Godsdienst ~ uitwerkingen hoofdstuk 3 ~ §1 Hoe wordt Jesaja ook

advertisement
~ Godsdienst ~ uitwerkingen hoofdstuk 3 ~
§1
1. Hoe wordt Jesaja ook wel genoemd?
koning onder de profeten, evangelist van het Oude Testament
2. Hoe waren de politieke omstandigheden in Jesaja’s tijd?
Het 10-stammenrijk werd veroverd door Assyrië en Juda zocht onder Hizkia steun bij Egypte.
3. Wat is een centraal thema in de profetieën van Jesaja?
heiligheid
4. Welke naam voor God wordt door Jesaja vaak gebruikt?
de Heilige Israëls
5. Vat de boodschap van het boek Jesaja kernachtig samen en leer deze samenvatting.
God is heilig. Israël verlaat God. Het weigert te luisteren naar de Heere. Het zal in ballingschap
gevoerd worden. Na een tijd van loutering brengt God, door zijn verlossende liefde, een rest terug in
het land.
§2
1. Wat is het verschil tussen de roeping van profeten en apostelen en van de huidige ambtsdragers?
De huidige ambtsdragers worden niet op een buitengewone wijze geroepen.
2. Hoe kan de roeping tot het ambt onderscheiden worden?
In een inwendige roeping door Gods Geest en een uitwendige roeping door de kerk.
3. Wat houdt de inwendige roeping tot het ambt in en wat kan daarbij een rol spelen?
Roeping door gevoel. Dingen in de omgeving kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
§3
1. Hoe wordt een profeet in het Oude Testament ook aangeduid?
ziener, aanschouwer, man Gods
2. Geef een definitie van een profeet.
Iemand die door God geroepen is om Zijn woord, dat hem rechtstreeks wordt geopenbaard, aan de
mensen bekend te maken.
3. Hoe maakt God Zijn woord aan een profeet bekend?
spreken, dromen/visioenen
4. Wat wordt bedoeld met het spreken met de volmacht van God?
Spreken in opdracht van God en op zijn gezag.
5. Wat zijn Schriftprofeten?
Profeten waarvan een Bijbelboek bewaard is gebleven.
6. Wat weet je van de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
Een stille, donkere tijd van afval, verval, oordeel en duisternis.
7. Welke profeten worden in het Nieuwe Testament genoemd?
Jezus, Johannes de Doper, oudtestamentische-, nieuwtestamentische- en valse profeten
8. Welke twee gevaren zijn er bij het uitleggen van de profetieën?
Het is alleen maar van vroeger, het is te direct; behandelen op onze tijd.
9. Noem vijf kenmerken van profetieën.
- historische situatie;
- meerdere onderdelen;
- meer dan een letterlijke betekenis;
- beelden en dichterlijke taal;
- letterlijke en geestelijke betekenis.
10. Wat houdt de leesregel: vergelijk Schrift met Schrift in?
Bekijk de teksten niet afzonderlijk, maar betrek Bijbelgedeelten, die iets vergelijkbaars of iets wat er
verband mee houdt, bij de uitleg.
~ Elise Mulder ~ s3HaVa ~ 09-04-2014 ~
~ Godsdienst ~ uitwerkingen hoofdstuk 3 ~
§4
1. Welk probleem hebben veel theologen met het auteurschap van het boek Jesaja?
Het valt in twee grote delen uiteen, die erg van elkaar verschillen.
2. Door wie zou Jesaja 40-66 geschreven zijn?
Jesaja 40-55: Jesaja uit de tijd van de ballingschap (andere Jesaja)
Jesaja 56-66: verschillende auteurs
3. Noem drie argumenten die pleiten voor het auteurschap van Jesaja.
- Het Nieuwe Testament noemt hem als auteur;
- De geschiedenis van de canon leert dat Jesaja nooit uit afzonderlijke delen heeft bestaan;
- In de Septuaginta is het ook een geheel.
4. Wat wordt bedoeld met Schriftkritiek?
Onder Schriftkritiek verstaan we de kritiek die theologen geven op de inhoud van de Bijbel. Men
benadert de Bijbel niet als Gods Woord, maar vanuit de wetenschap.
5. Wat wordt bedoeld met tekstkritiek?
Onder tekstkritiek verstaan we de wetenschap die zich bezighoudt met de vaststelling van de
oorspronkelijke tekst.
§5
1. Leer minimaal zes namen voor de Heere Jezus uit je hoofd.
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst, Immanuël
2. Welk hoofdstuk beschrijft nauwkeurig het lijden en sterven van de Messias?
Jesaja 53
3. Hoe leggen veel Joden dit hoofdstuk uit en waarom?
Zij passen het toe op het volk Israël. Jezus kan volgens hen de beloofde Messias niet zijn, omdat bij
Zijn komst het Messiaanse vrederijk niet is aangebroken.
4. Wat moet het doel zijn van de bestudering van de Bijbel?
Christus leren kennen.
Lees ook nog wel even de opdrachten door..
Succes! 
~ Elise Mulder ~ s3HaVa ~ 09-04-2014 ~
Download