20150305 eHealth ACRONYMEN

advertisement
BelRAI
Belgian Resident Assessment Instrument : een digitaal
instrument waarmee
(multidisciplinair) de zorgbehoevendheid en –
afhankelijkheid vaneen patiënt
kan worden gemeten en gedeeld.
Brusafe
DTW van het Brusselse Gewest voor o.m. het delen van
Sumehr en andere gegevens in de ambulante zorg (de
Brusselse tegenhanger van Intermed en Vitalink
CCU
Comité des Utilisateurs d’eHealth / Gebruikerscomité
eHealth : een governance structuur
van het eHealth Platform waarbinnen de praktische
werkafspraken moeten worden gemaakt
rond de grote projecten en problemen inzake e-health.
CIM
Collège Intermutualiste – Intermutualistisch College
DPI
Dossier Patient Minimal : een standaard (in ontwikkeling)
voor een ‘minimale’ set van
gegevens die in een gedeeld patiëntendossier zouden
moeten aanwezig zijn.
DPP / GFD
Dossier Pharmaceutisue Partagé / Gedeeld Farmaceutisch
Dossier : DTW waarin apothekers
de geneesmiddelenhistoriek van de afgeleverde
verpakkingen over de laatste 12 maanden
delen (een realisatie van en beheerd door APB en Ophaco)
DTW
Dienst met Toegevoegde Waarde : in feite een e-health
dienst waarin bepaalde
patiëntengegevens worden verwerkt, gedeeld of
verzonden. Er zijn momenteel
al ongeveer 60 DTW operationeel, zoals MyCareNet,
Recip-e, GFD/DPP, Vitalink, enz.
e-ID
elektronische identiteitskaart
eHealthBox
(eHBox) beveiligd “mailbox” systeem waarmee een
zorgverstrekker een bericht
(met eender welke inhoud betreffende patiëntengegevens)
veilig kan verzenden
naar een andere (gekende) zorgverstrekker, versleuteld met
de publiek/private
sleutel van de ontvanger
EHR
Electronic Health Record (ook DCS / ZCD Dossier de
Coordination de Soins / Zorgcoördinatie Dossier)
(Dossier patient Electronique Partagé / Gedeeld
Elektronisch Patiëntendossier)
het deel van een patiëntendossier dat een zorgverstrekker
deelt met anderen.
(Het is dit deel van zijn eigen dossier – dat hij op zijn eigen
systeem, lokaal
bijhoudt – dat bv. in een kluis zoals Vitalink of op het GFD
wordt gedeeld).
EMD
Elektronsich Medisch Dossier (zie ook DPI en EHR)
EPR
Electronic Patient record (ook DPE/EPD : Dossier Patient
Electronique / Elektronisch Patiëntendossier) :
een digitaal dossier dat de patiënt zelf bijhoudt (hetzij op
zijn eigen systeem, hetzij op
een beveiligde server) en waarin hij zelf gegevens en nota’s
kan plaatsen (bv. bloedwaarden,
bloeddrukmetingen, een medisch dagboek, enz.)
eSAFE
DTW, beheerd door de Vereniging van reumatologen.
FarmaFlux
vzw van de apothekers (APB en Ophaco) die het beheer
voeren van het GFD/DPP
FRATEM
vzw van de artsen en ziekenhuizen van het Waalse Gewest
en Brussel die het beheer
voeren van Réseau Santé Wallon
GAB
gevalideerde Authentieke Bron : een officiële
gegevensbron in het eHealth Platform waar door
de overheid gevalideerde gegevens worden bewaard (bv. de
GAB met alle door het RZIIV erkende
huisartsen of de GAB van alle erkende officina-apothekers,
enz).
GFD / DPP
Gedeeld Farmaceutisch Dossier / Dossier Pharmaceutisue
Partagé : DTW waarin apothekers
de geneesmiddelenhistoriek van de afgeleverde
verpakkingen over de laatste 12 maanden delen
(een realisatie van en beheerd door APB en Ophaco)
HealthData.be
Federaal project voor het consolideren van registers en
gegevens uit diverse registers
Hub & MetaHub
Een Hub is een netwerk waarbinnen een aantal
ziekenhuizen patiëntengegevens delen.
Er zijn vijf hubs: Oost & West-Vlaanderen (CoSo);
Antwerpen (ARH); Leuven (KUL);
Brussel (Abrumed); Réseau Santé Wallon (RSW). De
meta-hub is een federaal verwijsregister
waarin alleen voor elke patiënt bewaard wordt in welke hub
er gegevens kunnen gevonden worden.
ICD-9 / ICD-10-CM
data standaarden voor het coderen van indicaties
Intermed
DTW van het Waalse Gewest voor o.m. het delen van
Sumehr en andere gegevens in de ambulante zorg. (de
Waalse tegenhanger van Vitalink en van Brusafe (Brussels
Gewest)
Kmehr
Kind Message Electronic Health Record : een Belgische
‘standaard’ voor het formaat van
een aantal boodschappen die kunnen uitgewisseld worden.
