bijlage 2 Dr. MLAI Philippa

advertisement
1
Dr. M.L.A.I. Philippa
OVERZICHT VAN PUBLICATIES, LEZINGEN ETCETERA
16-12-1965 Lezing: Het Zweedse Lucia-feest, herkomst en terminologie; gehouden voor de Scandinavische
Vereniging te Utrecht.
13-12-1967 Lezing: Sinterklaas, Lucia och midvintertiden (over volkskundige en terminologische aspecten van
de midwintertijd); gehouden op Marieborgs Folkhögskola te Norrköping, Zweden.
03-12-1970 'Sint Nicolaas komt overal vandaan, behalve uit Spanje.' In: Utrechts Nieuwsblad.
23-05-1977 Lezing: De omvang van het oeuvre van Balli (Zweeds runenmeester uit de 11e eeuw); gehouden
tijdens de Oudgermanistendagen te Utrecht.
1977 'Die Inschriften des schwedischen Runenmeisters Balli'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik.
Band 12; 1977. Amsterdam. p. 23-45.
14-12-1977 'Lucia, gebruik, herkomst en naam'. In: Utrechts Nieuwsblad.
17-06-1978 'Vondst van de eeuw maakt historie runensteen compleet'. In: Utrechts Nieuwsblad.
10-08-1978 Interview: 'Saskia Ferwerda ridder' (o.a. over de studie Scandinavistiek in Utrecht). In: Utrechts
Nieuwsblad.
1979 ‘Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 48.
p. 35; 43; 54-55; 62-63; 70-71; 78-79; 86.
1979 Vijf radiopraatjes over volksetymologie voor De Taalshow.
1980 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 49.
p. 7; 41-42; 59; 71; 83; 92-93; 105; 119.
1980 Recensie: Jan Stroop. "Sprekend een Westbrabander" (Amsterdam 1979). In: Onze Taal. Jg. 49 (1980), nr.
7/8, p. 66-67.
1980 Acht radiopraatjes over etymologie en runologie voor De Taalshow.
1981 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 50.
p. 13-14; 29-30; 46-47; 59; 70-71; 85-86; 109-110; 122; 138.
2
1981 Recensie: R. Willemyns. "Het niet-literaire Middelnederlands. Een leerboek met bloemlezing." Assen 1979.
In Spektator 11, p. 87-88.
1981 'Volksetymologie', in Taalschat (red. J. Renkema), Dordrecht. p.89-92.
1981 'De meervoudsvorming op -s in het Nederlands vóór 1300' in TNTL 97, p. 81-203.
1981 Zes radiopraatjes over taalkundige onderwerpen voor De Taalshow.
21-10-1981 Lezing op Fries filologencongres: “Frisa kiltar letu reisa stein þensa…“; taalkundige gevolgen van de
‘mercabtiele‘ confrontaties tussen Friezen en Scandinaviërs in de vroege middeleeuwen.
1982 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 51.
p. 10-11; 47; 61; 79; 143; 159.
1982 'Verwarring rond de velaarumlaut: een kwestie van terminologie.' In: Amsterdamer Beiträge zur älteren
Germanistik 17. p. 113-128.
1982 'Problematiek rond het s-meervoud; een diachroon overzicht'. In: De nieuwe taalgids 75 (1982), p. 407-417.
1982 '"Frisa kiltar letu reisa stein þensa...": taalkundige gevolgen van de "mercantiele" confrontaties tussen
Friezen en Scandinaviërs in de vroege middeleeuwen'. In: Philologia Frisica Anno 1981. Ljouwert. p. 40-53.
1982 Zes radiopraatjes over etymologie voor De Taalshow.
1983 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 52.
p. 15; 34; 48-49; 66; 78-79; 88-89; 107; 145; 159.
01-06-1983 Lezing: Het werkwoord 'worden' in Germaans perspectief;
Oudgermanistendagen te Utrecht.
gehouden tijdens de
1983 Acht radiopraatjes over etymologie voor Wat een taal.
1984 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 53.
p. 36; 58-59; 72-73; 105; 117; 134; 150; 169-170.
1984 Recensie: J. de Vries/ F. de Tollenaere. "Etymologisch woordenboek". In: Onze Taal 53 (1984), p. 84-85.
1984 'De dagen van de week' p. 13-15; 'Schrikkeldag' p. 26-27; 'Pasen' p. 40-41; 'Kween' p. 44-45. In: De dagen.
