Beknopt beleidsplan Greenpeace Nederland Schone energie

advertisement
Beknopt beleidsplan Greenpeace Nederland
De visie en missie van Greenpeace vormen de basis van al ons werk:
Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een
duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. Door geweldloze
en inventieve confrontaties stellen we milieuproblemen aan de kaak en stimuleren we oplossingen voor een gezond en duurzaam
evenwicht tussen mens en milieu.
Onze kernwaarden zijn:
- Liefde voor onze blauwgroene planeet. Dit is de motivatie van al ons handelen.
- Geweldloosheid. Greenpeace is principieel geweldloos, onze acties zijn vreedzaam.
- Onafhankelijkheid. Greenpeace is politiek en religieus onafhankelijk, en accepteert geen giften van bedrijven of subsidies van de
overheid.
- Internationaal. Campagnes hebben een internationale basis: milieuproblemen houden zich immers niet aan grenzen.
- Campagnevoeren. Greenpeace dóet iets om een milieuprobleem op te lossen. We combineren onderzoek, lobbywerk, acties,
educatie en communicatie in campagnes met een duidelijk milieudoel.
- Bearing witness. Deze manier van actievoeren stamt van het gelijknamige Quaker-beginsel: als getuige aanwezig zijn op de
plaats van de misstand om dat publiek te kunnen maken.
- Betrokkenheid. We zijn met ons hart én ons hoofd betrokken bij de milieuthema's waarvoor we campagnevoeren.
- Oplossings- en resultaatgerichtheid. Greenpeace laat zien dat er oplossingen zijn voor milieuproblemen. Met onze campagnes
behalen we concrete resultaten.
- Voorzorgprincipe. Bij twijfel over mogelijke schadelijkheid voor mens en milieu kiest Greenpeace voor het voorzorgprincipe.
Voorkomen is immers beter dan genezen. Kortom: geef het milieu het voordeel van de twijfel.
- Eerlijke duurzaamheid (equitable sustainability). Iedereen heeft evenveel recht op een schoon en gezond milieu: Greenpeace zet
zich in voor een duurzame én eerlijke wereld.
Om onze doelen te bereiken zetten wij in op:
Schone energie
Samen kunnen we de desastreuze gevolgen van klimaatverandering vermijden. Dat toont Greenpeace met onafhankelijke
wetenschappers aan in een haalbaar en betaalbaar scenario. De oplossing: massaal inzetten op schone energie uit bijvoorbeeld
zon, wind en water, in combinatie met slim energiegebruik. Kernenergie en vervuilende kolencentrales zijn in dit scenario
overbodig.
Het klimaat verandert ingrijpend. Oorzaak: we verbruiken te veel energie en vernietigen onze oerbossen. Daarmee pompen we
grote hoeveelheden CO2 de atmosfeer in. In de toekomst zullen we meer en meer te maken krijgen met de verwoestende
gevolgen, zoals stijgende zeeën, droogtes en overstromingen.
Het is tijd voor een energie[r]evolutie: door te kiezen voor schone energie en die slim te gebruiken, kunnen we klimaatverandering
stoppen.
Greenpeace onderzoekt, lobbyt en voert actie om bedrijven en overheden de overstap te laten maken naar schone energie.
Sterke bossen
Bossen worden niet alleen gekapt voor de houtindustrie. De belangrijkste oorzaak van ontbossing is de oprukkende landbouw. Op
de kaalgekapte of platgebrande grond worden gewassen zoals soja en oliepalmen verbouwd, om producten te maken die in ons
winkelwagentje belanden: van pindakaas tot shampoo. Ook wordt veel bos gekapt om plaats te maken voor de veeteelt. En alsof
dat niet erg genoeg is, rijden onze auto’s tegenwoordig deels op biobrandstoffen, waarvoor steeds meer bossen dreigen te worden
gekapt. Greenpeace wil dat overheden van bosrijke landen hun bossen beschermen. Samen met de lokale bevolking moeten
overheden komen tot een duurzaam beheer van de natuurlijk rijkdommen. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en
geen grondstoffen meer afnemen waarvoor bos tegen de vlakte is gegaan.
De grootste tropische bossen ter wereld liggen in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en het Congobekken. In alle drie de gebieden heeft
Greenpeace een team dat samen met de lokale bevolking werkt aan het behoud van het regenwoud. We maken afspraken met
bedrijven die toezeggen geen bos meer te kappen en we pakken de handel in illegaal hout aan, onder meer door te pleiten voor
strengere importwetten.