Er is bv. een Khmer standaard
voor een recip-e vorschrift en voor het uitwisselen van een
Sumehr
LMN
Lokaal Multidisciplinair Netwerk, lokaal netwerk ter
ondersteuning van de Zorgtrajecten,
waarin een zorgtraject promotor de samenwerking lokaal
aanmoedigt en ondersteunt
(opgericht door de lokale huisartsen kringen en
gefinancierd door het RIZIV)
Loggin
Een dienst van het eHealth Platform waarin een spoor
wordt bewaard van elke consultatie
van gegevens binnen het platform (alleen het feit van
consultatie; niet de inhoud !).
Deze dienst laat patiënten toe na te gaan of alleen
zorgverstrekkers waarmee ze een
therapeutische relatie hebben en binnen de gestelde
finaliteit toegang hebben gehad tot
hun persoonlijke gegevens.
MyCareNet
DTW beheerd door het CIn met o.m. gegevens over de
verzekerbaarheid, Hfdst IV attesten
en facturatie systemen voor zorgverstrekkers
Opt-in / Opt-out
basisfilosofie voor het beheren van de “informed consent” :
bij Opt-out vertrekt men van
het principe dat iedereen geacht wordt toestemming te
hebben gegeven (en men moet zich
bewust “uitschrijven” opdat gegevens niet zichtbaar zouden
zijn voor het zorgteam van de patiënt.
Bij Opt-in moet elke patiënt individueel eerst zijn
toestemming hiervoor geven.
OrthoPride
DTW register voor implantaten (knie/heup/borst…)
PACS
??? ziekenhuizen Wallonië ???
Recip-e
DTW voor het beveiligd verzenden van voorschriften (in
eerste instantie geneesmiddelenvoorschriften,
maar binnenkort ook voorschriften voor verpleegkunde,
kinesitherapie, enz.
Recip-e vzw
vzw die het behert voert van Recip-e (de leden zijn APB,
Absym, Axxon, Kartel, Ophaco,
Vereniging van de Verpleegkudnigen, VVT)
Register
DTW waarin (al dan niet wettelijk verplicht) bepaalde
patiëntengegevens over ziekten,
behandelingen of toedieningen worden geregistreerd. Er
zijn momenteel al ruim 13O registers
geïdentificeerd. Die zouden moeten geconsolideerd worden
binnne ‘healthData.be)
RID-barcode
RecipeIDentifier : een unieke barcode op elk Recip-e
voorschrift, waarmee de apotheker het
gecodeerde voorschrift en de sleutel voor ontcijfering kan
ophalen bij de recip-e server.
RLM
Réseau Locaux Multidisciplinaires (zie ook LMN)
RTREH.be
www.RTREH.be is de website van de Ronde Tafel eHealth
2012 waar u o.m.
de “Roadmap eHealth 2013-2018 kan downloaden
Semantische
Interoperabiliteit
het geheel van standaarden en systemen waarmee gegevens
gestructureerd en gecodeerd
worden opgeslagen en gedeeld. De ‘semantische
interoperabiliteit’ zorgt er o.m. voor dat
IT systemen van zorgverstrekkers gegevens met elkaar
kunnen delen en meteen juist plaatsen
(bv. in een patiëntendossier), maar ook dat bv. gegevens
met elkaar in verbinding kunnen
worden gebracht (van een diagnose meteen naar een
praktijkrichtlijn gaan, enz.)
Snomed-ct
WHO data standaard voor het coderen van o.m. indicaties
Sumehr
Summery Electrinic Health Record : een samenvatting van
het medisch dossier van de patiënt
waarin de belangrijkste (relevante) gegevens over
pathologie, antecedenten, medicatie,
allergieën en contra-indicaties worden gedeeld.
Synchrone/Asynchrone
opvraging
Synchroon: gegevens opvraging online met onmiddellijke
respons op één aanvraag ;
asynchroon : gegevensopvraging online in “batch” (voor
meerdere aanvragen in één query )
die pas beantwoord worden wanneer de hele batch klaar is
(dus niet “meteen”)
TTP
Trusted Third Party een ‘vertrouwde derde partij’ die als
tussenpersoon optreedt
bv, bij het anonimiseren of versleutelen van
patiëntengegevens met het oog op
wetenschappelijk onderzoek.
Vaccinnet
Het systeem van de Vlaamse Gemeenschap waarmee de
arts vaccins kan bestellen en
de toediening per patiënt registreren.
VESTA
DTW en Platform van de Vlaamse Gemeenschap voor het
delen van patiëntengegevens
in het kader van Welzijn en (thuis)Zorg.
Vitalink
DTW van de Vlaamse Gemeenschap met o.m; het gedeeld
medicatieschema, het delen van Sumehr en de Vaccinnet
Vieuwer (de Vlaamse tegenhanger is Intermed en Brusafe)
Download