Bijscholing Circulatie en hemodynamiek

advertisement
BijscholingCirculatieenhemodynamiek:
1:Introductie:
Uintroduceertuwleervragenoverhetcirculatie&hemodynamiekaanhetbeginvandebijscholing,eventueelmet
behulpvaneen(korte)presentatieoveralgemeneofspecifiekeonderdelen,danweleencase/richtlijn,ofvanuituw
ervaring.
2:Principes
Inheteerstegedeeltemaaktukennismethetbegripcirculatieenhemodynamiek.Uleertdegrondbeginselenvande
circulatie/hemodynamiekenugaatdehemodynamiekvaneenpatiëntopeensystematischewijzezodaniginkaart
brengendatereenhemodynamischprofielvandepatiëntontstaat.Metditprofielkuntueenuitspraakdoenoverde
actuelehemodynamischetoestandvandepatiënteneenmogelijketrendhierin.
Ditprofielkomttotstanddoordegebruikteparametersteverwerkenineenzgn.‘mindmap’
Eenvoorbeeldvaneenmindmap.Hierwordtgetoond
watumoetwetenalsumetcomputerswerkt.Indit
voorbeeldwordtvoorgesteldopeengestructureerde
manierveranderingenaantebrengen,waarbijhet
systeembetrouwbaarenintactblijft.
Bronwww.sourceforge.net.
Umaakteenmindmapvandehemodynamiekenstapvoorstapwordtdezemindmapdooruzelfsteedsverder
uitgebreidopbasisvandeinformatiedietoegevoegdwordt.Opdezemanierleertuelkeveranderingteherleiden
naardegrondbeginselenen-principesvandehemodynamiek.
Indezebijscholingwordtgestartmetdevolgendebegrippen:
-
Anatomieenfysiologievanhart,longen,bloedvatenennieren
-
Hemodynamiekindruk,volumeenflow
-
Zuurstofaanbod,-transporten-verbruik
-
DeeigenschappenvanNewtonse-enniet-Newtonsevloeistoffen:nodigvoorhemodynamischebewaking
-
Hetprestatievermogenvanhethart
-
Beïnvloedingvanhetprestatievermogenvanhethartdoorvariabeleninpreload,afterload,
contractiliteitenhartfrequentie
-
Manipulatievanpreload,afterload,contractiliteitenhartfrequentieteroptimalisatievandehemodynamiek
-
WelkefactorenbepalenCardiacOutputenCardiacIndex?
Sympatische stimulatie
Atrial kick
Totale bloedvolume volume
Verdeling totale hoeveelheid bloed
Preload
Mate van dilatatie hart en vaten
Vaatweerstand
Afterload
Outflow traject
Frank Starling Curve
S.V.
Contractiliteit
Hemodynamiek
C.O.
Angst
Pijn
sympatisch
Fight or flight
parasympatisch
H.F.
Temperatuur
Voorbeeldmindmaphemodynamiek.Vanafderechterkant
volgtmendeverschillendevariabelennaarlinks.
Bron:CareTrainingGroupBV,Ridderkerk.
3:Verdieping:
-
-
-
-
-
-
-
-
Hetonvermogentotcompensatie
Volumeeninotropetherapie
Perfusiedruk
Polsdruk
Omrekenformules
Zuurstofvraagenzuurstofaanbod:berekeningenentherapie
Verschillentussendruk,volumeenflow
Hemodynamiekenparametrie:hartfrequentie,cardiacoutput,PulmonalisCatheter(+afgeleide
berekeningen),P.P.V.,Pulsecontouranalyse,PiCCO,ScVO2,EVLW,SVV,GEDV,ELWI,Echo/Doppler
Voorbeeldvaneencompletecardiovasculairemindmap.
Bron:www.sciencemindmaps.com
4:Toepassing:
Hetvolgendeonderdeelgaatindepthinopdebehandeling(therapie)teroptimalisatievandehemodynamiek.
Earlygoal-directedtherapy,alsessentieelonderdeelvandebehandeling,wordtnadertoegelicht.Deactuele
richtlijnenwordenbesprokenennieuweontwikkelingenbelicht.Aandehandvaneenaantalcasestudy’sworden
‘maatengetal’vandecirculatie/hemodynamieknaderbesprokenenwordteenoptimaletherapievoorgesteld.
Doelgroep:
- - - - - VerpleegkundigenwerkzaamopdeIntensiveCare/CoronaryCare/MediumCare/HighCare,Anesthesie,
SpoedeisendeHulp,Cardiologieen/ofoverigeberoepsbeoefenarendieinaanraking(kunnen)komenmet
patiëntenmetafwijkingenindehemodynamiek
Gedetacheerdeverpleegkundigen
Z.Z.P.-ers
Arts-assistentendiehunexpertiseoverditonderwerpwillenvergroten
House-officers
Duur:
2dagen(16uren)of4dagdelenvan4uren
VoorbeeldvanEarlyGoal-DirectedTherapy
Bron:BMJ
Aantaldeelnemers:
Hetminimaleaantaldeelnemersvoordezebijscholingis6personen;hetmaximaalaantaldeelnemersis
12personen
Voorbereidingdeelnemers:
Iederedeelnemerkrijgtvoorafgaandaandebijscholingeenpre-testeneeninstructieoverdevoorbereidingvan
ditprogramma
Locatie:
-DebijscholingvindtplaatsindeonderwijsruimtevanCareTrainingGroupBV,teRidderkerk
-Indienertenminste6personenuitééninstellingafkomstigzijn,kandebijscholingookoplocatiegegevenworden.
-Indienertenminste6personenuiteenzelfderegiokomen,kandebijscholingookopeencentraleplaatsinde
betreffenderegiogegevenworden.
Lunch/koffie/thee:
VoorrekeningvanCTGBV
Toetsing:
Toetsingvindtplaatsd.m.v.eentakehometoets
BronPulsionMedicalSystemsAG
Beslisboomteroptimalisatiehemodynamiek
Certificering:
Dedeelnemerkrijgteencertificaatbijvoldoendescore(>6.0)
Registratieenaccreditatie:
DezebijscholingisgeaccrediteerdbijdeV&VN
Evaluatie:
Schriftelijkaanheteindevandebijscholing
Prijs:
Deprijsvoordezebijscholingbedraagt:€580,-perpersoon,inclusiefkoffie,theeenlunch
Indiendebijscholingregionaalwordtgegeven,geldteenmeerprijsvoordehuurvandebetreffendefaciliteit
DezebijscholingwordtgegevenonderdealgemenevoorwaardenvanCTGBV.
Bijzonderheden:
*Hetverdiendaanbevelingom,naastdezebijscholing,ookdebijscholingzuur-baseevenwichttevolgen
*Uontvangtdetakehometoetsnaca.2weken.Indetussentijdraadpleegtuverschillendepublicaties
*Indezebijscholingstaanverschillendepresentatiesvande‘industrie’gepland
Reactiedeelnemers:
“Gaarne vervolgtraining met verdieping van dit onderwerp; Goede training; Eigenlijk hoor je, voorafgaand
aan deze scholing, de bijscholing shock eerst gedaan te hebben; Goede start voor verdieping van dit onderwerp”
.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards