Project vrouwenrechten Mozambique

advertisement
PERSMEDEDELING
Zondag 20 november 2016
KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND
ERFGOED
400.000 EURO VOOR ‘ACCELERATING WOMEN AND GIRLS RIGHTS
PROJECT’ MOZAMBIQUE
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois,
bevoegd voor Buitenlands Beleid, kent de Vlaamse
Regering een subsidie toe aan ActionAid Mozambique voor
het ‘Accelerating women and girls rights project’. De
Vlaamse Regering maakt voor dit project 400.000 euro
vrij.
Met het project ‘Accelerating women and girls rights
project’
wil
de
ngo
ActionAid
Mozambique
de
weerbaarheid van jonge meisjes en vrouwen verhogen. Dit
door hen te informeren over hun rechten op het vlak van
onderwijs en gezondheid en door hen vaardigheden bij te
brengen
om
het
hoofd
te
bieden
aan
zware
omstandigheden.
Voor dit project in de districten Marracuene en Mahiça
werkt ActionAid Mozambique samen met 24 meisjesclubs
die op hun beurt samenwerken met schoolraden, ouders,
religieuze leiders en multisectoriële groepen. Tegen
2019 moeten dankzij dit project meer dan 20.000 vrouwen
en meisjes uit deze districten weten wat hun rechten
zijn op het vlak van onderwijs en seksuele en
reproductieve gezondheid, hoe ze zich kunnen wapenen
tegen gendergerelateerd geweld en zelfbewuster in het
leven staan.
Dit
project
wordt
tevens
samen
met
Catalonië
gerealiseerd. Catalonië draagt hierbij 100.000 euro van
de totale projectkost van 500.000 euro.
Vlaanderen werkt sinds 2002 samen met Mozambique. In
2015 werd de derde Landenstrategienota voor de periode
2016 – 2020 aangenomen. De samenwerking focust op
gezondheid. De steun voor dit ActionAid Mozambique
project past binnen de doelstelling voor het promoten van seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten, met bijzondere aandacht voor
adolescenten.
Meer info
Benjamin Muylaert,
Kabinet van minister-president Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
GSM: 0473 95 25 69
E-mail: [email protected]
Download