Poli Wier Verwijzers.indd

advertisement
Team Volwassenen
Verwijzers
Poli Wier
2
Wier
Wier is een behandelcentrum voor sglvg-patiënten; sterk gedragsgestoord licht
verstandelijk gehandicapt. We leggen ons toe op observatie, diagnostiek en
behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe
problematiek. Dat houdt in: psychiatrische aandoeningen en/of gedragsstoornissen.
Veel van onze kwetsbare patiënten kampen met schrijnende problemen in het
persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Wier is een derdelijns organisatie.
Wier behandelt mensen met een IQ tussen de 50 en 75. In enkele gevallen ook
mensen met een IQ tot 90, indien hun problematiek beter aansluiting vindt bij de
behandeling en bejegening door Wier. De problemen die de patiënten van Wier
hebben, bestaan meestal al langere tijd. Vaak hebben zij eerder hulp gezocht of zijn
elders in behandeling geweest. De problematiek is meestal divers en ingewikkeld. Het
kan gaan om leerproblemen, psychiatrische, sociale en emotionele problemen. Juist de
combinatie van verstandelijke beperkingen en andere complexe problemen, leidt bij
deze patiënten vaak tot ernstige gedragsproblematiek.
De poli valt onder Wier, bestaande uit een gesloten kliniek, een open kliniek en kliniek
gericht op forensische behandeling en op behandeling van LVB en verslaving. Wier
biedt ook deeltijdbehandeling en heeft een opnameafdeling voor dak- en thuislozen.
Team Volwassenen
Poli Wier team Volwassenen biedt ambulante behandeling aan mensen vanaf 18 jaar
met een verstandelijke beperking. Binnen het multidisciplinaire team werken een
psychiater, gz-psychologen, casemanagers en vaktherapeuten. De poli is onderdeel van
het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Hier zijn ook de poli’s Barentsz ( jeugd),
Kade 17 (forensisch) en ACT jeugd gevestigd. Alle werken nauw met elkaar samen.
Naast een team voor ambulante behandeling van volwassenen, heeft poli Wier ook
een team voor kinderen en jeugd.
Aanbod
We bieden individuele en groepstherapie, ons aanbod bestaat uit onder meer:
psychomotore therapie, systeembehandeling, EMDR, psycho-educatie autisme (groep),
dramatherapie (groep en individueel), deeltijdbehandeling, weerbaarheidtraining,
gesprekstherapieën, diagnostiek en trainingen. Waar nodig werken we tijdens
de behandeling samen met betrokkenen zoals ouders, woonbegeleiders en
gedragsdeskundigen van woonlocaties.
3
Indien gewenst, geven we een woon- en/of begeleidingsadvies. Wanneer er grote
knelpunten in de begeleiding zijn, kan het voorkomen dat we langsgaan op locatie.
Wij bieden geen outreachende zorg. Patiënten moeten te motiveren zijn voor
behandeling en zij moeten voor hun afspraken naar de poli komen.
Aanmelden
Aanmeldingen verlopen via de aanmeldcoördinator. Spreekuur is op werkdagen
tussen 13.00 en 14.00 uur. Telefoon: 030-230 8866.
Orthopedagogen, huisarts, AVG, MEE en psychiaters kunnen patiënten aanmelden
voor behandeling. Indien familie (kan niet rechtstreeks aanmelden) of huisarts
patiënten willen aanmelden, wordt geadviseerd contact op te nemen met MEE om te
ondersteunen bij de aanvraag van indicatie en aanmelden.
Behandeling wordt gefinancierd vanuit de AWBZ door middel van een CIZ-indicatie
voor behandeling. Deze indicatie is noodzakelijk voor de behandeling en moet worden
aangevraagd door de verwijzer. Dit kan via de website van het CIZ.
Indien uw cliënt een ZZP heeft waarvan de behandelindicatie niet naar Wier kan
worden omgezet, kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinator voor overleg.
De aanmeldcoördinator van poli Wier team Volwassenen kan u de
aanmeldformulieren toesturen. In het belang van een goede informatievoorziening
verzoeken wij u om de formulieren volledig in te vullen, het is van belang een
duidelijke behandelvraag te vermelden.
Naast de aanmeldformulieren vragen wij om toestemming voor het uitwisselen van
gegevens met de huisarts en om een kopie van paspoort of ID. Deze wordt direct
na controle vernietigd. Wanneer bovenstaande gegevens compleet zijn (inclusief
indicatie) gelieve deze als één dossier naar ons op te sturen. Dit voorkomt zoekraken
van gegevens.
Contact
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
Telefoon: 030-230 8866
E-mail: [email protected]
Website: www.altrecht.nl/ambulantcentrum
www.altrecht.nl/wier
Poli Wier kan de gegevens uit de behandeling geanonimiseerd gebruiken voor
doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek.
Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn
Altrecht Aventurijn B.V. is een dochterorganisatie van Altrecht GGz. De teams van
Aventurijn behandelen en begeleiden mensen met psychiatrische stoornissen die in de
problemen zijn geraakt, omdat zij door hun gedrag anderen of zichzelf schade toebrengen.
Bijvoorbeeld mensen die hun agressie niet kunnen controleren, omdat ze beïnvloed
worden door stemmen. Aventurijn richt zich op mannen en vrouwen van alle leeftijden
met een IQ vanaf vijftig. Sommige mensen worden behandeld in opdracht van justitie,
omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De factoren die het gedrag bepalen, zijn
heel verschillend. Binnen Aventurijn worden die factoren geanalyseerd en bekeken hoe
deze gunstig beïnvloed kunnen worden. Altrecht Aventurijn B.V. werkt aan het versterken
van haar patiënten, zodat ze maatschappelijk kunnen reïntegreren en het gedrag dat
tot delicten leidt te verminderen. De behandeling wordt zowel klinisch als ambulant
uitgevoerd, afhankelijk van de situatie van de patiënt.
Altrecht Aventurijn B.V. is HKZ gecertificeerd.
Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn/ poli Wier/ februari 2014/ V01/300
Het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn maakt deel uit van Altrecht Aventurijn B.V..
Download