Eliane Croonenberg, Robert-Henk Zuidinga, Jan Roelands (red). Amsterdam, Sijthoff.
1984 'Runen' p. 26-28; 'De namen van de cijfers' p. 64-65; 'De namen van getallen' p. 78-79. In: De tekens. Eliane
Croonenberg, Robert-Henk Zuidinga, Jan Roelands (red). Amsterdam, Sijthoff.
1984 Zeven radiopraatjes over etymologie voor Wat een taal.
3
1985 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 54.
p. 5; 21; 39; 62; 78; 98; 114; 132-133; 148-149; 164.
1985 'De randgebieden van de etymologie' p. 7-9; 'Volksetymologie' p. 38-40; 'Volendam' p. 75-76; 'Onze valuta'
p. 88-90. In: Het verleden. Willemijn Bos, Jan Roelands, Robert-Henk Zuidinga (red). Amsterdam, Sijthoff.
16-10-1985 Lezing: Verwording; gehouden op studiedag 'werkwoord' van de vakgroep Nederlandse Taalkunde.
1985 Negen radiopraatjes over taalkunde voor Wat een taal.
1986 'Van woord tot woord'; etymologische artikelen in Onze Taal 55,
18-19; 54-55; 68-69; 84; 106-107; 117; 154-155.
1986 'Frisse alcoholvrije dranken in Nederland' in Nederlands van Nu 34, 1986. p. 74-78.
16-09-1986 Lezing: Taalveranderingen op het gebied van het Noord- en het Noordzeegermaans; gehouden voor
het FAG Middeleeuwen (350-1450).
1986 Elf voordrachten over diverse taalkundige onderwerpen voor het NOS-radioprogramma Wat een Taal.
PUBLICATIES 1987
Noordzeegermaans:
Noord-zee-germaanse ontwikkelingen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Alblasserdam 1987, 135 pp.
Etymologie:
Woorden hebben geschiedenis. Den Haag. Nijgh en Van Ditmar, 1987. 138pp.
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 56, nr.1; 2/3; 5; 6; 7/8; 10; 11. Pag. 14-15; 34; 63; 86-87; 100-101;
139-140; 158.
Vijf artikelen in Klare Taal. Red: Robert-Henk Zuidinga. Amsterdam. Sijthoff, 1987. Pag: 11-13; 40-43; 59-60;
79-81; 109-112.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1987:
Lezingen:
1. 22 juni: Aspecten van meervoudsvorming in het Noordzeegermaans. VU Amsterdam
(meervoudensymposium).
4
2. 11 sept: Herbezinning op enkele Noordzeegermaanse meervoudsuitgangen. RU Gent (morfologiedagen)'
3. 6 nov: Noordzeegermaans. RU Gent (gastlezing).
4. 25 nov: Het -ar/-r-meervoud in enkele Oud- en Middelgermaanse talen. UvA (FAG Analytische Studies van
taaltekens)
Radiopraatjes:
Elf korte uiteenzettingen en interviews over taalkundige onderwerpen in het radioprogramma 'Wat een Taal'.
PUBLICATIES 1988:
Noordzeegermaans:
'Some Masculine Plurals in North Sea Germanic Reconsidered' in NOWELE, nr. 12, 1988, p. 77-90.
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 57, nr.1; 2/3; 5; 6; 9; 10; 11; 12. Pag. 16-17; 42-43; 71; 96; 138-139;
151-152; 175; 198.
'Het woordenmuseum' in Lurv, boekenkrant voor kinderen, Middelburg,p 3.
Recensie:
P.A.F. van Veen, Sprekende getuigen, over de herkomst van onze woorden. Baarn 1987. In: Onze Taal 57 (1988,
nr. 4), pag. 62-63.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1988:
Lezingen:
1. 23 jan: Volksetymologie. TIN-dag Leiden.
2. 4 febr: Volksetymologie en de verhouding synchronie-diachronie.UvA (taalkunde symposium; vakgroep Ned.
Taalkunde)
Radiopraatjes:
Elf korte taalkundige stukjes in het radioprogramma 'Wat een Taal'.
PUBLICATIES 1989
5
Noordzeegermaans:
'Pluralisering van nomina in het oudere Germaans. Een inleiding.' in Amsterdamer Beiträge zur Älteren
Germanistik. Band 28, 1989. p. 1-4.
'Het meervoud op -ar in het Oudfries. Stand van zaken.' in Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik. Band
28, 1989. p. 5-20.
Etymologie:
Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands. Amsterdam. Pantheon 1989. 128 pagina's.
