenmerkt zich door
een zekere moraal die simpelweg neerkomt op het vooropstellen
van de dierlijke waarden van het `ik` en `mijn` van het primaire
eten, slapen, vechten en voortplanten, waarbij vechten dan staat
voor een in wedijver geobsedeerd zijn met seks

Instellingen en organisaties
Er worden geen specifieke organisaties
betrokken omdat hij met zijn artikel de
maatschappij en het sociaal werk in het
algemeen wil aanspreken.
Thanks for watching!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards