83% geeft aan, geen zicht te hebben op het huiswerk van de

advertisement
PROJECT
VERSLAG
Voor: Facility, Horeca & Travel college te
Nieuwegein
INSTITUUR ARCHIMEDES
VAKGROEP ENGELS
JOOST VAN DEN DONK
OAR-H2BERPDT2-12
Door: Sarah Al-Kasid 1610048
Sylvana Turpijn 1533841
Beroepsproduct 2: Overzichtelijk Programma
Samenvatting
Voor dit beroepsproduct is er voor gekozen om in opdracht van het Facility, Horeca & Travel college
te Nieuwegein, praktijkonderzoek te verrichten. Het resulterende beroepsproduct is voortgekomen
als oplossing voor de generieke probleemstelling die vanuit de afdeling Service van dit college is
geformuleerd. Deze probleemstelling is voor een specifieke doelgroep binnen deze afdeling die
wegens verplichte interne stage, geoorloofd de vakken Engels, Nederlands en Rekenen missen. Het
probleem wat zich voordoet is dat wegens deze situatie, de studenten die deze stage uren moeten
maken, de geoorloofde gemiste lessen op eigen verantwoordelijkheid moeten inhalen. Dit is iets wat
niet (altijd) gebeurd. De oplossing wat er uit de praktijk en de literatuur verkenning naar voren is
gekomen, is een ICT Tool binnen de digitale leeromgeving black board. Met deze ICT Tool wordt er
een duidelijk studieoverzicht geboden.
De weergaven van het tot stand komen van het uiteindelijke beroepsproduct, is in dit rapport
weergegeven. In het eerste hoofdstuk wordt de probleemstelling, die vanuit de afdeling Service
geformuleerd is, nader gespecificeerd. Hieruit zijn verschillende deelvragen ontstaan die verder
worden verwerkt in het tweede hoofdstuk. De deelvragen worden in het volgende hoofdstuk
verdeeld en behandeld. Als eerst worden de deelvragen behandeld die betrekking hebben op de
praktijk verkenning. Hierin is er praktijkonderzoek gedaan als het afnemen en verwerken van
enquêtes en interviews. Vervolgens is er een literatuur verkenning verricht, waarin deelvragen zijn
behandeld en verwerkt die betrekking hebben op verschillende literatuur. Naar aanleiding van het de
resultaten uit de praktijkverkenning, en de literatuurverkenning zijn er product eisen gesteld aan het
beroepsproduct en wordt de ontwikkeling van het beroepsproduct weergegeven.
Pagina | 1
Inhoud
Samenvatting........................................................................................................................................... 1
Hoofdstuk 1: Inleiding ............................................................................................................................. 3
1.1
Aanleiding en de Opdracht ...................................................................................................... 3
1.2
Context van de School in Relatie tot de Situatie ..................................................................... 3
1.3
Onderzoeksvraag ..................................................................................................................... 4
Hoofdstuk 2: Verkenning ......................................................................................................................... 5
2.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 5
2.2 Praktijk Verkenning ....................................................................................................................... 5
2.2.1 Inleiding .................................................................................................................................. 5
2.2.2 Aanpak en Middelen .............................................................................................................. 5
2.2.3 Resultaten............................................................................................................................... 7
2.2.4 Conclusie ................................................................................................................................ 8
2.3 Literatuur Verkenning ................................................................................................................... 9
2.3.1 Inleiding .................................................................................................................................. 9
2.3.2. Middendeel ........................................................................................................................... 9
2.3.3 Conclusie .............................................................................................................................. 11
Hoofdstuk 3 Het Beroepsproduct ......................................................................................................... 12
3.1 Conclusie Verkenning .................................................................................................................. 12
3.2 Ontwerp eisen ............................................................................................................................. 12
3.3 Het ontwikkelde beroepsproduct ............................................................................................... 14
Hoofdstuk 4 Presentatie en Evaluatie ................................................................................................... 15
4.1 Presentatie .................................................................................................................................. 15
4.2 Evaluatie ...................................................................................................................................... 15
Bibliografie ............................................................................................................................................ 16
Bijlagen
2A Geordende gegevens praktijkverkenning ........................................................................................ 17
2B Onderzoeksinstrumenten praktijkverkenning ................................................................................. 20
3A Het Beroepsproduct ......................................................................................................................... 33
4A Planning van overdracht en evaluatie.............................................................................................. 35
4B Evaluatie instrument overdracht in de school ................................................................................. 35
Pagina | 2
Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Aanleiding en de Opdracht
Voor studenten die de opleiding tot Gastheer/Gastvrouw volgen, van de afdeling Service aan het
Facility, Horeca en Travel college te Nieuwegein, speelt er een praktisch probleem. Deze studenten
zijn verplicht om interne stage uren te make (BPV, Beroepspraktijk vorming), tijdens de uren van de
vakken Nederlands, Engels en rekenen. Hierbij zijn deze studenten zelf verantwoordelijk om de
gemiste lessen, in te halen. Dat laatste gebeurd niet altijd.
Volgens de Rijksoverheid is het een voorwaarde voor een mbo-opleiding om een bepaald aantal uren
aan BPV te besteden. De indeling van deze uren is aan elke onderwijsinstelling zelf. Het Facility,
Horeca en Travel college heeft de faciliteiten om eigen studenten de beroepspraktijk vorming op
eigen terrein te laten uitvoeren. Hierbij doen de studenten dus praktijkervaring op, op school.
(Rijksoverheid, 2016)
Om deze hybride leeromgeving zo efficiënt mogelijk te gebruiken, wordt er in het restaurant gewerkt
met twee diensten. Zo werken de studenten van de opleiding tot Gastheer/Gastvrouw, als Gastheer
of gastvrouw in het eigen restaurant van het college. De twee diensten zijn gesplitst in de
middagdienst, hierbij werken de studenten dus op school in het restaurant voor de lunch van 10-15
uur. De tweede dienst is de avonddienst waarbij de studenten werken tijdens het diner van 15-21
uur. De vakken Nederlands, Engels en rekenen die gemist worden, zijn voornamelijk ingeroosterd
tijdens de middagdienst van de studenten.
Naar aanleiding van deze gespecificeerde situatie is de opdracht gekomen, om een beroepsproduct
te ontwikkelen om dit probleem op te lossen. Het onderzoek is voornamelijk gericht om het
praktische probleem explicieter te maken om een zo passend mogelijk product te ontwikkelen.
Vanuit de school wordt het volgende product verwacht:
Een makkelijk te gebruiken digitale leeromgeving binnen black board, waarin studenten die door de
BPV-verplichtingen, geoorloofde gemiste lessen op eigen initiatief kunnen inhalen.
1.2 Context van de School in Relatie tot de Situatie
Het Facility, Horeca & Travel college te Nieuwegein heeft als motto: “Toekomstgericht, persoonlijk en
levensecht” (ROC Midden Nederland, 2017).
Op hun website geven ze weer dat de praktijkervaring opgedaan kan worden in eigenhuis waardoor
de omgeving vertrouwd is en de student zich hierdoor optimaal kan ontwikkelen.
Om deze belofte waar te kunnen maken, is het college in het bezit van het restaurant Le Pont Blue,
waar de toekomstgerichte praktijkervaring opgedaan kan worden.
Het levensechte, vanuit het motto van het college, uit zich in de toegankelijkheid van het restaurant.
Iedereen is welkom waardoor het een levensecht restaurant is, met authentieke en levensechte
situaties.
Om optimaal gebruik te maken van dit restaurant wordt er gedurende drie dagen van de schoolweek,
gebruik gemaakt van dit restaurant voor de BPV van verschillende opleidingen van het college.
Het optimale gebruik van deze faciliteit zou niet ten koste mogen gaan van de studievoortgang of het
studieproces van de studenten. Vanuit deze context is het van belang dat er een passend product
Pagina | 3
wordt ontwikkeld om de studenten op een efficiënte manier BPV-uren te laten maken zonder dat het
ten koste gaat van de vakken Nederlands, Engels en rekenen.
1.3 Onderzoeksvraag
De overlapping van de verplichte BVP-uren met de vakken Nederland, Engels en rekenen zorgt voor
mis geïnformeerde docenten en studenten. Deze situatie kunnen een oorzaak zijn voor negatieve
studieprocessen, studieresultaten wat kan leiden tot een negatieve studievoortgang.
Om het probleem zo inzichtelijk mogelijk te maken, zodat er een passende oplossing ontwikkeld kan
worden in de vorm van een beroepsproduct, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de studenten van de afdeling Service, van het Facility, Horeca en
Travel college te Nieuwegein, van de verschillende opleidingen met een BPV-verplichting, de
geoorloofde gemiste lessen op eigen initiatief op een zodanige manier kunnen inhalen, dat ze niet
achterlopen op de rest van de klas?”
De deelvragen die betrekking hebben op de praktijkverkenning die hierbij zijn geformuleerd zijn de
volgende:





Wat is de frequentie van de gemiste lessen, en hoeveel studenten hebben daar per periode
mee te maken?
Wat zijn de aantoonbare effecten van deze gemiste lessen tot nu toe (eventueel van eerdere
jaren)
Hoe ervaren de huidige studenten die de BPV-verplichtingen hebben, deze situatie
Hoe ervaren de huidige docenten voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen die
lesgeven aan de huidige BPV studenten, deze situatie
Hoe wordt er nu omgegaan met deze situaties en hoe is hier in voorgaande jaren mee
omgegaan
De deelvragen die betrekking hebben op de literatuurverkenning die hierbij zijn geformuleerd
zijn de volgende:

Hoe effectief is een digitale leeromgeving voor studenten van het mbo

Wat zijn andere effectieve oplossingen voor het inhalen van geoorloofde gemiste lessen
voor het Mbo?
In welke mate kan gebrek aan lesstof de leerontwikkeling van de studenten beïnvloeden?
Op welke manier kan het eigen initiatief om gemiste lessen in te halen, van een Mbo
student worden gestimuleerd?
Wanneer is er sprake van tekortkoming aan lesaanbod in mbo-onderwijs?



Pagina | 4
Hoofdstuk 2: Verkenning
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de deelvragen behandeld die vanuit de onderzoeksvraag zijn geformuleerd.
Deze deelvragen zijn verdeeld in de praktijk verkenning en de literatuurverkenning. In de praktijk
verkenning worden de vragen behandeld die in de praktijk onderzocht kunnen worden, zo worden er
enquêtes afgenomen bij de studenten die de opleiding tot Gastheer/Gastvrouw volgen van het
huidige cohort, 2016/2017. Hierin wordt er aan deze studenten gevraagd, hoe zij de huidige situatie
ervaren en hoe zij op dit moment omgaan met de lessen die gemist worden wegens de verplichte
BSP-uren. In de praktijk verkenning worden ook de docenten Nederlands, Engels en rekenen
ondervraagd over dit onderwerp. Om de deelvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is er
een interview gehouden met de mentor van deze studenten en is er ook document analyse verricht.
In het tweede deel van dit hoofdstuk, worden de deelvragen behandeld waarvoor de literatuur
geraadpleegd is. Hiervoor is er gekeken naar onderzoeken die al verricht zijn naar dit onderwerp. Ook
zijn er boeken gezocht waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden, wat volgens de literatuur een
goede oplossing zou kunnen zijn voor de probleemstelling van de onderzoeksvraag.
2.2 Praktijk Verkenning
2.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt op een logische volgorde uiteengezet hoe de deelvragen van de praktijk
verkenning zijn behandeld en wat de uitkomsten zijn. Als eerst wordt beschreven hoe deze
deelvragen gepland zijn om te behandelen. Dit wordt weergegeven in een plan van aanpak.
Vervolgens wordt er verantwoord welke methoden er voor elke deelvraag gebruikt is. Bij de
resultaten worden de uitkomsten van de verrichte praktijkverkenning per deelvraag weergegeven en
behandeld. Uiteindelijk is hier een gezamenlijke conclusie uitgekomen en wordt deze op het einde
beschreven.
2.2.2 Aanpak en Middelen
Het doel van deze praktijkverkenning is om een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van de
huidige situatie omtrent het studiegedrag van de studenten die wegens de verplichte BSP-uren,
lessen missen van de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Om dit te kunnen bewerkstelligen,
worden de volgende deelvragen in deze praktijkverkenning behandeld:





Wat is de frequentie van de gemiste lessen, en hoeveel studenten hebben daar per periode
mee te maken?
Wat zijn de aantoonbare effecten van deze gemiste lessen tot nu toe (eventueel van eerdere
jaren)
Hoe ervaren de huidige studenten die de BPV-verplichtingen hebben, deze situatie
Hoe ervaren de huidige docenten voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen die
lesgeven aan de huidige BPV studenten, deze situatie
Hoe wordt er nu omgegaan met deze situaties en hoe is hier in voorgaande jaren mee
omgegaan
Een overzichtelijke manier voor de weergave van de behandelde deelvragen omtrent de
praktijkverkenning is er gekozen voor een plan van aanpak in de vorm van een schema. Deze kunt u
zien in de afbeelding hieronder. (2.2.2 A Plan van Aanpak)
Pagina | 5
2.2.2 A Plan van Aanpak
Deelvraag
Onderzoeksinstrument Tijdsbestek
Wat is de frequentie van de
gemiste lessen, en hoeveel
studenten hebben daar per
periode mee te maken?
Document analyse
Wat zijn de aantoonbare
effecten van deze gemiste
lessen tot nu toe (eventueel
van eerdere jaren)
Document
analyse/interview
mentor
Maken: 21/9 – 22/9 ‘16
3
Hoe ervaren de huidige
studenten die de BSPverplichtingen hebben, deze
situatie
Enquête
Zoeken en informatie
verwerken:
16/11- 21/11’16
4
Hoe ervaren de huidige
docenten voor de vakken
Nederlands, Engels en rekenen
die lesgeven aan de huidige
BPV studenten, deze situatie
Enquête
Zoeken en informatie
verwerken:
23/11 – 29/11’16
5
Hoe wordt er nu omgegaan
met deze situaties en hoe is
hier in voorgaande jaren mee
omgegaan
Interview mentor
Zoeken en informatie
verwerken:
30/11 – 6/12’16
1
2
Maken: 21/9 – 22/9’16
Afnemen: 5/10 – 9/10’16
interpreteren:
2/11 - 9/11’16
Afnemen: 5/10 – 9/10’16
interpreteren:
2/11 – 9/11’16
2.2.2 B Verantwoording methoden
Om een betrouwbaar en valide oplossing te ontwikkelen voor de probleemstelling vanuit de
onderzoeksvraag, zijn er deelvragen geformuleerd om de situatie zo inzichtelijk mogelijk te maken.
De deelvragen uit de praktijkverkenning zijn gebaseerd op de omgeving. Deze deelvragen zijn
geformuleerd met het doel om erachter te komen of het probleem uit de probleemstelling wel door
de betrokkene als een probleem wordt ervaren, wie er last hebben van het probleem en hoe lang het
probleem al speelt.
Om een deel van deze vragen te beantwoorden is ervoor gekozen om bij de studenten die de
opleiding volgen tot Gastheer/Gastvrouw van de cohort 2016/2017, een web survey af te nemen in
de vorm van een enquête (N=12). Om de betrouwbaarheid en de validiteit van deze enquête te
waarborgen zijn er verschillende vormen van vragen gebruikt om verschillende antwoorden te
verkrijgen. Zo zijn er gesloten vragen gebruikt om het probleem vanuit de probleemstelling vast te
leggen, en zijn er open vragen gesteld om inzicht te krijgen in wat de student nodig heeft om de
situatie mogelijk te kunnen oplossen. Deze zelfde methoden is gebruikt voor de docenten die deze
lichting Engels, Nederlands en rekenen geeft. (N=3)
Om de huidige situatie in kaart te brengen en om een beeld te verkrijgen hoelang, deze kwestie zich
al afspeelt, is er gebruik gemaakt van een document analyse, waarin verschillende documenten zijn
Pagina | 6
geraadpleegd, als roosters, schriftelijke communicatie en cijferlijsten.
Als laatste is er een interview gehouden met de mentor van de studenten die als respondenten zijn
gebruikt, om de een nog duidelijker beeld te krijgen van de huidige situatie, het probleem en een
eventuele oplossing.
2.2.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van de praktijkverkenning weergegeven.
Enquête studenten
De resultaten van de web survey die ingevuld zijn door de studenten die de opleiding volgen tot
Gastheer/Gastvrouw zijn de volgende:
75% van de respondenten zegt BSP onhandig te vinden, en te veel. Ditzelfde aantal geeft ook aan dat
er vergeten wordt om na de gemiste lessen wegens de BSP-uren, het huiswerk te achterhalen
83% geeft aan, geen zicht te hebben op het huiswerk van de gemiste lessen, wegens de BSP-uren
92% zegt achter te lopen op de stof van de vakken Engels, Nederlands en rekenen wegens de BSPuren
67% van de studenten weet niet hoe deze situatie opgelost kan worden. Ditzelfde percentage van de
respondenten geeft ook aan dat een digitale ruimte ingericht om dit probleem op te lossen, zal
werken om beter met deze situatie om te gaan.
50% geeft aan dat wanneer de lessen van de vakken Nederlands, Engels en rekenen met een Power
Point, op black board gezet worden, dit zal bijdragen aan de oplossing voor deze situatie
De mogelijke oplossingen die door de respondenten zelf worden aangekaart in een van de
openvragen van de web survey, zijn de BSP-uren verminderen of zelfs afschaffen, of een duidelijk
overzicht verkrijgen van het huiswerk van de gemiste lessen.
Enquête docenten
De resultaten van de web survey die ingevuld zijn door de docenten van de vakken Engels,
Nederlands en rekenen die lesgeven aan de studenten van de opleiding Gastheer/Gastvrouw zijn de
volgende:
67 % van de respondenten zegt het vervelend te vinden, maar het is niet anders, over de studenten
die tijdens de les gemist worden wegens het draaien van BSP-uren. Ditzelfde percentage zegt te
vinden dat de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de gemiste lessen door de
BSP-uren. Dit percentage zegt ook de lessen niet aan te passen wegens missen de studenten.
100% van de docenten geeft aan het niet erg te vinden om extra tijd/aandacht te geven aan de
studenten die door BSP-uren de lessen mist of gemist heeft. Ditzelfde percentage geeft ook aan het
niet lastig te vinden om de lessen te draaien met studenten die gemist worden door de BSP-uren.
33% van de respondenten is niet op de hoogte van het BSP-schema
De respondenten geven aan, open te staan voor een digitale ruimte om de gemiste lessen hierin toe
te voegen, eventueel met gefilmd materiaal van de lessen zelf. De respondenten geven ook aan dat
dit niet nodig is omdat er gewerkt wordt met jaarplanners, en het materiaal waarmee gewerkt
wordt, staat al op black board.
Pagina | 7
Document analyse
BSP- roosters. Deze zijn te vinden op de klassen pagina op black board. Hiervoor is een knop in het
menu (BSP) waarnaar je wordt verwezen naar de vier periodes wanneer je hierop klikt. Elk mapje van
de verschillende periodes heeft een bestandje met hierin het BSP-schema. Hierin staan de tijden
wanneer, wie BSP-uren moet draaien. Dit schema zijn de eerste twee periodes wel gemaild, niet naar
iedereen, en de derde periode niet. De BSP-uren zijn verdeeld over twee dagen, met twee diensten.
Deze diensten zijn van 10-15 uur, of van 15-21 uur. Per dienst zijn er groepen van 4 of 5 verschillende
studenten ingedeeld. De groepen worden elke week 1 keer ingezet op verschillende tijden.
Cijferlijsten – in eerste instantie was het plan om de cijferlijsten van de studenten te analyseren op
de vakken Nederlands, Engels en rekenen. De resultaten hiervan zouden niks toevoegen aan het
onderwerp van dit onderzoek, omdat er geen aantoonbare of significantie conclusie getrokken kan
worden, of de cijfers enige relatie hebben met de gemiste vakken wegens de BSP-uren.
Interview mentor
Tijdens dit interview zijn verschillende onderwerpen betreft deze situatie behandeld. Zo heeft de
mentor een situatie geschetst van de situatie in voorgaande jaren en de situatie nu. Hierbij is
aangegeven dat er met takenlijsten is gewerkt, als oplossing voor de gemiste lessen wegens de BSPuren. De reden waarom deze zijn afgeschaft voor dit jaar zijn onbekend. Ook is de groepsdynamiek
anders dan voorgaande jaren. Volgens de mentor heeft dit ook invloed op hoe de studenten omgaan
met hun leerproces. De mentor geeft ook aan dat de studenten van deze opleiding, zeker in het
eerste jaar, weinig zelfverantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dit is ook van invloed op het eigen
studieproces. De mentor zegt zelf dit verantwoordelijkheidsgevoel stapje voor stapje te vergroten, en
geeft aan soms zelf ook niet altijd consequent hierin te zijn. Ook in het bijvoorbeeld, doormailen van
het BSP-rooster, gebeurd niet elke periode omdat er door de mentor ook een beroep wordt gedaan
naar de docenten om dit zelf te regelen. In het interview geeft de mentor ook aan als oplossing om
eventueel weer te beginnen met de takenlijst, maar de ideale oplossing zou een overzichtelijk
schema zijn waarop de studenten makkelijk in een keer kunnen zien wat er van ze verwacht wordt,
wanneer en voor welk vak. De mentor geeft aan dat een soort magister al naar voren is gebracht,
maar dat hier geen geld voor over is.