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 58, nr. 1; 2/3; 4; 6; 7/8; 9; 12. Pag. 18; 42-43; 62-63; 110; 134; 157;
212.
Recensies:
P.A.F. van Veen, Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden. Utrecht/Antwerpen 1989. In:
Onze Taal 58 (1989, nr. 11), pag. 198-199.
Joop van der Horst en Fred Marschall, Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam 1989. In:
Neerlandica extra muros 53 (1989), pag. 89-90.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1989
Lezingen:
1. 13 juni De behandeling van leenwoorden in het nieuwe Etymologisch Woordenboek. VU Amsterdam
(etymologencongres).
2. t/m 6. div. data .Vijf gastlezingen aan diverse universiteiten en instellingen in oktobern Egypte over Arabische
leenwoorden in de Europese talen.
Radio- en televisiebijdragen:
Zeven korte taalkundige stukjes in het radioprograma Wat een Taal.
Optreden in Paspoort voor Marokkanen (20 mei 1989).
Interview in Bij Lobith (1 oktober 1989).
Uiteenzetting in De Verdieping (3 oktober 1989).
Interview bij Migrantenradio Utrecht (4 november 1989).
Kranteartikel:
Dagboek over oktober. 31 december 1989. In: Utrechts Nieuwsblad.
6
PUBLICATIES 1990
Etymologie:
'Schuilt in zeem een waterbuffel?' In Vragende wijs. Amsterdam. Rodopi 1990, pag. 130-135.
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 59, nr. 1; 4; 5; 7/8; 9; 10; 11; 12. Pag. 19; 65; 93; 142; 159-160; 189;
211; 244-245.
'The treatment of loan words in the new etymological dictionary of the Dutch language'. In Words and Works.
Towards new etymological dictionaries of the West Germanic Languages. Amsterdam 1990. p...
'Volksetymologie en de verhouding synchronie-diachronie' in Honderd jaar etymologisch woordenboek. Leiden
1990. pag. 349-362.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1990
Lezingen:
1. 3/4/7 januari. Drie gastlezingen aan diverse universiteiten en instellingen in Egypte over Arabische
leenwoorden in de Europese talen.
2. 8 maart. Twee gastlezingen aan de Universiteit Antwerpen. Eén over Noordzeegermaans en één over
Arabische leenwoorden.
3. 20 oktober. MOI. Utrecht. Lezing over Arabische leenwoorden in het Nederlands.
4. 19 november. Haagse Sociëteit Culturele Samenwerking. Den Haag. Lezing over Arabische leenwoorden in
het Nederlands.
5. 16 december. Festival Arabische Cultuur. Amsterdam. Lezing over Arabische leenwoorden.
PUBLICATIES 1991
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 60, nr.1, p.27; nr.2/3, p.24; nr.4, p.24; nr.5, p.27; nr.9, p.23-24; nr.10,
p.24-25 (recensie Etymologisch Woordenboek van De Vries/De Tollenaere); nr.11, p.24; nr.12, p.22.
7
'Volksetymologie en de verhouding synchronie-diachronie' in Honderd jaar etymologisch woordenboek. 'sGravenhage 1990. SDU Uitgeverij. Pag. 349-362.
Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands. Amsterdam 1991. Thomas Rap. 2e druk.
(Herziening van voorwoord en inleiding: p. 6-14).
'Van woord tot woord. Pseudo-etymologie'. In Onze Taal. Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands. 'sGravenhage 1991. SDU Uitgeverij. Pag. 152-153.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1991
Lezingen:
1. 16 maart. Den Bosch. Nederlandse dialectendag. Drie workshops over: Etymologie; waar komen onze woorden
vandaan.
2. 16 augustus. VU Amsterdam. 10e International Conference on Historical Linguistics. Lezing: Arabic words in
European Languages.
3. 20 september. Delden. Scandinavische Vereniging Twente. Lezing: Een Gotische burcht?
4. 9 oktober. VU Amsterdam. Nationale Wetenschapsweek; Dag van het Ei. Lezing: De lange en de korte ei.
Bijdrage aan radioprogramma's:
1. 18 februari. NOS-Taal. Over Arabische woorden in het Nederlands.
2. 5 maart. AVRO 'In gesprek'. Over het Nederlands na 1992.
3. 8 juli. NOS-Taal. Over etymologische woordenboeken.
4. 1 augustus. NCRV 'Wie weet waar Willem Wever woont?'. Over de etymologieën van weekdagen en maanden.