Levende oceanen
Vooral overbevissing zorgt voor zinloze vernietiging en een visloze toekomst voor onze kinderen. Als we nu in actie komen,
voorkomen we dat de oceanen in 2050 leeg zijn. De belangrijkste manieren waarop we de oceanen weer gezond kunnen maken,
zijn het instellen van zeereservaten en overstappen op duurzame visserijmethoden. Greenpeace onderzoekt, lobbyt en neemt actie
om de oceanen te redden en te helpen herstellen.
Tussen 2011 en 2013 wordt het Gemeenschappelijk Visserijbeleid in Europa herzien. Dit gebeurt maar eens in de tien jaar. Het
visserijbeleid heeft een enorme invloed op de gezondheid van onze zeeën. Het is dus heel belangrijk dat in dit beleid maatregelen
worden genomen om de Europese zeeën - en dus ook onze Noordzee- te beschermen. Dat kan door overbevissing aan te pakken,
duurzame visserij te bevorderen en door het instellen van zeereservaten. Zeereservaten zijn gebieden die worden afgesloten voor
schadelijke activiteiten, zoals de visserij. Om zichtbaar te maken hoe het zeeleven herstelt als het wordt beschermd, heeft
Greepeace in Diergaarde Blijdorp een virtueel zeereservaat aangelegd.
Een gifvrije wereld
Giftige stoffen zijn wereldwijd een groot probleem. Sommige chemicaliën zijn in kleine hoeveelheden al erg giftig. Van andere
stoffen zijn de gevolgen voor mens en milieu, zeker op de lange termijn, nog niet eens onderzocht. Een groot deel van onze
kleding wordt gemaakt in China. Bij de productie van een simpel T-shirt worden gifstoffen gebruikt die in Europa allang zijn
verboden. Die stoffen worden in rivieren geloosd, rivieren waarvan miljoenen Chinezen afhankelijk zijn voor hun drinkwater.
Gifstoffen die je in een product stopt, komen er op een gegeven moment weer uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor de chemicaliën in
onze elektronica. Grote kans dat een mobieltje of flatscreen-tv, nadat ze zijn afgedankt, op een vuilnisbelt in Ghana belanden.
Gifstoffen als PVC en broom komen in de bodem terecht en maken mensen ziek. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat gifstoffen
niet in het milieu belanden. Het dumpen van giftig afvalwater moet worden uitgebannen en de inzameling en recycling van
elektronica moet goed worden geregeld. Belangrijker nog is dat we überhaupt geen schadelijke chemicaliën gebruiken voor de
productie van onze spullen. Steeds meer bedrijven kiezen voor het gebruik van milieuvriendelijke stoffen. Greenpeace oefent druk
uit op bedrijven en overheden om nú maatregelen te nemen die de productie en het gebruik van schadelijke stoffen beperken.
Bedrijven moeten onschadelijke alternatieven omarmen. Zijn die niet voorhanden, dan moeten die volgens een strak stappenplan
worden ontwikkeld. Een consument moet ervan uit kunnen gaan dat een product op schone wijze is geproduceerd.
Duurzame landbouw
Ondanks alle onzekerheden staan gentechgewassen al op onze akkers en vermengen ze zich via kruisbestuiving met natuurlijke
gewassen. Dit is vooral te danken aan de miljoenenlobby van grote gentechbedrijven als Monsanto. Zij beweren al jaren met hun
gewassen de honger in de wereld te bestrijden. De meeste gentechgewassen zoals maïs, katoen en soja zijn bestendig gemaakt
tegen onkruid gif zoals RoundUp. Of ze zijn zo gemanipuleerd dat ze zelf constant insecten gif maken ín de plant. Het gevolg: nog
meer gif op ons voedsel en in het milieu.
Boeren moeten de natuur niet tegenwerken, maar juist met de natuur samenwerken. Slimmere selectie in ‘bloemetjes en bijtjesveredeling’ heeft al heel interessante gewassen opgeleverd, zoals droogtebestendige en schimmelbestendige planten en
gewassen met meer vitaminen. Duurzame landbouw dus. Dit betekent ook geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest
meer gebruiken, maar alleen de zon, regen en natuurlijke mest. Want wat op een natuurlijke manier wordt geteeld, is goed voor
mensen en het milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat deze duurzame landbouw de manier is waarop we de hele wereld kunnen
blijven voeden.
Download