2.2.4 Conclusie
Uit de praktijkverkenning kunnen verschillende conclusies getrokken worden. Zo geven de studenten
en de mentor van deze studenten aan dat het probleem uit de onderzoeksvraag bevestigd wordt. De
mentor geeft ook aan dat dit probleem al een aantal jaren mee draait en dat er geen duurzame
oplossing voor gevonden is nog. Uit de resultaten van de docenten web survey, wordt het probleem
uit de onderzoeksvraag niet of nauwelijks bevestigd. De docenten geven dat hun eigen lessen
toegankelijk zijn voor de studenten en dat hierdoor de gemiste vakken wegens het draaien van de
BSP-uren op eigen verantwoording ingehaald kunnen worden. In het interview met de mentor, wordt
aangegeven dat dit een inschattingsfout is van de docenten op de studenten. Uit de document
analyse kan geconcludeerd worden dat de er per week, de standaard van 4 of 5 verschillende
studenten vakken missen wegens BSP-uren. Dit betekent dat als student, je twee keer per periode op
verschillende momenten in die periode, de lessen Nederlands, Engels en rekenen mist.
De studenten en de mentor geven aan dat een duidelijk overzicht van het huiswerk tijdens deze
periode, voor de gemiste vakken, een goede oplossing kan bieden voor het probleem uit de
onderzoeksvraag, die bevestigd is door de studenten en de mentor.
Pagina | 8
2.3 Literatuur Verkenning
2.3.1 Inleiding
Door middel van de literatuurverkenning willen we ons meer gaan verdiepen in het onderzoeksvraag:
‘Hoe kunnen de studenten van afdeling Service, van het Facility, Horeca en Travel college te
Nieuwegein, gemiste lessen op eigen initiatief inhalen?’ In deze paragraaf wordt op een
samenhangende volgorde verdiept in de deelvragen van de literatuur verkenning. De deelvragen
worden door middel van een thema die op de deelvragen aansluiten verder weergegeven en
behandeld. De onderstaande deelvragen worden in deze literatuurverkenning behandeld. Vervolgens,
wordt hier een gezamenlijke conclusie per deelvraag getrokken van de gevonden resultaten. Er zijn
verschillende literatuurbronnen gebruikt bij het verdiepen in de onderstaande deelvragen.
1. Hoe effectief is een digitale leeromgeving voor Mbo studenten?
2. Wat zijn andere effectieve oplossingen voor het inhalen van geoorloofde gemiste lessen voor
het Mbo?
3. In welke mate kan gebrek aan lesstof de leerontwikkeling van de studenten beïnvloeden?
4. Op welke manier kan het eigen initiatief om gemiste lessen in te halen, van een Mbo student
worden gestimuleerd?
5. Wanneer is er sprake van tekortkoming aan lesaanbod in mbo onderwijs?
2.3.2. Middendeel
Effectiviteit digitale leeromgeving
Studenten op het Mbo behoren zich tot de e-generatie. Professor Wim Veen beschrijft de e-generatie
oftewel Homo Zappiens als een generatie die opgegroeid is met technologie waarbij de
afstandsbediening een joystick is en informatie verwerken gebaseerd is op elektronische netwerken
(Veen W. , 2009). Het invloed dat technologie heeft op in hun wereld speelt een grote rol in hoe
effectief digitale leeromgeving is voor mbo studenten. De e-generatie heeft hierbij nieuwe
vaardigheden ontwikkeld; de meta-cognitieve vaardigheden om informatiestructuren te herkennen en
de vaardigheid om onderbroken informatiestromen tot zinvolle kennisgehelen op te bouwen. Deze egeneratie worden beschreven als ‘demand-based-learners’. Demand based learners trachten naar
uitdagend onderwijs waar ze actief aan het werk zijn. Volgens professor Veen is passief luisteren naar
hoorcolleges en grote hoeveelheden tekst in boeken een inefficiënt tijdsbesteding voor de mbo
studenten (Veen, 2000). Deze studenten willen namelijk meer een leidende zelfsturende rol krijgen in
hun eigen leerproces en leerontwikkeling. Een voorbeeld die hen daarbij kan helpen is digitale
didactiek. Berlinda van Dam beweert dat online leren kan leiden tot positieve resultaten en uiteindelijk
tot efficiënter en effectiever onderwijs”. Leo Bakker de programma manager Kennisnet heeft een pilot
van het model ‘Online leren in balans’ in 2015 gelanceerd om de scholen te ondersteunen om
onderwijs flexibeler, efficiënter te maken voor de studenten. (Bakker, 2015)
Oplossingen voor het inhalen van geoorloofde gemiste lessen
Pagina | 9
De sportfaciliteiten ROC Midden Nederland hanteert een individuele rooster voor het inhalen van
lessen (ROC Midden Nederland, 2016). Hierbij worden individuele aanpassingen gemaakt op het
reguliere lesrooster om te voorkomen dat ‘deelnemers’ oftewel studenten door training en of
wedstrijden bepaalde uren en/of lessen missen. Daarnaast wordt op het Mbo Utrecht een ‘wiki’
systeem gehanteerd voor alle lessen. Hierbij kunnen studenten het huiswerk zien en het lesstof van
gemiste lessen inhalen. Op het Deltion College wordt het model ‘Online leren’ toegepast om lessen
online te volgen. Hiervoor krijgen de studenten een keer in de week ‘Face-to-Face’ instructielessen.
Vervolgens moeten ze die leerstof in de online samen werkend leren verwerken. (Mbo Utrecht, 2014)
Gebrek lesstof en de beïnvloeding van de leerontwikkeling
Directe instructie gedrag biedt de leerkracht de kans om effectief het leerproces van de studenten te
beïnvloeden. Studenten op het mbo krijgen zowel instructielessen als praktijklessen in de vorm van
BSP-uren. Aangezien de BSP-uren tijdens vak lessen plaatsvinden missen studenten vakkennis die de
verbinding legt tussen theorie en praktijk. Directe instructie tijdens de lessen biedt de student de
mogelijkheid om het theorie toe te passen in de praktijk. (Ettekoven, 2009)
Op deze wijze ontwikkelen studenten hun kennis door nieuwe informatie met huidige kennis te
verbinden. Wanneer een student niet in de gelegenheid wordt gesteld om huidige informatie met
nieuwe informatie te verbinden, ontbreekt in hun leerproces de vakkennis en leerstof om het in het
praktijk voldoende uit te oefenen (Kerpel, 2014) (Meer, 2015)
Stimulatie studenten initiatief
In 5 dimensies beschrijven Robert Marzano en Wietske Miedema dat het studenten die zich bewust
zijn van hun leren en nadenken over wat ze aan het doen zijn, kunnen beter leren dan studenten die
nooit naar binnen, maar alleen naar buiten kijken. Het is de rol van de docent uitvoerend als strategisch
te handelen. In de uitvoerend aanpak biedt de docent o.a. de student meer structuur. Strategisch
handelen is een uitbreiding daarvan. Hier speelt de student een grotere rol waarbij het doel is om dat
de student nadenkt over de handelingen die hij/zij uitvoert. Tevens moet de student leertaken als
zinvol ervaren en succes ervaren in het uitvoeren van deze leertaken. Deze aanpak stimuleert de
motivatie van de student om eigen initiatief aan te moedigen. (Marzano, 2011) (Bruijn, Leeman, &
Overmaat, 2006)
Tekortkoming lesaanbod
Volgens de onderwijsinspectie heeft een voltijdsopleiding in het middelbare beroepsonderwijs in
beide beroeps opleidende leerweg BOL en BBL per studiejaar een studielast van minimaal 1600
klokuren. In deze klokuren behoren alle uren die een student nodig heeft om de opleiding te kunnen
volgen. Hieronder vallen ook de begeleidende onderwijs uren. De onderwijs minister heeft in 2013
nieuwe beleidslijn voor de onderwijstijd in het mbo verklaard. De reden voor deze nieuwe beleidslijn
is om de kwaliteit van het onderwijs in het mbo te vergroten. BOL opleiding hebben in het eerste jaar
1000 uren waarvan minimaal 700 uren begeleide onderwijsuren en 250 uren voor
beroepspraktijkvorming. In het tweede jaar hebben studenten in totaal 2000 uren waarvan 1250
begeleide onderwijsuren zijn en 450 aan beroepspraktijkvorming lesuren. Binnen schoolse
praktijkuren vallen niet onder de BVP-uren, maar onder de begeleide onderwijsuren. Dat zijn
praktijklessen op school zelf. Tekortkoming wordt door studenten en/of docenten zelf bepaalt. Als het
huidige lesaanbod niet overeenkomt met de opgestelde norm-uren, spreken we van tekortkoming.