Deelname aan jury's:
1. 30 augustus. IVN.
2. 27 september. Taalwerk textperts.
8
PUBLICATIES 1992
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 61, nr.1, p.16; nr.2/3, p.49; nr.4, p.84; nr.6, p.136; nr.7/8, p.173-174;
nr.9, p.200-201; nr.10, p.232-233; nr.11, p.266; nr.12, p. 296.
'Rijp en groen'. In Vox Veritatis. Jrg. 103, nr. 9. April 1992, p.8.
'Taaltijding'. In Utrechts Nieuwsblad, p.4. 28-03; 14-04; 01-05; 07-05; 11-05; 02-06; 12-06; 09-07; 15-07; 20-07;
25-07; 01-09; 16-09; 13-10; 28-11; 09-12.
‘Dildo: Cephalocereus Royeni‘. In NRC Handelsblad, achterpagina. 15-04.
'Lijst van Nederlandse woorden ontleend aan het Arabisch'. In W. Montgomery Watt, Voorbij Poitiers. Arabische
invloeden op middeleeuws Europa. Amsterdam 1992. Bulaaq. Pag. 103-109.
'Het ei in de taal'. In G. van Maanen (samensteller), Het boek van het ei. Amsterdam/Antwerpen 1992. L.J. Veen.
Pag. 33-41.
'Jo met de banjo .... Over de etymologie van mandoline en banjo'. In E.C. Schermer-Vermeer e.a. (red.), De kunst
van de grammatica. Amsterdam 1992. Pag. 177-181.
Woord, ik bemin je. Amsterdam 1992. Thomas Rap. 144 pagina's
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1992
Bijdrage aan radioprogramma's:
1. 22 februari. TROS-Nieuwsshow. Over het Koptisch in Nederland.
2. 20 april. NOS-taal. Over ij en ei.
3. 25 juni. NOS-taal. Over het nieuwe etymologische woordenboek.
4. 16 december. Radio Noord-Holland. Over Woord, ik bemin je.
PUBLICATIES 1993
9
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 62, nr.1, p.26; nr.2/3, p.54; nr.4, p. 84-85; nr.6, p. 145; nr.7/8, p. 177178; nr.9, p. 204; nr.10, p. 236; nr.12, p. 300.
'Taaltijding'. In Utrechts Nieuwsblad, p.4. 25-01; 05-03; 06-04; 29-06; 10-07; 11-08; p.2. 29-09; 03-12; 17-12;
21-12
'Het Nederlands in 1993'. In Neerlandia. Jrg. 97, nr.3, 1993, p.95.
'De liefde voor het woord'. In Neerlandia. Jrg. 97, nr.3, 1993, p.106.
'Kuwayt of Koeweit. Schrijfwijze buitenlandse namen, jongste geschiedenis.' In Neerlandia. Jrg. 97, nr.4, 1993,
p.134-135.
'De etymologie van 'woordenboek'. In Trefwoord 5, 1993, p. 11-13.
52 korte etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 1994, Sdu, Den Haag 1993.
'The treatment of loanwords in the new etymological dictionary of the Dutch language'. In Rolf H. Bremmer Jr.
and Jan van den Berg, Current trends in West Germanic Etymological Lexicography. Leiden/New York/Köln
1993. p 47 - 56.
Recensies:
Jan Berns, Hij zeit wat. De Amsterdamse volkstaal. Den Haag 1993. In vakTaal 6 (1993, nr. 1), pag. 11.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1993
Lezingen:
16 januari. TIN-dag Utrecht. Futhark, runenschrift en runennonsens.
4 maart. RU Gent. De Kiliaanstichting en haar activiteiten.
Bijdrage aan radioprogramma's:
1. 12 januari. Radio Amsterdam. Over Woord, ik bemin je.
2. 20 februari. NOS-Taal. Over het etymologieproject.
10
PUBLICATIES 1994
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 63, nr.1, p.24; nr.2/3, p.41-42; nr.4, p.92-93; nr.5, p. 120-121; nr.10,
p.245; nr.12, p.307.
'Taaltijding'. In Utrechts Nieuwsblad, p.2. 09-02; p.8. 08-04; p.11. 13-10;
'Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Snoeien en bezuinigen'. In Neerlandia. Jrg. 98, nr.3, 1994, p.98.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 1995, Sdu, Den Haag 1994. 52 pagina's.
