Stichting Care for Sexuality Foundation Staat van Baten en Lasten

advertisement
Stichting Care for Sexuality Foundation - Staat van Baten en Lasten en Balans 2016
Stichting Care for Sexuality Foundation
Staat van Baten en Lasten en Balans 2016
Missie
Het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie.
RSIN
856038660
KvK
65253876
Contactinformatie
Care for Sexuality Foundation
Postbus 3081
3850 CB Ermelo
www.careforsexuality.org
[email protected]
1
Stichting Care for Sexuality Foundation - Staat van Baten en Lasten en Balans 2016
Staat van baten en lasten over 2016 (in euro's)
Ontvangen donaties
Ontvangsten uit nalatenschappen
3.438,59
--,--
Totaal baten
3.438,59
Kosten van beheer
Kosten van fondsenwerving
Personeelkosten
3.745,14
40,50
1.438,27
Totaal lasten
5.223,91
Resultaat
-1.785,32
Balans per 31 december 2016 (in euro's)
Activa
Vooruitbetaalde kosten
Bank
Totaal
Passiva
648,23
442,75
1.090,98
Eigen Vermogen
Crediteuren
Totaal
-1.785,32
2.876,30
1.090,98
2
Stichting Care for Sexuality Foundation - Staat van Baten en Lasten en Balans 2016
Toelichting
1. Toelichting op de staat van baten en lasten
Resultaatbepaling
Het resultaat is het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en
lasten.
Baten
De verantwoorde baten bestaan uit alle in het boekjaar van derden onherroepelijke
verkregen gelden en donaties.
Kosten van beheer
De Foundation streeft er conform haar beleid naar de kosten van het beheer van de
organisatie niet meer dan 10% te laten bedragen. Dat is in 2016 niet gelukt. 2016 is
het oprichtingsjaar. Het grootse deel van beheerskosten zijn eenmalig en toe te
rekenen aan het opstarten van de organisatie, zoals notariskosten, inschrijving
kamer van koophandel, verkrijgen van de ANBI status, het ontwerp van het logo en
de website. Die komen uit op € 3.112,49. Er is voor gekozen de kosten van het
ontwerp van het logo en de website niet te activeren op de balans als immateriële
vaste activa, omdat de website op korte termijn geen economische voordeel zal
opleveren, zoals webshops dat bijvoorbeeld wel doen. Had dat wel gekund, dan
zouden dat geen kosten meer zijn geweest, maar als investering geactiveerd op de
balans en waren de oprichtingskosten meer dan gehalveerd.
De beheerskosten, zonder oprichtingskosten komen uit op € 632,65 en bestaan uit
de kosten van een betaalrekening, postbushuur en verzendkosten. Dat vormt 12%
van de totale kosten en bijna 30% van de totale kosten zonder oprichtingskosten.
Het bestuur acht deze beheerskosten evenwel niet overmatig. De gemaakte
beheerskosten zijn naar mening van het bestuur de strikt noodzakelijke kosten en
kunnen ook niet worden verlaagd; er wordt geen kantoorruimte gehuurd of andere
beheerskosten die kunnen worden verlaagd. Naar gelang de omvang van (betaalde)
activiteiten en financiën zullen toenemen, zal het aandeel van de beheerkosten
relatief lager worden en zal het streven van 10% of minder kunnen worden behaald.
Kosten van fondsenwerving
De Care for Sexuality Foundation onderneemt fondsenwervingsactiviteiten ten
behoeve van haar doelstelling. In 2016 is daar een fondsenwervingsplan voor
opgesteld. De opstellers hebben dat op vrijwillige basis gedaan; hen is een kleine
attentie gegeven om hen te bedanken. Dat zijn de enige kosten van fondsenwerving
in 2016. Conform het beleid staan de kosten van werving in redelijke verhouding tot
de bestedingen ten behoeve van het doel van de Care for Sexuality Foundation.
Personeelkosten
De leden van het bestuur kunnen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de
statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
3
Stichting Care for Sexuality Foundation - Staat van Baten en Lasten en Balans 2016
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een nietbovenmatig vacatiegeld. In 2016 hebben de bestuursleden daar geen gebruik van
gemaakt, met uitzondering van een vergoeding van onkosten, zoals reis- en
verblijfskosten die de voorzitter/directeur heeft gemaakt ten behoeve van de
Foundation. Ook reiskosten van de vrijwilligster die in 2016 aan de Foundation was
verbonden, zijn vergoed.
Zoals blijkt uit het Verslag van activiteiten in 2016, heeft de Foundation zich in 2016
gericht op vier categorieën activiteiten: (1) het ontwikkelen van methodes en
materialen; (2) het ondersteunen van en samenwerken met organisaties; (3) het
innemen van een zichtbare positie in de samenleving; en (4) de eigen
organisatievoering. Alle personeelskosten houden verband met deze activiteiten en
bestaan voornamelijk uit reis- en verblijfskosten in verband met bijvoorbeeld
congresbezoek, overleg met vertegenwoordigers van andere organisaties en radiointerviews, maar ook uit kosten voor kennismateriaal, zoals de aanschaf van
vaktijdschriften en boeken ten behoeve van het ontwikkelen van eigen methodes en
materialen.
2. Toelichting op de balans
Vooruitbetaalde kosten
Facturen die in 2016 zijn betaald met betrekking tot activiteiten en kosten in 2017
zijn geactiveerd als transitorische post en zullen in 2017 als kostenpost worden
opgenomen, waarmee de transitorische post komt te vervallen.
Bank
Conform het beleid zijn de verkregen inkomsten niet belegd, maar aangehouden op
een bankrekening en aangewend voor de missie van de Foundation.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is ultimo 2016 negatief. De Foundation heeft daarom conform
haar beleid niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van
de stichting. Daarmee heeft de Foundation ook voldaan aan het voor ANBI verplichte
bestedingscriterium.
Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen bestaat ultimo 2016 uit nog te betalen rekeningen van
leveranciers.
4
Stichting Care for Sexuality Foundation - Staat van Baten en Lasten en Balans 2016
Vaststelling
Ermelo, 28 juni 2017
H.G. Lammerts van Bueren, Voorziter
A.E. de Weerd-Deetman, Secretaris
W.W. Geursen, Penningmeester
N.B.: Omdat conform art. 5 lid 5 van de statuten het besluit tot vaststelling van de
Staat van Baten en Lasten en Balans over 2016 buiten vergadering is genomen door
middel van schriftelijke verklaringen langs elektronische weg, ontbreken de
handtekeningen van de bestuurders.
5
Download