Wanneer de studenten zelf aangeven dat het lesaanbod niet voldoende is en als het aantal
gediplomeerde laag is dan is er ook sprake van tekortkoming aan onderwijskwaliteit. (Rijksoverheid,
2016)
Pagina | 10
2.3.3 Conclusie
De verkenning heeft de volgende conclusies per deelvraag opgeleverd.
Studenten op het mbo behoren zich tot d e-generatie. Dit betekent de digitale leeromgeving invloed
heeft en effectief is op de wereld van de Mbo-studenten.
Er zijn mogelijk oplossingen die gebruikt kunnen worden voor het inhalen van gemiste lessen. ROC
scholen, MBO opleidingen en Deltion scholen hebben diverse wijzen bedacht voor herhalen van
(gemiste)leerstof. Deze wijzen zijn het toepassen van individuele lesroosters naast de reguliere rooster
en die beschikbaar te stellen voor de studenten die wegens training en/of wedstrijden lessen gemist
hebben. De studenten krijgen de gelegenheid om gemiste lessen in te halen. Daarnaast gebruiken
opleidingen op het Mbo Utrecht een ‘wiki’ systeem voor alle lessen. Hierbij kunnen studenten het
huiswerk zien en het gegeven lesstof te herhalen of als ze het gemiste hebben, inhalen. De Deltion
College wordt het model ‘Online leren’ toegepast om lessen online te volgen. Voordat studenten
online aan de slag kunnen gaan krijgen ze een keer per week instructie lessen op school. De
behandelde leerstof wordt vervolgens verwerkt in de digitale samen werkend leren verwerkt.
Directe instructie tijdens de lessen biedt de student de mogelijkheid om het theorie toe te passen in
de praktijk. Als de directe instructie ontbreekt ontstaat er gebrek aan lesstof. Gebrek aan lesstof kan
de leerontwikkeling negatief beïnvloeden. Wanneer de studenten niet voldoende kennis aangeboden
krijgen kunnen ze de koppeling tussen theorie en praktijk niet leggen. Hierdoor daalt de
leerontwikkeling en leerprestatie van de studenten. Directe instructie biedt de student de gelegenheid
om nieuwe kennis te verkrijgen die met huidige kennis verbonden kan worden, zodat studenten zich
verder kunnen ontwikkelen in het verbreiden van hun vakkennis en beroep.
Een belangrijke taak binnen het Facility, Horeca en Travel College, is het vergroten van de motivatie
van de studenten, met als doel de initiatief van de studenten te activeren om geoorloofde gemiste
lessen in te halen. Volgens Robert Marzano en Wietske Miedema kan motivatie gestimuleerd worden
als leerlingen zich bewust kunnen zijn van hun leren en nadenken over hun handelingen. Het is aan de
docent om de student dit ook aan te leren. Daarnaast moet de studenten de waarde van de leertaak
kunnen inzien. Studenten moet zich betrokken voelen bij het eigen leren. Wederom ligt deze taak bij
de docent. Door de leerling te coachen en te begeleiden. Tevens moeten studenten leertaken als zinvol
ervaren en het gevoel krijgen dat ze het kunnen uitvoeren. Een combinatie van al deze aspecten kan
de motivatie van de student stimuleren om op eigen initiatief gemiste lessen of leerstof in te halen.
Door de jaren heen zijn er veel klachten geweest over de kwaliteit van onderwijs op het mbo. Klachten
zijn voornamelijk over de onderwijskwaliteit en onderwijstijd. De klagende zijn de studenten zelf en
onderwijs inspecties. Tekortkoming aan lesaanbod kan bepaald worden door studenten zelf of door
de aantal gediplomeerden aan het eind van het opleiding. Wanneer studenten aangeven dat er niet
voldoende lesaanbod aangeboden wordt, kunnen we tekortkoming confirmeren. De lage percentages
aan de aantal gediplomeerden per opleiding kan de tekortkoming bevestigen. Uit onderzoek dat
uitgevoerd is door de onderwijs inspectie is er gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs in het MBO
vergroot moet worden.
Pagina | 11
Hoofdstuk 3 Het Beroepsproduct
3.1 Conclusie Verkenning
Voor de ontwikkeling van dit beroepsproduct is er een praktijkverkenning en een
literatuurverkenning verricht.
In de praktijkverkenning, is de praktijk omtrent de studenten van de opleiding Gastheer/Gastvrouw,
die wegens BPV-uren de vakken Nederlands, Engels en rekenen onderzocht. Hieruit zijn de resultaten
gekomen dat deze studenten zelf aangeven last te hebben van deze situatie. De docenten van de
vakken Nederlands, Engels en rekenen, geven zelf aan, geen last te hebben van deze situatie. Mede
ook omdat zij vinden dat de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen studieproces.
Tijdens de document analyse, is uitgekomen dat er elke 2 dagen in de week, per dag 4 verschillende
studenten BPV-uren lopen. Dat wilt zeggen dat een student per periode, twee keer een les
Nederlands, Engels of rekenen mist. Uit het interview met de mentor van deze groep, en ook van de
voorgaande cohorten, is de situatie meer verhelderd. Hierin is uitgekomen dat er te veel eigen
verantwoordelijkheid wordt verwacht van de docenten voor deze groep, en dat er een grote drang is
naar een overzicht van elk huiswerk per dag/week zodat de studenten goed op de hoogte zijn van
wat er die dag/week van hun verwacht wordt.