Runologie:
Marlies Philippa, Aad Quak, Runen. Een helder alfabet uit duistere tijden. Thomas Rap, Amsterdam 1994. 165
pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1994
Lezingen:
11 mei. Vakgroep Nederlandse Taalkunde. UvA Amsterdam. Over het Kiliaanproject.
Bijdrage aan radioprogramma's:
1. 19 maart. NOS-Taal. Over het runenboek.
2. 14 mei. NOS-Taal. Over het nieuwe grote Etymologisch
Woordenboek van de Nederlandse Taal.
3. 15 december. NCRV, Willem Weverplein. Over schoonzus en zwager.
Gegeven interviews:
1. Annelies de Reus, 'Hoe de maanden aan hun naam komen', in Nouveau, nr. 1, januari 1994, pag. 48.
11
2. Anna Ietswaart, 'De -n- van frikandel. Nieuw etymologisch woordenboek in de maak', in Babel, juni 1994, pag.
9, 14.
3. Trienke Damstra, 'Kleur in de taal', verwerkt in boekje Kleur van Wetenschap en Techniek, uitgegeven ter
gelegenheid van de Wetenschapsweek in oktober 1994.
4. Karin Groet, 'Een stromende taal', in Jonas, nr. 22, juni 1994, pag.7.
PUBLICATIES 1995
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 64, nr.2/3, p.41-42; nr.4, p.90; nr.5, p. 126; nr.6, p.160; nr.9, p.218219; nr.10, p.256; nr.11, p.281.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 1996, Sdu, Den Haag 1995. 52 pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1995
Bijdrage aan radioprogramma:
10 maart. Taalprogramma over water. Via de IVN verspreid over de wereld.
Bijdrage aan televisieprogramma:
23 november. NOT-programma over leenwoorden. Uitgebreid interview.
PUBLICATIES 1996
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 65, nr.1, p.30; nr.4, p. 101; nr.7/8, p.207-208; nr.9, p.227; nr.11, p.294;
nr.12, p.330-331.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 1997. Sdu, Den Haag 1996. 52 pagina's
12
Noordzeegermaans:
'Noordzeegermaans'. In Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. Den Haag, 1996. p. 62-63.
Recensie:
A.P. Versloot, ''Fuss' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten. Eine strukturell-semantische
Untersuchung.'. In It Beaken. Jrg. 58, nr. 1, 1996, p. 50-53.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1996
Lezingen:
27 februari. Orde van den Prince, Leiden. Woordenschat van het Nederlands in etymologisch perspectief.
23 maart. Museon, Den Haag. Arabische woorden in het Nederlands.
Bijdrage aan radioprogramma's:
1. 1 maart. Taalprogramma over lente. Via de IVN verspreid over de wereld.
2. 3 mei. Taalprogramma over zomer. Via de IVN verspreid over de wereld.
3. 5 juli. Taalprogramma over herfst. Via de IVN verspreid over de wereld.
4. 25 september. 'Wat een taal', NPS. Over Etymologische woordenboeken.
5. 8 november. Taalprogramma over winter. Via de IVN verspreid over de wereld.
6. 5 december. 'Wat een taal', NPS. Over Sinterklaas.
PUBLICATIES 1997
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 66, nr.2/3, p.60; nr.4, p. 96; nr.5, p.132; nr.11, p.296-297.
13
‘Voorwoord’. In Gerbrand Bakker, Etymologisch Woordenboek voor Beginners. Amsterdam 1997. p. 6-7.
‘De grond van de zaak, de zaak van de grond’. In Kerstnummer Grafisch Nederland 1997, Onder de grond.
Amstelveen 1997. p. 116-121.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 1998. Sdu, Den Haag 1997. 52 pagina's.
‘Vreemde smetten. Leenwoorden: verloedering of verrijking?’ In De Taalagenda 1998. Sdu, Den Haag 1997. De
eerste vijf pagina’s.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1997:
Bijdrage aan televisieprogramma:
14 november. Bij Jos op een. Over ‘Etymologische woordenboeken’.
PUBLICATIES 1998
Etymologie:
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 67 nr.4, p. 97.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 1999. Sdu, Den Haag 1998. 52 pagina's.
Recensie:
‘Een etymologisch woordenboek’ over J. de Vries/F.de Tollenaere, met medewerking van A.J. Persijn,
Etymologisch Woordenboek, Utrecht 1997. In Trefwoord 12, Sdu, Den Haag 1998. p. 216-219.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1998:
14
Bijdrage aan radioprogramma:
11 januari. Wat een taal. Over ‘ De etymoloog’.