Uit de literatuurverkenning kunnen ook meerdere dingen worden geconcludeerd. De invloed dat
technologie heeft op de wereld van de studenten draagt bij de effectiviteit van de digitale
leeromgeving voor mbo studenten. Daarnaast zijn er verschillende oplossing die gebruikt kunnen
worden in het inhalen van gemiste lessen. Individuele lesroosters naast het reguliere lesrooster kan
als oplossing dienen voor studenten die lessen moeten inhalen vanwege een verplichte
schoolactiviteit. Ook is het wiki-systeem waarbij docenten alle studiemateriaal en lesmateriaal online
uploaden en beschikbaar stellen voor de studenten om zowel op school als buiten gebruik van te
kunnen maken wanneer nodig. Hiernaast speelt motivatie een grote rol in het stimuleren van
leerlingen om op eigen initiatief gemiste lessen in te halen. Motivatie kan aan een combinatie van
verschillende factoren gestimuleerd worden. Een aantal daarvan is de studenten coachen en
begeleiden bewust te zijn van het eigen leren en doen. Leertaken als zinvol ervaren en succes
ervaren bij het uitvoeren. Tenslotte, kan tekortkoming aan lesaanbod bepaald worden door
studenten zelf. Als studenten het lesaanbod niet voldoende vinden, dan spreken we van te kort aan
lesaanbod. Maar wat heel belangrijk is, is dat BOL en BBL opleidingen vastgestelde klokuren
toegewezen hebben gekregen. Bij afwijking van deze norm-uren is er sprake van tekortkoming
lesaanbod.
3.2 Ontwerp eisen
Vanuit de conclusie van de literatuurverkenning en de praktijkverkenning, zijn er ontwerpeisen
geformuleerd voor het te ontwikkelende beroepsproduct. Uit het eerste hoofdstuk wordt er vanuit
de opdrachtgever het volgende beroepsproduct voor ogen gezien:
Een makkelijk te gebruiken digitale leeromgeving binnen black board, waarin studenten die door de
BPV-verplichtingen, geoorloofde gemiste lessen op eigen initiatief kunnen inhalen.
De ontwerpeisen die voor dit beroepsproduct geformuleerd zijn, zijn de volgende:
1. Het product moet gebruiksvriendelijk zijn
Dit wilt zeggen dat het de student noch te docent, moeite moet kosten om gebruik te maken
van het product. Doordat black board al een bekende ICT Tool is, moet het aanvullende
Pagina | 12
beroepsproduct een voor de hand liggende manier hebben om het te gebruiken. Hierbij wordt
er gedacht aan:
- het black board format te gebruiken
- het beroepsproduct op de startpagina staat van de studenten
-geen extra uitleg nodig is voor de knoppen die gebruikt moeten worden om bijvoorbeeld
huiswerk toe te voegen
- dat het product vanaf elke computer, elk moment van de dag te bereiken is of aan te passen is.
Deze eis is het meest belangrijk, voor de ontwikkeling van dit beroepsproduct volgens de
opdrachtgever.
2. Het moet een duurzaam product zijn.
Dit wilt zeggen dat het product lang mee moet gaan.
Hiermee wordt rekening gehouden doordat het beroepsproduct een digitale aanvulling zal zijn.
De opdrachtgever heeft aangegeven een aanvulling te willen op de digitale leeromgeving, black
board. Hierdoor kan het beroepsproduct niet fysiek verouderen, waardoor het product lang mee
kan gaan. Door de gebruiksvriendelijkheidseis, is het mogelijk voor de docent om het product aan
te passen waardoor het product ook met de tijd mee kan gaan.
3. Er moet een gebruiksaanwijzing bij zitten
- Hoe gebruik je het product als student en als docent
- Hoe en wat kan de docent toevoegen en/of aanpassen
Bij elk beroepsproduct moet een gebruiksaanwijzing zitten. Voor dit beroepsproduct is er
gekozen om deze gebruiksaanwijzing te ontwikkelen in de vorm van een filmpje. Via een knop in
het programma zal het gebruiksaanwijzing filmpje gestart worden.
4. Het product moet een oplossing bieden voor het probleem wat geconstateerd is.
Dit wilt zeggen dat het product een valide en betrouwbare oplossing moet bieden. Hiervoor
is er door middel van de praktijkverkenning en de literatuurverkenning een zo helder en
duidelijk mogelijk beeld geschept van wat er precies nodig is om de situatie uit de
probleemstelling op te lossen. Vanuit deze is eis is het te verwachte beroepsproduct die
gezamenlijk met de werkgever geformuleerd is, gespecificeerd. Hieruit is gekomen dat het
volgende beroepsproduct ontwikkeld moet worden:
Een aanvulling van een programma op bb, of een applicatie, of een deel van een pagina,
waarop heel duidelijk en overzichtelijk het huiswerk per periode aangegeven wordt, per vak.
Gedurende het studiejaar. Dit geldt voornamelijk voor de vakken Nederlands, Engels en
rekenen, maar ook de BPV-uren en de bezetting hiervan.
5. Overzichtelijk
Met behulp van de resultaten uit de praktijkverkenning en de literatuurverkenning is het erg van
belang dat de studenten die de opleiding tot Gastheer/Gastvrouw volgen, van een passende
oplossing gediend worden. Dit wilt zeggen dat door de profielschets van deze doelgroep mede in
acht genomen moet worden in de ontwikkeling van het beroepsproduct wat zij uiteindelijk
moeten gebruiken. Hiervoor is het heel erg belangrijk dat het beroepsproduct een zo duidelijk
en helder mogelijk overzicht biedt van wat er voor de vakken Engels, Nederlands en rekenen van
deze groep verwacht wordt. Deze groep heeft namelijk baat bij zoveel mogelijk structuur en
Pagina | 13
daarbij is het bewaken van het studieoverzicht van groot belang.
3.3 Het ontwikkelde beroepsproduct
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de ontwikkeling van het beroepsproduct. Hierin
worden de aspecten van het beroepsproduct verantwoord in een bepaalde volgorde.
Onderwerp
Het motto van het Facility, Horeca en Travel college te Nieuwegein is, toekomstgericht, persoonlijk
en levensecht. Hierbij geeft dit college aan, dat zij de opleidingen die zij aanbieden zodanig indelen
dat ze aan hun eigen motto voldoen. Voor de afdeling Service, met hun opleidingen als bijvoorbeeld
leidinggevende bediening of Gastheer/Gastvrouw, zit het toekomstgerichte aspect in de
samenwerking met de verschillende stagebedrijven. Zo heeft de afdeling nauwe banden met vele
restaurants, en horecagelegenheden in Utrecht en omstreken. Deze bedrijvend bieden stageplekken
aan, maar ook werkgelegenheden voor de gediplomeerden. Het persoonlijke aspect wordt negstreeft
door kleinere groepen studenten te vormen zodat docenten en instructeurs de aandacht en tijd
zorgvuldig kunnen verdelen. Als het aankomt op het levensechte motto van het college, bieden zij
een levensecht restaurant aan, Le Pont Blue, waarin studenten van verschillende gerelateerde
opleidingen kunnen werken. De uren die de studenten moeten maken in deze hybride leeromgeving,
is wettelijk bepaald en zijn ingecalculeerd binnen de verplichte lesuren van de studenten. Deze
beroepspraktijk vorming (BPV) uren, gaan helaas ten koste van de vakken Nederlands, Engels en
rekenen. Deze situatie heeft gevolgen op het studieproces van de studenten waaruit de
probleemstelling uit de onderzoeksvraag geformuleerd is. Door dit probleem zo nauwkeurig mogelijk
te verkennen, kan er een helder en duidelijk beeld geschetst worden van de situatie. Dit beeld zorgt
ervoor dat er een betrouwbaar en valide oplossing voor de situatie ontwikkeld kan worden. Deze
oplossing uit zich in de vorm van dit beroepsproduct.