Lezing:
4 oktober. Tropenmuseum. Over Arabische woorden in het Nederlands.
PUBLICATIES 1999
Etymologie:
Etymologie, Sdu Uitgevers, Den Haag 1999. 120 pagina’s.
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 68 nr.2/3, p.62; nr.5, p.132; nr.6, p.168; nr.10, p.280-281; nr.12, p.350351.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2000. Sdu, Den Haag 1999. 52 pagina's.
Recensie:
Over: Reenen, Pieter van & Elias, Michael, Taalverschillen. Een werkboek over variatie en verandering in taal,
Bussum 1998. In Taalbeheersing 3, 1999. p. 245-246.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 1999:
Gastlezingen:
25 maart. Wenen. Over Erf- en leenwoorden.
1, 2, 3, 4, 5 november. Praag. Over Diverse aspecten van de etymologie.
8, 9 november. Brno. Over Etymologie.
15
10, 11 november. Olomouc. Over Etymologie.
Lezing:
15 december. Antwerpen. Over De morfo-semantische aspecten van volksetymologie.
PUBLICATIES 2000
Etymologie:
‘Kan volksetymologie ook syntactisch gemotiveerd zijn?‘ in Samengevoegde woorden. Leerstoelgroep
Nederlandse Taalkunde UvA, Amsterdam 2000. 8 pagina’s.
Geld, getallen en geschiedenis. Een taalverhaal over over munten en nummers, SPF Beheer, Utrecht 2000. 48
pagina’s.
'Van woord tot woord'. In Onze Taal. Jrg. 69 nr.1, p.31; nr.5, p.136.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2001. Sdu, Den Haag 2000. 52 pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2000:
Lezingen:
5 februari. TIN-dag Utrecht. Over: Het EWN (Groot etymologisch Woordenboek van het Nederlands).
1 april. Zuid-Oost-Beemster. Over: Etymologisch onderzoek.
13 oktober. Wroclav, Polen. Over: Nederlandse etymologieprojecten.
18 oktober. M. de Vriesgenootschap Leiden. Over: Het Kiliaanproject.
19 december. Morfologiedagen Leiden. Over: Samenstellingen en afleidingen in het EWN.
16
PUBLICATIES 2001
Etymologie:
'Etymologie', 'Etymologische woordenboeken', 'Leenwoorden', 'Erfwoorden', 'Substraatwoorden'. In Over Taal.
Jrg. 40, resp. nr.1, p.21-22; nr.2, p.43-45; nr.3, p.64-65; nr.4, p.83-84; nr.5, p.102-103.
'Beurs en markt', 'Geen beurs zonder aandeel'. In Institutional Insight. Kwartaalbericht voor Institutionele relaties
van Delta Lloyd Asset Management. Jrg. 1, resp. nr.1, p.10; nr.2, p.10.
Inleiding op de Database query to Het Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands op
www.iiasnt.leidenuniv.nl, 6 pagina’s.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2002. Sdu, Den Haag 2001. 52 pagina's.
Recensie:
Over: Debrabandere, Frans, Wat woorden weten. Over woorden en hun geschiedenis. Amsterdam (Contact) 2000.
In Taalbeheersing 1, 2001. p. 70-71.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2001:
Lezingen:
22 maart. Noodfaculteit Letteren Rotterdam. Over: Arabische leenwoorden in het Nederlands.
11 april. LSG NT, Amsterdam. Over: De digitalisering van het Kiliaanproject.
9 juni. Oudgermanistendag, Amsterdam. Over: De vernieuwingen in het EWN.
Gegeven interviews:
1. Voor televisie: 14 april. ATV. Over: Etymologie van en zegswijzen over ‘het ei‘.
17
2. Voor radio: 3 augustus. Wereldomroep. Over: muntbenamingen.
3. Voor het faculteitsblad Babel van de UvA: Novembernummer 2001, p.8-9: Terug tot voor de toren van Babel.
Het Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands op internet.
PUBLICATIES 2002
Etymologie:
'Gelede woorden', 'Andere woorden', 'Volksetymologie en pseudo-etymologie', 'Volksetymologie in drieën',
'Volksetymologie in zegswijzen'. In Over Taal. Jrg. 41, resp. nr.1, p.20-21; nr.2, p.42-43; nr.3, p.72-73; nr.4, p.
94-95; nr.5, p. 128-129.
'Het eeuwenoude verband tussen kantoor en computer', 'Rente en woekerrente', 'Geld'. In Institutional Insight.