Doelgroep
De doelgroep die te maken heeft met de situatie die al eerder beschreven is, zijn alle studenten die
te maken hebben met het missen van lessen wegens de werkzaamheden in het restaurant. Dit zijn
meerdere studenten van meerdere cohorten die verschillende opleidingen volgen met verplichte
werkzaamheden in het restaurant. Om ervoor te zorgen dat dit beroepsproduct ontwikkeld kan
worden binnen de gevraagde tijd, is ervoor gekozen om de targetgroep te reduceren naar 1 groep.
Dit zijn de studenten geworden die de opleiding volgen tot Gastheer/Gastvrouw van de cohort
2016/2017. Wanneer het ontwikkelde beroepsproduct aansluit op de wensen van deze groep, en dit
product succesvol blijkt te zijn, kan dit product bij de overige groepen alsnog geïmplementeerd
worden. De groep waarvoor gekozen is om het onderzoek mee te verrichten, is gebruikt als
representatieve steekproef groep. Er is voor deze groep gekozen, omdat deze specifieke groep het
meeste baat heeft bij structuur en kan het minst vertrouwd worden op de eigen
verantwoordelijkheid. Wanneer het beroepsproduct op deze groep wordt aangepast en succesvol is,
is het beroepsproduct ook succesvol bij de overige groepen.
Doel
Het doel van het product is een oplossing bieden voor de situatie die al eerder beschreven is. Hierbij
gaat het om het aanbieden van een handvat voor de studenten die verplichte BPV-uren draaien ten
koste van de lessen Nederlands, Engels en/of rekenen. Het doel is het studieproces van de student
gemakkelijker maken, om de vakken Nederland, Engels en rekenen bij te houden ondanks dat deze
ten koste gaan van de verplichte BPV-uren. Door een duidelijk overzicht aan te bieden, die voldoet
aan alle product eisen, zullen de studenten sneller en makkelijker op de hoogte zijn van wat er
Pagina | 14
gedurende het studiejaar van hen verwacht wordt voor de vakken die gemist worden. Hiermee is het
de dus de bedoeling om het studenten makkelijker te maken om de gemiste vakken bij te houden.
Vorm
Over de vorm van het product was er vanaf het begin al duidelijke eisen gesteld vanuit de
opdrachtgever. Het beroepsproduct moest een onderdeel van black board uitmaken waarop het
accent gelegd werd op de gebruiksvriendelijkheid van het product. Het moest een digitale aanvulling
zijn op black board waarvoor docent noch student moeite voor hoeft te doen om hier vanaf het
begin al, gebruik van te kunnen maken. Natuurlijk is het van groot belang dat het product ook
duurzaam moet zijn en inhoudelijk moet kloppen, maar het meest belangrijke geldt voor dit
beroepsproduct is de gebruiksvriendelijkheid.
Hoofdstuk 4 Presentatie en Evaluatie
4.1 Presentatie
Om het product te presenteren aan de opdrachtgever en aan de studenten van de opleiding tot
Gastheer/Gastvrouw en hun mentor, is ervoor gekozen om dit aan hen zelf toe te vertrouwen. Een
van de belangrijkste producteisen van de opdrachtgever vanaf het begin, was de
gebruiksvriendelijkheid. Hierdoor is er voor gekozen om met minimale instructies, de ‘klant’ het
product uit te laten testen. De instructie van de presentatie van het product voor de studenten en
hun mentor was:
- Ga naar jouw klassen startpagina van black board
- Geef antwoord op de volgende vragen en stuur je antwoorden door in de mail naar
[email protected]
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Wanneer heb je weer een rekentoets dit jaar?
Welk onderwerp ga je voor Engels behandelen deze periode?
Kan je vinden wat je de eerste les voor Nederlands gaat doen deze periode?
Vind je het overzicht handig?
Vind je het overzicht duidelijk?
Ga je dagelijks gebruik maken van dit overzicht?
Zou je dit overzicht ook aanbevelen voor andere opleidingen?
De instructie van de presentatie van het product voor de docenten was:
- Ga naar de black board startpagina van klas: O21A
- Voeg het volgende toe:
1) Een realistische toets die de studenten kunnen verwachten (bijvoorbeeld een s.o)
2) Voeg huiswerk toe
3) Voeg toe wat de studenten kunnen verwachten gedurende de derde periode voor jouw vak
4) Vind je deze tool onhandig?
5) Zou je regelmatig gebruik van deze tool kunnen maken
6) Zou je deze tool ook voor andere klassen gebruiken?
4.2 Evaluatie
In deze paragraaf wordt geëvalueerd of het ontwikkelde beroepsproduct daadwerkelijk de oplossing
biedt voor de probleemstelling die vanuit de onderzoeksvraag is behandeld. Hierbij ging het om
studenten van het Facility, Horeca en Travel college te Nieuwegein, die voor hun opleiding
Gastheer/Gastvrouw van de afdeling Service, verplichte Beroepsvorming praktijkuren draaien ten
koste van de lessen Nederlands, Engels en rekenen. Met behulp van de praktijkverkenning en
Pagina | 15
literatuurverkenning is er een beroepsproduct ontwikkeld in de vorm van een digitale leeromgeving
waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat er in dat jaar, per periode van de student verwacht
wordt. Hierbij is er gebruik gemaakt van een wiki-leeromgeving binnen Black Board. Hierbij is
rekening gehouden met de producteisen die vanuit de verkenning en met behulp van de
opdrachtgever geformuleerd zijn. De presentatie hiervan is gedaan door de betrokkene van het
probleem en de opdrachtgever, het product zelf te laten uittesten. Hierna hebben zij een vragenlijst
ingevuld met hun feedback. Uit deze feedback is gebleken dat de betrokkenen (studenten, docenten,
mentor en opdrachtgever) positief reageren op het ontwikkelde beroepsproduct. Hoewel enigszins
sceptisch alsnog in het gebruik hiervan waardoor er wordt voorgesteld om het product na een half
jaar te evalueren. Ook wordt er nagedacht of er weer gebruik gemaakt gaat worden van een
takenlijst zodat deze eventueel volgend jaar in combinatie met dit beroepsproduct de perfecte
oplossing biedt voor het probleem.
Bibliografie
Bakker, L. (2015, December 10). Inspirerende voorbeelden in brochure over online leren in de mbopraktijk. Opgehaald van Kennisnet: https://www.kennisnet.nl/artikel/inspirerendevoorbeelden-in-brochure-over-online-leren-in-de-mbo-praktijk/
Bruijn, E. d., Leeman, Y., & Overmaat, M. (2006). Authentiek en zelfgestuurd leren. Pedagogiek,
volume 26, issue 1, 45 - 63.
Ettekoven, E. e. (2009). Effectief leren . Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.