Kwartaalbericht voor Institutionele relaties van Delta Lloyd Asset Management. Jrg. 1, resp. nr.3, p.10; nr.4,
p.10. Jrg. 2, nr.5, p.10.
'Woorden zonder zin? '. In In verband met Jan Luif. CD-rom bij het afscheid van Jan Luif op 27 juni. 3pp’s.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2003. Sdu, Den Haag 2002. 52 pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2002:
Gastlezingen:
6, 7 mei. Boedapest. Over: Diverse aspecten van de etymologie.
28 november. VU Amsterdam. Over: De vernieuwende aspecten van het Etymologisch Woordenboek van het
Nederlands.
Lezing:
27 mei. Faculteitsdagen Geesteswetenschappen UvA. Over: De etymologie van het woord Revolutie.
18
Gegeven interview:
Voor radio Omrop Fryslân: 5 december. Wereldomroep. Over: Sinterklaas Kapoentje.
Marlies Philippa
PUBLICATIES 2003
Etymologie:
‘Arabische woorden in het Nederlands’, ‘Gesluierde groenten’, ‘Arabische kruiden en ook een vrucht’,
‘Arabische roesmiddelen en zoetigheden‘. In Over Taal. Jrg. 42, resp. nr. 1, p.20-21; nr. 2, p. 44-47; nr.3, 70-71;
nr. 5, p. 114-115.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2004. Sdu, Den Haag 2002. 52 pagina's.
‘Arabische woorden in het Nederlands‘. In Redactie Cor de Back. Letteren aan de Maas. Bèta Imaginations
Publishers, Rotterdam 2003, p. 188-194.
Marlies Philippa, Frans Debrabandere, Aad Quak. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, deel 1 (A-E).
Amsterdam University Press 2003. Amsterdam. 725 pagina’s.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2003:
Presenterende lezingen EWN:
8 november. Op Congres Onze Taal in Rotterdam.
12 december. In Academiegebouw in Gent.
Gegeven interviews:
Voor Folia 08, jaargang 57, 24-10-2003. Over EWN.
Voor Onze Taal, november 2003. Over EWN.
Voor Wereldomroep. 8 november. Over EWN.
Voor radio OVT. 23 november. Over EWN.
19
Voor Business Radio. 6 december. Over EWN.
PUBLICATIES 2004
Etymologie:
‘Arabische stoffen en meubilair’, ‘Arabische scheepvaart’, ‘Sinaasappellimonade’, ‘Arabische kleuren’ ,
‘Arabische koloniale woorden’ . In Over Taal. Jrg. 43, resp. nr. 1, p. 22-23; nr. 2, p. 46-47; nr. 3, p. 70-71; nr. 4,
p. 94-95; nr. 5, p. 114-115.
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2005. Sdu, Den Haag 2004. 52 pagina's.
Marlies Philippa. Lustwoorden. Over eten en seks in taal. Sdu, Den Haag 2004. 108 pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2004:
Lezingen betreffende het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands:
30 januari 2004. Referaat na vergadering LSG Nederlandse Taalkunde, Amsterdam.
10 februari 2004. Tijdens boekpresentatie Faculteit der Geesteswetenschappen Amsterdam.
20 april 2004. Lezing voor ACLC, groep taalvariatie, Amsterdam.
Andere lezing:
8 december 2004. Op bijeenkomst ‘Let’s talk about sex’ van tijdschrift LOVER. Over Lustwoorden. Amsterdam.
Gegeven interviews:
Voor radio Rondas (België). 26 januari 2004. Over EWN.
Voor Volkskrant. 29 mei 2004. Over EWN.
Voor Over Taal. 1 oktober 2004. Over EWN en Lustwoorden.
PUBLICATIES 2005
Etymologie:
‘Over wormen‘, ‘De flanken van de koning‘, ‘Fijne feestdagen’, ‘Spelling en etymologie‘, ‘Sprookjesfiguren‘. In
Over Taal. Jrg. 44, resp. nr. 1, p. 22; nr. 2, p. 42; nr. 3, p. 75; nr. 4, p. 93; nr. 5, p. 119.
20
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2006. Sdu, Den Haag 2005. 52 pagina's.
‘Is een jojo een Frans speeltje?‘ in Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Gopher
Publishers, Groningen 2005. p. 267-275.
Marlies Philippa, Frans Debrabandere, Aad Quak. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, deel 2 (F-Ka).