Pagina | 16
Kerpel, A. (2014, Juni 1 ). Opgehaald van Wij Leren: http://wij-leren.nl/directe-instructie-model.php
Marzano, R. (2011). Leren in vijf dimensies. Assen: Gorcum B.V., Koninklijke van.
Mbo Utrecht. (2014, Juni). Opgehaald van Mbo Utrecht: https://www.mboutrecht.nl/wpcontent/uploads/2014/06/Geïntegreerd-jaarverslag-2014_publieksversie_LR.pdf
Meer, M. v. (2015). Het MBO naar 2025: Twee verhaallijen . Woerden: MBO Raad.
Rijksoverheid. (2016, December). schooltijden en onderwijstijd. Opgehaald van Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-enantwoord/hoeveel-lesuren-moet-ik-krijgen-in-het-middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
ROC Midden Nederland. (2016, December). TOPSPORTFACILITEITEN. Opgehaald van ROC Midden
Nederland: https://www.rocmn.nl/studenten/begeleiding-tijdens-je-studie/sport-enstudie/topsportfaciliteiten
ROC Midden Nederland. (2017, Januari). facilityhorecaentravel. Opgehaald van
facilityhorecaentravel: https://facilityhorecaentravel.rocmn.nl/facility-horeca-travel-collegeiets-voor-jou
Veen, p. D. (2000). Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerende. Delft: TU Delft.
Veen, W. (2009). Homo Zappiens. Juli: Pearson Benelux B.V.
Bijlagen
2A Geordende gegevens praktijkverkenning
Schema BSP periode 1- 2016
Dinsdag
Lunch
10.00-15.00
Week 1
6&7
september
Week 2
13 & 14
september
Groep 1
Groep 2
GH/GV
O21A
Week 3
20 & 21
september
Groep 3
Week 4
27 & 28
oktober
Groep 4
Week 5
4&5
oktober
Groep 1
Week 6
11 & 12
oktober
Groep 2
Week 7
18 & 19
oktober
Herfst
===
Pagina | 17
Week 8
25 &26
Oktober
Groep 3
Dinsdag
Diner
15.00-21.00
Woensdag
Lunch
10:00-15:00
Woensdag
Diner
15.00-21.00
Dinsdag
Diner
15.00-21.00
Woensdag
Lunch
10:00-15:00
Woensdag
Diner
15.00-21.00
Week 1
15 & 16
November
Week 2
22 & 23
November
Groep 4
Groep 1
Groep 3
Week 3
29 & 30
November
Week 4
6 &7
December
Week 5
13 & 14
December
Week 6
20 & 21
December
Groep 2
Groep 3
Groep 1
Groep 2
Groep 4
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 1
===
===
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep1
Groep 2
Groep 3
===
===
Groep 4
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 1
Vakantie
===
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
===
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep1
Groep 2
Groep 3
===
Groep 4
December
Vakantie Vakantie
===
===
Groepsverdeling
Groep 1





Lisa d' Accorso
Mathijs Bakker
Sharona Bogaard
Claudia Lopez Borawith
Marieke van Dijk
Groep 2





Yasmina Elbennay
Michèle Gazan
Carmen Hardeman
Hyusein Hyuseinov
Matthijs Roberts
Groep 3




Virginia Loffeld




Groep 4:
Furn Ruangprakhon
Laura Tuinier
Tessa Vendrig
Demi Verhoeven
Tuğçe Marangoz
Myrthe Rekoert
Schema BSP periode 2- 2016
December
GH/GV O21A
Groepsverdeling
Pagina | 18
W
1
J
Groep 1





Mathijs Bakker
Sharona Bogaard
Claudia Lopez Borawith
Marieke van Dijk
Hyusein Hyuseinov
Groep 2





Michèle Gazan
Carmen Hardeman
Matthijs Roberts
Furn Ruangprakhon
Virginia Loffeld
Groep 3






Anouk Kramer
Tuğçe Marangoz
Myrthe Rekoert
Tessa Vendrig
Demi Verhoeven
Debby Willems
Pagina | 19
2B Onderzoeksinstrumenten praktijkverkenning
Enquêtes Studenten
Pagina | 20
Pagina | 21
Pagina | 22
Pagina | 23
Pagina | 24
Pagina | 25
Pagina | 26
Enquêtes Docenten
Pagina | 27
Pagina | 28
Pagina | 29
Pagina | 30
Pagina | 31
Pagina | 32
3A Het Beroepsproduct
Pagina | 33
Pagina | 34
4A Planning van overdracht en evaluatie
Hierbij een mail die we verstuurd hebben naar de opdrachtgever om een afspraak te maken voor de
overdracht en de evaluatie van ons beroepsproduct. Hierna hebben we verbaal met hem
afgesproken om het beroepsproduct te presenteren en te evalueren. (Zie beoordelingsformulier)
4B Evaluatie instrument overdracht in de school
G Opzet overdracht en evaluatie op je school
Invullen door de student.
De overdracht en evaluatie heeft de volgende opzet (deelnemers, tijdstip, vorm,
inhoud)
We hebben een afspraak met de opdrachtgever gemaakt en hierbij het beroepsproduct laten
zien en testen. Dit hebben we gedaan met behulp van een wat feedback vragen.
We hebben ook tijdens een les van de klas O21a, gevraagd of ze het beroepsproduct willen
zien en testen om te kijken of ze vonden of het een goede oplossing is voor hun probleem.
Ook heeft hun mentor hiernaar gekeken.
Het evaluatieinstrument bevat de volgende onderdelen (verwachting, ontwerpeisen,
bruikbaarheid beroepsproduct, ……………)
Pagina | 35
De vragen die we willen stellen zijn de volgende:
De instructie van de presentatie van het product voor de studenten en hun mentor was:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Wanneer heb je weer een rekentoets dit jaar?
Welk onderwerp ga je voor Engels behandelen deze periode?
Kan je vinden wat je de eerste les voor Nederlands gaat doen deze periode?
Vind je het overzicht handig?
Vind je het overzicht duidelijk?
Ga je dagelijks gebruik maken van dit overzicht?
Zou je dit overzicht ook aanbevelen voor andere opleidingen?
De instructie van de presentatie van het product voor de docenten was:
- Ga naar de black board startpagina van klas: O21A
- Voeg het volgende toe:
1) Een realistische toets die de studenten kunnen verwachten (bijvoorbeeld een s.o)
2) Voeg huiswerk toe
3) Voeg toe wat de studenten kunnen verwachten gedurende de derde periode voor jouw vak
4) Vind je deze tool onhandig?
5) Zou je regelmatig gebruik van deze tool kunnen maken
6) Zou je deze tool ook voor andere klassen gebruiken?
Bespreking van het beoordelingsadvies door de opdrachtgever heeft de volgende
inzichten opgeleverd.
De wiki pagina is een goede aanvulling op Blackboard. Het ziet er overzichtelijk uit, kan op
zich nog wel duidelijker door bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillende kleuren. Het
heeft nog wel enige instructie nodig, wat jammer is, maar wel begrijpelijk. Dit wordt
opgelost met een kort instructiefilmpje. Verder is het moeilijk te zeggen of het product
werkt, dan zou dit na bijvoorbeeld een half jaar geëvalueerd moeten worden.
Pagina | 36
Download