Amsterdam University Press 2005. Amsterdam. 659 pagina’s.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2005:
Gastlezing:
14 mei 2005. Lustwoorden. Over eten en seks in taal. Op Jubileumfeest Karoli Universiteit Boedapest.
Presenterende lezingen EWN:
22 november. In het Paleis der Academiën in Brussel.
28 november. Op het INL in Leiden.
Gegeven interview:
Voor radio Mundial. 1 februari 2005. Over Lustwoorden.
PUBLICATIES 2006
Etymologie:
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2007. Sdu, Den Haag 2006. 52 pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2006:
Lezing over het EWN:
30 september 2006 . Amersfoort, voor het Algemeen Nederlands Verbond.
Gegeven interviews:
21
- 4 januari 2006. ‘Wij spreken Arabisch’ in Het Parool.
- januari 2006. Over het EWN. http://taalschrift.org/reportage/000950.html. In Taalschrift van de Nederlandse Taalunie.
- 3 april 2006. Over het EWN. Voor het Jaarboek van het INL.
PUBLICATIES 2007
Etymologie:
53 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2008. Sdu, Den Haag 2007. 53 pagina's.
Marlies Philippa, Frans Debrabandere, Aad Quak, Tanneke Schoonheim, Nicoline van der Sijs. Etymologisch
woordenboek van het Nederlands, deel 3 (Ke-R). Amsterdam University Press 2007. Amsterdam. 695 pagina’s.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2007:
Lezingen:
21 februari 2007. Amsterdam, voor de Orde van den Prince, afd. Amsterdam. Over het EWN.
17 oktober 2007. Amsterdam, voor de Orde van den Prince, afd. Amsterdam. Over Lustwoorden.
30 oktober 2007. Amersfoort, voor de Orde van den Prince, afd. Het Sticht. Over het EWN.
23 november 2007. Amsterdam, voor de Mediëvistendag/Oudgermanistendag.
Over Zweedse runeninscripties in het jongere futhark en de runenmeester Balle.
Gegeven interviews:
- 21 februari 2007. Over leenwoorden en het EWN: In Kennislink:
http://www.kennislink.nl/web/show?id=164559
- februari 2007. Over Onze Taal. In Marc van Oostendorp, “Doe er wat aan“.Portret van het Genootschap Onze
Taal. Den Haag 2007, p. 7.
- maart 2007. Over taal en het EWN. In Neerlandia/Nederlands van Nu.2007,2. p. 33-35.
PUBLICATIES 2008
Etymologie:
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2009. Sdu, Den Haag 2008. 52 pagina's.
‘De taal achter de boerka. Nederlandse woorden uit het Arabisch’. In Onze Taal. Jrg. 77, nr. 10, p. 282-283.
22
Marlies Philippa. Koffie, kaffer & katoen. Arabische leenwoorden in het Nederlands. Bulaaq, Amsterdam 2008.
160 pagina’s.
Sinterklaas:
5 december 2008. In Het Parool: Vrij met sinterklaas, niet met Pasen of Pinksteren. Opniërend artikel over
sinterklaas.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2008:
Lezingen:
28 januari 2008. Overveen, voor de Orde van den Prince, afd. Kennemerland. Over het EWN.
9 april 2008. Amsterdam, voor Sociëteit Tweede Uitleg. Over het EWN.
20 september 2008. Zuid-Oost Beemster, voor Culturele Leeskring. Over Arabische leenwoorden.
19 november 2008. Amsterdam, voor de Orde van den Prince, afd. Amsterdam. Over Arabische leenwoorden.
Gegeven interviews:
13 november. Voor radio Dichtbij Nederland. Over Arabische leenwoorden.
18 november. Voor radio OBALive. Over Arabische leenwoorden.
8 december. Voor radio Kunststof. Over Arabische leenwoorden en etymologie.
12 december. Voor radio Klare Taal (Wereldomroep). Over Arabische leenwoorden.
19 december. Voor radio Klare Taal (Wereldomroep). Over Arabische leenwoorden.
PUBLICATIES 2009
Etymologie:
52 etymologieën op iedere dinsdag van de Taalkalender 2010. Sdu, Den Haag 2008. 52 pagina's.
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2009:
Lezingen:
7 februari 2009. Utrecht, voor de TIN-dag. Over Arabische leenwoorden.
Gegeven interviews:
- februari 2009. Over Arabische leenwoorden. http://taalschrift.org/reportage/004401.html
In Taalschrift van de Nederlandse Taalunie.
23
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards